Dato for udgivelse
05 May 2017 12:05
Til
virksomheder beskræftiget med Motorregistret og registreringafgift mv.
Sagsnummer
17-0785010
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Skatteministeren har den 3. maj 2017 fremsat lovforslag L210 om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven.

Lovforslaget betyder, at der skal oprettes nye felter i Motorregistret (DMR). 


Skatteministeren har den 3. maj 2017 fremsat lovforslag L210 om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Nedenstående er derfor alene gældende, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form.

Ad registreringsafgiftsloven

Det foreslås, at

  • indfasningen af registreringsafgift for henholdsvis elbiler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler udsættes med 2 år, 
  • fritagelsen for vægtafgift og grøn ejerafgift for brændselscelledrevne biler forlænges tilsvarende med 2 år.
  • det særlige fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. for elbiler og pluginhybridbiler forlænges med 2 år, så det gælder i perioden 2016-2019. 
  • der indføres et nyt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften for batterikapacitet i elbiler og pluginhybridbiler, som skal gælde i perioden 2017-2021.

For elbiler og pluginhybridbiler betyder den udsatte indfasning af afgift, at afgiftsniveauet for 2016 videreføres i perioden 2016-2018, og at alle de efterfølgende satstrin udskydes tilsvarende med 2 år. Således genoptages indfasningen i 2019, hvor satsen vil stige fra 20 pct. til 40 pct. Herefter stiger satsen i 2020 til 65 pct. og i 2021 til 90 pct., og der svares fuld registreringsafgift fra 2022 og frem.

Det foreslåede fradrag for batterikapacitet vil udgøre 1.700 kr. pr. kWh op til maksimalt 45 kWh og vil gælde i perioden 2017-2021. Det foreslås, at fradraget foretages i grundlaget for registreringsafgiften, dvs. den afgiftspligtige værdi, hvilket vil medføre, at fradraget ikke kan reducere registreringsafgiften til under mindsteafgiften, som er på 20.000 kr. for nye personbiler. Der vil kun opnås fradrag for batterikapacitet, som anvendes til fremdrift.

Det lægges til grund, at officielle oplysninger om batterikapacitet for nye biler vil kunne leveres/kunne beregnes ved bilimportørernes oprettelse af køretøjer i Motorregisteret. For brugte biler vil det være op til den, der anmelder bilen til registrering, at levere dokumentation for batterikapaciteten i forbindelse med syn af køretøjet.

For brændselscelledrevne biler medfører ændringerne, at hele indfasningen af registreringsafgiften, vægtafgift og brændstofforbrugsafgift udskydes med 2 år. Det vil sige, at afgiftsfriheden forlænges til og med 2020.

Ad brændstofforbrugsafgiftsloven

Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler. 
Omregningen fra bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer til dieselforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere forbruget af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00907.

For pluginhybrid biler i kombination af el og gas/biogas, omregnes bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det målte forbrug af natur- og biogas i kubikmeter med en fast faktor på 0,00831.

Disse ændringer træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018. 

Ændringer i Motorregistret (DMR) - Varsling

Lovforslaget betyder, at der skal oprettes nye felter i motorregistret for at kunne håndtere det nye fradrag for batterikapacitet. Der oprettes derfor et nyt felt "Batterikapacitet" samt et nyt felt med "Rækkevidde i km". Det skyldes, at batterikapaciteten i kwh beregnes ud fra bilens elforbrug i kwh ganget med rækkevidde for batteriet.

Lovforslaget betyder også, at der for gas- og biogasbiler skal oprettes et nyt felt "Gasforbrug i m3 pr. km" til brug for den nye beregning af brændstofforbrug for sådanne biler.

De nye felter indsættes under "Motor" i tekniske oplysninger.

Den 3 måneders varslingsperiode betyder, vil de nye felter i DMR som udgangspunkt først vil blive sat i produktion medio august 2017.

Tilbagebetaling af afgift

SKAT vil efter lovforslagets evt. vedtagelse og ikrafttræden den 1. juli 2017 foretage udsøgning og omberegning af el-biler og pluginhybridbiler for perioden 1. januar til 30. juni 2017. For meget betalt afgift tilbagebetales efter lovforslaget til den der den 3. maj 2017 er registreret ejer af bilen. Registreres bilen første gang fra den 4. maj til og med den 30. juni 2017, tilbagebetales for meget betalt afgift til den første registrerede ejer i denne periode. 

For meget udbetalt godtgørelse ved eksport reguleres ikke.

Når lovforslaget er vedtaget udsendes yderligere information.