Dato for udgivelse
09 Mar 2017 15:18
Til
Importører af varer fra 3.lande (lande udenfor EU´s toldområde), speditører og kurerer
Sagsnummer
17-0296819
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Når du importerer varer fra lande uden for EU's toldområde (3. lande), så har du - eventuelt sammen med den, som handler på dine vegne - ansvaret for, at reglerne for indførsel overholdes, og at oplysningerne i fortoldningen til SKAT er rigtige.


Dette nyhedsbrev præciserer og erstatter tidligere nyhedsbrev udsendt 15. september 2011, j.nr. 11-191887, bl.a. som følge af nye hjemmelsbestemmelser i EUTK.

Når du importerer varer fra lande uden for EU's toldområde (3. lande), så har du, eller den som på dine vegne, bl.a. indgiver en toldanmeldelse, en angivelse til midlertidig opbevaring eller en summarisk indpassageangivelse ansvaret for, at reglerne for indførsel overholdes, og at oplysningerne i fortoldningen til SKAT er rigtige.

Derfor er det vigtigt at få lavet en korrekt fortoldning, således at der ikke opstår efterfølgende betaling af told og afgifter.

I første omgang vil det ofte være dig som varemodtager, der vil blive kontaktet, men ansvaret og derved risikoen for en sanktion kan komme til at berøre alle implicerede ved en indførsel. Ansvarsbestemmelserne fremgår af artikel 15, stk. 2, i den nye toldkodeks Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-Toldkodeksen, og som kan findes her. Sanktionsbestemmelserne fremgår af Toldlovens kapitel 7, som kan findes her.  

Hjælp dig selv! Gør det rigtigt første gang

Husk at få de nødvendige informationer. Få dem allerede i forbindelse indgåelse af købsaftalen.

Dermed får du sammen med din repræsentant et godt grundlag for at lave en korrekt fortoldning og mindsker risikoen for uønskede økonomiske overraskelser.

Typiske fejl

I resten af dette nyhedsbrev kan du læse om de typiske fejl, som SKAT støder på.

Varekoderne skal være korrekte (rubrik 33)

Korrekt tarifering er af afgørende betydning, fordi tariferingen afgør, hvilken toldsats, der betales. Der skal derfor udvises omhu og agtpågivenhed, når varen tarifereres.

Derfor er det vigtigt, at virksomheden får en nøjagtig beskrivelse af varerne i forbindelse med handelsaftalen.

Ud fra en korrekt varebeskrivelse har du sammen med din repræsentant et bedre grundlag for at finde de korrekte varekoder og dermed de rigtige toldsatser.

SKAT skal ud fra varebeskrivelsen i rubrik 31 kunne se, at du/din repræsentant har angivet den eller de korrekte varekoder. Du skal være særligt opmærksom på, at en varebeskrivelse ikke er beskrivende nok, når betegnelsen "Andre varer" eller "Diverse effekter" anvendes.

På www.skat.dk kan du med hjælpeværktøjet eVita finde varekoden.

Toldværdien skal være korrekt (rubrik 46)

Det er vigtigt, at toldværdien er angivet rigtig, da resultatet ellers kan blive, at der ikke betales den rigtige told af varerne, fordi tolden ofte beregnes som en procentsats af toldværdien.

Toldværdien er de samlede omkostninger (inklusive fakturaværdi), som du har for at få varerne frem til EU`s ydre grænse.

Er varernes værdi og omkostninger i udenlandsk valuta, skal de omregnes med den rigtige toldkurs til danske kroner. Toldkursen er en særlig kurs, som skal bruges ved fortoldning af varer. Toldkursen fastsættes hver måned af Danmarks Nationalbank og kan findes på SKAT´s hjemmeside her taric/beregning af told.

Fragt, forsikringsomkostninger, royalties og licensafgifter er blot eksempler på nogle af de omkostninger, der skal medregnes til toldværdien. Fragt inden for EU (angives i rubrik 12) skal ikke medregnes, hvis denne fragt særskilt kan dokumenteres (dog er der særlige regler for flyfragt).

Toldpræference (nedsat told, rubrik 36), antidumpingtold og varebestemmelser (VAB, rubrik 44.2 og 44.3)

Toldpræference - det er vigtigt, at virksomheden er opmærksom på hvilke krav, der er gældende for at kunne opnå toldpræference, for eksempel dokumentation for oprindelse ved hjælp af originale certifikater, se nedenfor om korrekte dokumenter m.m.

Antidumpingtold - en vare kan være pålagt antidumpingtold, som er en ekstra told, der skal betales ud over den normale toldsats.

Antidumping toldsatsen kan være op til 100% ekstra i told. Korrekt angivelse af varekode og varernes oprindelse er helt afgørende for, at der betales den rigtige told og antidumpingtold. For varer omfattet af antidumpingtold kan fejl i angivelsen have stor økonomisk betydning.

Varebestemmelser (VAB) - vær også opmærksom på, at der for visse varer kan gælde særlige indførselsbestemmelser (Varebestemmelser - VAB), som skal være opfyldte, forinden varerne kan fortoldes. Der kan også være tale om direkte importforbud.

Du kan se, om en vare er omfattet af toldpræference, antidumpingtold og varebestemmelser (VAB) ved at slå varekoden op i den elektroniske toldtarif TARIC3.

Korrekte dokumenter

Du eller din speditør/kurerer skal blandt andet kunne fremvise:

  • Faktura på varerne (proformafaktura er ikke tilstrækkelig)
  • Fragtregning og faktura på øvrige omkostninger
  • Det originale oprindelsescertifikat, såsom GSP-, EUR 1 - certifikat eller fakturaerklæring, ved nedsat toldsats (toldpræference). Se nærmere om kravene til præferencedokumentation i Den juridiske Vejledning afsnit F.A.9.6.4.
  • Toldværdideklaration (blanket 14.007) ved toldpligtige varer med en toldværdi over 20.000 euro.
  • Værdispecifikation (når der er mere end én varekode). Se nærmere om kravene til værdispecifikation i Den juridiske Vejledning afsnit F.A.10.7.5.2.
  • Indførselstilladelser/oprindelsescertifikater med videre, hvis der er varebestemmelser (VAB) for den pågældende vare. Se nærmere om varebestemmelser i Den juridiske Vejledning afsnit F.A.31.
  • Anden korrespondance

Du skal derfor sørge for, at de medarbejdere, der indgår handelsaftalen i din virksomhed med sælger i 3. land, er vidende om ovenstående informationer og krav til dokumenter.

Du kan finde mere information på www.skat.dk -> Jura -> Juridisk Vejledning -> Afsnit F.A. eller ved at følge dette link.