Dato for udgivelse
09 Mar 2017 13:04
Til
Virksomheder, der importerer varer under et toldkontingent
Sagsnummer
17-0523100
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Under et toldkontingent kan en vare eller en varegruppe indføres med hel eller delvis toldfritagelse, indtil den samlede indførsel til EU af varen eller varegruppen har nået en nærmere fastsat mængde. Når et kontingent er opbrugt, bortfalder den toldfordel, der er fastsat i toldkontingentordningen.


Dette nyhedsbrev erstatter nyhedsbrev af 18. marts 2011 som følge af de nye EU-Toldkodeksregler, der trådte i kraft pr. 1. maj 2016.

Når en toldangivelse om overgang til fri omsætning, som indeholder en gyldig anmodning indgivet af klarereren om udnyttelse af et toldkontingent, antages, og al den dokumentation, der er nødvendig for at kunne indrømme toldkontingentet, er indgivet til toldmyndighederne, videregiver toldmyndighederne straks anmodningen til EU-Kommissionen med angivelse af datoen for antagelsen af toldangivelsen og den nøjagtige mængde, som anmodningen vedrører. Dette følger af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (herefter GF) artikel 50, stk. 2.

Når en toldangivelse er antaget til fri omsætning, er toldskylden opstået. Dette følger af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (herefter EUTK) artikel 77, stk. 1 og 2.

Hvis toldangivelsen med anmodning om kontingenttoldbehandling antages på en dag, hvor adgangen til kontingenttoldbehandling ophører, fortoldes med kontingentsatsen så stor en del af de angivne varers mængde eller værdi, som svarer til den rest af det pågældende kontingent, som findes denne dag. Den øvrige del af de angivne varers mængde eller værdi fortoldes med den toldsats, der gælder, når adgangen til kontingenttoldbehandling er ophørt jf. GF artikel 51, stk. 4.

Hvis anmodningen om udnyttelse af et toldkontingent ikke kan imødekommes, skal der derfor opkræves tarifmæssig told af den del, som ikke imødekommes og af hele varemængden, hvis intet af toldkontingentet kan imødekommes. Se EUTK GF artikel 56, stk. 4.

For de angivelser, som er antaget fra kontingentet ophører, og indtil meddelelse herom er modtaget fra Kommissionen og indsat i toldsystemet, vil der blive opkrævet tarifmæssig told, idet angivelsen er antaget til fri omsætning og toldskyld dermed opstået.

Angivelser, der opfylder betingelserne i EUTK artikel 162 og 166, antages straks af toldmyndighederne, hvis de varer, angivelserne vedrører, frembydes for toldvæsenet jf. EUTK art. 172. Toldskylden opstår når en vare overgår til fri omsætning på det tidspunkt angivelsen antages jf. EUTK art. 77, stk. 1 og 2, jf. ovenfor.

Godtgørelse af eller fritagelse for import- eller eksportafgiftsbeløb kan kun ydes efter bestemmelserne i EUTK artikel 116 - 123.

Se også Juridisk Vejledning afsnit F.A.7: Toldkontingenter.