Dato for udgivelse
17 Feb 2017 15:21
Til
Virksomheder, som eksporterer køretøjer med henblik på udbetaling af eksportgodtgørelse
Sagsnummer
17-0128761
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT vejleder om dokumentationskravene for personer og virksomheder, som udfører køretøjer med henblik på udbetaling af eksportgodtgørelse.


Når I eksporterer et køretøj, og søger om at få udbetalt eksportgodtgørelse, skal følgende krav for dokumentation være opfyldt: 

 • Dokumentation for ejerskab,

 • dokumentation for salg, og

 • dokumentation for udførsel

I kan læse mere om kravene her.

Dokumentation for ejerskab (hvis anmelder ikke er registreret som ejer i Køretøjsregistret)

Vi udbetaler eksportgodtgørelse til den, der har ejendomsretten til køretøjet på udførselstidspunktet.

Hvis I ikke er registreret som ejer af køretøjet i Motorregistret, skal I fremlægge dokumentation for, at I ejer køretøjet. Dokumentation for ejerskab kan være kopi af købsaftale, slutseddel eller faktura fra eksportørens køb af køretøjet.

Dokumentet skal som udgangspunkt indeholde:

 • Dato for handel og levering af køretøjet

 • CVR nr., hvis køber er en virksomhed

 • Registreringsnummer eller stelnummer på køretøjet

 • Navn og adresse på både køber og sælger

 • Faktura nummer, hvis salgsdokumentet er en faktura.

En faktura skal altid leve op til momsreglernes fakturakrav.      

Dokumentation for salg af køretøjet (hvis køretøjet er solgt til udlandet)

Dokumentationen for salg af et køretøj kan være en kopi af salgsdokumentet i form af en købsaftale, slutseddel eller faktura.

Dokumentet skal som udgangspunkt indeholde:

 • Dato for handel og/eller levering (udførsel) af køretøjet

 • CVR nr., hvis sælger er en virksomhed

 • Registreringsnummer eller stelnummer på køretøjet

 • Navn og adresse på både køber og sælger

 • Momsnummer, hvis køber er momsregistreret i et andet EU-land

 • Fakturanummer, hvis salgsdokumentet er en faktura.

En faktura skal altid leve op til momsreglernes fakturakrav. 

Dokumentation for udførslen af Danmark

 • Dokumentation for, at køretøjet er udført af landet kan være:

 • Ved udførsel med fremmed vognmand; transportbilag, fx kopi af aftale med ekstern transportør/CMR-dokument

 • Ved afhentningssalg; Kvittering fra køber med oplysning om, at køretøjet er udført, herunder hvor det er ført hen, samt oplysning om transportform - fx transport på prøveplader, eller købers egen transportvogn og dokumentation herfor (registreringsnummer) 

 • Kopi af registreringsattest eller midlertidig registreringsattest fra modtagerlandet

 • Afregningsbilag (dokumentation for betaling), der bekræfter at handlen er gennemført i overensstemmelse med salgsdokumentet

 • Anden dokumentation, der sandsynliggør, at køretøjet er udført af landet.

Hvis der eksporteres til et land uden for EU/EØS, kan der derudover fremvises kopi af udførselsangivelsen (EAD dokument).

Flytning

Hvis en privat person flytter til udlandet og tager sit køretøj med sig, kan udførslen dokumenteres med en kopi af registreringsattest/midlertidig registreringsattest fra tilflytningslandet. Dette gælder både, hvis der flyttes til et andet EU/EØS land og hvis der flyttes til et land udenfor EU/EØS.

Hvis der flyttes til et land uden for EU/EØS, kan der derudover fremvises kopi af udførselsangivelsen (EAD dokument).

Udbetaling af eksportgodtgørelse

Hvis vi ikke får den dokumentation, som vi har brug for, kan vi ikke udbetale eksportgodtgørelsen.

Det betyder, at vi kan træffe afgørelse om, at der ikke kan ske udbetaling af eksportgodtgørelse, ligesom vi kan genopkræve for meget udbetalt eksportgodtgørelse. 

Love og regler

Reglerne om eksportgodtgørelse står i §§ 7b og 7c i Lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

I kan også læse om eksportgodtgørelse i Den juridiske vejledning på skat.dk à Jura à Den Juridiske Vejledning à E.A.8.1.6 Eksportgodtgørelse.

I kan læse mere om eksportgodtgørelse og krav til dokumentation i SKM.2016.369.SKAT på skat.dk à Jura à Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. 

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål til nyhedsbrevet, kan I kontakte SKAT. Se skat.dk/kontakt.