Du skal hvert år oplyse dine indkomster og fradrag. I nogle tilfælde får du en automatisk årsopgørelse, og i andre tilfælde skal du selv udfylde et oplysningsskema (tidligere selvangivelse) for at få en korrekt årsopgørelse. I langt de fleste tilfælde kan du give oplysninger ved at logge på.

Log på og se årsopgørelsen/oplysningsskemaet

I ganske få tilfælde kan du ikke give oplysninger på TastSelv, og her skal du sende oplysningsblanketterne til os.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du ikke oplysningsblanketterne mv. fra os i papirform. Du kan finde blanketterne på skat.dk/blanketterborger.

Log på TastSelv og vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Nederst kan du klikke på kontakt os, hvis du mangler rubrikker til at oplyse dine udlandsforhold (vælg Udlandsforhold).

Du bor i Danmark (fuld skattepligt)

Når du bor her i landet og har indtægter fra udlandet, lån i udlandet eller udenlandsk ejendom, får du et oplysningsskema med et afsnit til de udenlandske forhold. Her skal du give oplysningerne fra udlandet, da disse oplysninger ikke automatisk kommer med på årsopgørelsen.

Du skal oplyse under afsnittet Udenlandsforhold, hvor du vælger det modul, som du har indkomst til:

  • International organisation
  • Udenlandske ejendomme
  • Udenlandsk pension
  • Udenlandsk lønindkomst
  • Udenlandske aktier og investeringsbeviser
  • Udenlandsk virksomhed
  • Andre udenlandske indkomster
  • Formue og renter fra udlandet.

Hvis du har en udenlandsk arbejdsgiver, men du har udført arbejdet i Danmark, skal du oplyse indkomsten i Andre udenlandske indkomster. Du skal skrive beløbet i rubrik 1015 (løn fra udenlandsk arbejdsgiver for arbejde udført i Danmark).

Hvis du har lån i udlandet, skriver du renteudgifterne i rubrik 432 og gælden i rubrik 493 i Formue og renter fra udlandet. Hvis renteudgiften og gælden vedrører en ejendom, skal du skrive renteudgiften og gælden i Udenlandske ejendomme sammen med oplysninger om ejendommen.

Hvis du har renteindtægter i udlandet, skriver du renteindtægten i rubrik 431 og formuen i rubrik 492 i Formue og renter fra udlandet. Hvis renteindtægten og formuen vedrører en ejendom, skal du skrive renteindtægten og formuen i Udenlandske ejendomme sammen med oplysninger om ejendommen.

Hvis du har danske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal evt. udbytte oplyses under Aktier eller Kapitalindkomst på den danske del af oplysningsskemaet. Formueværdien skal du oplyse i rubrik 490 i Udenlandske aktier og investeringsbeviser under det land, hvor depotet hører hjemme.

Hvis du har udenlandske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal du oplyse udbytte i de relevante rubrikker i Udenlandske aktier og investeringsbeviser. Formueværdien oplyser du i rubrik 490 i Udenlandske aktier og investeringsbeviser. 

Du bor i udlandet (begrænset skattepligt)

Når du bor i udlandet og har indtægter eller ejendom her i landet, får du i de fleste tilfælde en automatisk årsopgørelse. På den årsopgørelse er de oplysninger, som vi har fået oplyst i løbet af året fra arbejdsgiver, pengeinstitut mv.

Da alle indkomstoplysninger automatisk kommer på årsopgørelsen, er det dit ansvar at sikre, at den er rigtig. Hvis du for eksempel har fået en fritagelse for beskatning af din pension eller din SU, skal du i rubrik 28 på oplysningsskemaet skrive den del af din indtægt, der er skattefri i Danmark. Hvis du har haft kørselsfradrag eller rejsefradrag på din forskudsopgørelse, skal du også sikre dig, at de beløb står på din årsopgørelse, da det ikke i alle tilfælde automatisk kommer med på årsopgørelsen.

Grænsegænger

Hvis du vil bruge reglerne for grænsegængere, skal du klikke på Ret årsopgørelsen og herefter klikke på Vis ud for Grænsegængerdata.

For at du kan blive grænsegænger, skal din danske løn, pension eller indkomst fra selvstændig virksomhed udgøre mindst 75 procent af din samlede årsindkomst. Din samlede årsindkomst er både din danske og din udenlandske indkomst, men efter fradrag af udgifter vedrørende din løn (fx kørselsfradrag, kontingent til fagforening og A-kasse).

I de 75 procent kan du kun medregne den indkomst, som du skal betale skat af i Danmark. Når du opgør de 75 procent, skal du medtage løn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, pensionsudbetalinger, efterløn og lignende, som du betaler skat af i Danmark.

Hvis du er fuldt skattepligtig og ønsker at bruge reglerne for grænsegængere, kan du ikke anvende TastSelv, men skal indsende blanket 04.003 og 04.032. Du finder dem på skat.dk/blanketterborger.

Læs mere om grænsegængerreglerne

Udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på dit oplysningsskema. Du kan bruge kursen for tidspunktet for udbetaling/betaling.

Hvis du bruger vores valutaomregner, skal du være opmærksom på, at det er Nationalbankens gennemsnitskurs for den pågældende udenlandske valuta i indkomståret, der bruges til omregning.

Du kan se den aktuelle dagskurs på Nationalbankens hjemmeside.

Til- og fraflytning til Danmark (to skattepligtsperioder)

Hvis du er rejst ind eller ud af Danmark i løbet af året, og din skattepligt har ændret sig fra fuld skattepligt til begrænset skattepligt eller omvendt, kan du ikke bruge TastSelv til at indberette dit oplysningsskema dette år.

Du skal i stedet udfylde to forskellige oplysningsskemaer på papir:

Hvis du ikke har haft virksomhed og/eller udlejningsejendom, kan du i stedet for de to oplysningsskemaer bruge Oplysningsskema med to skattepligtsperioder (blanket 04.076) og sende den til os. På blanketten er der vejledning om, hvordan du udfylder den.

Hvis du har arbejdet i udlandet i den periode, du har boet i Danmark, skal du også udfylde Oplysningsskema for udenlandsk indkomst (blanket 04.012).

Hvis du opfylder betingelserne og ønsker at bruge grænsegængerreglerne i den periode, du har boet i udlandet, skal du også udfylde Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige (blanket 04.031)

Du kan sende oplysningsskemaerne ved at logge på og vælge Kontakt/Skriv til os. Vælg derefter emnet Indsend-indberet til os/Oplysningsskemaer/Blanket 04.076-Oplysningsskema med 2 skattepligtsperioder. Du kan også sende dem samlet til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 72 22 28 92.

Alle offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget eller ikke er omfattet af tilmeldingspligten. Hvis du er tilmeldt Digital Post, betyder det, at du ikke længere modtager oplysningsblanketterne mv. på papir.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, men du ikke kan give oplysninger på TastSelv, fordi du efter vores oplysninger har to perioder med skattepligt, har du i stedet fået en mail med links til de blanketter, du skal bruge.

Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, vil du modtage dit oplysningsskema på papir senest ultimo maj/primo juni. Det har ikke betydning for din adgang til TastSelv, om du er tilmeldt Digital Post.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.