Er du født i 1946-1952 og i arbejde, kan du få et skattenedslag, hvis du opfylder en række betingelser til løn og arbejdstid. Det står på din årsopgørelse, hvis du er berettiget.

 • Skattenedslag: Højst ca. 100.000 kr.
 • Pengene fordeles mellem årsopgørelsen for årene, hvor du fylder 64 og 65 år.

Mulighed for  indsigelse over beskæftigelsesgraden

En ny lovændring giver i perioden 1. januar 2019 til 31 marts 2019 mulighed for, at du kan gøre indsigelse over beskæftigelsesgraden. Lovændringen betyder, at ATP efter anmodning fra seniorer, der er omfattet af lov om skattenedslag for seniorer, kan genoptage afgørelsen om beskæftigelsesgraden.

ATP informerer nærmere om lovændringen på borger.dk.
Information på borger.dk om lovændringen

De øvrige betingelser for at opnå skattenedslag for seniorer ændres ikke.

Se om du får skattenedslag på din årsopgørelse eller i "Orientering om seniornedslag"

Beløbet er i 2008-niveau, og det vil sige, at størrelsen af nedslaget følger den almindelige prisudvikling. Du kan højst få udbetalt det mindste beløb af:

 • Summen af det betalte am-bidrag på op til 21.700 kr. i 2016 (21.400 kr. i 2015) pr. år fra det 60. til det 64. år eller
 • 40 procent af am-bidragsgrundlaget i det indkomstår, du fylder 64 og 65 år.


Personer født i 1946 og 1947 kan højst få henholdsvis 62.080 kr. og 82.780 kr. i skattenedslag.

Du skal opfylde to lønkrav for at få seniornedslag.

Krav 1 til din løn

Din gennemsnitlige løn for de tre år, hvor du fylder 57, 58 og 59 år, skal være mindre end det beløb, der står ud for dit fødselsår nedenfor:

 • 498.000 kr. hvis du er født i 1946
 • 511.000 kr. hvis du er født i 1947
 • 523.000 kr. hvis du er født i 1948
 • 536.000 kr. hvis du er født i 1949
 • 552.000 kr. hvis du er født i 1950
 • 563.000 kr. hvis du er født i 1951
 • 569.000 kr. hvis du er født i 1952

For at regne din gennemsnitlige løn ud skal du tage din løn for de tre år, hvor du fylder 57, 58 og 59, lægge tallene sammen og dele dem med tre.

Indbetaling til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og indbetalinger til ATP indgår også i lønindkomsten.

Udover lønindkomsten indgår overskud af selvstændig virksomhed og honorarer, hvoraf der betales am-bidrag.

Desuden indgår udenlandsk løn-, honorar- eller arbejdsindkomst i lønindkomsten, uanset om indtægten er beskattet i Danmark eller ej.

Krav 2 til din løn

Du skal også tjene et minimumsbeløb hvert år, fra du fylder 60 år til og med det år, du fylder 64 år. Her er der ikke tale om et gennemsnit, men et minimumsbeløb for hvert enkelt af de fem år:

 • 158.939 kr. i 2008
 • 163.913 kr. i 2009
 • 170.017 kr. i 2010
 • 173.183 kr. i 2011
 • 178.157 kr. i 2012
 • 181.096 kr. i 2013
 • 184.261 kr. i 2014
 • 186.974 kr. i 2015
 • 189.009 kr. i 2016

Indkomsten er inklusive indskud på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, eventuelle udbetalte sygedagpenge i et ansættelsesforhold og visse udenlandske indkomster. Har du spørgsmål, så kontakt os.

Indkomst, som du har modtaget tilskud til at opnå, for eksempel hvis du er i fleksjob, tæller ikke med i opfyldelsen af indkomstkravet.

Du skal arbejde mindst 27 timer om ugen eller 117 timer om måneden i hvert år, fra du fylder 60 år til og med det indkomstår, hvor du fylder 64 år. 

Kravet skal være opfyldt i 90 procent af tiden i de år, hvor du anses som lønmodtager. Der er ikke krav til timetallet i det år, hvor du fylder 65 år.

ATP afgør, om kravene til arbejdstidstid er opfyldt. Kontakt derfor ATP, hvis du har spørgsmål om arbejdstid.

Umiddelbart efter året hvor du fylder 64 år, henter vi oplysning fra ATP om din beskæftigelsesgrad.

ATPs information om skattenedslaget på borger.dk

Hvis du bliver syg

Får du løn eller dagpenge fra din arbejdsgiver under sygdom, får du ikke huller i din beskæftigelse.

Får du sygedagpenge og ikke længere er i et ansættelsesforhold, tæller perioden ikke med, og det kan betyde, at du mister dit skattenedslag.

Hvis du bliver arbejdsløs

Perioder, hvor du er arbejdsløs, tæller ikke med som fuldtidsbeskæftigelse. Du risikerer derfor at miste skattenedslaget. Din alder er afgørende:

 • Født i 1946: Du må ikke have mere end 3 måneder uden fuld beskæftigelse i perioden, hvor du er 62-64 år.
 • Født i 1947: Du må have op til 4 måneder uden fuld beskæftigelse i perioden, hvor du er 61-64 år.
 • Født i 1948 eller senere: Du må have op til 6 måneder uden fuld beskæftigelse i perioden, hvor du er 60-64 år.

Udbetaling af seniornedslag

Skattenedslaget fordeles mellem årsopgørelserne i forhold til din fødselsmåned:

Fødselsmåned 64. år 65. år
Januar 100 pct. 0 pct.
Februar 92 pct. 8 pct.
Marts 83 pct. 17 pct.
April 75 pct. 25 pct.
Maj 67 pct. 33 pct.
Juni 58 pct. 42 pct.
Juli 50 pct. 50 pct.
August 42 pct. 58 pct.
September 33 pct. 67 pct.
Oktober 25 pct. 75 pct.
November 17 pct. 83 pct.
December 8 pct. 92 pct.

Nedslaget kan for dette år maksimalt udgøre 40 pct. af årets arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst (am-indkomst) x procenten angivet ud for din fødselsmåned i tabellen ovenfor under "Udbetaling af seniornedslag".

Eksempel

En person født i april 1950 har optjent et samlet nedslag på 103.500 kr., der fordeles med 77.625 kr. til 64.-året og 25.875 kr. til 65.-året.

For at få udbetalt det fulde beløb på 77.625 kr. i 64.-året, skal am-indkomsten dette år være mindst 258.750 kr.

(77.625 kr.: 40 pct. = 194.062 kr. : 75 pct. = 258.750 kr.)

Nedslaget kan for dette år maksimalt udgøre 40 pct. af årets arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst (am-indkomst).

Eksempel

En person født i april 1950 har optjent et samlet nedslag på 103.500 kr., der fordeles med 77.625 kr. til 64.-året og 25.875 kr. til 65.-året.

For at få udbetalt det fulde beløb på 25.875 kr. i 65.-året, skal am-indkomsten dette år være mindst 64.688 kr. (25.875 kr.: 40 pct. = 64.688 kr.)

Hvis der i eksemplet kun opnås en am-indkomst i 65.-året på 40.000 kr., så bliver nedslaget begrænset til 40 pct. heraf eller 16.000 kr.

Det er uden betydning, hvornår i 65.-året am-indkomsten er optjent. 

Kravene til indkomstens størrelse er de samme for lønmodtagere, selvstændige og honorarmodtagere.

Kravene til beskæftigelsesgraden gælder derimod kun for de år, hvor du anses for lønmodtager. Du anses som lønmodtager i de år, hvor mindst 75 pct. af den samlede indkomst stammer fra A-indkomst. Til A-indkomsten medregnes også indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger inkl. arbejdsmarkedsbidrag.

Eksempel:

År

A-indkomst/indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning

Overskud af virksomhed/ honorar

60. år

100.000 kr. (25 pct.)

300.000 kr. (75 pct.)

61. år

400.000 kr. (80 pct.)

100.000 kr. (20 pct.)

62. år

300.000 kr. (75 pct.)

100.000 kr. (25 pct.)

63. år

200.000 kr. (50 pct.)

200.000 kr. (50 pct.)

64. år

50.000 kr. (10 pct.)

450.000 kr. (90 pct.)

Kravet til beskæftigelsen skal i eksemplet opfyldes for 61.-året og 62.-året. Du må derfor have op til 2 måneder uden fuld beskæftigelse i disse to år.

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.