Indhold:

Dette afsnit indeholder information om kravet om at virksomheder der er omfattet af reglerne i EU's Toldkodeks (EUTK), skal tildeles et registreringsnummer (EORI nummer).

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Formål
 • Hvem skal have et EORI nummer
 • Virksomheder etableret i Fællesskabet
 • Virksomheder ikke etableret i Fællesskabet
 • Hvordan er et EORI nummer sat sammen

Regel

EU-forordning, nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUTK) art. 9, Kommissionens gennemførelsesforordning af 24. november 2015/2447 (GF) art. 6-7 og Kommissionens delegerede forordning af 25. juli 2015/246 (DF) art. 5-7.

Formål

EORI er en engelsk forkortelse for 'Economic Operators' Registration and Identification' og EORI-nr. registreres i et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport til/fra lande uden for EU. Formålet med EORI er, at sikre, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.

Alle økonomiske personer, dvs. en person der som led i sit erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af reglerne i EU´s toldkodeks, skal registreres med et EORI-nr. Se i EUTK art. 5, stk. 5.

EORI nummeret er et unikt identifikationsnummer, der skal bruges til at identificere erhvervsdrivende og andre personer, der udøver virksomhed omfattet af toldlovgivningen. Nummeret skal tjene som fælles reference i de erhvervsdrivendes forbindelser med toldmyndighederne i hele Fællesskabet, og for udveksling af oplysninger.

Efter EUTK art. 9 kan Skatteforvaltningen erklære en registrering for ugyldig. Toldkreditten kan inddrages efter TDL § 38.

Andet

Kommissionen har publiceret guidelines vedr. EORI. Guidelines indeholder forklarende bemærkninger til reglerne om Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO). Vedrørende AEO se nærmere afsnit F.A.4.

Guidelines udgør ikke en juridisk bindende retsakt, men skal ses som en vejledning i hvordan lovgivnings bestemmelserne om AEO-status anvendes.

Hvem skal have et EORI nummer:

Økonomiske personer, det vil sige en person, der som led i sit erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen. Se i EUTK art. 5, stk. 4.

Økonomiske personer, der er etableret i Unionens toldområde, skal være registeret hos toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret. De erhvervsdrivende skal ansøge om registrering, inden de påbegynder den omfattede aktivitet. Se EUTK art 9.

Økonomiske personer, der ikke er etableret i Unionen

Økonomiske personer, der ikke er etableret i Unionen, skal tildeles et EORI nummer, hvis det medfører en af følgende aktiviteter:

 1. Indgiver toldangivelse i Unionens toldområde, bortset fra følgende angivelser:
  • en toldangivelse, der indgives i henhold til EUTK art. 135-144, eller
  • en toldangivelse, om henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel eller en reeksportangivelse med henblik på at afslutte denne procedure. Uanset dette skal økonomisk operatører, som ikke er etableret i Unions toldområde, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse om henførsel af varer under procedure for midlertidig indførsel eller en reeksportangivelse med henblik på at afslutte denne procedure, hvis registrering er en forudsætning for at anvende det fælles system til forvaltnings af sikkerhedsstillelse, eller
  • en toldangivelse, som en økonomisk operatør, der er etableret i et fælles transitland, indgiver i henhold til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - se nærmere EFT L 226 af 13. august 1987, s. 2. Uanset dette skal økonomiske operatører, som er etableret i et fælles transitland, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse i henhold til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, hvis denne angivelse indgives i stedet for en summarisk indpassageangivelse eller anvendes som en angivelse forud for afgang, eller
  • en toldangivelse, som en økonomisk operatør, der er etableret i Andorra eller San Marino, indgiver i henhold til EU-forsendelsesproceduren. Uanset dette skal økonomisk operatører, som er etableret i Andorra eller i San Marino, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse i henhold til EU-forsendelsesprocedure, hvis denne angivelse indgivet i stedet for en summarisk ind passageangivelse eller anvendes som en angivelse forud for afgang.
 2. Indgiver en summarisk indpassage-eller udpassageangivelse i Unionens toldområde
 3. Indgiver en angivelse til midlertidig opbevaring i Unionens toldområde.
 4. Handler som en transportør med henblik på transport ad søvejen, indre vandveje eller luftvejen. Uanset dette skal en økonomisk operatør, der handler som transportør med henblik på transport ad søvejen, indre vandveje eller luftvejen, ikke lade sig registrere hos toldmyndighederne, hvis vedkommende har fået tildelt et entydigt identifikationsnummer fra et tredjeland inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen.
 5. Handler som en transporttør, der er tilsluttet toldsystemet og ønsker at modtage en eller flere af de meddelelser, der er omhandlet i toldforskrifterne vedrørende indgivelse eller ændring af summariske indpassageangivelser.

Se nærmere DF art. 5.

Andre personer end økonomiske operatører

Andre personer end økonomiske operatører skal ifølge DF art. 6, stk. 1 lade sig registrere hos toldmyndighederne, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. En registrering er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen eller en medlemsstats lovgivning
 2. Personer påbegynder operationen, for hvilket der skal tildeles et EORI-nummer efter bilag A og bilag B.

Uanset dette er registrering ikke påkrævet, hvis en anden person end en økonomisk operatør kun lejlighedsvis indgiver toldangivelser, og toldmyndighederne finder det berettiget. Se DF art. 6, stk. 2.

Se nærmere DF art. 6.

Diplomatiske missioner, internationale organisationer og andre NGO- virksomheder, behøver ikke søge om et EORI nummer.

Hvordan er et EORI nummer sat sammen:

Et EORI-nr. er sammensat af en landekode og 1-15 tal og/eller bogstaver.

I Danmark er det besluttet, at anvende virksomhedens CVR-nr. som EORI-nr. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nr., men kun et SE-nr., anvendes SE-nr. som EORI-nr. Der udstedes ikke nyt registreringsbevis i forbindelse med registreringen af EORI-nr. Skal virksomheden oplyse sit danske EORI-nr. i udlandet skal et DK placeres foran CVR/SE-nr., fx DK11223344.

Der ændres ikke i de danske toldsystemer, og virksomheden skal fortsat angive CVR/SE-nr. i forbindelse med import, eksport og transit.

Bemærk

Langt størstedelen af de virksomheder, der er registreret for import og/eller eksport i Danmark skal IKKE foretage sig noget.

Har virksomheden ikke et EORI-nr., kan den hverken importere eller eksportere varer til eller fra EU.

Det betyder, at virksomheder, der har aktiviteter i forbindelse med import af varer til og/eller eksport af varer fra EU, og som ikke i forvejen er registreret for import og/eller eksport, skal registreres.

Registrering skal ske i disse tilfælde:

Danske virksomheder skal registreres for import og/eller eksport i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. Registrering kan ske via www.virk.dk/.

Virksomheder i lande udenfor EU skal registreres i det land i EU, hvor de første gang har toldaktiviteter. Er dette land Danmark, skal registreringen ske via www.virk.dk/RUT.

Danske rederier og speditører m.fl., der har toldaktiviteter, men som ikke er registreret for import og/eller eksport, skal registreres, fordi toldaktiviteten pr. 1. juli 2009 medfører, at der skal anvendes et EORI-nr. i EU. Registrering for import/eksport eller andre toldforhold skal ske hos Erhvervsstyrelsen og kan ske via www.virk.dk/.

For flere oplysninger om EORI, se på EORIs hjemmeside.