Dato for udgivelse
20 Jun 2016 09:46
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven m.fl.
Sagsnummer
16-0230994
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ny udgave. Satser rettet i beregningseksemplet for store biler.

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget L 150  om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven samt lov om registrering af køretøjer.

Lovændringerne træder i kraft med virkning fra og med den 1. juli 2016.


Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget L 150om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven samt lov om registrering af køretøjer. Der er samtidig udstedt en bekendtgørelse på baggrund af loven (bekendtgørelse nr. 699 af 8. juni 2016).

Lovændringerne og bekendtgørelsen træder i kraft med virkning fra og med den 1. juli 2016.

Lovændringerne betyder bl.a. følgende: 

 • Mulighed for berostillelse af anmodninger om eksportgodtgørelse ved anmærkninger i Bilbogen.
 • Tydeligere og mere fleksible regler for leasing.
  • Overgang til en tilladelsesbaseret selvangiverordning - uden at nuværende storkunder umiddelbart behøver at foretage sig noget.
  • Lempelige adgangskriterier for selvangiverordningen - med mulighed for at alle leasinggivere kan opnå samme hurtige ekspedition ved at selvangive.
  • Visse muligheder for ændring af en godkendt leasingaftale - og dermed øget fleksibilitet. 
 • Mulighed for at udenlandske virksomheder kan blive registreret efter registreringsafgiftsloven.
 • Ændrede regler for beregning af brændstofforbrug for biler med køreklar vægt over 2.585 kg.
 • Nedsættelse af betalingen for ønskenummerplader.
 • Varebiler til særlig anvendelse omfatter også biblioteksvogne.

Ad registreringsafgiftsloven

Eksport

 • SKAT kan stille realitetsbehandlingen af en anmodning om eksportgodtgørelse i bero, indtil et tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet er aflyst. Det betyder, at en sådan berostillelse vil kunne ske allerede på anmodningstidspunktet, idet der således ikke vil medgå unødvendige ressourcer hos SKAT til en realitetsbehandling af anmodningen om eksportgodtgørelse i de tilfælde, , hvor det allerede på tidspunktet for anmodningen fremgår, at køretøjet ikke fremstår ubehæftet.

  Dvs. at der i forbindelse med anmeldelse til værdifastsættelse - eksport i Motorregistret vil ske et opslag i Bilbogen. Hvis Køretøjet har en anmærkning i Bilbogen, vil anmodningen blive afvist, med henvisning til at køretøjet har en anmærkning i Bilbogen.

 • Ved beregning af godtgørelse ved eksport fratrækkes 15 pct. af beløbet. Det præciseres ved lovændringen, at mindste fradraget på 8.500 kr. for personbiler også omfatter autocampere¨(personbil - beboelse) og busser (stor personbil - privat buskørsel), og at fradraget på 4.500 kr. for varebiler udvides til også at gælde for motorcykler, hyrevogne og sygetransporter

 • Der indføres Toldsyn for motorcykler ved eksport efter samme regelsæt som for personbiler (dvs. over 10 år).

Leasing

Lovændringen gør reglerne for leasingvirksomheder lidt mere fleksible og tydelige. Med lovændringen ændres den nuværende aftalebaserede storkundeordning til en tilladelsesbaseret selvangiverordning.

Hidtidige standardleasingaftaler er fortsat gældende  efter lovens ikrafttræden. Nuværende storkunder behøver derfor ikke umiddelbart at foretage sig noget som følge af ændringen til en tilladelsesbaseret ordning. SKAT kontakter virksomhederne, efterhånden som sagsbehandlingen i forhold til overgangen for den enkelte leasingvirksomhed kan påbegyndes. På grund af det store antal sager kan der gå nogen tid, inden SKAT retter henvendelse.

Når SKAT har henvendt sig om overgangen, skal virksomheden ansøge om tilladelse til selvangivelse af forholdsmæssig registreringsafgift inden 1 måned fra SKATs henvendelse og indsende diverse materiale (beskrivelse af virksomheden, forretningsplan, budget og dokumentation for kapitalgrundlag/kredit) samt indsende den eller de ønskede standardleasingaftaler. Det bemærkes, at en henvisning til materiale indsendt i forbindelse med den hidtidige ordning ikke vil kunne danne grundlag for den nye sagsbehandling.

Ændringsmulighederne for godkendte leasingaftaler som følge af lovændringen kan også foretages i de hidtidige standardleasingaftaler efter den aftalebaserede storkundeordning

Lempelige adgangskriterier for selvangiverordningen
Efter bekendtgørelsen kan alle leasinggivere som udgangspunkt få tilladelse til at selvangive forholdsmæssig registreringsafgift. Der ses således ikke længere på volumen i forhold til det forventede antal aktive leasingkøretøjer hos leasinggiver. 

Visse muligheder for ændring af en godkendt leasingaftale
Med loven øges fleksibiliteten ved, at der gives mulighed for at foretage visse ændringer af leasingaftalen efter SKATs godkendelse, uden at dette i sig selv vil føre til, at der skal ansøges om en fornyet godkendelse hos SKAT.  

Ændringerne vedrører:

 • en ændring af det på forhånd aftalte maksimum for det samlede antal kilometer, som leasingkøretøjet kan benyttes gennem leasingperioden

 • en ændring til leasingaftalen i form af at tilføje, ændre eller fravælge serviceydelser eller udstyr til eftermontering på leasingkøretøjet

 • ændring af leasingaftalens vilkår, som på forhånd er nøjagtigt beskrevet i den godkendte leasingaftale

 • ændring af leasingaftalens vilkår, der følger af anden ufravigelig lovgivning

Denne udvidede adgang til at foretage efterfølgende ændringer af leasingaftalen forudsætter dog, at den konkrete ændring ikke har betydning for den allerede foretagne beregning af den forholdsmæssig registreringsafgift, og leasingaftalen skal også fortsat efter ændringen af aftalen opfylde de øvrige betingelser for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Leasingaftalen skal desuden, bortset fra de tilladte ændringer og de angivne økonomiske konsekvenser heraf, i øvrigt fortsættes på uændrede vilkår. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder grundlaget for tilladelsen på tidspunktet for ændringen.

Vær opmærksom på,at der ved andre ændringer af en leasingaftale eller en standardleasingaftale skal der ansøges om fornyet godkendelse hos SKAT, såfremt den forholdsmæssige registreringsafgift skal kunne opretholdes.

Bødestraf ved manglende afmelding m.v. ved leasingperiodens ordinære udløb
Der indføres mulighed for bødestraf ved manglende afmelding af køretøjets registrering og manglende indlevering af nummerplader ved leasingperiodens udløb, når grundlaget for tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift ikke længere er til stede, og når overtrædelsen er forsætlig eller groft uagtsom. 

Reglerne bliver dermed ens, uanset om der er tale om et ordinært udløb eller et førtidigt ophør af leasingaftalen.

Registrering af udenlandske virksomheder

Lovændringen betyder, at betingelserne for at blive en registreret virksomhed, jf. registreringsafgiftslovens § 15, udvides til også at omfatte virksomheder med hjemsted i andre EU-lande og EØS-lande, som Danmark har en tilsvarende aftale om gensidig bistand til inddrivelse med.

Det betyder, at udenlandske virksomheder uden dansk adresse eller herboende repræsentant kan registreres efter registreringsafgiftsloven. Udenlandske virksomheder kan imidlertid ikke få direkte adgang til selv at angive i Motorregistret, da dette kræver en nem-id, for at kunne opfylde kravene til SKATs sikkerhedsløsning. Erhvervsstyrelsen udsteder imidlertid pt ikke nem-id til udenlandske virksomheder, medmindre disse har en dansk repræsentant og dermed et dansk cvr-nr.

Ordningen vil derfor blive administreret ved, at den udenlandske virksomhed tildeles et AKR-nr. SKAT opdaterer alle data fra virksomheden i Motorregistret (DMR). DMR danner som for alle andre registrerede virksomheder en månedsangivelse på AKR-nr., som SKAT sender elektronisk til virksomheden hver måned - til godkendelse og betaling.

SKATs muligheder for at kontrollere selskaber, der er registreret for afgift fx leasingselskaber, som er hjemhørende og beliggende i udlandet, er hjemlet i Rådets direktiv 2011/16/EU, hvor der er adgang til at indhente kontroloplysninger fra udenlandske virksomheder. I praksis vil SKAT via udenlandske myndigheders mellemkomst kunne rekvirere de ønskede og nødvendige kontroloplysninger (regnskaber, dokumentation mv.).

Ad lov om brændstofforbrugsafgift

For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug (i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer), fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg.

 • For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km.
 • For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og
 • For dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km.
 • For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler, jf. punkterne ovenfor, og forbruget forhøjes herefter med 10 pct

SKAT kan efter ansøgning tillade, at der for allerede indregistrerede biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, (indregistreret før 1.7.2016),  kan ske en omregning efter de nye formler, på betingelse af, at der ikke allerede foreligger et brændstofforbrug for bilen.

En teknisk beregning af brændstofforbruget forudsætter dog, at der ikke kan gives oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motor- køretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

Beregningseksempler for biler med køreklar vægt på 3.000 kg:

Fast element

Variabel
(3000-2585)*0,002

Total
l/100km

Km/L

Diesel Euro 6

6,4

0,83

7,23

13,8

Diesel Euro 5

7,4

0,83

8,23

12,1

Diesel

9

0,83

9,83

10,1

Benzin Euro 6

6,4

0,83

7,95

12,5

Benzin Euro 5

7,4

0,83

9,05

11,0

Benzin

9

0,83

10,81

9,2

Ad lov om registrering af køretøjer

Prisen for at købe en rettighed til ønskenummerplader nedsættes fra 11.000 kr. til: 8.000 kr. Ændringerne har virkning fra og med den 1. juli 2016. Er der betalt 11.000 kr. for en rettighed, der først træder i kraft den 1. juli 2016 eller senere, vil SKAT sørge for at tilbagebetale for meget betalt afgift (3.000 kr.).