Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Flere ressortmyndigheder
 • Import af økologiske varer
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

På EU-plan er der fastlagt en fælles kontrolprocedure for import fra lande udenfor EU af produkter, der skal markedsføres som økologiske produkter. Se Kommissionens forordning (EF) nr. 1235 af 8. december 2008 med senere ændringer.

Kontrolproceduren indebærer blandt andet, at en sending varer, der søges indført som økologiske varer, skal være ledsaget af én original kontrolattest. Kontrolattesten udstedes af Fødevarestyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Kontrol og afstempling af attesten skal ske umiddelbart i forbindelse med frigivelse til fri omsætning og frit forbrug. Toldstyrelsen foretager kontrollen og afstemplingen.

For området Økologiske varer gælder der en række EF-forordninger og nationale bestemmelser.

EU regulering:

Nationale bestemmelser:

Flere ressortmyndigheder

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen

Import af økologiske varer

Forordning 1235/2008 om indførsel af økologiske varer anvendes på følgende produkter, når de er forsynet med angivelser/mærker, der henviser til en økologisk produktionsmetode:

 • Levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter
 • Forarbejdede landbrugsprodukter til konsum
 • Foder
 • Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd
 • Akvakulturprodukter
 • Gær til konsum eller til foder.

Produkternes økologiske status afhænger af Toldstyrelsens afstempling ved frigivelsen til fri omsætning og frit forbrug. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens ansvar, at kontrolattesten fremlægges ved fortoldningen. Dette skyldes, at det ikke umiddelbart er muligt for Toldstyrelsen at se, hvornår en sending er økologisk. Det er ikke muligt at få stemplet en kontrolattest, når sendingen først er blevet frigivet.

Attester

Der findes to typer kontrolattester, som anvendes i forbindelse med import af økologiske varer:

 • Almindelig kontrolattest
 • Delkontrolattest

Almindelig kontrolattest

xDen almindelige kontrolattest skal verificeres af Toldstyrelsen i TRACES NT samt ved afstempling i rubrik 20. Efter verifikation og afstempling udleveres kontrolattesten, til den person, der har fremlagt den.x

Delkontrolattest

xDelkontrolattesten skal verificeres af Toldstyrelsen i TRACES NT samt ved afstempling i rubrik 13. Efter verifikation og afstempling udleveres kontrolattesten, til den person, der har fremlagt den.x

Uregelmæssigheder

Finder Toldstyrelsen uregelmæssigheder, der bevirker, at kontrolattesten ikke kan påtegnes, kan sendingen kun overgå til frit forbrug som en konventionel vare.

Importøren skal i sådanne tilfælde sørge for, at alle angivelser som økologiske varer bliver fjernet fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter inden frigivelsen.

Ved uoverensstemmelser og uklarheder kan Toldstyrelsen kontakte Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen og holde partiet tilbage, mens sagen undersøges.

Toldoplag

I forbindelse med import af varer, der efter ankomsten til et EU-land skal lægges på toldoplag kan oplæggelsen ske uden at der forelægges en kontrolattest ved grænsepassagen. Foretages oplæggelsen på toldoplag imidlertid med henblik på opsplitning, skal der ske afstempling af kontrolattesten.

xFør der under oplæggelse på toldoplag sker en opsplitning af sendingen, skal importøren udfærdige en delkontrolattest for hver delsending i TRACES NT som opsplitningen resulterer i. Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen skal forhåndsanmeldes ved opsplitning og oplyse delkontrolattestens nummer x

Delkontrolattesten skal forelægges Toldstyrelsen til afstempling, hvis del-partiet i forbindelse med fraførsel fra toldoplag skal indfortoldes til frit forbrug.

xVed fraførslen fra toldoplag af sendinger, der ikke er blevet opsplittet, afstempler Toldstyrelsen kontrolattestens rubrik 20 ved frigivelsenx

I forbindelse med import af økologiske varer varetager Toldstyrelsen en række opgaver - se nærmere under afsnittet Toldstyrelsens opgaver nedenfor.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen varetager opgaven med verifikation af kontrolattester for økologiske varer fra tredjelande.

Toldstyrelsen skal ved sin kontrol sikre, at

 • de relevante attester verificeres og afstemples umiddelbart i forbindelse med varens frigivelse til fri omsætning og frit forbrug
 • varen overgår til frit forbrug som en konventionel vare, hvis der konstateres uregelmæssigheder og kontrolattesten ikke kan påtegnes
 • importøren foranlediger, at alle angivelser som økologiske varer fjernes fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter inden frigivelsen. xDette kan ske hos første modtagers lager under opsyn af Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen.x
 • Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kan eventuelt kontaktes ved uoverensstemmelser og uklarheder, og at varepartiet holdes tilbage, mens sagen undersøges.