Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder

  • Formål og lovgrundlag
  • Generelt
  • Ressortmyndighed
  • Import

Formål og lovgrundlag

Formålet

Illegal skovhugst udgør en trussel mod uberørt skov og bæredygtig skovdrift. Derudover trues oprindelige befolkninger på deres livsgrundlag, og regeringer unddrages skattebetaling og betaling for koncessioner.

For at modvirke illegal skovhugst har EU udviklet et rammeprogram, der består i at hjælpe tredjelande med kapacitetsopbygning, lovgivning, kontrol, mv. Tredjelande, der ønsker at følge rammeprogrammet, indgår en frivillig partnerskabsaftale (VPA) med EU om de nærmere betingelser, som landet skal opfylde for at kunne eksportere træ til EU med dokumentation for lovlighed og bæredygtighed. Dokumentationen sker i form af en FLEGT licensordning, hvor tredjelandet har sikret, at forsendelsen stammer fra skovhugst under betingelserne i partnerskabsaftalen.

Lovgrundlaget

For området gælder en række EU forordninger og nationale bestemmelser.

EU regulering:

  • Forordning (EF) nr. 2173/2005, om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab
  • Forordning (EF) nr 1024/2008, om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Nationale bestemmelser:

  • Lov nr. 1225 af 18. december 2012, om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ
  • xBekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.x
  • Bekendtgørelse nr. 849 af 27. juni 2016, om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Generelt

FLEGT-licenser håndteres hovedsagelig i EU's online database TRACES (TRAde Control and Expert System). Licensen indberettes af importøren og valideres elektronisk af Miljøstyrelsen. SKAT foretager sædvanlig toldbehandling af importen, og kontrollerer herunder sagens øvrige oplysninger i forhold til oplysningerne i FLEGT-licensen (jf. samarbejdsaftale mellem Miljøstyrelsen og SKAT, juni 2017).

Alternativt forelægges FLEGT-licens ved grænsetoldstedet i forbindelse med import. Grænsetoldstedet udfører kontrollen og formaliteterne for indførsel i Fællesskabet. I forbindelse med importen skal oplysningerne i FLEGT-licensen registreres.

Kommissionen har indgået partnerskabsaftaler (VPA) med Cameroun, Ghana, Liberia, Indonesien, Republikken Congo og Den Centralafrikanske Republik. Der indgås løbende nye VPA-aftaler.

Det er indtil nu alene Indonesien, der udsteder FLEGT-licenser i medfør af VPA-aftale.

Træ og træprodukter, der er omfattet af aftalerne må ikke importeres til Fællesskabet uden gyldig FLEGT-licens. De nærmere omstændigheder fremgår af bilag II og III i Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005, samt de individuelle partnerskabsaftaler.

Yderligere oplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ressortmyndighed

Miljøstyrelsen er ressortmyndighed for denne varebestemmelse.

Import

SKAT kontrollerer den relevante del af FLEGT-licensen samt formaliteterne for indførsel i Fællesskabet.

I forbindelse med importen skal oplysningerne i FLEGT-licensen registreres.

I gennemførselsbestemmelserne er der et bilag (Kommissionens Forordning nr. 1024/2008), der viser en FLEGT licens. Af bilagets side 3 er der forklaring til alle felterne.

Det er importørens/eksportørens pligt at sikre sig, at den licensudstedende myndighed har udfyldt FLEGT licensen korrekt for den pågældende forsendelse. Licensen skal være udformet som beskrevet i bilaget i Kommissionens Forordning (EF) nr. 1024/2008 og partnerskabsaftalen med tredjelandet.