Formål

Den Europæiske Union er en toldunion. En toldunion er karakteriseret ved, at der er en fælles ydre toldgrænse samt en fælles toldlovgivning. Inden for toldunionen kan varerne frit cirkulere mellem EU's medlemsstater, mens der er en fælles toldmur over for varer fra lande uden for EU.

I EU har man en fælles toldtarif. Det er i toldtariffen, at man finder de toldsatser, der normalt opkræves told efter, når der indføres varer fra lande uden for EU. Dette kaldes for den tarifmæssige told. 

EU har indgået en række af handelsaftaler med 3. lande, som bl.a. indeholder præferenceaftaler. Disse aftaler indeholder regler og krav til varerne, som skal være opfyldt, før disse kan komme ind i EU til en lavere told end den tarifmæssige told. Dette kaldes for præferencetold.

Når man taler om en vares oprindelse, skal der skelnes mellem ikkepræferenceoprindelse og præferenceoprindelse. For begge oprindelsestyper er det gældende, at det overfor toldmyndighederne skal kunne bevises, hvilket land varen har oprindelse i. Ved import eller eksport af varer, skal der overfor toldmyndighederne kunne fremlægges et bevis for varernes oprindelse. Dvs. et oprindelsesbevis som viser, i hvilket land varerne er fremstillet.

Ikkepræferenceoprindelse vil blive beskrevet i afsnit F.A.9.2, mens dette afsnit vil omhandle præferenceoprindelse.

Præferenceoprindelse handler altså om, hvorvidt varen er omfattet af en handelsaftale, som EU har indgået med et tredjeland, og om varen kan opfylde de betingelser som fremgår af denne handelsaftale og derved opnå en lavere præferencetold.

Lovgrundlag

De forskellige handelsaftaler EU har indgået med 3. lande samt de betingelser som fremgår af disse aftaler, vil blive gennemgået i de følgende afsnit.   

De handelsaftaler som EU har indgået med 3. lande om præference, kan inddeles i 2 grupper:

  • De ensidige handelsaftaler og

  • De gensidige handelsaftaler

At en handelsaftale er ensidig betyder, at der kun er mulighed for præferencetold ved import til EU fra 3. landet samt ved eksport fra EU med henblik på bilateral kumulation ved import til 3. landet. Du kan læse om bilateral kumulation i afsnit F.A.9.6.8. Ved en gensidig handelsaftale er der mulighed for præferencetold både ved import i EU og ved import i 3. landet.

Oprindelsesreglerne fremgår af de enkelte handelsaftaler. Der vil i vejledningens afsnit F.A.9.6 blive gennemgået nogle af de centrale begreber, som går igen i disse handelsaftaler. 

Reglerne om varernes præferenceoprindelse findes herudover også i EUTK art. 64-68. Til EUTK hører der to forordninger, hvor der også fremgår regler om varernes præferenceoprindelse. Disse er

  • Kommissionens delegerede forordning (DF) artiklerne 37-70 samt

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) artiklerne 60-126.

Så alt i alt, er der tre forordninger som indeholder bestemmelser om ikkepræference- og præferenceoprindelse. Disse to gennemførelsesforordninger beskriver bl.a. regler og procedure for, hvordan varer kan opnå oprindelse i et bestemt land, bevis for oprindelse, kumulation, verifikation af oprindelsesbeviser, det nye Registrerede Eksportør system (REX).