Dato for udgivelse
04 May 2016 14:37
Til
Virksomheder, der importerer jern og stål varer
Sagsnummer
16-0555706
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget forordning der indfører en tilsynsordning med visse jern og stål varer fra lande uden for EU. Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.


Kommissionen har vedtaget forordning (EU) 2016/670, som med virkning fra 30. april 2016 indfører en tilsynsordning ved indførsel og fortoldning til fri omsætning af visse jern- og stål varer fra visse tredjelande.

Selve ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen, herunder udstedelse af tilsynsdokument/importlicenser til importørerne. Kontrollen med importlicenserne i forbindelse med varernes fortoldning og overgang til fri omsætning varetages af SKAT.

Importører kan ansøge om importlicens fra og med 30. april 2016, men fremlæggelse af importlicens ved fortoldning til fri omsætning i EU bliver først obligatorisk fra og med den 3. juni 2016.

Kravet om fremlæggelse af importlicens gælder for sendinger af jern- og stålprodukter, som er anført i bilag I til forordningen (ex kap. 72 jern og stål og ex kap. 73 visse varer af jern og stål i toldtariffen), og hvor nettovægten overstiger 2.500 kg. Jern og stål varer med oprindelse i Norge, Island og Lichtenstein er undtaget fra ordningen, uanset nettovægt.

Erhvervsstyrelsen sender udstedte importlicensen pr. mail til importøren eller dennes repræsentant. Importøren udskriver og medbringer/fremlægger importlicensen i forbindelse med fortoldningen. Eksempel på importlicens ses her.

Ved fortoldningen skal importøren i toldangivelsen, ud over de generelle fortoldningsoplysninger, angive certifikattype "I004" sammen med licensnummer i rubrik 44.2 samt bogstav "M" i rubrik 44.3. Fortoldningsangivelsen vil stoppe i toldsystemet og afvente manuel antagelse af SKAT.

SKAT attesterer og/eller afskriver den fortoldede mængde på importlicensen og udleverer herefter licensen retur til importøren.

I de tilfælde, hvor mængden, der ønskes bragt i fri omsætning overstiger importlicensens mængde kan fortoldningsangivelsen ikke antages og varerne kan ikke frigives.

For nærmere oplysninger om ovennævnte licensordning henvises til Erhvervsstyrelsen, www.erst.dk, som administrerer ordningen. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes også et nyhedsbrev til importørerne om ordningen.