Dato for udgivelse
31 Mar 2016 10:12
Til
Momsregistrerede virksomheder, som har mulighed for at få godtgjort elafgiften
Sagsnummer
16-0396370
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Der sker en række ændringer af elafgiftsloven som følge af indførelsen af engrosmodellen fra 1. april 2016. I den forbindelse ændres betingelserne for, hvad dokumentationen (fakturaen) skal indeholde for at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgiften.


Indledning

Folketinget har vedtaget en række ændringer af elafgiftsloven som følge af indførelse af engrosmodellen, som træder i kraft den 1. april 2016. (Lov nr. 578 af den 4. maj 2015).

Der er endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk.

Engrosmodellen indebærer, at elforbrugerne kun vil modtage elregninger (fakturaer) fra elhandelsvirksomhederne. Netvirksomhederne fortsætter med at være registrerede virksomheder efter elafgiftsloven og står for opkrævning og afregning af elafgift til SKAT. Netvirksomhederne fakturerer elafgifter til elhandelsvirksomhederne.

Dette nyhedsbrev indeholder følgende information om betingelser for at få godtgjort elafgift ved indførelse af engrosmodellen:

  • Regler for indhold i købsaftalen mellem elhandelsvirksomheden og momsregistrerede virksomheder

  • Regler om fakturering af elafgifter

Regler for indhold i købsaftalen mellem elhandelsvirksomheden og momsregistrerede virksomheder

For momsregistrerede virksomheder er godtgørelse af elafgift efter bestemmelser i elafgiftsloven bl.a. betinget af, at det fremgår af købsaftalen mellem den momsregistrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen.

Den momsregistrerede virksomhed skal selv oplyse dens aktuelle CVR- eller SE-nummer til elhandelsvirksomheden.

Momsregistrerede virksomheder, som vil have mulighed for at få godtgjort elafgiften, skal sikre sig, at købsaftalen med elhandelsvirksomheden indeholder oplysning om virksomhedens aktuelle CVR- eller SE-nummer, og ellers tage kontakt til elhandelsvirksomheden, hvis CVR- eller SE-nummer ikke fremgår af købsaftalen.

Regler om fakturering af elafgifter

Ved salg af afgiftspligtig elektricitet fra en elhandelsvirksomhed, skal der udstedes en faktura, som indeholder oplysninger om:

  • udstedelsesdato,

  • sælgers navn og adresse,

  • varemodtagers (købers) navn,

  • leveringssted,

  • aftagenummer,

  • afgiftens størrelse pr. aftagenummer og

  • CVR- eller SE-nummer for momsregistreringen, ved salg til momsregistrerede virksomheder.

For momsregistrerede virksomheder er godtgørelse af elafgift efter bestemmelser i elafgiftsloven bl.a. også betinget af, at fakturaen oplyser virksomhedens CVR- eller SE-nummer.

Såfremt oplysningen om virksomhedens CVR- eller SE-nummer ikke fremgår af fakturaen vedr. elafgiften, kan den momsregistrerede virksomhed ikke opnå godtgørelse af elafgiften, som fremgår af fakturaen.

Elhandelsvirksomheden må ikke forudfakturere elafgift til en momsregistreret virksomhed. Men elhandelsvirksomheden har dog mulighed for at udstede en separat faktura for leverancen af elektricitet uden elafgift til en momsregistreret virksomhed, før elhandelsvirksomheden har modtaget en faktura fra netvirksomheden.

Mere information og spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til de nye regler, er I velkomne til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 10.

I kan læse mere om ændringen af elafgiften og engrosmodellen i SKATs Den juridiske vejledning, afsnit E.A.4.3 - Elektricitet.

Opmærksomhedens henledes endvidere på afsnit E.A.4.6.16.2 om dokumentation af grundlaget for godtgørelse af energiafgift (Supplerende krav for godtgørelse af elafgift fra 1. april 2016).

Venlig hilsen

SKAT