Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

 • De generelle regler
 • Biogas mv., der anvendes til produktion af biogas mv.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

De generelle regler

Der kan være mulighed for afgiftsgodtgørelse eller -fritagelse i følgende situationer:

 1. Gas til anden teknisk brug end motorbrændstof.
 2. Gas, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
 3. Gas, der leveres til skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer.
 4. Gas, der anvendes til produktion af elektricitet.
 5. Gas til fremstilling af fjernvarme (el-patronordningen).
 6. Gas, der anvendes til jernbanedrift, færgedrift mv.
 7. Gas, der anvendes til afprøvning af motorer i skibe.
 8. Gas, der anvendes til produktion af gas.
 9. Gas anvendt i momsregistret virksomhed.

Reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for biogas mv. vedrørende pkt. 1-7 svarer til reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for naturgas og bygas. Se afsnit E.A.4.4.9.

Reglerne for afgift for biogas mv. (nr. 9) anvendt i momsregistrerede virksomheder er beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.2.

I dette afsnit beskrives nærmere afgiftsfritagelsen for biogas mv., som anvendes til produktion af biogas mv. (pkt. 8), da produktionen af biogas mv. afviger fra produktion af naturgas og bygas.

Biogas mv., der anvendes til produktion af biogas mv.

Biogas mv., der medgår direkte til produktion af biogas mv., er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for biogas mv., som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof. Biogas mv., som anvendes til varmefremstilling på en stationær motor er omfattet af fritagelsen.

Se GASAL § 8, stk. 8.

Det er en betingelse, at der ikke sker udtag af varme til rumvarme, salg mv., medmindre der er tale om overskudsvarme, samt at alle processer enten frembringer biogas mv. eller forbedrer kommende processer, som fremstiller biogas mv.

Fx omfatter fritagelsen ikke en situation, hvor fremstillingen af biogas sker hos virksomhed A, biogassen anvendes hos virksomhed B til varmefremstilling, og varmen efterfølgende anvendes i produktionen af biogas hos virksomhed A.

Fx anses egen biogas til fremstilling af varme, hvor varmen anvendes til opvarmning af en rådnetank til fremstilling af biogas mv., for at være anvendt til fremstilling af et tilsvarende energiprodukt, og er derfor fritaget for afgift efter GASAL § 8, stk. 8. Tilsvarende anses biogas mv. til hygiejnisering for at være fritaget, når hygiejniseringen efterfølgende fremmer fremstilling af biogas mv. i rådnetanken.

Brug af biogas mv. til formål, der ligger uden for selve produktionsprocessen, er ikke omfattet af fritagelsen. Fx biogas mv., der er anvendt til fremstilling af varmt vand til rengøring, er ikke omfattet af fritagelsen.

Bemærk

Brug af biogas mv. til fremstilling af biogas mv. er også fritaget for afgift efter NOx-afgiftsloven, svovlafgiftsloven og afgift af uforbrændt metan i biogas efter CO2-afgiftsloven, når beregningerne tager udgangspunkt i brændslerne. Hvis afgiftsgrundlaget opgøres efter udledningen, er biogas mv. til fremstilling af biogas mv. ikke omfattet af fritagelsen.

Se afsnit

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
EU-domme

C-49/17

Vedrørende rækkevidden af afgiftsfritagelsen i artikel 21, stk. 3, 1. pkt., i energibeskatningsdirektivet. Dommen fastslår, at denne afgiftsfritagelse ikke omfatter forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der har produceret dem, med henblik på fremstilling af andre energiprodukter i en situation, hvor de energiprodukter, der fremstilles som den pågældende virksomheds hovedaktivitet, anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning.

 

Skatterådet

xSKM2020.368.SRx

xSpørger fremstiller biogas. Biogassen opgraderes og sælges til tredjemand, som sælger en del af biogassen direkte tilbage til spørger. Spørger anvender den tilbagekøbte biogas til fremstilling af biogas. Skatterådet kan bekræfte, at den tilbagekøbte biogas efter gasafgiftsloven er biogas, samt at brug af den tilbagekøbte biogas til fremstilling af biogas er fritaget for afgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 8. Det lægges til grund, at biogassen på intet tidspunkt er i berøring med gas fra naturgasnettet, herunder at der sker ikke tilbageløb af gas fra naturgasnettetx.