Dato for udgivelse
08 Jan 2016 10:39
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport af varer
Sagsnummer
16-0025719
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ny tariferingsforordning for havegrej (redskaber m.v.)


Kommissionen har den 21. december 2015 vedtaget gennemførelsesforordningen nr. 2351/2015 vedrørende tarifering af en vare bestående af kød fra forskellige krebs- og bløddyr, der for størstedelens vedkommende er rå, under KN-kode 1605 54 00.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L331 af 17. december 2015 og træder i kraft den 04. januar 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret


skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter