Dato for udgivelse
12 Dec 2013 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Sep 2013 10:20
SKM-nummer
SKM2013.876.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-3889-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, valuta, bødeberegning, lufthavn, erstatning, valutadom
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse i lufthavnen medtaget 40.900 euro uden forinden at have angivet pengene overfor SKAT.

T forklarede at han havde de 40.900 euro med sig, og at nogle af pengene var til køb af en bil.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsom overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jfr. § 23, stk. 4. T idømtes en bøde på 57.000 kr., svarende til 25 % af det medtagne beløb over 10.000 euro.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. T havde i landsretten forklaret, at han ikke var klar over at man ikke måtte tage et beløb af denne størrelse med ud af Danmark og der var ingen skilte i lufthavnen herom.

Reference(r)

Toldloven § 79
Toldloven § 23, stk. 4

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 5. september 2013, 16. afdeling nr. S-3889-12

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jeppe Vang Madsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne 

Kaspar Linkis, Kåre Mønsted og Morten Uhrskov Christensen (kst.)

.................................................

Byrettens dom af 22. november 2012, nr. 3-8008/2012 

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den 31. juli 2012 ca. kl. 07.25 i forbindelse med udrejse via Københavns Lufthavn i Kastrup, at have medtaget 40.900 euro, svarende til 304.026,06 kr. uden forinden at have angivet pengene over for told- og skatteforvaltningen.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i det faktiske hændelsesforløb, men har anført, at han ikke vidste, at han skulle angive pengene overfor myndighederne, samt at han finder anklagemyndighedens bødepåstand meget høj.

Forklaringer 

Tiltalte har forklaret, at han skulle til Østeuropa, hvor han skulle have et nyt pas. Han skulle også mødes med sin familie i Tyskland. Han havde det pengebeløb med, som er anført i tiltalen. Nogle af pengene skulle bruges til køb af en bil. Han har fået ca. 27.000 euro tilbage, ud over de penge som er beslaglagt af politiet, tog SKAT ca. 6.200 euro til betaling af gammel gæld. Pengene stammer fra en erstatning, som han fik udbetalt i 2012, efter at han var kommet til skade i 2006. Han satte erstatningen ind på en særskilt konto, som hans advokat havde sagt, at han skulle. Han havde hævet de 40.000 euro på denne konto før han skulle rejse til Østeuropa. Han modtager nu førtidspension med 6.100 kr. om måneden.

Tiltalte har forevist brev fra en advokat, hvorefter han i april 2012 har modtaget 934.400 kr. i erstatning, samt udskrift fra en bankkonto.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det lægges til grund, at tiltalte, i forbindelse med at han ville udrejse til Østeuropa via Københavns Lufthavn i Kastrup, havde medtaget 40.900 euro svarende til 304.026,06 kr., som han ikke havde angivet overfor told- og skatteforvaltningen. Undladelse heraf må tilregnes tiltalte som uagtsomt, og tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 57.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4, i i overensstemmelse med retspraksis.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T skal betale en bøde på 57.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.....................................................

Østre Landsrets dom af 5. september 2013, 16. afdeling nr. S-3889-12

Byrettens dom af 22. november 2012 (3-8008/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han skulle købe en bil for ca. 27.000 euro. Resten af pengene skulle han bruge til at leve for under den ferie på 1 måned, som han havde planlagt. Han hævede de 40.000 euro i banken. Han talte ikke med nogen i banken om, at han skulle rejse ud af landet med pengene. Han vidste ikke, at han ikke måtte tage et beløb af denne størrelse med ud af Danmark. Der var ingen skilte i lufthavnen om, at det ikke var tilladt at medbringe beløb over 10.000 euro uden at oplyse om det.

Han har boet i Danmark siden 1998. Han har nu permanent opholdstilladelse. Han har en kæreste men ingen børn. Han søger dansk statsborgerskab og planlægger at blive i Danmark. Han blev tilkendt førtidspension i 2009. Han har ikke andre indtægter.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder som beskrevet i tiltalen.

Landsretten finder herefter, at medtagelsen af pengene kan tilregnes tiltalte som i hvert fald groft uagtsomt.

Tiltaltes forklaring om, at han ikke kendte reglerne på området, kan ikke føre til frifindelse.

Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er fundet skyldig.

Landsretten finder, at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorefter bøden fastsættes til 25 % af det ikke-deklarerede beløb, der overstiger 10.000 euro, jf. Højesterets dom af 1. april 2011 (SKM2011.269.HR).

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.