Dato for udgivelse
09 Dec 2013 13:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2013 15:04
SKM-nummer
SKM2013.864.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0263-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Indbrud, Rolex-ur, PH, lampe, fogedret
Resumé

Sagen omhandlede lovligheden af et af SKAT foretaget udlæg i en forsikringssum, der muligvis ville blive udbetalt til skyldner. Skyldner havde anmeldt et tyveri af en række genstande til forsikringsselskabet. Skyldner gjorde imidlertid gældende, at han ikke ejede de forsikringsanmeldte genstande.

Det var under sagen såvel for fogedretten som for Landsretten uafklaret, om der forelå en forsikringsdækket begivenhed, der medførte, at en forsikringssum ville komme til udbetaling.

Fogedretten fandt, at det af SKAT foretagne udlæg i forsikringssummen var lovligt foretaget, med undtagelse af udlægget i den del af forsikringssummen, der ville udgøre erstatning for aktiver, der påviseligt tilhørte andre end skyldner. Skyldner samt de påståede ejere af de under sagen omhandlende aktiver kærede kendelsen med påstand om, at udlægsforretningen nægtes fremme.

Landsretten fandt, at allerede fordi der var tale om et udlæg i et eventuelt krav på en forsikringssum, som tilkom skyldner, kan udlæg foretages i denne fordring, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1, jf. § 508, stk. 1, jf. forsikringsaftalelovens § 54, stk. 1, jf. § 57, stk. 1.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507
Retsplejeloven § 508

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.2.2.1.3.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.2.2.1.3.1


Vestre Landsrets kendelse af 30. august 2013, 13. afdeling, nr. B-0263-13

Parter

A
B
C
D
E
F
(Advokat Jesper Baungaard)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/adv. Mathias Holter)

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Linda Hangaard og Mia Grosen Skovbo (kst.).

                                               .....................................

Fogedrettens kendelse af 28. december 2012, FS N01-3557/2012

Sagens oplysninger

Ingen indkaldt eller mødt.

De tidligere fremlagte dokumenter var til stede.

Desuden blev fremlagt:

  • E-mail af den 20. december 2012 vedrørende advokat Baungaards anmodning om beskikkelse for A.
  • E-mail af den 21. december 2012 fra advokat Baungaard.

Sagens baggrund

SKAT har den 30. marts 2012 foretaget udlæg hos G1 Forsikring, i den forsikringssum der eventuelt måtte komme til udbetaling som følge af, at A har anmeldt et indbrud. Denne sag drejer sig om, hvorvidt SKATs udlæg skal stadfæstes eller ophæves helt eller delvist.

Påstande

Pantefoged MS har på vegne af SKAT nedlagt påstand om, at det af SKAT foretagne udlæg af den 30. marts 2012 stadfæstes.

Advokat Baungaard har på vegne af A, B, C, K, D, SB, E og J påstået udlægget ophævet, idet det i det væsentlige er gjort gældende, at de forsikringsanmeldte genstande - og dermed en eventuel forsikringssum - tilhører andre end A.

Advokat Baungaard har desuden - ved e-mail af den 20. december 2012 - anmodet om, at han beskikkes for A. Advokat Baungaard har oplyst, at han har anvendt 54 timer på sagen, og at hans omkostningsoverslag andrager 89.100 kr. + moms, i alt 111.375 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Der blev afsagt kendelse.

Fogedretten bemærker indledningsvist, at det lægges til grund, at SKATs fordring er ubestridt, og at forsikringen er tegnet og betalt af A, og desuden at A oprindeligt har begæret forsikringssummen indbetalt på en konto tilhørende SB. Først efter at SKAT foretog udlæg i forsikringssummen, har A begæret genstandene genanskaffet.

Vedrørende de i bilag 8 (herefter benævnt forsikringsanmeldelsen) nævnte genstande, post 1-5, 9-10, 15, 16 og 18.
Lampe PH 3/2, Akademi. Lampe, PH, Snowball/kugle. 2 lamper, PH 3/2, bord. Gulvlampe, PH 4,5, glas. Lampe. Piet Hein, Karlsvognen. Beocenter 2. 2 stk. Beolab 5. PC. HP Stationær. 2. stk. auping madrasser. Rolex-ur, guld/stål, Yachtmaster, 7.320,00 euro.

Fogedretten lægger til grund, at de pågældende genstande i flere år har befundet sig i As hjem, uden at være undergivet nogen nærmere kontrol af B, C eller D.

Genstandene er ikke individualiseret i forsikringsanmeldelsen eller i andre af de fremlagte bilag, men blot beskrevet ved deres type - når bortses fra Rolex-uret. Rolex-uret er i forsikringsanmeldelsen individualiseret som Rolex-ur, guld/stål, yachtmaster, med en opgjort værdi til 7.329,00 euro. I de fremlagte bilag om køb og udlån af et Rolex-ur, er der ikke foretaget nogen individualisering, eller blot en angivelse at urets modelbetegnelse. Det kan derfor ikke på baggrund af de fremlagte bilag lægges til grund, at Rolex-uret i forsikringsanmeldelsen er det samme ur, som er nævnt i de pågældende bilag.

Under disse omstændigheder og efter en samlet vurdering, kan det uanset forklaringerne afgivet af B, C og D ikke lægges til grund, at genstandene i en længere årrække vederlagsfrit har været udlånt. Derfor og idet ingen af genstandene under hensyn til deres anslåede værdi kan anses omfattet af retsplejelovens § 509, stk. 1, stadfæstes SKATs udlæg i forsikringssummen.

Vedrørende de i forsikringsanmeldelsen nævnte genstande, post 6, og 11-12.
Stol Ægget + skammel, sort skind. 2. stk. Beolab 8000. 2. stk. Beolab 3.

Fogedretten lægger til grund, at de pågældende genstande i flere år har befundet sig i As hjem. Genstandene er ikke i forsikringsanmeldelsen eller i andre af de fremlagte bilag behørigt individualiseret.

Under disse omstændigheder og idet E ikke har afgivet forklaring for fogedretten, kan det uanset As forklaring ikke lægges til grund, at genstandene tilhører E, hvorfor SKATs udlæg i forsikringssummen stadfæstes.

Vedrørende den i forsikringsanmeldelsen nævnte genstand, post 7.
Beovision 10-46.

Fogedretten lægger til grund, at det pågældende tv har befundet sig i As hjem. Tv´et er ikke behørigt individualiseret i forsikringsanmeldelsen.

Under disse omstændigheder og idet J ikke har afgivet forklaring for fogedretten, kan det uanset As forklaring - og det fremlagte bilag B, faktura af den 6. december 2010 - ikke lægges til grund, at tv'et tilhører J, hvorfor SKATs udlæg i forsikringssummen stadfæstes

Vedrørende den i jordsikringsanmeldelsen nævnte genstand, post 8.
PC-2 Link.

Fogedretten lægger til grund, at den pågældende genstand har befundet sig i As hjem.

Idet A har anmeldt den pågældende genstand som stjålet, og da ingen andre har gjort krav på at være den retmæssige ejer, kan det ikke lægges til grund, at genstanden tilhører andre end A, hvorfor SKATs udlæg i forsikringssummen stadfæstes.

Vedrørende den i forsikringsanmeldelsen nævnte genstand, 14.
Kaffemaskine, Siemens Automatic.

Det er oplyst, at genstanden tilhører A og er erhvervet af ham. Henset til at kaffemaskinen i forsikringsanmeldelsen har den for en kaffemaskine relativt høje anslåede værdi af 6.496 kr., er kaffemaskinen ikke omfattet af retsplejelovens § 509, stk. 1, hvorfor SKATs udlæg i forsikringssummen stadfæstes.

Vedrørende de i forsikringsanmeldelsen nævnte genstande, post 17 og 19-23.
Beautyboks, Louis Vuitton, 2.900 euro. Ring m/diamant, 1.600 euro. Ring m/diamant, 1.500 euro Ring m/diamant, 15.600 euro. TV, B&O 6/22. Ring m/diamant, 21.750 euro.

Idet SB efter 2001 har gennemgået en personlig konkurs, finder fogedretten - under hensyn til ringenes anslåede værdi - at det er ganske usandsynligt, at SB har ejet ringene siden 2001. Vedrørende ringene og beautyboksen finder fogedretten imidlertid på baggrund af genstandenes art, at genstandene ikke har tilhørt A. På baggrund af BSs forklaring, og idet SB har delt bopæl med A hvor tv'et har befundet sig, finder fogedretten, at tv´et ikke har tilhørt A. SKATs udlæg ophæves derfor for så vidt angår forsikringssummen for de nævnte genstande jf. retsplejelovens § 507, stk. 1, 1. led.

Vedrørende den i forsikringsanmeldelsen nævnte genstand, post 13.
TV, Samsung.

På baggrund af den troværdige forklaring afgivet af SJ, linder fogedretten det bevist, at SJ er den rette ejer af pågældende tv, hvorfor SKATs udlæg ophæves for så vidt angår forsikringssummen for et stk. tv, mrk. Samsung, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1, 1. led.

Vedrørende advokat Baungaards anmodning om beskikkelse for A.

Retten kan give en person, der opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325 fri proces, hvis den pågældende i øvrigt har behov for advokatbistand for fogedretten, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2.

Ansøgeren har ikke fremlagt de krævede årsopgørelse fra skattemyndighederne for 2010 og 2011, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1153 af 5. december 2011.

Ansøgeren har imidlertid generelt henvist til det materiale, som SKAT har fremlagt under sagen og anført, at det heraf fremgår, at A opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

A har forklaret, at han ikke har modtaget løn siden 2010, men at det er aftalt, at han skal aflønnes med tilbagevirkende kraft, hvorfor det ikke er dokumenteret, at A opfylder de økonomiske betingelser.

Derfor, og idet ansøgeren ikke har oplyst, hvorvidt ansøgeren har retshjælpsforsikring eller anden forsikring der dækker omkostningerne ved sagen. jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, og da advokat Baungaard først har anmodet om beskikkelse ved e-mail af den 20. december 2012 - efter at sagen var optaget til kendelse - finder fogedretten ikke betingelserne for opfyldt, hvorfor anmodningen om beskikkelse ikke tages til følge.

Vedrørende sagens omkostninger i øvrigt.

Under hensyn til sagens karakter og udfald, og idet SKAT ikke har været repræsenteret ved advokat, bærer hver part egne sagsomkostninger.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Det af SKAT foretagne udlæg af den 30. marts 2012 i forsikringssum hos G1 Forsikring stadfæstes, med undtagelse af udlæg i forsikringssum for et stk. Louis Vuitton Beautyboks, fire ringe af en værdi på henholdsvis 1.600 euro, 1.500 euro, 15.600 euro og 21.750 euro, B&O Beovision 6/22, samt et tv. mrk. Samsung, model UE40B6050.

Anmodningen om advokatbeskikkelse for A tages ikke til følge.

Hver part bærer egne sagsomkostninger.

                                    ..........................................

Vestre Landsrets kendelse af den 30. august 2013, 13. afdeling, nr. B-0263-13

Sagens oplysninger

Fremlagte bilag:

  • brev af 29. januar 2013 fra Fogedretten
  • udskrift af retsbogen (sag nr. FS NO1-3557/2012)
  • processkrift af 7. maj 2013 fra advokat Jesper Baungaard
  • processkrift II af 14. maj 2013 fra Kammeradvokaten ved advokat Mathias Holter
  • processkrift 3 af 30. maj 2013 fra advokat Jesper Baungaard
  • brev af 31. maj 2012 fra Kammeradvokaten ved advokat Mathias Holter.

Ved kendelse af 28. december 2012 har Fogedretten til dels stadfæstet et udlæg foretaget af SKAT den 30. marts 2012.

Påstande

Kendelsen er kæret af A m.fl. med påstand om, at udlægsforretningen nægtes fremme, og at SKAT henvises til at anlægge civilt søgsmål. Til støtte for påstanden har de kærende navnlig anført, at de forsikringsanmeldte genstande ikke tilhører A, og at dette er dokumenteret.

SKAT har påstået kendelsen stadfæstet og har til støtte herfor navnlig anført, at de forsikrede aktiver tilhører A.

Rettens begrundelse og afgørelse

Landsretten afsagde kendelse

Det er under sagen oplyst, at forsikringsselskabet G1 Forsikring har afvist forsikringsdækning i forbindelse med et indbrud, som A har anmeldt til forsikringsselskabet. Det er oplyst, at det er uafklaret, om der foreligger en forsikringsdækket begivenhed, der medfører, at erstatning kommer til udbetaling.

Allerede fordi der alene er foretaget udlæg i et eventuelt krav på en forsikringssum, der tilkommer A, kan udlæg foretages i denne fordring, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1, jf. § 508, stk. 1, jf. forsikringsaftalelovens § 54, stk. 1, jf. § 57, stk. 1.

Med denne begrundelse stadfæster landsretten fogedrettens kendelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A, B, C, D, E og J til SKAT betale 5.000 kr.