Dato for udgivelse
09 Dec 2013 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jul 2013 11:07
SKM-nummer
SKM2013.865.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afd. B-1835-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Insolvent, A-skat, AM, konkursdekret
Resumé

Sagen handlede om, hvorvidt betingelserne for afsigelse af konkursdekret mod et anpartsselskab var opfyldt, herunder primært betingelsen til klarhed af det rejste krav. SKAT havde indgivet konkursbegæring grundet en oparbejdet restance fortrinsvis vedrørende A-skat og AM-bidrag. Selskabet fremkom under sagens behandling ved skifteretten med indsigelser mod SKATs restanceopgørelse. Selskabet fremlagde blandt andet egne beregninger og opgørelser, selskabet selv havde udarbejdet.

Skifteretten fandt det sandsynliggjort, at SKAT havde et mellemværende med selskabet i SKATs favør, men da det efter skifterettens opfattelse ikke kunne udelukkes, henset til selskabets indsigelser i form af selskabets beregninger og fremlagte opgørelser, at SKAT ikke havde et mellemværende, fandt skifteretten, at SKATs fordring ikke havde en sådan klarhed, at den kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret. SKATs konkursbegæring blev på dette grundlag nægtet fremmet. SKAT kærede herefter skifterettens kendelse.

Østre Landsret udtalte i deres kendelse, at SKATs krav var opgjort på baggrund af selskabets egne angivelser, og at selskabet ikke havde godtgjort, at der forelå en sådan usikkerhed med hensyn til eksistensen af SKATs fordring, at der ikke kunne afsiges konkursdekret. Sagen blev derfor henvist til fornyet behandling ved skifteretten, herunder til afgørelse af om selskabet var insolvent, og i bekræftende fald til afsigelse af konkursdekret.

Reference(r)

Konkursloven § 17

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.4.1.3.1.1


Østre Landsrets kendelse af 1. juli 2013, 15. afdeling nr. B-1835-13

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/adv. Jesper Saugmandsgaard Øe)

mod

H1 ApS

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, Norman E. Cleaver og Dan Bjerring (kst.)

                                     ................................................

Skifterettens kendelse af 14. maj 2013, SKS 12-95/2013

Sagens oplysninger

Brev af 7. maj 2013 med bilag fra H1 ApS.

Direktøren i H1 ApS, PK, har ved personligt fremmøde i skifteretten oplyst, at en kopi af ovennævnte brev med bilag er afleveret hos Kammeradvokatens repræsentant, advokat Flemming Boye, samtidig med overgivelsen til skifteretten.

Rettens afgørelse og begrundelse

Der afsagdes sålydende kendelse.

Skifteretten lægger til grund, at SKAT gennem en årrække med regelmæssige mellemrum har indgivet konkursbegæringer mod H1 ApS på grund af oparbejdede restancer fortrinsvis vedrørende moms og A skat. Det lægges videre til grund, at H1 ApS har afværget disse konkursbegæringer hovedsagelig ved betalinger fra transporter.

Skifteretten finder det sandsynliggjort, at konkursrekvirenten, SKAT, også i nærværende sag har et mellemværende hos H1 ApS i SKATs favør. Skifteretten finder imidlertid ikke at kunne bortse fra, at der, hvilket SKAT har anerkendt, er stillet transporter af en sådan validitet, at SKATs tilgodehavende reduceres betydeligt. På baggrund af de beregninger H1 ApS har foretaget og opgørelser i bilag 5 og 6 af skete betalinger sammenholdt med betalingstransporterne, finder skifteretten ikke at kunne udelukke, at SKAT ikke har noget tilgodehavende hos H1 ApS, når betalingstransporterne indgår til SKAT, og SKATs fordring har derfor ikke en sådan klarhed, at den kan danne grundlag for afsigelse af konkursdekret overfor H1 ApS.

T h i   b e s t e m m e s

Den af SKAT indgivne konkursbegæring mod H1 ApS nægtes fremme.

                                  .....................................................

Østre Landsrets kendelse af den 1. juli, 15. afdeling nr. B-1835-13

Sagens oplysninger

Der fremlagdes kæreskrift af 28. maj 2013 med bilag 1-14, hvorved Kammeradvokaten på vegne af SKAT har kæret skifterets kendelse af 14. maj 2013 (SKS 12-95/2013), hvorved skifteretten nægtede den af SKAT indgivne konkursbegæring mod H1 ApS fremme.

Der fremlagdes endvidere skifterettens fremsendelsesbrev af 31. maj 2013 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes desuden e-mails af 13., 14. og 24. juni 2013 med vedhæftede bilag fra H1 ApS og processkrift af 21. juni 2013 fra SKAT.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse. De modtagne bilag var til stede.

Rettens afgørelse og begrundelse

Efter votering afsagdes kendelse.

SKAT har i konkursbegæringen af 8. marts 2013 opgjort sit krav mod H1 ApS til i alt 231.804,17 kr. efter fradrag af de tilgodehavender på i alt kr. 571.629 kr., som H1 ApS på tidspunktet for begæringens indgivelse havde transporteret til SKAT.

Kravet er opgjort på baggrund af H1 ApS´ egne angivelser, og uanset at der på tidspunktet for skifterettens afgørelse forelå oplysninger om yderligere en transport på 79.251 kr. og en bankoverførsel på 11.417,36 kr., finder landsretten ikke, at H1 ApS ved de fremlagte opgørelser har godtgjort, at der er en sådan usikkerhed med hensyn til eksistensen af SKATs fordring, at der af den grund ikke kan afsiges konkursdekret.

Herefter, og da der ikke af skifteretten er taget stilling til, om H1 ApS er insolvent, tages SKATs principale påstand til følge som nedenfor bestemt.

T h i   b e s t e m m e s

Skifterettens kendelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved skifteretten, herunder til afgørelse af, om H1 ApS er insolvent, og i bekræftende fald til afsigelse af konkursdekret.

H1 ApS skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 3.000 kr. til SKAT.

Kæreafgiften tilbagebetales.