Dato for udgivelse
28 Nov 2013 08:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2013 08:11
SKM-nummer
SKM2013.832.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-1295-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skat, moms, tilståelsessag, bøde, softguns, helbred
Resumé

T havde drevet virksomhed med salg af softguns og havde ikke reageret på, at hans årsopgørelser for 2007-09 var for lave, idet han ikke selvangav overskud af virksomhed på i alt 239.138 kr. Han havde tillige angivet momstilsvaret for lavt. Han havde derved unddraget for 85.348 kr. i skat og 59.785 kr. i moms.

T erkendte, at have unddraget SKAT for betaling af skat og moms. Han havde ikke opgivet indtægt eller moms. Da SKATs kontrolsag startede, havde han aktivt hjulpet ved at fremlægge bilag og deltage i møder med SKAT. Han solgte ikke softguns længere på grund af sygdom og var nu på førtidspension.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1. T idømtes en bøde på 110.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16
Momsloven § 81

Henvisning

-


Østre Landsret dom af 25. september 2013, 19. afdeling nr. S-1295-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jan Torp Hansen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Julie Skat Rørdam (kst.), Linde Jensen og Bo Østergaard

.............................................

Byrettens dom af 10. januar 2013, nr. 8-1608/2012

Anklageskrift er modtaget den 26. marts 2012.

T er tiltalt for

1.           

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden fristen på 4 uger, regnet fra henholdsvis den 1. maj 2008, den 1. maj 2009 og den 1. maj 2010, at meddele SKAT, at indkomsten på årsopgørelserne for 2007, 2008 og 2009 var for lav med henholdsvis 85.393 kr., 112.403 kr. og 41.342 kr., hvilke beløb udgjorde overskud fra den personlige virksomhed H1, og hvorved der blev unddraget skat for 85.348,42 kr.

2.           

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1,

ved fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009 med forsæt til momsunddragelse at have givet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav momstilsvaret for den personlige virksomhed H1 for lavt, hvorved der blev unddraget moms for 59.785 kr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf 110.000 kr.

Tiltalte har erklæret sig skyldig.

Forklaringer 

Tiltalte, T har forklaret, at hans tidligere virksomhed H1, solgte softguns. Virksomheden startede som en mindre "bagdørsforretning". Tiltalte erkender at have unddraget skattevæsenet for betaling af skat og moms. Han opgav ingen indtægt eller forpligtelser til at betale moms. Så snart tiltalte af skattemyndighederne blev gjort opmærksom på, at skattemyndighederne mente at være unddraget skatte- og momsbetaling, tog tiltalte aktivt del i fremlæggelse af bilag fra tiltaltes konti. Han deltog og har deltaget i flere møder med SKAT. Tiltalte var bekendt med, at der skulle have været betalt moms af de solgte softguns.

Personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for nærværende sag.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har haft 5 blodpropper i alt, hvorfor han blev førtidspensionist for 5 år siden. Tiltalte erindrer, at han stoppede med sit salg af softguns, da han fik sin første blodprop. Tiltalte er gift, og bor sammen med sin ægtefælle i rækkehus. Tiltalte har slidgigt i knæene, hvilket han ikke ønsker at blive opereret for. Tiltaltes hustru er også førtidspensioneret. Tiltalte har en månedlig bruttoindkomst på 11.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 110.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 110.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.............................................

Østre Landsret dom af 25. september 2013, 19. afdeling nr. S-1295-13

Byrettens dom af 10. januar 2013 (8-1608/2012) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Personlige forhold 

Tiltalte har i landsretten afgivet supplerende forklaring om sine personlige forhold.

Tiltalte har forklaret, at det fortsat går tilbage med hans helbred. Han har i juni 2013 på ny været indlagt med en blodprop. Han tager 15-20 piller om dagen. Han har fået problemer med sin hukommelse. Der er ingen udsigt til, at han får det bedre. Han har ingen mulighed for at betale en bøde på 110.000 kr. Skattemyndighederne have stillet ham en mindre bøde i udsigt.

Landsrettens resultat og begrundelse

Det, der er fremkommet for landsretten, giver ikke grundlag for yderligere nedsættelse af bøden, hvis størrelse er fremkommet ved halvering af normalbøden og nedrunding.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.