Dato for udgivelse
18 Nov 2013 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Oct 2013 08:50
SKM-nummer
SKM2013.807.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-3241-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skat, underholdsbidrag, notatpligt, børnebidrag
Resumé

T havde for 2008-2010 undladt at reagere på for lave skatteansættelser, idet hun ikke selvangav underholdsbidrag på i alt 722.040 kr. Hun havde derved unddraget for 226.030 kr. i skat. T havde modtaget underholdsbidrag siden 1996 og havde selvangivet underholdsbidrag for 2001-2007.

T forklarede at hun var klar over at det var skattepligtigt og at hun havde oplyst det til SKAT. Hun havde modtaget årsopgørelser hvor den personlige indkomst var anført til 0 kr., men hun havde ringet hvert år til SKAT og oplyst om underholdsbidragene.

I SKATs system var der ikke gjort notater om telefoniske henvendelser fra T eller i øvrigt oplysninger på skrift fra T vedrørende de pågældende år.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3. T idømtes en bøde på 390.000 kr. Det fandtes uantageligt, at medarbejdere i SKAT i 3 år i træk skulle have forsømt sig imod notatpligten. T's forklaring tilsidesattes som utroværdig.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 1. oktober 2013, 8. afdeling, nr. S-3241-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter Skov Sørensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Frosell, Lene Jensen og Thomas Verner Jørgensen (kst.)

......................................................

Byrettens dom af 2. oktober 2012, nr. 1-2782/2012

Anklageskrift er modtaget den 20. juni 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved for indkomståret 2008 med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden 4 uger efter den 1. maj 2009 at meddele SKAT, at indkomsten på årsopgørelsen af 12. marts 2009 var ansat for lavt med 182.040 kr., hvilket beløb udgjorde underholdsbidrag fra tiltaltes tidligere ægtefælle, og hvorved det offentlige blev unddraget 54.342,71 kr. i skat,

ved for indkomståret 2009 med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden 4 uger efter den 1. maj 2010 at meddele SKAT, at indkomsten på årsopgørelsen af 5. marts 2010 var ansat for lavt med 270.000 kr., hvilket beløb udgjorde underholdsbidrag fra tiltaltes tidligere ægtefælle, og hvorved det offentlige blev unddraget 87.410,79 kr. i skat, og

ved for indkomståret 2010 med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden 4 uger efter den 1. maj 2011 at meddele SKAT, at indkomsten på årsopgørelsen af 4. marts 2011 var ansat for lavt med 270.000 kr., hvilket beløb udgjorde underholdsbidrag fra tiltaltes tidligere ægtefælle, og hvorved det offentlige blev unddraget 84.276,81 kr. i skat,

alt hvorved der samlet blev unddraget 226.030 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet.

Tiltalte har påstået frifindelse subsidiært domfældelse alene for groft uagtsomt forhold.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af V.1, SKAT.

Tiltalte har forklaret, at hun modtager underholdsbidrag fra sin eks-mand. Det har hun gjort siden 1996. Fra begyndelsen var hun klar over, at hun skulle opgive beløbene til skattevæsenet, men hun vidste ikke, at hun skulle betale skat af dem. Det blev hun først klar over sidenhen. SKAT har sagt til hende, at hun skal give underretning om underholdsbidragene, og det har hun også gjort. Hun modtog girokort vedrørende skatten, men da hun ikke havde råd til det, betalte hun ikke. Det er hendes principielle opfattelse, at der ikke skal betales skat af underholdsbidrag, da pengene jo allerede er beskattet en gang hos udbetaler. Hun har ikke sagt til nogen, at hun ikke vil betale skat af underholdsbidragene.

I perioden fra 2000 til 2007 fremgik underholdsbidragene af årsopgørelserne. Det er rigtigt, at hun vedrørende skatteårene 2008, 2009 og 2010 modtog årsopgørelser fra SKAT, hvor den personlige indkomst var anført til 0 kr. Hun ringede herefter hvert år med det samme til skattevæsenet og oplyste om underholdsbidragene. Hun talte blandt andet med en DS fra SKAT. Det kan godt passe, at dette var i marts 2009. Tiltalte oplyste om underholdsbidraget for 2008 og fik at vide, at årsopgørelsen for 2008 ville blive rettet. Hun bad ikke om at få en bekræftelse på deres samtale. Hun modtog ikke en ny årsopgørelse for 2008. Hun har ikke fået udbetalt de godt 50.000 kr., der på årsopgørelsen for 2008 er anført som "skat til udbetaling". Det skyldes den skattegæld, hun har. Hun husker ikke, hvem hos SKAT hun talte med vedrørende de to andre skatteår, idet hun gennem tiderne har talt med så mange forskellige personer. Det var hendes eks-mand, der tog sig af hendes selvangivelser for årene 2008 og 2009, Han gjorde det vist via tast-selv. Hun ved ikke, hvilke oplysninger, han indtastede. Det har de ikke talt om.

Vedrørende 2010 sendte hun selv oplysningerne ind til SKAT pr. brev. Hun indsendte selvangivelsen omkring 1. maj og opgav 270.000 kr. i rubrikken vedrørende underholdsbidrag. Hun har modtaget brevene af henholdsvis 9. december 2010, 4. april 2011 og 7. juni 2011, hvori SKAT skrev, at der ville ske "forhøjelse". Hun forstod ikke brevene, idet hun jo allerede havde givet SKAT oplysningerne. Hun husker at have modtaget SKATs brev af 24. januar 2012. Hun var sikker på, at der var tale om en misforståelse. Hun rettede ikke henvendelse til SKAT for at forklare, at der var tale om en fejl. Hun ringede på et tidspunkt til politiet, og talte med DH, der sagde, at det hele var en misforståelse, hvilket han også havde oplyst til SKAT.

V.1 har forklaret, at underholdsbidrag ikke registreres som en automatisk kontroloplysning hos SKAT. I årene 1996 til 2000 forhøjede skattevæsenet tiltaltes skatteansættelser, idet tiltalte ikke havde selvangivet ægtefællebidrag og ej heller børnebidrag. I de efterfølgende år frem til 2008 blev ægtefællebidragene selvangivet af tiltalte. SKAT har ikke modtaget nogen breve fra tiltalte vedrørende skatteårene 2008, 2009 eller 2010. Hvis en borger ringer til SKAT vedrørende en årsopgørelse, vil den pågældende SKAT-medarbejder gøre et notat om samtalen i overensstemmelse med pligten hertil. Det fremgår af SKATs system, at der ikke er gjort notater om telefoniske henvendelser fra tiltalte vedrørende de pågældende skatteår. SKAT kan heller ikke se at have modtaget en skriftlig selvangivelse eller i øvrigt oplysninger på skrift fra tiltalte vedrørende de pågældende år.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har modtaget underholdsbidrag (ægtefællebidrag) siden 1996, og i de første år herefter selvangav hun ikke disse beløb. Skattemyndighederne påtænkte i den forbindelse at indlede en ansvarssag mod tiltalte, men sagen blev - uoplyst af hvilken grund - henlagt i år 2000. I årene 2001 til 2007 selvangav tiltalte de modtagne underholdsbidrag. I årene 2008-2010 modtog tiltalte årligt underholdsbidrag på henholdsvis 182.040 kr., 270.000 kr. og 270.000 kr. På tiltaltes forskudsopgørelse for 2008 (kørselsdato den 26. oktober 2007) var "underholdsbidrag mv." under personlig indkomst anført med 182.750 kr., og på årsopgørelsen (kørselsdato den 12. marts 2009) vedrørende samme år var tiltaltes personlige indkomst nu angivet til 0 kr. På tiltaltes forskudsopgørelse for 2009 (kørselsdato den 3. november 2008) var "modtaget underholdsbidrag" under personlig indkomst anført med 183.783 kr., og på årsopgørelsen vedrørende samme år var tiltaltes personlige indkomst nu angivet til 0 kr. På tiltaltes forskudsopgørelse for 2010 (kørselsdato den 28. oktober 2009) var ikke medtaget beløb vedrørende underholdsbidrag, og på årsopgørelsen vedrørende samme år var tiltaltes personlige indkomst angivet til 0 kr. Ved brev af 9. december 2010 fremsendte SKAT den første agterskrivelse vedrørende de pågældende skatteår, idet SKAT foreslog grundlaget for tiltaltes 2009-skat forhøjet med 270.000 kr.

Tiltalte reagerede efter sin egen forklaring ikke på dette brev over for SKAT. På baggrund af vidnet V.1´s forklaring lægges det videre til grund, at tiltalte heller ikke i noget tilfælde rettede telefonisk eller anden henvendelse til skattemyndighederne i anledning af de ukorrekte årsopgørelser for 2008, 2009 og 2010, idet retten finder, at det ikke er antageligt, at medarbejdere ved SKAT tre år i træk skulle have forsømt sig imod notatpligten.

Tiltaltes forklaring, der i det hele fremstår ganske usammenhængende, må vedrørende de telefoniske henvendelser til SKAT og om den skriftlige selvangivelse for 2010 tilsidesættes som utroværdig.

Under disse omstændigheder og tillige henset til tiltaltes forklaring om økonomiske vanskeligheder de pågældende år, finder retten det bevist, at tiltalte har haft forsæt til skatteunddragelse. Det kan ikke føre til en anden bedømmelse, hvis det lægges til grund som forklaret af tiltalte, at det var tiltaltes eks-mand der forestod tiltaltes selvangivelse for årene 2008 og 2009.

Tiltalte findes på den anførte baggrund skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 390.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Retten finder ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T skal betale en bøde på 390.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.........................................................

Østre Landsrets dom af 1. oktober 2013, 8. afdeling, nr. S-3241-12

Byrettens dom af 2. oktober 2012 (1-2782/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

 Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hun hele tiden har vidst, at hun skulle betale skat af underholdsbidragene. Både hun og børnene har betalt skat af børnebidragene, hvilket er en fejl. Hun er ikke helt sikker på, hvad hun gjorde, da hun modtog årsopgørelsen for 2008. Pantefogeden kom i 2008 og gjorde udlæg i hendes ejendom. Hun fortalte om underholdsbidraget og fik at vide, at de ville gå hjem og rette i tallene. SKAT har også altid vidst, at hun modtog underholdsbidrag. Da hun modtog brev fra SKAT om ændring af skatteansættelserne for 2008, 2009 og 2010, foretog hun sig ikke noget, fordi hun var enig i brevenes indhold. I forskudsopgørelserne for de pågældende år var underholdsbidraget angivet, og der stod, at hvis hun var enig, så skulle hun ikke foretage sig noget. Da hun efterfølgende modtog årsopgørelserne, ringede hun til SKAT og oplyste om bidragene. Hun har aldrig villet skjule noget for SKAT.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hun ikke har været inde i sagen vedrørende børnebidrag. Den 23. november 2010 fik de en intern anmeldelse fra opkrævningsafdelingen vedrørende underholdsbidrag. Hvis man modtager et telefonisk opkald fra en borger vedrørende ændringer til en årsopgørelse, vil det ende med et brev til borgeren med forslag til en ansættelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Bødestraffen findes passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.