Dato for udgivelse
11 Nov 2013 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Oct 2013 13:32
SKM-nummer
SKM2013.795.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0181892
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fast ejendom, erstatningssum, genopførsel af beskadiget ejendom, tidsmæssige betingelser.
Resumé

Skatterådet bekræftede, at der i forbindelse med fastsættelse af brandforsikringserstatning efter brand i 2010, men hvor erstatningen først fastsattes foreløbigt i 2012 og endeligt i 2013, kunne foretages genanbringelse efter regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 2 i genopførelse foretaget i 2014.

Skatterådet bekræftede også, at såfremt byggeriet ikke var endeligt færdiggjort ved udløbet af 2014, var det tilstrækkeligt for at kunne anvende reglerne om genopførsel, at der på dette tidspunktet forelå en bindende entreprisekontrakt på det resterende byggeri. Det var en forudsætning, at der forelå en endelig og bindende kontrakt om genopførelse, og at genopførelsen skulle være påbegyndt inden for rimelig tid, efter aftalen var indgået.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 10

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 10

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit C.H.2.1.17.2.


Spørgsmål 1:

  1. Kan der i forbindelse med fastsættelse af brandforsikringserstatning efter brand i 2010, men hvor erstatningen først fastsættes foreløbigt i 2012 og endeligt i 2013, foretages genanbringelse efter regler i Ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. i nr. 2 i genopførelse foretaget i 2014?
  2. Såfremt byggeriet ikke er endeligt færdiggjort ved udløbet af 2014, er det da tilstrækkeligt for at opnå genanbringelse efter de i spørgsmål 1 anførte regler, at der på dette tidspunkt foreligger bindende entreprisekontrakt på det resterende byggeri?

Svar:

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer 20% af ejendommen E. De øvrige ejere af ejendommen er:

A (mor), ejer 60%

B (datter), ejer 10 %

C (søn), ejer 10 %

Spørger har lejet ejendommen af samejet og betaler en årlig leje på X kr.

Ved nytåret 2009/2010 brændte 2 driftsbygninger på ejendommen, og der indledes forhandling med forsikringsselskabet i 2010.

I marts 2012 fremkom forsikringsselskabet med en foreløbig opgørelse af erstatningen. Ifølge opgørelsen fastsattes en samlet erstatningssum på Y mio. kr. Erstatningen forudsatte, at der sker genopførelse. Det blev samtidig tilkendegivet, at der ville blive udbetalt en væsentlig mindre erstatning, såfremt der ikke skete genopførelse.

Den endelige erstatningsopgørelse fremkom i maj 2013 og havde stort set samme beløbsmæssige indhold, som den foreløbige opgørelse

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at der kan foretages genanbringelse efter regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 2 i genopførelse foretaget i 2014.

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 2 skal genopførelsen for at være omfattet af genanbringelsesreglerne efter disse bestemmelser ske enten i det indkomstår, hvori skaden indtræffer, eller det nærmest følgende indkomstår, dog således, at fristen for genopførelse tidligst udløber med det indkomstår, som følger nærmest efter det, hvori erstatningssummen er fastsat endeligt.

Det er også spørgers opfattelse, at det er tilstrækkeligt for at opnå genanbringelse efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, såfremt byggeriet ikke er endeligt færdiggjort ved udløb af 2014, at der på dette tidspunkt foreligger bindende entreprisekontrakt på det resterende byggeri.

Efter praksis for genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan der genanbringes i byggeudgifter, der er omfattet af en bindende entrepriseaftale, forudsat at denne er indgået senest ved udløbet af det indkomstår, der følger efter afståelsesåret. Det er vores opfattelse, at denne praksis også bør være gældende i genanbringelse efter § 10.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der i forbindelse med fastsættelse af brandforsikringserstatning efter brand i 2010, men hvor erstatningen først fastsættes foreløbigt i 2012 og endeligt i 2013, kan foretages genanbringelse efter regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 2 i genopførelse foretaget i 2014.

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatninglovens § 10 (uddrag):
Såfremt en skattepligtig i anledning af en indtruffen skade på en ejendom, der ikke er omfattet af § 8, har modtaget en erstatnings- eller forsikringssum og foretager genopførelse af den skadelidte ejendom, kan den skattepligtige for den del af erstatnings- eller forsikringssummen, der ikke er skattefri efter § 9, i stedet for at anvende reglerne i § 4, jf. § 2, stk. 1, anvende reglerne i stk. 2-6, såfremt

1) de genopførte bygninger eller installationer findes på den samme ejendom som de skaderamte bygninger, jf. dog stk. 5, og

2) genopførelsen sker enten i det indkomstår, hvori skaden indtræffer, eller i det nærmest følgende indkomstår, dog således, at fristen for genopførelse tidligst udløber med det indkomstår, som følger nærmest efter det, hvori erstatningssummen er fastsat endeligt.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fristerne i stk. 1 forlænges efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Praksis

C.H.2.1.17.2 Reglerne for genopførelse på samme ejendom (uddrag):

Tidsfrister for genopførelse på samme ejendom

Genopførelsen skal ske enten i det

  • indkomstår, hvor skaden er sket, eller
  • nærmest følgende indkomstår.

Fristen udløber dog tidligst med det indkomstår, som følger nærmest efter det indkomstår, hvor erstatningssummen er blevet endeligt fastsat.

Bemærk

Når særlige omstændigheder taler for det, kan fristerne for at genopføre forlænges efter tilladelse fra skatteministeren. Se EBL § 10, stk. 2

Begrundelse

Ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 2, udløber fristen for genopførelse tidligst med det indkomstår, som følger nærmest efter det år, hvori erstatningssummen er endeligt fastlagt.

Spørger har oplyst, at den endelige erstatningsopgørelse er fremsendt den 14. maj 2013. Opgørelsen har stort set samme beløbsmæssige indhold, som den foreløbige opgørelse sendt til spørger den 14. marts 2012.

Det følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 10, at fristen for genopførelse af ejendommen udløber i indkomståret 2014.

Det er ved besvarelsen forudsat at spørger har kalenderåret som regnskabsår.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at såfremt byggeriet ikke er endeligt færdiggjort ved udløbet af 2014, at det er tilstrækkeligt for at opnå genanbringelse efter de i spørgsmål 1 anførte regler, at der på dette tidspunkt foreligger bindende entreprisekontrakt på det resterende byggeri.

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatningslovens § 2 (uddrag):
Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer, jf. dog §§ 10 og 11.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A (uddrag):
Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten...

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C:
Såfremt den skattepligtige ombygger, tilbygger eller nybygger på en ejendom, der er omfattet af § 6 A, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst vælge at nedsætte anskaffelsessummen for ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten. Reglerne i §§ 6 A og 6 B finder tilsvarende anvendelse.

Forarbejder

Svar til folketingets skatteudvalg på spørgsmål 11 og 12, i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 434 af 26. juni 1998 i forbindelse med ændring af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C (uddrag).

Spørgsmål 11:

"I lovforslagets § 2, nr. 21, foreslås indsat en bestemmelse, hvorefter genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C ikke skal finde anvendelse på bygninger, der tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand.

Genanbringelsesreglen finder anvendelse ved ombygning m.v. også i året efter afståelsesåret. Skattepligtige, der i indeværende år har afstået fast ejendom, har således haft en berettiget forventning om, at genanbringelse kunne finde sted ved ombygning m.v. i 1999.

Vil ministeren via en overgangsbestemmelse på dette punkt sikre, at ændringen ikke får tilbagevirkende kraft, eventuelt således at avancer, der er realiseret inden lovforslagets fremsættelse, kan anvendes til genanbringelse i ombygninger m.v., der finder sted indtil udgangen af 1999?"

Svar: "Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C kan en skattepligtig ved at ombygge, tilbygge eller nybygge på en ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen til en senere ejendomsafståelse. Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at ombygningen, nybygningen eller tilbygningen skal finde sted enten i det indkomstår, hvor afståelsen finder sted, i indkomståret før afståelsesåret eller i indkomståret efter afståelsesåret. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt at ombygningen, nybygningen eller tilbygningen er påbegyndt, men det er ikke noget krav, at den er afsluttet."

Spørgsmål 12:

"Vil ministeren i modsat fald bekræfte, at avancer realiseret i 1998 kan genanbringes i ombygningsudgifter, der er afholdt inden udgangen af 1998, uanset om bygningen m.v. først fuldføres i 1999?"

Svar: "Avancer, der er realiseret i indkomståret 1998, kan genanbringes i ombygningsudgifter m.v., der er afholdt inden udgangen af indkomståret 1998, uanset om bygningen m.v. først fuldføres i indkomståret 1999."

Praksis

SKM2008.63.SR.

Skatterådet bekræftede i en konkret sag, at fortjenesten kunne genanbringes i omkostninger til om-, til- eller nybygning af ejendom, hvor arbejdet var påbegyndt, men ikke afsluttet inden for de tidsmæssige frister, der fulgte af loven. Der skulle være indgået en endelig aftale om om-, til- eller nybygning af ejendommen inden for fristen for genanbringelse. Endvidere skulle arbejdet være påbegyndt inden for rimelig tid efter, at aftalen blev indgået

Begrundelse

Bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 10 giver mulighed for skatteudskydelse for den del af en erstatnings- eller forsikringssum, som den skattepligtige modtager i anledning af en indtruffen skade, og som anvendes til at foretage genopførsel på samme ejendom.

Bestemmelsen har sammenhæng med ejendomsavancebeskatningslovens § 2, hvorefter erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer. Udgangspunktet er derfor, at såfremt beskatningen ikke udskydes, ved enten at anvende § 10 (eller i visse tilfælde genanbringelsesreglen i § 6 A), skal der foretages en avanceopgørelse som ved afståelse i tilfælde af, at der efter en skade modtages en erstatnings- eller forsikringssum vedrørende ejendommen.

For afskrivningsberettigede bygninger er ordningen i ejendomsavancebeskatningslovens § 10 obligatorisk, da reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 10 skal anvendes, når reglerne i afskrivningslovens § 24 anvendes, og succession hermed er obligatorisk efter afskrivningslovens § 24.

I forhold til de tidsmæssige betingelser for at anvende ejendomsavancebeskatningslovens § 10, er der ikke i forbindelse med, at fritagelsen for beskatning af erstatnings- eller forsikringsbeløb blev indført i den tidligere § 2 B i lov om særlig indkomstskat, jf. betænkning til lov nr. 185 af 15. marts 1973, taget stilling til, om det er tilstrækkeligt, at der foreligger en bindende entreprisekontrakt, såfremt byggeriet ikke er færdiggjort i det indkomstår, der følger efter det år, hvori erstatningen er endelig fastsat.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C, som også er udtryk for en skatteudskydelsesregel, giver mulighed for at genanbringe den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom i en anden ejendom, hvor den skattepligtige ombygger, tilbygger eller nybygger på en ejendom omfattet af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A. I disse tilfælde kommer fortjenesten ikke til beskatning i det år ejendommen afstås, men udskydes indtil det år, hvor den ombyggede, tilbyggede eller nybyggede ejendommen afstås.

I forhold til tidsfristerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C gælder, at der skal være er tale om en ombygning, tilbygning eller nybygning i indkomståret forud for afståelsen, afståelsesåret eller indkomståret efter afståelsen og at der skal gives rettidig meddelelse om beslutningen om at anvende genanbringelsesreglerne.

Det fremgår af et svar til Skatteudvalget i forbindelse med L 103, forslag til ændring af forskellige skattelove, 1997 - 1998, 2. samling (bilag 21), at det er tilstrækkeligt, at om-, til- eller nybygningen er påbegyndt inden for de gældende frister, men at det ikke er noget krav, at den er afsluttet.

I SKM2008.63.SR tog Skatterådet stilling til, om en ejendomsavance kunne genanbringes i en kontraktsum i forbindelse med en bindende kontrakt om opførelse af en ny ejendom.

Skatterådet bekræftede, at genanbringelse ville kunne ske med den fulde kontraktsum i henhold til bindende kontrakt om opførelse af den nye ejendom forudsat, at kontraktsummen ikke oversteg den tidligere realiserede avance, selvom det ikke var hele kontraktsummen, der var betalt, henholdsvis forfalden til betaling, ved udløbet af det efterfølgende indkomstår, såfremt de øvrige betingelser i EBL §§ 6 A og 6 C er opfyldt.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 10 om udskydelse af beskatning i forbindelse med genopførelse af en skadet ejendom, er på samme måde som genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C, et udtryk for en udskydelse af beskatningen indtil afståelse af ejendommen på et senere tidspunkt.

På denne baggrund er det SKATs opfattelse, at der er rimeligt, at de samme tidsmæssige rammer gælder for genopførelse af en skadet bygning mv. efter ejendomsavancebeskatningslovens § 10.

Det er derfor SKATs opfattelse, at såfremt genopførelsen er påbegyndt inden for tidsfristen i ejendomsavancebeskatningslovens § 10, men hvor byggeriet ikke er afsluttet inden for udløbet af det indkomstår, som følger nærmest efter det, hvori erstatningssummen er fastsat endeligt, kan bestemmelsen anvendes, såfremt der blot er indgået en bindende entreprisekontrakt om færdiggørelse af det resterende byggeri.

Det er dog en forudsætning, at der foreligger en endelig og bindende kontrakt om genopførelse, og at genopførelsen skal være påbegyndt inden for rimelig tid, efter aftalen er indgået.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.