Dato for udgivelse
08 Nov 2013 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Oct 2013 08:43
SKM-nummer
SKM2013.792.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 153-277/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Bogføringsfejl, nye, oplysninger, særlige, omstændigheder
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Landsskatterettens afvisning af sagsøgerens begæring om genoptagelse af Landskatterettens kendelse af 14. februar 2012, var berettiget.

Retten fandt ikke, at betingelserne for genoptagelse af behandlingen ved Landsskatteretten i medfør af skatteforvaltningslovens § 46, stk.1, var opfyldt.

Retten fandt endvidere ikke, at sagsøgeren havde ført bevis for, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, der kunne medføre, at der skulle ske genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 46

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 A.A.10.2.5


Parter

H1 ApS
(Advokat Gitte Skouby)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Anne Larsson

Afsagt af byretsdommer

Hanne Ekstrand

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Landsskatterettens afvisning af sagsøgeren, H1 ApS', begæring om genoptagelse af Landskatterettens kendelse af 14. februar 2012, ved kendelse af 6. august 2012 og senest ved kendelse af 15. november 2012, var berettiget.

SKAT traf den 10. september 2010 afgørelse om forhøjelse af selskabets merværdiafgiftstilsvar for 2007 med 219.784,- kr., jf. bilag 2. Sagsøgeren påklagede SKATs afgørelse ved skrivelse af 23. november 2010, jf. bilag A. Som begrundelse for, at SKATs afgørelse var forkert, anførte sagsøgeren bl.a., at det var med urette, at SKAT ikke ville anerkende det af sagsøger udarbejdede momsregnskab. I en skrivelse af 4. marts 2011, jf. bilag C, supplerede sagsøger begrundelsen for klagen vedrørende momsen med, at det ikke var dokumenteret, at forhøjelsen af momsen for 2007 vedrørte 2007, og at fejlen muligvis skyldtes nogle forskydninger i tidligere opgørelser, som gik tilbage til 2004.

Landsskatteretten traf afgørelse i sagen den 14. februar 2012, jf. bilag 4, hvor Landsskatteretten tilsidesatte sagsøgerens synspunkt om, at SKATs afgørelse var ugyldig. Det udtales i kendelsen, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at det afgiftstilsvar, som SKAT havde opgjort på baggrund af selskabets bogholderi, var forkert.

Sagsøgeren anmodede ved klage af 11. maj 2012, jf. bilag E, om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 14. februar 2012, under henvisning til de under Landsskatteretssagen fremlagte dokumenter vedrørende perioden 1. januar 2007 - 31. december 2007. Det anførtes bl.a. i klageskrivelsen, at den fremlagte dokumentation viser, at der er tale om en konteringsfejl tilbage i 2005 vedrørende indbetalt moms, der hidrørte fra den personligt ejede virksomhed, som dannede grundlag for stiftelsen af selskabet. Momsbetalingen burde have været ført på ejers mellemregningskonto og ikke på konto for momsafregning.

Sagsøgeren anførte i en skrivelse af 18. juli 2012, jf. bilag F, at betingelserne for genoptagelse af sagen var opfyldt, idet SKAT uden at begrunde dette havde forhøjet sagsøgerens momstilsvar for 2007 med et tilsvar, som ikke kan henføres til denne periode. Sagsøgeren anførte desuden, at fejlen formentlig skyldtes forhold i forbindelse med, at virksomheden blev omdannet fra personlig drevet virksomhed til selskabsform pr 1. januar 2005.

Landskatteretten afviste ved kendelse af 6. august 2012, jf. bilag 8, selskabets anmodning om gentoptagelse. I kendelsen er bl.a. anført, at retten ved afgørelsen har lagt vægt på, at der ikke i genoptagelsesanmodningen er forelagt retten oplysninger af betydning for sagen, som ikke tidligere havde været fremme under sagen, idet selskabet også tidligere under sagens behandling havde anført, at den forhøjelse, der var foretaget for det pågældende år, ikke vedrørte omsætningen for dette år, og at saldodifferencen måske skyldtes forskydninger i momsopgørelserne, der strakte sig tilbage til 2004 eller tidligere.

Landsskatteretten bemærkede endvidere følgende:

"...

Selskabet blev derfor under sagens behandling i Landsskatteretten opfordret til at fremlægge konkret dokumentation for, at SKATs forhøjelse ikke er korrekt. Selskabet havde imidlertid ikke forud for rettens kendelse af 14. februar 2012 dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at det afgiftstilsvar, som SKAT havde opgjort på baggrund af selskabets eget bogholderi, var forkert. Der er heller ikke i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremlagt dokumentation herfor.

..."

I kendelsen anførtes slutteligt, at landsskatteretten fandt, at der endvidere ikke forelå ganske særlige omstændigheder, som taler for en genoptagelse af afgørelsen.

Sagsøgeren anmodede ved skrivelse af 16. oktober 2012, bilag 9 og G, om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelser af henholdsvis 14. februar 2012 og 6. august 2012 under henvisning til, at SKATs afgørelse af 10. september 2010 var ugyldig, og at der var fremkommet nye oplysninger.

Landsskatteretten afviste ved kendelse af 15. november 2012, jf.bilag 1, sagsøgers anmodning om genoptagelse.

Retten modtog stævning i sagen den 15. februar 2013.

Under sagens forberedelse indhentedes den som bilag 33 fremlagte erklæring fra SKAT med besvarelse af 6 af sagsøger stillede spørgsmål.

Hovedforhandling har fundet sted den 1. oktober 2013.

Sagsøgeren H1 ApS har nedlagt påstand om, at sagsøgte Skatteministeriet skal tilpligtes at anerkende, at der ved Landsskatteretten skal ske genoptagelse af kendelse om selskabets afgiftstilsvar for nedsættelse af afgiften for afgiftsperioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 med 219.784 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af sagsøgers partsrepræsentant, hovedanpartshaver og direktør A, samt af vidnet statsautoriseret revisor JJ.

Sagsøgers partsrepræsentant A har bl.a. forklaret, at han er hovedanpartshaver og direktør i det sagsøgende selskab. Partsrepræsentanten er cand. mag. i dansk og tysk og har været lektor ved G1. Partsrepræsentanten tog handelsfaglæreruddannelse ca. 1978, hvori indgik nationaløkonomi og handelslære. Han har endvidere deltaget i kurser vedrørende kommunale regnskaber. Partsrepræsentantens funktion er at drive en stor detailforretning med .... Sagsøger importerer fra udlandet og sælger til en bred kreds af kunder. Partsrepræsentanten deltager i alle led af forretningens virksomhed, herunder fører han det daglige bogholderi og forestår bankforretningerne.

I følge en praksis, som sagsøger har fået godkendt af SKAT, fører partsrepræsentanten flere gange om ugen et håndskrevet bogholderi, idet samtlige transaktioner bliver bilageret og indført i bogholderiet. Partsrepræsentanten fører også kontoen over moms, såvel købsmoms som salgsmoms. Kassebon over hvert salg fra forretningen bliver ført on line, og filen bliver overført hver dag til pengeinstituttet, når kassen hver dag er afstemt. Der bliver også sendt nogle varer fra forretningen. Partsrepræsentanten opgør momsen hvert kvartal, og ser på betalinger sket til kassen, banken og giro. Af disse beløb beregnes salgsmoms. Partsrepræsentanten holder også øje med købsmomsen, som han beregner ud fra det håndskrevne bogholderi, og partsrepræsentanten betaler momstilsvaret. Sagsøger har en gang haft kontrolbesøg af SKAT, formentligt i 2006, som så på de procedurer, partsrepræsentanten fulgte i forretningen. SKAT erklærede sig tilfreds med de fulgte procedurer. Partsrepræsentanten har i den forbindelse forklaret, at han stiller sig uforstående overfor besvarelsen af spørgsmål 4 i SKAT´s erklæring af 11. september 2013, hvorefter det erklæres, at der ikke er foretaget løbende bogførsel af angivelser af merværdiafgiften, idet indberetningerne for 2007 fremgår af SKAT´s skrivelse af 10. august 2012.

Partsrepræsentanten har set bilag 32, kaldet

"Afvigelser på momsangivelser mellem As manuelle opgørelser og bogholderiet",

men kan ikke oplyse, hvad bilaget viser, da han ikke har forberedt dette.

Nærværende sag startede, da selskabet ved et brev i marts 2010 blev orienteret om, at SKAT ville undersøge firmaets forhold overordnet, idet man overordnet ville foretage en vurdering af, hvorvidt selskabets bogholderi og bilag var i overensstemmelse.

Fuldmægtig TL har været på besøg på selskabets hjemadresse, dvs. partsrepræsentantens personlige bopæl samt i forretningen. Partsrepræsentanten deltog i møderne. De talte om fremskaffelsen af samtlige dokumenter for det pågældende år, dvs. 2008. Partsrepræsentanten har ikke kunnet huske, om de talte om andre indkomstår, eller om der blev efterspurgt bilag fra andre indkomstår. Han havde en fornemmelse af, at det drejede sig om en 100 % bilagskontrol. Der udspandt sig en drøftelse om betaling af en regning fra en anlægsgartner for ophæng af en guirlande. Fuldmægtig TL fortalte, at det ikke var sikkert, at man kunne fratrække momsen, selv om udgiften blev anerkendt som fradragsberettiget i den sagsøgende virksomhed. Partsrepræsentanten mente og mener, at der var tale om en korrekt faktura.

I forbindelse med undersøgelsen blev samtlige bilag for indkomståret 2008 overtaget af SKAT og modvilligt leveret tilbage efter udløbet af fristen i agterskrivelsen.

Statsautoriseret revisor JJ har som vidne bl.a. forklaret, at han har været selskabets revisor i al den tid, selskabet har eksisteret. Vidnet har ydet bistand med at overføre den manuelle bogføring til elektronisk behandling, og vidnet har udarbejdet regnskabet. Vidnet har forestået og forestår kontering af bilagene. Han får materialet løbende i løbet af året, og vidnet registrerer materialet løbende, således at tallene løbende konteres elektronisk.

I forbindelse med den elektroniske bogføring gennemgår vidnet bilagsmaterialet, og han kontrollerer, at der er angivet korrekt moms, både købsmoms og salgsmoms, og om der er indbetalt korrekt momstilsvar. Når årsregnskabet er udarbejdet, ser vidnet på, hvorledes den angivne salgsmoms hænger sammen med omsætningen i årsregnskabet. Der kan være variationer i forhold til den angivne salgsmoms, fordi der er et begreb, der hedder brugtsalg. Brugtsalg skal momses på en anden måde end anden omsætning. Den elektroniske bogføring bogfører automatisk 25 % salgsmoms også for brugtsalget. Ved brugtsalg skal der kun betales 25 % moms af avancen af brugtsalget. Dette svarer til en salgsmoms på ca. 4 % af brugtsalget.

Opgørelsen over "Afvigelser på momsangivelser mellem As manuelle opgørelser og bogholderiet" (bilag 32) er udarbejdet af vidnet. De 4 første søjler er As manuelle bogføring, og de 3 næste søjler er den elektroniske bogføring. Vidnets arbejde består i at se på afvigelserne i det elektroniske bogholderi.

Man skal gå ind hvert år for at nulstille momstilsvaret. Man kan derfor ikke udlede noget af saldoen pr. 31. december 2008 vedrørende de tidligere års momstilsvar. Saldoen over salgsmomsen pr. 31. december 2008 kan ikke tages til udtryk for, hvad der er sket i 2007, da der ikke bør være nogen sammenhæng med hensyn til momsen for de to regnskabsår. I denne sag har man imidlertid ikke nulstillet saldoen for salgsmoms pr. 1. januar 2008, således at salgsmomsen i 2008 - regnskabet også vedrører salgsmomsen for 2007.

De bogføringsfejl, vidnet nævner i erklæringen af 1. oktober 2012, jf. bilag 11, påvirker udelukkende momsafregningskontoen. Der er sket en bogføringsfejl pr. 10. februar 2005, da vidnet lavede den elektroniske opgørelse uden at være opmærksom på, at momsen vedrørte en gammel personlig virksomhed, jf. momsafregningskontoen gengivet i bilag 31. Der mangler afstemningen på momskontoen i selskabets regnskaber for årene 2005 til 2008, men det er vidnets opfattelse, at der er betalt den moms, som sagsøger er pligtig at betale.

Vidnet har vedrørende SKATs opstilling i sagsfremstillingen af 17. august 2010, jf. bilag 2, oplyst, at han ikke ville have foretaget sumkontrollen, således som skattevæsenet har gjort. Vidnet mener ikke, at man kan anvende SKATs opstilling i sagsfremstillingen af 17. august 2010 til noget som helst. Vidnet mener endvidere, at skat ikke kan regulere som sket pr. 1. januar 2007, da en regulering ikke kan foretages, uden at man går ned i de underliggende bilag.

Vidnet har vedrørende indholdet af erklæring af 1. oktober 2012, jf. bilag 11, yderligere forklaret, at de nævnte 333.913 kr. er blevet betalt den 10. februar 2005. Beløbet er bogført forkert på bogføringskontoen. Retteligt ved vidnet ikke, hvilket af de to beløb på henholdsvis 333.913 kr. og på 333.880 kr., der er det korrekte beløb, der skulle betales.

Beløbet på 108.368 kr., som vidnet i sin redegørelse vedrørende bogføringsfejl af 1. oktober 2012, angiver som afvigelser mellem angivelsen for 4. kvt. 2008 og bogholderiet, hidrører fra SKATs sagsfremstilling af 17. august 2010, afsnittet "Merværdiafgift, 1.1. sagens faktiske forhold". Beløbet fremgår af linien: 31. december 2008 saldi bogholderi, sumkontrol. Vidnet kan ikke udtale sig om rigtigheden af det anførte beløb, men har oplyst, at der må være en variation, som skyldes brugtvaresalget. Det er vidnets opfattelse, at fejlen i nærværende sag både skyldes manglende korrektion af den elektroniske bogføring og en fejlbogføring.

Vidnet har tilføjet, at sagsbehandleren hos SKAT, TL, har fået nøjagtigt det materiale, han har bedt om, men han har ikke set den korrektion, vidnet har foretaget i regnskabet i slutningen af maj 2009. Vidnets regneark indgår i det endelige elektroniske bogholderi, som stemmer nøjagtigt.

Efterposteringer foretages i slutningen af maj hvert år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Nogle af vidnets korrektioner (efterreguleringer) vedrører primoposteringer, men det er helt almindelige korrektioner.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med følgende anbringender, der fremgår af påstandsdokument af 24. september 2013:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gør selskabet overordnet gældende, at der er fremkommet nye oplysninger efter Landsskatterettens kendelse af 14. februar 2012, samt at der foreligger særlige omstændigheder, der taler for imødekommelse af anmodning om genoptagelse således, at betingelserne i skatteforvaltningsloven § 46 stk. 1-2 for genoptagelse af Landsskatterettens kendelse er opfyldt. I denne forbindelse er hensynet til en materielt rigtig afgørelse tungtvejende.

Genoptagelse kan i henhold til bestemmelsen ske, hvis der enten er fremkommet nye oplysninger, jf. stk. 1, eller hvis der foreligger særlige omstændigheder, jf. stk. 2.

Ad nye oplysninger

§ 46 stk. 1 angiver to betingelser for genoptagelse:

Der skal foreligge nye oplysninger, der ikke tidligere har været fremme under sagen, uden at dette kan lægges klageren til last, og det skønnes at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

Det fremgår af sagens bilag 5, at der under Landsskatterettens behandling af sagen er fremlagt dokumentation for momsperioden 1. januar 2007 til 31. december 2007, samt dokumentation for, at difference på momsafregningskonto skyldes konteringsfejl i 2005 i forbindelse med omdannelse af virksomheden.

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse bilag 1, at der efter Landsskatterettens opfattelse ikke under sagen var fremlagt dokumentation for eller på anden måde var sandsynliggjort, at det af SKAT opgjorte afgiftstilsvar var forkert.

Den af selskabet fremlagte dokumentation vedrører afregning af moms for sidste kvartal 2007 og to første kvartaler for 2008. Med denne dokumentation har selskabet ment at have dokumenteret korrekt opgjort og afregnet moms for 2007 på grundlag af selskabets omsætning og varekøb, således at den fremsendte dokumentation var tilstrækkelig til, at selskabet kunne få medhold i, at den påklagede afgiftsforhøjelse for 2007 skulle bortfalde. Landsskatteretten har imidlertid blot henholdt sig til SKATs opgørelse af et afgiftstilsvar og har på dette grundlag fastholdt SKATs afgørelse om at forhøje selskabet afgiftsgrundlag for 2007.

Der henvises til bilag D mailkorrespondance mellem Landsskatterettens sagsbehandler og advokat NM, særlig mails af 15. og 16. august 2011 samt anmodning om genoptagelse, af 11. maj 2012, bilag 5.

Efterfølgende har selskabets revisor udarbejdet redegørelse om baggrunden for, at der er opstået en difference på momsafregningskontoen. Redegørelsen viser, at differencen ikke er udtryk for, at selskabet har afregnet for lidt i moms, men skyldes en forkert modpostering af en momsindbetaling til SKAT i foråret 2005, jf. bilag 11 og 12. Disse bilag må anses for nye oplysninger, der ikke kunne være fremlagt tidligere af selskabet, henset til at det var afgiftsperioden for 2007, som SKAT har forhøjet, og som var grundlag for klagebehandlingen i Landsskatteretten, mens de fremlagte redegørelser vedrører dokumentation for tidligere afgiftsperioder, som SKAT ikke havde ændret.

Det fremgår af SKATs brev af 3. juli 2012, bilag 10, at der ikke har været grundlag for at ændre selskabets afgiftstilsvar uden for den sædvanlige 3-års periode, jf. skatteforvaltningsloven § 31, hvis momsangivelserne for tidligere år, skulle have været forkerte.

Landsskatteretten har efterfølgende afslået genoptagelse med henvisning til, at der ikke er fremlagt nye oplysninger og dermed uden, at det har været muligt at få en nærmere begrundelse for, hvorledes Landsskatteretten kan fastholde en afgiftsforhøjelse alene på grundlag af SKATs opgørelse af en difference udregnet på grundlag af en saldo på selskabets momsafregningskonto pr. 31. december 2008 og uden at tage stilling til afgiftsgrundlaget i de enkelte afgiftsperioder, jf. momsloven § 56. Hverken SKAT eller Landsskatteretten har dermed forholdt sig til eller inddraget de faktiske forhold, der i henhold til denne bestemmelse er afgørende for opgørelse af moms for afgiftsperioderne i 2007. Dette er i strid med god forvaltningsskik.

Det fremgår af SKATs besvarelse af spørgsmål 1-3 og 6, at SKAT ikke har forholdt sig til selskabets fakturerede omsætning og varekøb for 2007.

Med denne besvarelse foreligger nye oplysninger om, at SKAT ikke har forholdt sig til selskabets bogholderi for 2007, således at det er med urette, at Landsskatteretten har lagt dette til grund, da man fastholdt forhøjelse af afgiftstilsvaret for 2007. Det må herefter være udgangspunktet, at Landsskatteretten på grundlag af disse nye oplysninger ville have foretaget en selvstændig vurdering af det af selskabet dokumenterede afgiftstilsvar for 2007, således at det også er sandsynliggjort, at sagen ville have fået et andet udfald.

Når sagsøger har dokumenteret afgiftsgrundlaget for den periode, som forhøjelsen vedrører og påviser, at forhøjelsen ikke kan vedrøre denne periode, så kan det endvidere ikke lægges klageren til last, at SKAT ud fra nogle posteringer og en - i denne forbindelse - tilfældig saldo på en momsafregningskonto, fastlægger et afgiftsgrundlag, der ikke korresponderer med selskabets momspligtige varesalg og varekøb i den omhandlede afgiftsperiode.

Det bestrides endelig, at sagsøger som anført af sagsøgte på trods af opfordringer til at fremkomme med dokumentation vedrørende moms for 2007, har undladt dette. Momsgrundlaget for 2007 er fuldt dokumenteret fra selskabets side, hvilket sagsøgte, så vidt ses, heller ikke har bestridt.

Hermed foreligger tillige særlige forhold, der begrunder en genoptagelse i henhold til skatteforvaltningsloven § 46 stk. 2.

Særlige forhold

Selskabet gør gældende, at der foreligger særlige forhold, der kan begrunde genoptagelse i henhold til skatteforvaltningsloven § 46 stk. 2, selvom betingelserne for genoptagelse, jf. stk. 1, ikke måtte være opfyldt.

Selskabet gør gældende, således som det er fastholdt under Landsskatterettens behandling af klagen, at der løbende er sket korrekt afregning af moms siden selskabet påbegyndte sin virksomhed ultimo 2004. Det sker med henvisning til selskabets momspligtige omsætning (udgående moms) og varekøb (indgående moms) og momsloven § 56, der fastsætter, at selskabets afgiftstilsvar opgøres på grundlag af selskabets udgående og indgående afgift for hver afgiftsperiode.

Når momsgrundlaget for 2007 gøres op i henhold til momslovens § 56, det vil sige samlet for de 4 kvartaler i 2007, fremkommer ingen difference til afregning. Når Landsskatteretten anmoder selskabet om at dokumentere en difference på kr. 219.784 for 2007, kan dette ikke lade sig gøre, da der ikke eksisterer en sådan difference mellem udgående og indgående afgift samlet for disse 4 afgiftsperioder.

SKAT har ved sin besvarelse af 11. september 2013 af de stillede spørgsmål oplyst, at SKAT har gennemført forhøjelsen for 2007 uden at foretage undersøgelse af momspligtigt salg og varekøb og uden at forholde sig til den fakturerede omsætning og dennes indregning i selskabets årsrapporter. Der henvises til SKATs besvarelse af spørgsmål 1, 2, 3 og 6. Af besvarelsen af spørgsmål 6 fremgår, at SKAT alene har gennemgået bogholderiet for indkomståret 2008.

På den anden side anfører SKAT ved besvarelse af spørgsmål 4, at SKATs efterangivelse for 2007 er sket på grundlag af selskabets bogholderi og årsrapport for året. Da selskabet ikke har haft og heller ikke har medregnet en meromsætning for 2007 svarende til SKATs efterangivelse, kan efterangivelsen ikke være sket på grundlag af hverken selskabets bogførte varesalg eller varekøb for 2007, som har dannet grundlag for udarbejdelse af selskabets årsrapport.

SKAT kritiserer i sin besvarelse selskabets bogføring. Denne kritik afvises med henvisning til, at SKAT ved tidligere kontroller af virksomheden ikke har haft bemærkninger til selskabets bogføringsprocedurer. SKAT har i øvrigt ikke tilsidesat selskabets regnskab, som derfor må anses for godkendt også af skattemyndighederne. Endvidere har selskabet løbende for hver afgiftsperiode opgjort skyldig moms på grundlag af momspligtigt varesalg og varekøb og dermed i overensstemmelse med § 56. Disse opgørelser er sket på grundlag af selskabets løbende bogføring. Det er også dokumenteret, at selskabet løbende for hver afgiftsperiode har foretaget indberetning og indbetaling af skyldig moms, jf. bilag 14-23.

Til SKATs besvarelse af spørgsmål 5 gøres gældende, at det ikke er i overensstemmelse med SKATs sagsfremstilling bilag 2 s. 4, når det i pkt. b anføres, at efterangivelsen er udtryk for beløb, som selskabet på løbende momskonti (udgående afgift, indgående afgift og elafgift) har bogført som tilsvar, idet der ifølge sagsfremstillingen er taget udgangspunkt i en saldo pr. 31. december 2008, der ifølge SKAT bl.a. medfører en regnskabsmæssig difference på kr. 922.271, der føres væk, og som SKAT i øvrigt ikke kan forklare. Da selskabets bogholderi rent faktisk balancerer, idet fejlposteringen fra 2005 som nævnt ikke påvirker balanceposterne som helhed, er SKATs korrektion gennemført uden sammenhæng med selskabets rapportering, som SKAT ifølge eget udsagn heller ikke har gennemgået.

Endelig gøres gældende, at den af SKAT opgjorte difference er i det hele forklaret ved de i starten af 2005 foretagne fejlposteringer, som ikke er udtryk for et ikke afregnet momstilsvar, jf. bilag 32.

Sammenfattende gøres gældende, at der er tale om særlige omstændigheder, når selskabet anmodes om at dokumentere en ikke eksisterende difference i sit momstilsvar, samt når Landsskatteretten ikke foretager en nærmere vurdering af det af SKAT opgjorte momsgrundlag, uagtet selskabet påpeger, at det ikke er korrekt, ligesom det er særlige omstændigheder, at SKAT foretager en ændring med henvisning til nogle bogholderiposteringer, som man nu oplyser ikke at have gennemgået.

Hertil kommer, at selskabet har påvist, at selskabet løbende har afregnet korrekt moms, herunder for perioden 1. januar - 31. december 2007.

..."

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden i det væsentlige procederet i overensstemmelse med følgende anbringender, der fremgår af påstandsdokument af 24. september 2013:

"...

Det gøres overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at betingelserne for Landsskatterettens genoptagelse af sagen i medfør af skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, er opfyldt.

Endvidere gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, der taler for, at genoptagelse skal tillades efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2.

1.   Skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1

Det følger af skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, at en sag, der er afgjort af Landsskatteretten, kun kan genoptages, såfremt 1) der forelægges oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, 2) uden at dette kan lægges skatteyderen til last, og 3) såfremt det skønnes, at disse nye oplysninger kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

De tre betingelser er kumulative, jf. eksempelvis SKM2004.296.HR og SKM2005.460.HR.

I forarbejderne til den oprindelige skattestyrelseslovs § 34 (§ 33 i lovforslaget), der er overført til den nugældende skatteforvaltningslovs § 46, fremgår følgende, jf. Folketingstidende 1976-1977, 2. samling, Tillæg A, spalte 2462:

"...

Det må tillægges væsentlig betydning, at landsskatterettens afgørelser i videst muligt omfang bliver materielt rigtige, og at det bliver landsskatteretten selv, der tager stilling til, om nye oplysninger, som ikke tidligere har været fremdraget under sagen, kan føre til et væsentligt andet resultat, således at klageren eventuelt kan undgå at indbringe sagen for de almindelige domstole. Det forudsættes, at bestemmelsen administreres restriktivt, og det må således ikke kunne lægges klageren til last, at de nye oplysninger af betydning for sagen ikke tidligere har været fremme. Landsskatteretten vil under bestemmelsens anvendelse kunne lægge vægt på, om de nye oplysninger fremkommer inden for en rimelig tid efter sagens afgørelse.

..."

Sagsøgeren er under sagens behandling i Landsskatteretten særskilt blevet opfordret til at fremkomme med dokumentation vedrørende moms for 2007, jf. bilag 3 og bilag D. Sagsøgeren har til trods for Landsskatterettens opfordringer og ekstraordinære fristforlængelser for indlevering af materiale undladt at fremlægge fornøden dokumentation for sine indsigelser mod SKATs afgørelse om momstilsvaret for Landsskatteretten.

De påståede "nye oplysninger" i form af en erklæring fra revisor, jf. bilag 11, om at der var tale om en bogføringsfejl, kan ikke føre til genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1.

Af revisorens erklæring fremgår, at der er sket

"...

en fejl i forbindelse med bogføringen af moms for 4. kvt. 2004, da denne moms vedrørte den personlige virksomhed og derfor skulle være bogfært på selskabets mellemregningskonto med A. Dette skete ikke, hvilket var en fejl, da bogføringen blev foretaget på den normale måde, ved at bogføre betalingen direkte på konto for momsafregning.

..."

Revisorens erklæring er således en gentagelse af sagsøgerens synspunkter fremsat under landsskatteretssagerne, jf. bilag 3 og bilag C, hvoraf fremgår, at det ikke var dokumenteret, at den forhøjelse der foretages af momsen for 2007, vedrører 2007, og at fejlen muligvis skyldes nogle forskydninger i tidlige opgørelse som går tilbage fra 2004. Der er således ikke tale om nye oplysninger.

Herudover må det lægges sagsøgeren til last, at sagsøgerens revisor først fremkom med en redegørelse for den påståede fejl 1. oktober 2012, dvs. længe efter afslutningen af Landsskatterettens behandling af sagen.

Det af sagsøgeren fremlagte bilag 6 vedrører moms for 4. kvt. 2007, 1. - 2. kvt. 2008, og tjener således ikke til at afklare den påståede fejl for moms i hele 2007.

SKAT har på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger vurderet - rent strafferetligt - ikke at gøre et ansvar gældende over for sagsøgeren for overtrædelse af bestemmelserne i momsloven, jf. bilag 10. SKATs skrivelse kan ikke tages til indtægt for, at SKAT skulle have anerkendt, at sagsøgeren ikke har handlet groft uagtsomt i relation til genoptagelsesfristerne i skatteforvaltningslovens § 31 og § 32, stk. 1, nr. 3.

Denne oplysning er således heller ikke ny, endsige relevant for vurderingen af nærværende sag.

De fremlagte oplysninger er ikke nye, og har ikke betydning for vurderingen af sagen, ligesom oplysningernes sene fremkomst må lægges sagsøgeren til last.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at ændringen af sagsøgerens momstilsvar er sket på baggrund af sagsøgerens momsbogholderi, jf. bilag 2, sagsfremstillingen, side 4. Sagsøgerens momsindberetninger skal stemme overens med den foretagne bogføring. Ved gennemgangen af sagsøgerens konto for momsafregning i sagsøgerens bogholderi konstaterede SKAT, at der pr. 1. januar 2008 var bogført kr. 219.784,- som uafregnet momstilsvar, jf. bilag 2, sagsfremstillingen, side 3. Som redegjort for i svarskriftet er sagsøgeren flere gange under sagens behandling blevet opfordret til at redegøre for denne difference, samt til at dokumentere, at forhøjelsen af sagsøgerens tilsvar ikke er korrekt. På denne baggrund fastholdes det, at den af SKAT foretagne regulering af sagsøgerens momstilsvar, er sket på baggrund af sagsøgerens egen bogføring. Sagsøgeren har desuden ikke dokumenteret, at forhøjelsen af momstilsvaret for 2007 er forkert.

2.  Skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2

Landsskatteretten kan genoptage en sag, selv om betingelserne i skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, ikke er opfyldt, hvis Landsskatteretten skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor, jf. skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2.

Det følger videre af forarbejderne til bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2, jf. Folketingstidende 1976-1977, 2. samling, Tillæg A, spalte 2462, at

"...

Bestemmelsen i stk. 2 giver retten mulighed for i særlige tilfælde at se bort fra de almindelige betingelser for genoptagelse. Bestemmelsen vil kunne tænkes anvendt, hvor landsskatteretten har afsagt en kendelse, der vedrører spørgsmål, som samtidig verserer for domstolene, og hvor domstolsafgørelsen tilsidesætter hidtidig landsskatteretspraksis. Det forudsættes, at bestemmelsen praktiseres restriktivt. Retsmidlet overfor rettens afgørelse må fortsat være indbringelse for domstolene, og forfølger en klager ikke sin opfattelse gennem indbringelse for domstolene, skal der efter forslaget foreligge særlige omstændigheder, der taler afgørende for at tillade genoptagelse.

..."

Retspraksis er tilsvarende restriktiv, jf. eksempelvis SKM2005.460.HR, SKM2004.27.ØLR.

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden for, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, der taler for, at genoptagelse alligevel skal tillades efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2.

Sagsøgeren har ikke indbragt Landsskatterettens afgørelse af 14. februar 2012, jf. bilag 4, for domstolene. Sagsøgeren har desuden ikke løftet bevisbyrden for, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, der taler for, at genoptagelse alligevel skal tillades efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2. De fremlagte bilag 31 og 32 dokumenterer heller ikke, at der foreligger ganske særlige omstændigheder, der kan begrunde genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 46 stk. 2, idet det end ikke dokumenterer, at der - som påstået af sagsøgeren - er begået fejl i bogføringen i 2004.

Det bemærkes herved, at SKAT har foretaget reguleringen af selskabets momstilsvar på baggrund af sagsøgerens eget bogholderi. Det gøres gældende, at det er sagsøgeren, der skal godtgøre og dokumentere, at reguleringen på baggrund af bogholderiet er fejlagtig. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at de kr. 219.784,-, der pr. 1. januar 2008 var bogført som uafregnet momstilsvar, jf. bilag 2, sagsfremstillingen, side 3, ikke er uafregnet moms.

Sagsøgeren har ikke bevist, at der er grundlag for at antage, at forhøjelsen af momstilsvaret for 2007 er materielt forkert.

Det bemærkes endvidere, at Landsskatteretten allerede ved kendelse af 14. februar 2012 har taget stilling til sagsøgerens formalitetsindsigelser om ugyldighed.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten finder, at der ved den ved retten skete bevisførelse ikke er tilført sagen nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse, der ikke tidligere har været fremme under sagen, uden at dette kan lægges sagsøger til last, og som kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, såfremt de havde foreligget tidligere.

Det bemærkes særligt, at den af vidnet givne forklaring i det hele fremstod som så rodet og til tider selvmodsigende, at den ikke findes at kunne tillægges nogen bevismæssig vægt.

Herefter findes betingelserne for en genoptagelse af behandlingen ved Landsskatteretten i medfør af skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, ikke at være opfyldt.

Idet sagsøger ikke har ført bevis for, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, som omtalt i skatteforvaltningslovens § 46, stk. 2, at anmodningen om genoptagelse bør tages til føje, tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Sagsøger skal betale sagsomkostninger til sagsøgte som nedenfor bestemt. Retten har ved fastsættelsen af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens udfald, karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte Skatteministeriet frifindes for den af sagsøger H1 ApS under denne sag nedlagte påstand.

Inden 14 dage skal sagsøger H1 ApS i sagsomkostninger til sagsøgte Skatteministeriet betale 35.000 kr.