Dato for udgivelse
26 Sep 2013 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2013 13:58
SKM-nummer
SKM2013.681.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-2278917
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Forskerskatteordningen, ansættelse, koncern, ph.d.-studerende, rettelse
Resumé

Ved udgivelsen af den Juridiske Vejledning 2013-2 blev det fejlagtigt anført, at ophævelsen af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4 og stk. 4 er sket med virkning fra 1. juli 2013. Det fremgår imidlertid af ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 12 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, at ophævelsen af disse bestemmelser først har virkning fra og med indkomståret 2014. Ansættelse i en virksomhed eller koncern, hvor skatteyderen tidligere har været ansat, kan derfor først ske fra 1. januar 2014.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4 og stk. 4.

Reference(r)

Kildeskatteloven §§ 48 E-F

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.F.6.1.4.


1. Baggrund for udsendelse af styresignal

Styresignalet udsendes for at gøre opmærksom på, at SKAT har konstateret en fejl i Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit C.F.6, som blev udgivet på SKAT's hjemmeside den 15. juli 2013.

Det fremgik, at en ændring af betingelserne for at anvende forskerskatteordningen skulle have virkning fra 1. juli 2013. Ændringen har imidlertid først virkning fra og med indkomståret 2014.

2. Lov nr. 792 af 28. juni 2013

Ved denne lov ophæves kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4 med virkning fra og med indkomståret 2014. Det fremgår af lovens § 5, nr. 4 og § 12, stk. 2.

Efter den gældende bestemmelse i kildeskatteloven § 48 E, stk. 3, nr. 3, kan forskerskatteordningen ikke anvendes ved ansættelse i en virksomhed eller forskningsinstitution, hvis medarbejderen tidligere har været ansat i den pågældende virksomhed eller institution eller i en koncernforbundet virksomhed på noget tidspunkt inden for en periode på 3 år før og 1 år efter ophør af dansk skattepligt.

Ophævelsen af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, medfører, at det ikke længere er en hindring for anvendelse af forskerskatteordningen, at medarbejderen tidligere har været ansat i den pågældende forskningsinstitution eller virksomhed, eller en koncernforbundet virksomhed.

Efter den gældende bestemmelse i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 4, kan forskerskatteordningen ikke anvendes, hvis medarbejderen forud for ansættelsen har været udsendt til udlandet som ph.d.-studerende lønnet af offentlige midler fra Danmark.

Ophævelsen af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 4, medfører, at det ikke længere er en hindring for anvendelse af forskerskatteordningen, at medarbejderen tidligere har været udsendt som ph.d.-studerende.

Ophævelsen af kildeskattelovens § 48 E, stk. 4 er en konsekvensændring som følge af ophævelsen af § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4.

Ophævelsen af de nævnte bestemmelser har virkning fra og med indkomståret 2014.

3. Godkendte forskere

Lovændringen har ikke betydning for personer, hvis kvalifikationer som forskere ved påbegyndelsen af ansættelsesforholdet er godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller Det Frie Forskningsråd, og som skal udføre forskningsarbejde, idet den nugældende bestemmelse i kildeskatteloven § 48 E, stk. 3, nr. 3, ikke gælder for disse personer. Det fremgår af § 48 F, stk. 2, 4. pkt.

4. Tilføjelser i Den Juridiske Vejledning 2013-2

Forskerskatteordningen er beskrevet i afsnit C.F.6.

Ophævelsen af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, er nævnt i afsnit C.F.6.1.4. Der er nu indsat en tilføjelse i afsnittet, så det fremgår, at ophævelsen først har virkning fra og med indkomståret 2014. Der henvises til dette styresignal.

Med hensyn til retstilstanden frem til indkomståret 2014, henvises der til Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.F.6.1.4, idet de deri beskrevne regler gælder for hele indkomståret 2013.

Ophævelsen af kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 4, fremgår ikke direkte af den offentliggjorte udgave af Den Juridiske Vejledning 2013-2. Afsnittet om ph.d.-studerende  blev slettet ved udgivelsen den 15. juli 2013. Der er nu indsat en tilføjelse i afsnittet, så det fremgår, at ophævelsen først har virkning fra og med indkomståret 2014. Der henvises til dette styresignal.

Med hensyn til retstilstanden frem til indkomståret 2014, henvises der til Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.F.6.1.9, idet de deri beskrevne regler gælder for hele indkomståret 2013.

5. Ophævelse

Styresignalet bortfalder på datoen for offentliggørelsen af Den Juridiske Vejledning 2014-1 i januar 2014.