Dato for udgivelse
18 Sep 2013 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Jun 2013 09:56
SKM-nummer
SKM2013.655.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-3638-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, moms, efterangivelse, sagsbehandlingstid, betinget, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T havde som direktør, hovedaktionær og daglig leder af et developer- og udlejningsselskab afgivet urigtige momsangivelser. Hendes revisor havde lavet efterangivelser men hun indsendte først revisorens efterangivelse på det tidspunkt hendes selskab var kommet under likvidation. Hun havde herved unddraget for 6.247.750 kr. i moms.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes 1 års fængsel samt tillægsbøde 6.225.000 kr.

Anklagemyndigheden påstod i landsretten det unddragne beløb nedsat til 4.676.701 kr. Landsretten ændrede straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder, men gjorde hele fængselsstraffen betinget, idet anklageskriftet i den relativt ukomplicerede sag først blev indgivet over 5 år efter, at SKAT blev opmærksom på, at T ikke havde foretaget korrekt momsindberetning, og over 4 år efter at SKAT traf afgørelse herom. Den lange sagsbehandlingstid beroede i det væsentlige på myndighedernes forhold. Tillægsbøden nedsattes til 4.675.000 kr. T havde for 2006 indberettet klart for små beløb i salgsmoms og det kunne ikke lægges til grund, at de manglende beløb i stedet ved en fejl var fratrukket det indberettede beløb vedrørende købsmoms. Der blev blandt andet henset til at der var betydelig forskel i størrelsen af den indberettede salgsmoms og det momsbeløb, der vedrørte de 6 lejligheder samt T's manglende relevante reaktion på flere henvendelser fra SKAT.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Straffeloven § 89

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 11. juni 2013, 1. afdeling nr. S-3638-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Martin Henrichsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Jan Uffe Rasmussen, Olaf Tingleff og Søren Schou Frandsen (kst.) med domsmænd

................................................

Byrettens dom af 31. oktober 2012, nr. 1-3204/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Tiltalen

T er ved endeligt anklageskrift af 25. oktober 2012 tiltalt

for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens 89,

ved i perioden fra den 1. april 2003 til den 30. juni 2007 som direktør, hovedaktionær og daglig leder af selskabet H1 ejendomme ApS, med forsæt til momsunddragelse på følgende måde at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger og fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved der i selskabet blev unddraget 8.638.808 kr. i moms:

a)

Fra den 1. april 2003 til den 30. juni 2003 undlod hun i momsangivelsen at medtage moms af varekøb i udlandet, ligesom hun efterfølgende undlod at indsende den efterangivelse, som hendes revisor udarbejdede i 2004. Herved blev der unddraget 243.750 kr. i moms.

 

b)

Fra den 1. juli 2003 til den 30. juni 2004 angav hun 515.973,37 kr. for lidt i salgsmoms og 586.066 kr. for meget i købsmoms, ligesom hun efterfølgende undlod at indsende den efterangivelse, som hendes revisor udarbejdede i 2005. Herved blev der unddraget 1.102.039 kr. i moms.

 

c)

Fra den 1. juli 2004 til den 30. juni 2005 angav hun 117.559 kr. for lidt i salgsmoms og 630.852 kr. for meget i købsmoms, ligesom hun efterfølgende undlod at indsende den efterangivelse, som hendes revisor udarbejdede i 2006. Herved blev der unddraget 748.411 kr. i moms.

 

d)

Fra den 1. april 2006 til den 31. december 2006 angav hun 6.247.750 kr. for lidt i salgsmoms, ligesom hun efterfølgende først indsendte det relevante bogføringsmateriale til sin revisor i slutningen af 2007 og herefter først indsendte revisorens efterangivelse på det tidspunkt, hvor selskabet i juni 2008 var kommet under likvidation. Herved blev der unddraget 6.247.750 kr. i moms.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse i forhold 1 a-c, men domfældelse i forhold 1 d, således at tiltalte idømmes en ubetinget staf, der under hensyn til den lange sagsbehandlingstid alene udmåles til mellem 1 og 1 ½ års fængsel med en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, på 6.225.000 kr.

Tiltalte har principalt nedlagt påstand om frifindelse under henvisning til,at hun hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og subsidiært om, at hun alene findes at have udvist grov uagtsomhed, samt at den under disse forudsætninger forskyldte bødestraf bortfalder som konsekvens af, at hun selv anmeldte den begåede fejl til SKAT, jf. straffelovens § 83, jf. § 82, nr. 9.

Sagsfremstilling

H1 ejendomme ApS, der blev stiftet i 1999, drev developer- og udlejningsvirksomhed.

I marts 2008 begærede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen selskabet opløst som følge af manglende aflevering af årsrapport 2006-07. I april trådte selskabet i likvidation, og i juni blev det erklæret konkurs på begæring af likvidator. Boet blev efterfølgende sluttet, fordi der ikke var tilstrækkelige midler til at dække konkursbehandlingen.

Tiltalte var direktør, hovedaktionær og daglig leder af selskabet, hvis revisor var V.2.

Fra midten af 2005 stod selskabet for opførelsen af et butikscenter i ...1, og i 2006 solgte det 6 ejerlejligheder i centret til erhvervsdrivende for købesummer, der blev frigivet i september, og hvoraf momsen udgjorde i alt 6.247.750 kr.

I anledning af en umiddelbar difference mellem den angivne salgsmoms og den salgsmoms, selskabet havde udfaktureret vedrørende lejlighederne, anmodede SKAT i perioden fra 11. april 2007 gentagne gange skriftligt og telefonisk om at få indsendt regnskabsmateriale (bankkontoudtog, købs- og salgsmomskonti for perioden 1. januar til 31. december 2006 samt en beskrivelse af, hvornår betaling for byggeri for fremmed regning vil finde sted).

Af et notat vedrørende en telefonsamtale den 8. maj 2007 mellem tiltalte og specialkonsulent i SKAT V.1 fremgår bl.a., at førstnævnte lovede at aflevere regnskabsmaterialet næste uge. På et spørgsmål om, hvorfor der umiddelbart ikke var afregnet salgsmoms vedrørende lejlighederne, svarede tiltalte, at hun var kommet til at postere salgsmomsen i kredit på købs-momskontoen (så den angivne købsmoms var blevet formindsket).

SKAT modtog først materiale i juni 2008, hvor kurator bl.a. fremsendte en af tiltalte underskrevet efterangivelse på 6.773.732 kr. vedrørende 2. kvartal 2007.

Herefter afkrævede SKAT på baggrund af fakturaer og skøder vedrørende ejerlejlighederne, som man havde fremskaffet, 6.247.750 kr. i moms for perioden 1. januar til 31. december 2006.

Det er oplyst, at selskabet har angivet følgende momstilsvar i 2006:

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

 

 

 

 

Salgsmoms

49.566

44.568

32.269

33.791

 

 

 

 

Købsmoms

2.489.379

1.995.574

1.399.974

1.240.730

Forklaringer

Tiltalte har bl.a. forklaret, at hun tog sig af bogføringen og indsendte de kvartalsvise momsafregninger. Revisor V.2 udarbejdede årsregnskaberne og i den forbindelse eventuelle efterangivelser vedrørende moms. I forbindelse med salget af de 6 lejligheder kom hun til at postere salgsmomsen i kredit på købsmomskontoen. Hun talte med revisoren om det. Han sagde, at det umiddelbart ikke gjorde noget, da det ville gå lige op, og lovede, at han nok skulle foretage den endelige postering. Hun fik derfor et chok, da SKAT henvendte sig i april 2007. Hun mente imidlertid at have berigtiget fejlen under en telefonsamtale med V.1 og ved et opfølgende brev af 23. maj 2007, hvori hun oplyste, at der i momsopgørelserne for 3. og 4. kvartal 2006 var indregnet henholdsvis 4.680.000 kr. og 4.077.200 kr. vedrørende salg af butikker. Bogføringsmaterialet blev afleveret alt for sent til revisoren. Hans udkast til årsregnskab 2006-07 og efterangivelse forelå derfor først efter selskabets likvidation og blev afleveret til kurator. Selskabet havde store byggeudgifter i 2006, nok omkring 60 mio. kr., og dermed også en meget betydelig købsmoms.

V.1 har som vidne bl.a. forklaret, at SKAT aldrig har modtaget det bilagsmateriale, man bad selskabet om at fremsende.

V.2 har bl.a. forklaret. at han blev valgt til revisor for H1 ejendomme i 1999. Han udarbejdede udkast til selskabets årsregnskaber på grundlag af bogføringsmateriale, som han normalt modtog fra tiltalte 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Erfaringsmæssigt foretog tiltalte først bogføring, når betaling var sket. Der var stort set altid fejl i momsafregningerne, som gav anledning til efterposteringer og efterangivelser. I bogføringen for regnskabsåret fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007 havde der været fejl, som gav anledning til efterpostering samt efterangivelse af et momstilsvar på over 6 mio. kr. Det pågældende år havde selskabet så stor aktivitet, at der må have været betalt købsmoms af omkring 50 mio. kr. svarende til 12,5 mio. kr. Som følge af sen aflevering af bogføringsmateriale fik han først udarbejdet et udkast til årsregnskab med udgangen af maj 2008. I samme forbindelse må han have udarbejdet efterangivelsen vedrørende moms.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere ved Byrettens dom af 5. januar 2010 straffet med bøde for overtrædelse af færdselsloven.

Til belysning af hendes personlige forhold er der dokumenteret uddrag af en erklæring af 26. oktober 2012 fra Kriminalforsorgen.

Rettens begrundelse og resultat

Da anklagemyndigheden har frafaldet tiltale i forhold 1 a-c, frifindes tiltalte for så vidt.

Af bevisførelse vedrørende forhold 1 d fremgår bl.a., at tiltalte på trods af SKATs gentagne opfordringer hertil siden april 2007, aldrig fremlagde det krævede regnskabsmateriale, som på daværende tidspunkt var i hendes besiddelse, og først foretog efterangivelse, efter selskabet i april 2008 var trådt i likvidation.

På den baggrund finder retten, at hun har handlet med forsæt til at unddrage det offentlige et momsbeløb, som efter bevisførelsen må anses for at andrage 6.247.750 kr.

Henset til på den ene side størrelsen af det unddragne beløb og på den anden, den lange tid, der, uden at dette kan tilregnes tiltalte, er forløbet, inden den forholdsvis enkle sag har kunnet afsluttes, fastsættes straffen til 1 års fængsel, jf. straffelovens § 289 sammenholdt med momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og førstnævnte lovs § 89.

Tiltalte idømmes endvidere i henhold til straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 6.225.000 kr.

Henset til sagens karakter, finder retten ikke at kunne gøre nogen del af straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.225.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale omkostninger i forhold til sagens samlede udfald, herunder en del af forsvarersalæret.

..............................................

Østre Landsrets dom af 11. juni 2013, 1. afdeling nr. S-3638-12

Byrettens dom af 31. oktober 2012 (1-3204/2012) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftets forhold 1 d, dog således at det unddragne beløb nedsættes til 4.676.701 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået skærpelse, idet tillægsbøden dog bør nedsættes til 4.675.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Tiltaltes forsvarer har ved brev af 21. februar 2013 sendt kopi af bogføringsbilag til anklagemyndigheden. Det anføres i brevet, at bilagene ikke hidrører fra den oprindelige bogføring, som tiltalte fortsat forsøger at få lokaliseret med henblik på visning af den omtalte konteringsfejl vedrørende købs-/salgsmoms. I brevet anmodes anklagemyndigheden om bistand til at finde det manglende oprindelige bogføringsmateriale.

I SKATs brev af 5. april 2013 er herom anført blandt andet:

"...

SKATs opgørelse af momsdifferencen ud fra opgørelsen fra Martin Bekker Henrichsen

I oversigten skema 2 er tilføjet de beløb, der fremgår af opgørelse vedrørende 2., 3. og 4. kvartal modtaget fra advokat Martin Bekker Henrichsen.

2006

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

I alt

  

    

 

 

 

 

Angivet

 

 

 

 

Salgsmoms

49.566

50.687

50.687

50.687

201.627

Købsmoms

2.489.379

2.052.934

2.334.055

1.861.771

8.738.139

 

 

 

 

 

Tilsvar

-2.439.813

-2.002.247

-2.283.368

-1.811.084

-8.536.512

 

 

Opgjort yderligere salgsmoms af SKAT

6.247.750

Med tillæg af salgsmoms, jf. ovenfor

    201.627

Salgsmoms 2006 i alt

6.449.377

 

Købsmoms 2006, jf. ovenfor

-8.738.139

Tilsvar herefter

-2.288.762

 

 

Difference i forhold til angivet tilsvar

 

Angivet af selskabet

-6.965.463

Opgjort ovenfor

-2.288.762

For meget udbetalt negativ moms til selskabet

-4.676.701

..."

Anklagemyndigheden har herefter i brev af 30. april 2013 bemærket, at tiltaltes opgørelse i brevet af 21. februar 2013 kan lægges til grund, således at det unddragne beløb udgør 4.671.701 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hun stiftede H1 ejendomme ApS i 1999. Formålet var at opkøbe, renovere og videresælge ejendomme. Der var ikke andre ansatte i selskabet end tiltalte. Hun sendte materialet til revisoren en gang om året til brug for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Selskabet opkøbte en grund i ...1, hvor der blev opført et butikscenter. I forbindelse med salget af 6 erhvervslejligheder på ejendommen bogførte hun ved en fejl salgsmomsen som købsmoms på kreditsiden. Beløbene på 4.680.000 kr. og 4.077.200 kr., som hun har nævnt i sit brev af 23. maj 2007, er vist de tal, der burde have været angivet som salgsmoms, men som hun havde bogført forkert som købsmoms under kredit. Revisoren fortalte hende om konteringsfejlen, og de sørgede for, at der blev foretaget efteranmeldelse i overensstemmelse hermed. Afgiftstilsvaret, der er nævnt i efterangivelsen, på 6.773.732 kr. vedrører vist flere regnskabsår, herunder moms i forbindelse med salget af de 6 lejligheder. Det var revisoren, der skrev tallene, hvorefter hun skrev under hos kuratoren.

Hun afleverede ikke i 2007 det efterspurgte materiale til SKAT, da hun det år havde en stor personlig krise. Hun magtede derfor ikke at sende materialet.

Det er ikke lykkedes hende at fremskaffe det originale bogføringsmateriale. Hun har disketter, der formentlig indeholder materialet, men som hun ikke kan åbne. Hun fandt først de pågældende disketter under forberedelsen af ankesagen.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hun er specialkonsulent hos SKAT. Hun har været sagsbehandler på omhandlede momssag. SKAT har fortsat ikke modtaget det efterspurgte regnskabsmateriale. Hun ved ikke, hvorfra tiltalte har tallene 4.680.000 kr. og 4.077.200 kr. Hun har ikke set bogføringsmateriale eller andet materiale, der kan sandsynliggøre, at tallene er rigtige. Tiltalte har aldrig sagt til hende, at hun har regnskabsmateriale på disketter, som hun ikke kan åbne. Tiltalte har i stedet flere gange sagt, at materialet snart kommer. Hun husker ikke, at tiltalte skulle have nævnt, at der var sygdom i familien, eller at tiltalte havde en depression.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at hans opgave var at udarbejde årsregnskaber. Han forestod ikke bogføringen. Han kan ikke udelukke, at han har indsendt efterangivelser. I givet fald har han forinden forelagt disse for tiltalte. Efterangivelsen for perioden "01-04-07 - 30-06-07" har han udarbejdet. Det var nødvendigt med en efterangivelse, da tiltalte havde bogført moms forkert. Efterangivelsen vedrørte blandt andet salget af erhvervslejligheder i ...1. De i tiltaltes brev af 23. maj 2007 til SKAT anførte tal på 4.680.000 kr. og 4.077.200 kr. siger ham ikke umiddelbart noget. Tallene ligger muligvis delvis til grund for efterangivelsen. Tiltalte havde bogført momsbeløb på "fejlkontoen", der burde have været anført som salgsmoms. Der var vedrørende 2006 en del bilag vedrørende tal, der skulle angives som salgsmoms, hvilket fremgår af en opgørelse, som han har udfærdiget. I opgørelsen er der 12 posteringer for 2006 vedrørende salgsmoms, herunder 6 beløb, der vedrører salget af lejlighederne i ...1. Summen af de 12 posteringer andrager omkring 10 mio. kr. Tallene kan udledes af det materiale, som han modtog fra tiltalte. En fejlkonto er en slags midlertidig diverse konto, hvor beløb kan opføres, indtil der er afklaring af, hvor beløbene endeligt skal bogføres. Fejlkontoen trak ikke moms. Den pågældende kontering er nok årsagen til, at den anførte salgsmoms for 2006 var alt for lav. Tiltalte havde også i tidligere år lavet fejl vedrørende momsangivelser og havde i den forbindelse benyttet fejlkontoen uhensigtsmæssigt. Dette var sket i forbindelse med bogføring vedrørende ejendomshandler. Han har udarbejdet den i ekstraktens side 315 viste interne beregning. Tallene -860.407, -1.376.101, -4.259.399 og -11.192.751 skulle vedrøre størrelsen af momsgælden, men viser reelt ikke noget. Tallene er ikke rigtige. Han har skrevet de rigtige tal på en ny oversigt. De 3 sidste beløb er i den reviderede oversigt blevet klart mindre.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har vedrørende 2006 indberettet klart for små beløb i salgsmoms. Efter bevisførelsen kan det ikke lægges til grund, at de manglende beløb i stedet ved en fejl er fratrukket det indberettede beløb vedrørende købsmoms, og der er herefter godtgjort, at der er unddraget et momstilsvar vedrørende 2006 på 4.676.701 kr.

Navnlig efter den betydelige forskel i størrelsen af den indberettede salgsmoms og det momsbeløb, der vedrørte salgene af de 6 erhvervslejligheder i ...1 samt tiltaltes manglende relevante reaktion på flere henvendelser fra SKAT, er det bevist, at tiltalte herved har haft forsæt til momsunddragelsen.

Efter det unddragne beløbs størrelse findes tillægsstraffen jf. straffelovens § 89 i medfør af de i dommen anførte bestemmelser at burde fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Anklageskriftet i den relativt ukomplicerede sag blev først indgivet over 5 år efter, at SKAT blev opmærksom på, at tiltalte ikke havde foretaget korrekt momsindberetning, og over 4 år efter at SKAT traf afgørelse herom. Længden af dette tidsrum beror i det væsentlige på myndighedernes forhold.

Landsretten finder herefter, at fængselsstraffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, bør gøres betinget på vilkår, som anført neden for.

Tiltalte skal, jf. straffelovens § 50, stk. 2, betale en tillægsbøde, der efter størrelsen af det unddragne beløb, fastsættes til 4.675.000 kr. med forvandlingsstraf som anført nedenfor. Der er ikke grundlag for tillige at gøre bødestraffen betinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold samt at tiltalte i 1 år undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde 4.675.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.