Dato for udgivelse
12 Sep 2013 12:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Jul 2013 11:49
SKM-nummer
SKM2013.647.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-1270-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bankindsætninger, taksation, manglende, dokumentation, udlejningsejendom, lån
Resumé

T havde undladt at reagere på, at skatteansættelser for 2006 og 2007 var for lave med i alt 411.660 kr. På baggrund af kontoudskrifter fra T's bank havde SKAT ændret T's skatteansættelse med en række beløb indsat på T's konto i 2006 og 2007. Han havde herved unddraget for 224.242 kr. i skat.

T forklarede at beløbene hidrørte fra venners tilbagebetaling af lån, betaling for salg af biler og overførsler fra T's svenske konti. T's revisor havde gjort gældende at SKAT ikke havde taget hensyn til forskellige driftsudgifter vedrørende udlejningsejendommen.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 1. T havde ikke f.eks. ved vidneforklaring eller fremlæggelse af gældsbreve, fremlæggelse af købsaftaler e.lign., eller dokumentation af driftsudgifter forsøgt at bevise eller dokumentere sin påstand. T havde gennem de sidste 2-3 år haft mulighed for at fremskaffe bevis for at indsættelserne vedrører de transaktioner, som T havde forklaret. T idømtes en bøde på 380.000 kr.

I forbindelse med landsretsdommen blev det unddragne beløb nedsat til 186.044 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 300.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 12. juli 2013, 18. afdeling nr. S-1270-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter B. Hjørne, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Anne Thalbitzer, Olaf Tingleff og Jan Uffe Rasmussen)

.................................................

Byrettens dom af 2. april 2013, nr. 6240/2012

Anklageskrift er modtaget den 5. november 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

ved for indkomstårene 2006 og 2007, hvor han ikke selvangav, og med forsæt til skatteunddragelse at have undladt at underrette SKAT senest 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen, på et tidspunkt hvor tiltalte havde registreret bopæl i ...1, dvs.

-

vedrørende indkomståret 2006 senest 4 uger efter 13. januar 2009

-

vedrørende indkomståret 2007 senest 4 uger efter 26. november 2008

om at skatteansættelserne var for lave med

for år 2006

195.420 kr., hvoraf unddraget skat udgjorde 68.316 kr.

for år 2007

322.240 kr., hvoraf unddraget skat udgjorde 155.926 kr.

hvorved det offentlige blev unddraget skat med i alt 224.242 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 380.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Personlige forhold

Der er udarbejdet personundersøgelse efter retsplejelovens § 808.

Tiltalte er straffet senest ved udenretlig vedtagelse af bøde på 3.000 kr. og førerretsfrakendelse den 22. marts 2011, jf. færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. § 119 A.

Tiltalte har om de personlige forhold forklaret, at han lever af kontanthjælp. Han har ingen børn eller kæreste. Han har ikke kontakt til det kriminelle miljø længere. Han har ikke rigtig kontakt til sine forældre længere. Han har forskellige helbredsmæssige problemer.

Rettens begrundelse og afgørelse

SKAT har ændret tiltaltes årsopgørelser for 2006 og 2007 på baggrund af indhentede kontoudskrifter fra tiltaltes bank, hvoraf fremgår, at der er indsat en række beløb på tiltaltes konto de pågældende indkomstår.

SKAT har anmodet tiltalte om at redegøre for de indsatte beløb, men først ved revisor SM´s brev af 27. september 2012 er der svaret. I brevet, som tiltalte under hovedforhandlingen har forklaret står for MS´s egen regning, gøres det gældende, at SKAT ikke har taget hensyn til forskellige driftsudgifter mv. ved udlejningen af ejendommen ...2.

Under hovedforhandlingen har tiltalte ved gennemgangen af indsættelserne forklaret, at disse i al væsentlighed vedrører tilbagebetaling på forskellige lån, som tiltalte har ydet, samt betaling for salg af biler.

Tiltalte har ikke, f.eks. ved vidneforklaring eller fremlæggelse af gældsbreve, bevist eller søgt at bevise, at han har ydet lån som hævdet, ligesom han ikke har fremlagt købsaftaler eller lignende for salg af biler. Der er heller ikke fremkommet dokumentation for de af revisoren påståede afholdte driftsudgifter. Det bemærkes, at tiltalte gennem de sidste 2 til 3 år har haft mulighed for at fremskaffe bevis for at indsættelserne vedrører de transaktioner, som tiltalte har forklaret.

Tiltalte findes på denne baggrund skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 1, ved at have undladt at underrette SKAT om, at hans indkomst var ansat for lavt. Når henses til beløbenes størrelse og at årsopgørelserne i al væsentlighed svarer til huslejeindbetalingerne findes tiltalte at have handlet forsætligt.

Straffen fastsættes til en bøde på 380.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 380.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.............................................

Østre Landsrets dom af 12. juli 2013, 18. afdeling nr. S-1270-13

Byrettens dom af 2. april 2013 (6240/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået formildelse, således at bøden nedsættes til 310.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Uddrag af kontoudtog for tiltaltes bankkonti i Nordea er gengivet således i SKATs udaterede "beskrivelse af straffesagen":

"...

Ved bedømmelse af indsættelserne på bankkontoen, vurderer jeg at de markerede beløb (* og x) skal trækkes ud af sagen.

Indkomståret 2006

Bankkonto

Tekst

Dato

Beløb

...47

Indbetalt kontant

25-09-2006

7.950,00

...47

Indbetalt kontant husleje

30-10-2006

x) 11.000,00

...47

Indbetalt kontant, SS

29-11-2006

x) 11.000,00

...89

Indbetalt kontant

08-03-2006

34.000,00

...89

Indbetalt kontant

22-05-2006

2.000,00

...89

Indbetalt kontant, NL

23-05-2006

3.000,00

...89

Indbetalt kontant

31-05-2006

60.000,00

...89 *

Tak for lån, NP

05-10-2006

6.335,00

...89 *

Tak for lån af penge, HM

20-10-2006

19.806,00

...89

Bgs., DL

02-11-2006

30.000,00

...89

Bgs., V.3

04-12-2006

4.000,00

...89

Indbetalt kontant

21-12-2006

4.500,00

...89

Udenl. Overf. ...103

13-03-2006

11.970,00

...89

Ovf. Fra konto ...448

27-03-2006

100.000,00

...89

Ovf. Fra konto ...448

11-10-2006

6.000

...89

Ovf. Fra konto ...853

18-12-2006

   20.000,00

 

 

I alt

 

331.561,00

Indkomståret 2007

Bankkonto

Tekst

Dato

Beløb

...47

Indbetalt kontant, SS

03-01-2007

x) 11.000,00

...14

Indbetalt kontant, SS

01-02-2007

x) 11.000,00

...14

Indbetalt kontant

05-03-2007

x) 11.000,00

...89

SS

03-05-2007

x) 11.000,00

...89

Indbetalt kontant, SS

11-06-2007

x) 11.000,00

...89

Fra GP

03-07-2007

x) 11.000,00

...89

Fra GP

06-08-2007

x) 11.000,00

...89

Fra GP

04-09-2007

x) 11.000,00

...89

Fra GP

03-10-2007

x) 11.000,00

...89

Fra GP

05-11-2007

x) 11.000,00

...89

Fra GP

30-11-2007

x) 11.000,00

...89

Indbetalt kontant

07-06-2007

13.000,00

...89

Indbetalt kontant

31-10-2007

54.500,00

...89

Indbetalt kontant

22-01-2007

14.000,00

...89

Indbetalt kontant, kortnr. ...86

22-01-2007

15.000,00

...89

Indbetalt kontant

24-01-2007

10.000,00

...89

Indbetalt kontant, HM

25-01-2007

6.000,00

...89

Indbetalt kontant

16-03-2007

2.000,00

...89

Indbetalt kontant, NM

11-05-2007

120.000,00

...89 *

Bgs. Tak for lån søs

04-06-2007

7.200,00

...89

Indbetalt kontant, HM

16-08-2007

5.000,00

...89

Bgs., RM

21-08-2007

2.000,00

...89

Indbetalt kontant

06-09-2007

7.500,00

...89 *

Tak, JK

30-10-2007

9.500,00

...89 *

Udenl. Overf. ...103

01-11-2007

40.322,58

...89

Indbetalt kontant

09-11-2007

23.741,00

...89

Indbetalt kontant

12-11-2007

37.500,00

...47

LM

03-04-2007

x) 11.000,00

...14 *

Bgs., LM

23-05-2007

    18.000,00

 

 

I alt

 

517.263,58

 

 

 

2007

12 x husleje á 11.000 kr. markeret med x

 

 

2006

Indtastninger i banken til beskatning

305.420

Tidligere takseret i overskud af virksomhed

110.000

Til beskatning

195.420

 

2007

Indtastninger i banken til beskatning

442.241

Tidligere takseret i overskud af virksomhed

120.000

Til beskatning

322.241

Ved e-mail af 4. april 2013 har den svenske Transportstyrelse oplyst, at det er registreret, at tiltalte den 7. november 2006 købte en bil med registreringsnummer ..., samt at han solgte bilen igen den 7. maj 2007.

Ved brev af 7, maj 2013 til Statsadvokaten har tiltaltes forsvarer anmodet om, at der foretages efterforskning vedrørende blandt andet de i tiltaltes kontoudtog anførte navne DL, RM og NM.

Politiets afdeling for økonomisk Kriminalitet i ...3 har ved rapport af 2. juli 2013 svaret, at det ikke er lykkedes at identificere de pågældende ud fra forsvarerens angivelse af deres navne.

Advokat NJ har ved e-mail af 1. juli 2.013 anført, at advokatkontoret tidligere har været igennem deres gamle sag, og at der ikke er noget at se vedrørende RM.

SKAT har den 10. juli 2013 ændret tiltaltes årsopgørelse for 2006. Af et hjælpebilag af 10. juli 2013, der er udarbejdet af V.2 fra SKAT, fremgår, at ændringen skyldes, at beløbene på 100.000 kr. og 6.000 kr., der blev indsat på tiltaltes konto henholdsvis den 27. juni 2006 og den 11. oktober 2006, skal udgå af opgørelsen. Beskatningsgrundlaget bliver herefter 199.420 kr. Med fradrag af tidligere taksation på 110.000 kr. bliver den ansvarspådragende forhøjelse 89.420 kr. og skatteberegning 59.492 kr. Fratrukket 29.374 kr., jf. den første årsopgørelse for 2006, bliver unddragelsen for dette år derfor rettelig 30.118 kr. Den samlede strafbare unddragelse for 2006 og 2007 udgør herefter 186.044 kr.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

For landsretten er der endvidere afgivet forklaring af V.2 og V.3.

Den i byretten af vidnet V.1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har forklaret i det væsentlige som for byretten. Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at SKAT flere gange har skrevet til ham om sagen. Det fik ham ikke til at skrive tilbage til SKAT. Han sad dengang i fængsel. Han var frihedsberøvet i de perioder, som fremgår af politirapport herom af 14. marts 2013. I stedet ringede han flere gange til SKAT, der imidlertid altid henviste ham til at skrive, hvilket han ikke er så god til. Dette skyldes, at han er meget ordblind. Han har været nede på ... Skattecenter. Det kom der ikke noget ud af. Han har telefonisk talt kort med politiet om sagen, muligvis den 2. juli 2012. Han mener tidligere at have været i besiddelse af en stor del af det materiale, som SKAT efterspørger. Materialet er senere blevet væk hos revisor SM. Han har mistet mange papirer, mens han har siddet i fængsel. Han har stadig mange papirer vedrørende sine biler samt svenske kontoudtog, der viser, at han har hævet store beløb fra sine svenske konti. Det undrer ham, at politiet ikke kan finde de personer, han har lånt penge af. Han ved f.eks., at NM stadig bor på ...4.

Han havde ikke arbejde i 2006 og 2007 i de perioder, hvor han ikke var frihedsberøvet. Han boede da i Sverige. Han fik indkomst ved at sælge nogle ejendomme. I Danmark havde han indtægter i forbindelse med sin udlejningsejendom på ...2. Indbetalingen på 7.950 kr. fra september 2006 vedrører husleje. Han husker ikke, hvorfor der blev betalt mindre end det fulde huslejebeløb på 11.000 kr.

I Sverige havde han 3 konti. Når det i kontoudtoget er anført, at der er sket overførsel fra udenlandske konti, så er det fra hans egne konti i Sverige.

Advokat NJ oprettede et lånedokument vedrørende RM. Dokumentet blev underskrevet på ... i overværelse af HS og hendes kæreste. De pågældende så endvidere, at RM modtog lånebeløbet.

Han har også i byretten forklaret, at han lånte penge til sin svoger V.3 og til sin søster NL, samt at disse senere betalte beløbene tilbage. Han kunne låne ud til familiemedlemmer, da han havde en del penge fra sine ejendomme i Sverige.

DL er en nær ven, der har drevet selvstændig virksomhed. Han lånte penge til DL, der senere betalte lånet tilbage. Beløbet på 30.000 kr., der den 2. november 2006 indgik på hans konto, hidrører fra DL. De 23.741 kr. er ligeledes fra DL og vedrører tilbagebetaling af lån. Han fik dette beløb, mens han afsonede.

Tiltalte har i sin tid solgt en Mercedes til MX, der er dansker. MX boede den gang i Sverige. Tiltalte handlede på det tidspunkt lidt med biler på hobbyplan. Han havde 3 Mercedes biler. Beløbene 34.000 kr., 2.000 kr., 60.000 kr. og 4.500 kr. vedrører MX´s betaling far bilen. Tiltalte tror, det er MX, der har indbetalt 54.500 kr. Beløbet vedrører tilbagebetaling af et privat lån. MX har både købt bil og ejendom af ham. Indbetaling af 14.000 kr. den 22. januar 2007 hidrører også fra MX.

RM er en privat ven. RM lånte og tilbagebetalte 13.000 kr. RM og MX lånte tit penge af ham. Senere betalte RM, som det fremgår af kontoudtoget, 2.000 kr.

Beløbet på 10.000 kr. har han nok selv hævet fra en af sine svenske konti og overført til den danske konto den 24. januar 2007. Han er i tvivl om, hvad beløbene på 6.000 kr. og 7.500 kr. fra henholdsvis den 25. januar 2007 og 6. september 2007 vedrører. De 15.000 kr. fra den 22. januar 2007 har han nok overført fra en svensk konto. Måske har hans far hjulpet med overførslen. Det er svært at huske alle detaljerne.

Overførslen på 120.000 kr. vedrører betaling fra NM, der havde købt en Mercedes af ham. Restbeløbet på 37.500 kr. betalte NM i november 2007, mens tiltalte afsonede.

Beløbene på 5.000 kr. og 2.000 kr. er fra HM, der havde lånt penge af ham til rejser. Han har flere gange boet sammen med HM.

Tiltalte har ikke udført nogen form for arbejde for de pågældende personer.

Vidnet V.2 har forklaret blandt andet, at hun er ansat i SKAT. Det er ikke hende, der har udarbejdet kontrolsagen. Hun er enig i det, som hendes kollega V.1 er refereret for at have forklaret i byretten. Beløbene på 6.335 kr. indsat den 5. oktober 2006 og 19.806 kr. indsat den 20. oktober 2006 har hele tiden været fratrukket opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Hvis der ud fra flere relativt mindre beløb i kontoudtoget havde stået "tak for lån" eller lignende, er det meget tænkeligt, at også disse beløb ville være blevet trukket ud i straffesagen. En række månedlige huslejebeløb på 11.000 kr. er fratrukket i indkomstopgørelsen.

Hun blev den 9. juli 2013 opmærksom på, at der var en fejl i årsopgørelsen for 2006. Dette hænger sammen med, at tiltalte havde optaget et lån og overført låneprovenu på 100.000 kr. og 6.000 kr. fra sin daværende gældskonto til den i sagen omhandlede konto. Disse beløb burde være fratrukket i opgørelsen. Hun har derfor foretaget korrektion i overensstemmelse hermed. SKAT har hende bekendt fortsat ikke modtaget dokumentation vedrørende de øvrige ikke anerkendte beløb.

Af SKATs papirer fremgår, at tiltaltes far i 2008 ringede til SKAT i anledning af SKATs henvendelser til tiltalte.

SKAT har sendt 3 indkaldelser til tiltalte i 2009 og 1 indkaldelse i 2010. SKAT har ikke fået indkaldelserne retur. Brevene er sendt til cpr.adressen. Indkaldelse nr. 2 er dog sendt til Statsfængslet.

Der foreligger et referat fra et møde den 5. marts 2008, hvor tiltalte har forklaret SKAT om ejendommen. V.1 har fortalt ham, at hun har set ejendommen, som hun ikke syntes bar præg af at være sat i stand.

Vidnet V.3 har forklaret blandt andet, at han er svoger til tiltalte, og sammen med sin hustru NL lånte 30.000 kr. af tiltalte omkring 2006. De afbetalte løbende beløbet. I 2006 afdragede de 6.335 kr. og 4.000 kr. Han kender ikke DL. Han mener, at MX har købt en bil af tiltalte, men det er han ikke sikker på. Han kender ikke RM. Derimod kender han NM. Han ved ikke, om denne har haft handel med tiltalte. HM og tiltalte har indgået en handel om et hus.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter V.3´s vidneforklaring finder landsretten ikke, at det med den til en domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed er godtgjort, at beløbene på 3.000 kr. og 4.000 kr. ikke som forklaret skulle hidrøre fra tiltaltes søster og svogers tilbagebetaling af et lån.

Bortset herfra findes det heller ikke efter den for landsretten foretagne bevisførelse at kunne lægges til grund, at de øvrige beløb skulle vedrøre venners tilbagebetaling af lån, betaling for salg af biler og overførsler fra tiltaltes svenske konti. Landsretten tiltræder således, og af de af byretten anførte grunde, at tiltalte er fundet skyldig som anført i dommen, dog således at der skal foretages korrektion for de af SKAT den 10. juli 2013 fratrukne beløb på i alt 106.000 kr.

Straffen findes herefter passende at kunne nedsættes til en bøde på 300.000 kr. med forvandlingsstraf som anført neden for.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte idømmes en bøde på 300.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.