Dato for udgivelse
12 Sep 2013 11:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2013 11:03
SKM-nummer
SKM2013.635.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-3153-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, grov, karakter, fakturaer, skønsmæssig, opgørelse
Resumé

T undlod som direktør, daglig leder og indehaver af et handelsselskab at indsende momsangivelser og han havde udbetalt løn til ansatte uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Han havde herved unddraget for 1.543.073 kr. i moms, 3.953.914 kr. i A-skat og 574.103 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede at der ikke havde været ansatte i selskabet. Selskabet havde ikke udstedt de fakturaer der vedrørte 2 bestemte selskaber og som ikke fremgik af bankkonti og T havde ingen kendskab til de pågældende fakturaer.

Byretten fandt T skyldig i momssvig og skattesvig af særlig grov karakter. De skønsmæssige opgørelser blev fuldt ud lagt til grund. T idømtes ubetinget fængsel i 2 år og en tillægsbøde på 6.070.000 kr.

Landsretten ændrede straffen til 1 år 9 mdr. samt tillægsbøde 4.450.000 kr. T blev alene straffet for den del af SKATs opgørelse der var opgjort på grundlag af indbetalinger på T´s selskabs bankkonto. Der var ikke det til domfældelse fornødne bevis vedrørende de omstridte fakturaer og T blev frifundet for denne del.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Kildeskatteloven § 74
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 25. marts 2013, 10. afdeling S-3153-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens Duus, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Lone Kerrn-Jespersen og Søren Schou Frandsen (kst.) med domsmænd.

.............................................

Byrettens dom af 26. september 2012, SS 3-10559/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18. april 2012 og berigtiget under hovedforhandlingen.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Straffelovens § 289, momssvig af særlig grov karakter, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

ved for perioden 1. april 2007 til den 31.marts 2010, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding og med forsæt til at unddrage statskassen afgift, som direktør, daglig leder og indehaver af virksomheden H1 Inc., s.m.b.a., cvr. nr. xxx, der blev drevet fra adresserne ...1 og ...2, for de nedenfor anførte kvartaler at have undladt at indgive momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget moms med i alt 1.545.073 kr.

a.

2. kvartal 2007

46.512 kr. i for lidt angivet momstilsvar

b.

3. kvartal 2007

43.081 kr. i for lidt angivet momstilsvar

c.

4. kvartal 2007

54.333 kr. i for lidt angivet momstilsvar

I alt

143.926 kr. i for lidt angivet momstilsvar for 2007

 

 

 

d.

1. kvartal 2008

630.551 kr. i for lidt angivet momstilsvar

e.

2. kvartal 2008

343.344 kr. i for lidt angivet momstilsvar

f.

3. kvartal 2008

152.151 kr. i for lidt angivet momstilsvar

g.

4. kvartal 2008

  65.515 kr. i for lidt angivet momstilsvar

I alt

1.127.306 kr. i for lidt angivet momstilsvar for 2008

 

 

 

h.

1. kvartal 2009

57.746 kr. i for lidt angivet momstilsvar

i.

2. kvartal 2009

77.312 kr. i for lidt angivet momstilsvar

j.

3. kvartal 2009

52.025 kr. i for lidt angivet momstilsvar

k.

4. kvartal 2009

46.546 kr. i for lidt angivet momstilsvar

I alt

233.628 kr. i for lidt angivet momstilsvar for 2009

 

 

 

l.

1. kvartal 2010

40.213 kr. i for lidt angivet momstilsvar

I alt

40.213 kr. i for lidt angivet momstilsvar for 2010

2.

Straffelovens § 289, skattesvig af særlig grov karakter, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

ved for perioden 1. april 2007 til den 31. marts 2010 for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding og med forsæt til at unddrage statskassen skat som direktør, daglig leder og indehaver af virksomheden H1 Inc., s.m.b.a., cvr.nr. xxx, der blev drevet fra adresserne ...1 og ...2 at have udbetalt løn til ansatte uden at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved statskassen blev unddraget i alt 3.953.914 kr., der fordeler sig således:

a.

2007

384.029 kr.

ikke indeholdt A-skat

b.

2008

2.637.028 kr.

ikke indeholdt A-skat

c

2009

851.467 kr.

ikke indeholdt A-skat

d

2010

81.391 kr.

ikke indeholdt A-skat

I alt

2007 - 2010

3.953.914 kr.

ikke indeholdt A-skat

              

3.

Straffelovens § 289, skattesvig af særlig grov karakter, jf. arbejdsmarkedsfondslovens, (senere arbejdsmarkedsbidragslovens) § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

ved for perioden 1. april 2007 - 31. marts 2010 for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, og med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag, som direktør, daglig leder og indehaver af virksomheden H1 Inc., s.m.b.a., cvr.nr.: xxx, der blev drevet fra adresserne ...1 og ...2 at have udbetalt løn til ansatte uden at foretage indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, hvorved statskassen blev unddraget 574.103 kr.

a.

2007

55.656 kr.

ikke indeholdt AM-bidrag

b.

2008

382.178 kr.

ikke indeholdt AM-bidrag

c

2009

123.401 kr.

ikke indeholdt AM-bidrag

d

2010

12.868 kr.

ikke indeholdt AM-bidrag

I alt

2007 - 2010

 

Påstande

 Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 55, stk. 2, nedlagt påstand om en tillægsbøde på ikke under 6.070.000 kr.

Tiltalte har til dels erkendt sig skyldig og i øvrigt påstået rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte erkendte sig delvis skyldig i forhold 1 og nægtede sig skyldig i forhold 2 og 3.

Tiltalte forklarede ad forhold 1, at han kom til Danmark i 1998 eller 1999.

Foreholdt uddrag af registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, sagens bilag 4, kan tiltalte bekræfte, at tiltaltes bror på et tidspunkt også var registreret som direktør for selskabet. Broderen blev dog hurtigt købt ud. Det var revisor, som indrapporterede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter at broderen var købt ud, var tiltalte direktør alene, ligesom han var daglig leder og eneejer. Broderen var alene involveret i ca. halvanden måned. Selskabet drev to kiosker. En kiosk lå i ...3 og den anden kiosk i ...4. Virksomheden omfattede endvidere udkørsel med aviser. I begyndelsen var det LS, der var selskabets revisor, men denne blev erstattet af en anden revisor. Den pågældende hedder NJ. Tiltalte kender ikke NJ´s efternavn. NJ havde kontor i .... Tiltalte har afleveret oplysninger om den pågældende, til en ret, der ligger i .... NJ var revisor indtil virksomhedens ophør. Virksomhedens bankforbindelse var Danske Bank. Der var kun en konto i banken. Det var alene tiltalte, der kunne hæve på kontoen. Tiltalte var den eneste ansatte i virksomheden, men tiltalte fik også hjælp af familien. Det skete af og til, og der blev ikke betalt vederlag herfor. Virksomheden gjorde ikke brug af underentreprenører. Alle papirer blev afleveret til revisor. De to kiosker havde åbent henholdsvis om dagen og om natten. Der blev ikke kørt med aviser hver dag. Hyppigheden heraf varierede. Det kan godt passe, at virksomheden har været momsregistreret i perioden fra den 2. oktober 2006 til den 31. marts 2010. De papirer, som blev afleveret til NJ, omfattede alle papirer vedrørende virksomheden. NJ havde til opgave at indberette skat og moms, ligesom denne også i øvrigt skulle indberette til offentlige myndigheder. Tiltalte førte ikke kontrol hermed, men NJ forsikrede, at alt var i orden. Tiltalte fik i forbindelse med indberetningen til de offentlige myndigheder ikke udleveret noget skriftligt materiale fra NJ. Der blev i forbindelse med momsindbetalingerne stillet en bankgaranti på 30.000 kr. Derudover var det NJ, som foretog indbetalingerne. Tiltalte modtog ikke kvitteringer for indbetalingerne. Tiltalte betalte NJ hver 3. måned. Det skete som kontantbetalinger, og pengene fremkom som hævninger på bankkontoen. Hævningerne skete som automathævninger. Tiltalte kan ikke angive, hvor mange penge, der blev betalt til NJ. Tiltalte har efterfølgende forsøgt at kontakte NJ, men det har været forgæves. NJ´s telefon er lukket, og hans kontor i ... eksisterer ikke længere.

Foreholdt kontoudskrifter, bilag 5, faneblad 8, side 92 og 93, forklarede tiltalte, at hævningerne på 10.000 kr., 30.000 kr., 29.000 kr., 18.000 kr., 6.000 kr., 22.000 kr. og 19.000 kr. meget muligt kan være betalinger til revisor. NJ kunne ikke hæve på selskabets bankkonto. Det var NJ, der krævede, at betalinger til ham skulle ske som kontantbetalinger.

Tiltalte forklarede ad forhold 2 og 3 og foreholdt, at virksomheden har været registreret som A-skatteindeholdelsespligtig i perioden fra den 1. juni 2007 til den 31. marts 2010, at han ikke rigtig forstod betydningen af denne registrering.

Foreholdt sin forklaring til politirapport, sagens bilag 8, side 5, sidste afsnit, forklarede tiltalte, at han ikke har forklaret til politiet, at han har stemplet og dateret således, som det fremgår af rapporten. De pågældende fakturaer kender tiltalte ikke noget til. Tiltalte har heller ikke forklaret, at han har haft ansat håndværkere, ligesom han ikke har forklaret, at han har modtaget kontantbeløb, som ikke blev indbetalt til virksomhedens bankkonto.

Foreholdt samme rapport, side 6, 2. afsnit, forklarede tiltalte, at han ikke har forklaret om ansatte, således som det fremgår af rapporten.

Foreholdt samme rapport side 6, 3. afsnit, forklarede tiltalte, at firmaet G1 ApS ikke siger tiltalte noget Tiltalte har ikke sendt regninger til dette firma. Tiltalte kender heller ikke firmaet G2 Byg, og tiltalte har ikke mødt en person fra dette firma i ... med henblik på drøftelse af arbejde. Tiltalte har heller ikke sendt regninger til G2 Byg eller modtaget penge fra dette firma. Firmaet G3 Service kender tiltalte.

Foreholdt sagens bilag 5, faneblad 8, side 180-188 og side 194 ff forklarede tiltalte, at han har sendt regninger til firmaet. Tiltalte erindrer dog ikke i dag, hvilket omfang det arbejde havde, som han udførte for G3 Service. Det er rigtigt, at han løbende modtog breve fra SKAT. Disse breve blev afleveret til NJ. Tiltalte læser dansk meget dårligt.

Udspurgt af sin forsvarer i relation til afhøringen hos politiet, sagens bilag 8, forklarede tiltalte, at det er rigtigt, at han i forbindelse med afhøringen gav udtryk for, at han kun dårligt talte dansk, og at afhøringen ved politiet skete via en bekendt. De betalinger, der blev modtaget fra G3 Service, skete via indbetalinger til bankkontoen, men der gik ofte lang tid, inden betalingerne fandt sted.

Foreholdt bilag 5, faneblad 8, side 1, forklarede tiltalte, at dette bilag er en afregning fra G4.

Foreholdt samme bilag side 162 og 163, forklarede tiltalte, at disse bilag ikke er udtryk for den måde, han udskrev fakturaer på. Tiltalte har ikke udarbejdet eller underskrevet den faktura, som fremgår af samme bilag side 180. Han har heller ikke underskrevet det bilag, som fremgår af samme bilag side 189, og han har ikke set dette bilag før end for få dage siden under en samtale med sin forsvarer.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

forklarede, at firmaet H1 Inc. var tiltaltes firma. Det var tiltalte, der bestemte og forestod den daglige drift af selskabet herunder forestod alle økonomiske forhold. Vidnet var i en kortere periode registreret som direktør for selskabet. Det arbejde, som vidnet udførte for selskabet, bestod alene i at aflevere varer samt udkørsel af aviser. Vidnet havde ikke andet arbejde ved siden af. Vidnet arbejdede for H1 i en periode på 3 måneder. Vidnets ansættelse ophørte, da der opstod uenighed med tiltalte. Herefter har vidnet ikke arbejdet for selskabet. Vidnet har ikke kendskab til selskabets bogholderi eller hvem, der blev revisor for firmaet. Under sin ansættelse fik vidnet fast månedsløn, og der blev udarbejdet lønsedler af revisor. Vidnet fik udbetalt 8.000 kr. hver måned efter skat. Vidnet erindrer ikke, om der fremgik skattetræk af lønsedlerne. Mens vidnet arbejdede for selskabet, var der ikke andre ansatte. Mens vidnet kørte med aviser, havde selskabet kontrakt med G4. Der blev ikke kørt aviser for andre firmaer.

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

forklarede, at hun igennem mange år har arbejdet i SKAT. Det er vidnet, som har udarbejdet sagens bilag 5 under faneblad 4, som vidnet kan vedstå indholdsmæssigt. Der er forud for udarbejdelsen heraf forgæves anmodet om momsopgørelsesmateriale hos virksomheden. Afgørelsen under faneblad 4 er på intet tidspunkt blevet påklaget. De opgjorte beløb baserer sig på de oplysninger, som fremgår af kontooplysningerne fra bankkonto samt de fakturakopier, der er modtaget vedrørende selskabet. Vidnet kan i dag ikke erindre, hvorledes SKAT er kommet i besiddelse af de pågældende fakturakopier. Opgørelserne er kvartalsmæssige, som det fremgår af bilag 5, under faneblad 6. Der er i forbindelse med disse opgørelser ikke foretaget skønsmæssige antagelser for så vidt angår den beregnede salgsmoms. Der er skønsmæssigt ydet et standardmæssigt fradrag på 10 %.

I relation til det beregnede AM-bidrag og A-skat forklarede vidnet, at beregningen heraf fremgår af sagens bilag 5, under faneblad 7. Vidnet kan vedstå denne opgørelse. Opgørelsen tager sit udgangspunkt i momsberegningen. De angivne skattesatser er lovmæssigt fastsat og anvendes i tilfælde, hvor der ikke foreligger indgivelser fra virksomheder selv. Det beror på en skønsmæssig afgørelse, at det er lagt til grund, at der har været ansatte i virksomheden. Dette skøn beror navnlig på den omsætningsmæssige størrelse samt de registreringsmæssige forhold, som bl.a. er angivet med mandskabsudlejning. Denne registrering beror på indberetning fra virksomheden selv.

I relation til sagens bilag 5, under faneblad 8, side 1, side 162, side 167 og side 194 forklarede vidnet, at der ikke er foretaget kontrol af, om de pågældende fakturaer faktisk er betalt, men dette forhold har heller ikke betydning for opgørelsen i sagen. Der er ikke foretaget kontrol af tiltaltes personlige indkomst i relation til virksomheden. Der er på intet tidspunkt modtaget opgørelser eller andre oplysninger fra konkursboets kurator.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

forklarede, at han i en periode fra omkring 2000 til 2008 var direktør for selskabet G1 A/S i .... Selskabet blev taget under konkursbehandling i 2008. Selskabet drev virksomhed med lagerhotel og kuvertering og var også avisdistributør. Vidnet erindrer, at selskabet H1 Inc. foretog arbejde for G1 A/S.

Foreholdt sagens bilag 5, side 163 ff, forklarede vidnet, at han i dag ikke har konkret erindring om de enkelte fakturaer, men generelt var det sådan, at der blev foretaget fakturakontrol. Det var således, at H1 arbejdede for G1, og arbejdet havde form som vikartjeneste. Vidnet erindrer ikke, hvem der var kontaktperson hos H1. Vidnet har i den forbindelse ingen erindring om tiltalte. Der blev løbende afgivet oplysninger til SKAT. Langt de fleste betalinger fra G1 skete ved bankoverførelser. Vidnet erindrer ikke, at der skete betalinger til forskellige bankkonti i relation til de aftalepartnere, som arbejdede for G1 ApS. Der blev kun i mindre omfang foretaget kontantbetalinger til disse.

..."

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret udskrifter af H1 Inc. s.m.b.a.´s registreringsforhold hos SKAT og i Erhvervs- og Selskabsregisteret, afgørelser og opgørelser fra SKAT vedrørende moms-, skatte- og AM-bidrag samt fakturakopier og bankkontoudtog vedrørende samme selskab.

Personlige oplysninger

 

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det opgjorte beløb for udeladte momsangivelser fremkommer som følge af selskabets registrerede oplysninger på selskabets bankkonto og ved fakturagennemgang. Der er i forbindelse hermed ydet et standardmæssigt, skønsmæssigt nedslag. Der er på denne baggrund intet grundlag for at tilsidesætte den størrelsesmæssige opgørelse heraf, der således findes at kunne lægges til grund. Det bemærkes herved, at det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at de angivne og opgjorte fakturabeløb i det hele kan lægges til grund og ikke vedrører fiktive forhold. Opgørelsen af ikke indeholdt skat og AM-bidrag er skønsmæssigt fastsat, men i øvrigt fastlagt med udgangspunkt i sagens momsopgørelse. Opgørelsen er i øvrigt foretaget ud fra sædvanlige principper herfor. Der er i sagen ikke oplysninger eller forhold, der medfører, at det udøvede skøn er forkert. Der er på den anførte baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige opgørelser heraf. Der er endvidere heller ikke efter sagens oplysninger grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn over, at der i det af SKAT fastsatte omfang har været antaget lønnet ansatte.

Det kan lægges til grund, at tiltalte gennem den for denne sag relevante periode var direktør, daglig leder og indehaver af virksomheden H1 Inc. s.m.b.a. Der foreligger i sagen intet af virksomheden for perioden udarbejdet regnskab, ligesom der ikke blev indgivet momsangivelser, og der blev ikke indeholdt skat og AM-bidrag. Tiltalte var i hele perioden ansvarlig for, at der blev indgivet momsangivelser, og at der fandt indeholdelse af skat og AM-bidrag sted i forbindelse med ansattes lønudbetalinger. Tiltalte har forklaret herom, at han overlod alt regnskabsmateriale til en antaget revisor, hvis nærmere identitet tiltalte ikke nærmere har kunnet redegøre for. Tiltalte har endvidere forklaret, at han foretog en række betalinger til revisor, men betalingerne har ikke nærmere kunne identificeres eller dokumenteres. Tiltaltes forklaring herom findes på den nævnte baggrund utroværdig. Tiltalte blev løbende af SKAT blandt andet opfordret til at indgive momsanmeldelser m.v., men tiltalte foretog sig ikke noget i anledning heraf. Tiltalte foretog heller ingen kontrol af virksomhedens skatte- og afgiftsmæssige forhold i øvrigt. Tiltalte findes på den nævnte baggrund at have udvist det til domfældelse fornødne forsæt.

Tiltalte findes herefter i det hele skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes efter de i tiltalen angivet bestemmelser henset til arten, karakteren og omfanget af de begåede overtrædelser til fængsel i 2 år, der af de sammen grunde ikke helt eller delvist findes at kunne gøres betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte henset til omfanget af de begåede forhold en tillægsbøde på 6.070.000 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 2 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.070.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bødestraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 27.400 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jens Duus.

..........................................

Østre Landsrets dom af 25. marts 2013, 10. afdeling S-3153-12

Byrettens dom af 26. september 2012 (SS 3-10559/2012) er anket af T med endelig påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har anført, at selskabet ikke har udstedt de fremlagte fakturaer til G1 ApS og G2 Byg. Moms af disse fakturaer udgør i alt henholdsvis ca. 285.000 kr. og 285.500 kr. I øvrigt har tiltalte ikke haft forsæt til overtrædelse af momsloven. Vedrørende forhold 2 og 3 har tiltalte anført, at der ikke har været ansatte i selskabet.

Parterne har oplyst, at hvis beløbene vedrørende G1 ApS og G2 Byg udgår, udgør unddragelsen vedrørende moms 1.053.468 kr., vedrørende A-skat 2.978.824 kr. og vedrørende arbejdsmarkedsbidrag 432.521 kr., således at unddragelsen andrager i alt 4.464.813 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne v.1 og v.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten. Der er endvidere afgivet forklaring af V.4.

Den forklaring, som vidnet V.3 har afgivet for byretten, er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at familien hjalp en gang imellem med at hente varer til forretningen. I øvrigt har familien ikke hjulpet med kørsel. Avisruterne for G4 kørte han selv. G1 ApS kender han ikke. Han kan ikke give nogen forklaring på, at H1´s cvr. nr. er angivet på fakturaerne til dette firma. Adressen ...2 er hans privatadresse. Det er ikke hans underskrift, der er på fakturaen af 28. februar 2008 til G2 Byg, ligesom han ikke kender til firmastemplet i forbindelse med underskriften. Han kender heller ikke til den angivne e-mailadresse. H1 Inc. har ikke beskæftiget sig med udlejning af mandskab, og han har ikke forklaret til politiet, at han har udlejet polske håndværkere. Da han blev afhørt af politiet, forstod han ikke spørgsmålene, men han sagde bare ja til det hele. Da han havde antaget revisor, indbetalte han ikke selv skat og moms. De beløb, som han betalte til revisor, var nogle gange honorar til denne og andre gange penge, som revisor skulle afregne i moms. I de tre måneder, hvor tiltaltes bror var ansat, fik han løn. De breve, han fik fra SKAT, afleverede han til sin revisor, idet han ikke forstod dem. De fremlagte fakturaer udstedt til G1 og G2 Byg adskiller sig fra de fakturaer, han selv har udstedt, og han har først set dem under denne sag.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han er tiltaltes bror. Mens han arbejdede for tiltalte, kørte tiltalte også selv avisruter. Mens han var ansat, beskæftigede firmaet sig alene med kørselsopgaver. Han er ikke klar over, om der var nogen, der overtog hans arbejde, da han blev fyret. Han ved ikke, hvem der stod for faktureringen i firmaet, eller om firmaet havde en revisor. Han har ikke selv haft adgang til selskabets bankkonto. Han kender ikke til hverken G1 ApS eller G2 Byg.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at hun husker, at der var fakturaer fra G1 og G2 Byg, men hun husker fortsat ikke, hvordan SKAT kom i besiddelse af disse. Normalt ser SKAT på virksomhedens bankkonti og kontakter de firmaer, der har foretaget indbetalinger med henblik på indsendelse af fakturakopier. Selvom tiltalte selv har udført arbejde for selskabet, skal der indeholdes A-skat af eventuelt løn til tiltalte. Hun har ikke haft kontakt med selskabets kurator. SKAT har ikke nærmere undersøgt de fakturaer, der angår mandskabsudlejning.

Vidnet V.4 har forklaret, at han er juridisk uddannet. Normalt udfører han ikke regnskabsmæssige opgaver. Han er bekendt med, at tiltalte har drevet firmaet H1 Inc. Han har bistået tiltalte i et vist omfang. Han husker, at tiltalte bad ham vise sig, hvordan man skal stille et momsregnskab op. I den forbindelse har han lavet momsregnskab for et eller to kvartaler. Dette afleverede han til tiltalte. Han har ikke haft til opgave at indlevere momsregnskabet eller at indbetale den beregnede moms. Tiltalte har en gang betalt et beløb, vistnok 25.000 kr. til vidnet, idet vidnet skulle sørge for tinglysning af nogle papirer. I den forbindelse fik han et beskedent honorar, der blev betalt kontant. Han har ikke haft noget kendskab til tiltaltes leverandører. Han husker ikke, hvilket materiale han fik fra tiltalte. Han mener ikke, at der var noget materiale om ansatte i firmaet og mener ikke, at de har talt om A-skat. Han husker ikke, om tiltalte skulle have vist ham henvendelser fra SKAT, og husker ikke, om han har været i kontakt med SKAT for tiltalte. Han kender ikke til, om andre har hjulpet tiltalte.

Tiltaltes personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet ved Byrettens dom af 14. december 2010, hvorefter tiltalte blev idømt en bøde for overtrædelse af færdselsloven.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han stadig arbejder som taxachauffør.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte de skønsmæssige opgørelser, der er foretaget af SKAT på grundlag af indbetalinger på H1 Inc. s.m.b.a.´s bankkonto, ligesom det efter omsætningens og virksomhedens størrelse må lægges til grund, at der har været ansatte i selskabet. Som anført af byretten var tiltalte ansvarlig for, at der blev indgivet momsangivelser og indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Herefter og da det forhold, at vidnet V.4 i to kvartaler har udarbejdet tiltaltes momsregnskab og afleveret det til tiltalte ikke ændrer herpå, tiltræder landsretten, at tiltalte har haft forsæt til unddragelse af moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag

Det må imidlertid lægges til grund, at der ikke er indgået beløb på H1 Inc. s.m.b.a.´s bankkonto fra G1 ApS og G2 Byg. Det er ikke oplyst, hvorledes SKAT er kommet i besiddelse at de fakturaer, og disse fakturaer fremtræder anderledes end de øvrige fakturaer, der indgår i sagen. Herefter og da tiltalte har bestridt at have kendskab til de omhandlede fakturaer, er der ikke ført det til domfældelse fornødne bevis vedrørende denne del af sagen. Tiltalte frifindes for den del af tiltalen, der angår disse firmaer.

I overensstemmelse med parternes opgørelse må det lægges til grund, at unddragelsen vedrørende moms udgør 1.053.468 kr., vedrørende A-skat 2.978.824 kr. og vedrørende arbejdsmarkedsbidrag 432.521 kr., således at unddragelsen andrager i alt 4.464.813 kr.

Straffen, der fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, nedsættes til fængsel i 1 år og 9 måneder og en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, der henset til det unddragne beløb, nedsættes til 4.450.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Dommens bestemmelse om sagsomkostninger stadfæstes.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 4.450.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Dommens bestemmelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.