Dato for udgivelse
13 Aug 2013 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Apr 2013 11:54
SKM-nummer
SKM2013.559.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-580-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, smugleri, 3. gang
Resumé

T havde undladt at angive 29.800 stk. cigaretter i forbindelse med indrejse. Han havde derved unddraget for 49.359 kr.  T var 2 gange tidligere blevet dømt for lignende forhold.

T havde uden forbehold erkendt sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i forsæt. T idømtes 3 måneders fængsel og blev pålagt at betale told og afgifter med 49.359 kr. Retten havde i skærpende retning lagt vægt på, at T to gange tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, og det meget hurtige recidiv efter seneste dom.

T havde anket til landsretten, men havde frafaldet anken den 5. april 2013. Landsretten hævede herefter retten.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Toldloven § 73, stk. 4

Henvisning

-


Østre Landsrets beslutning af 8. april 2013, 12. afdeling, nr. S-580-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Landsdommer

Bloch Andersen

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes ankemeddelelse med anklageskrift af 26. februar 2013 fra Statsadvokaten og domfældtes ankefrafald af 5. april 2013.

Anklagemyndigheden har for landsretten nedlagt påstand om stadfæstelse.

Landsrettens beslutning

Retten hævede sagen og tillagde den for domfældte beskikkede forsvarer, advokat Knud Ole Ravn Meden, i salær 1.650 kr. med tillæg af moms, der betales af domfældte.

..................................

Byrettens dom af 3. december 2012, SS 1-19200/2012

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 13. juli 2012.

T er tiltalt for smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23,

ved den 26. december 2011, med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, i forbindelse med indrejse her til landet fra Libanon via Københavns Lufthavn, Kastrup, at have undladt at angive 29.800 stk. cigaretter for told-og skatteforvaltningen, hvorved statskassen blev unddraget et told- og afgiftsbeløb på 49.359 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, skal betale 49.359 kr. i unddraget told og afgift.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Denne forklaring fremgår af retsbogen.

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet

ved

Byrettens dom af 17. februar 2011 efter toldlovens § 73 med fængsel i 30 dage,

ved

Byrettens dom af 5. december 2011 efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, med fængsel i 40 dage. Dommen er uafsonet.

              

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23.

Retten har i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte to gange tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, og det meget hurtige recidiv efter seneste dom.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge, jf. toldlovens § 73, stk. 4.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale told og afgifter med 49.359 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.