Dato for udgivelse
02 Jul 2013 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Mar 2013 12:08
SKM-nummer
SKM2013.461.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0262628
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
momskompensation, frist
Resumé

En frikirkes anmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation efter udløbet af fristen herfor blev ikke imødekommet.

Reference(r)

§ 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 20. maj 2007

Henvisning

Den juridiske vejlledning 2013-1, afsnit D.A.12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.23


Klagen skyldes frikirkens anmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation efter udløbet af fristen herfor ikke er imødekommet.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Den klagende menighed er pr. 1. januar 1997 godkendt efter ligningslovens §§ 8 A og 12, stk. 3.

Den 5. august 2012 forespurgte menigheden SKAT om man kunne søge om momskompensation for regnskabsåret 2011. Det fremgik videre, at menigheden i efteråret 2011 påbegyndte en renovering og istandsættelse af deres bygninger, hvilket har betydet betaling af nogle relativt store momsbeløb. Derudover fremgik, at menigheden ikke tidligere havde været opmærksom på ordningens eksistens. Endelig forespurgte menigheden nærmere til fastlæggelse at købsmoms for basisåret 2004 samt dokumentation herfor.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet menighedens anmodning om dispensation for ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning om udbetaling af delvis momskompensation for kalenderåret 2011. Det er som begrundelse herfor anført, at der ikke er hjemmel i bekendtgørelsen til at dispensere for ansøgningsfristen.

Klagerens påstand og argumenter

Menighedens repræsentant har nedlagt påstand om, at menighedens anmodning om dispensation for ansøgningsfristen for momskompensation for kalenderåret 2011 imødekommes. Det er først efter flere henvendelser til SKAT og en revisor, at menigheden er blevet opmærksom på muligheden for momsrefusion. Menigheden bliver drevet uden offentlige tilskud, og en momsrefusion vil have stor betydning for økonomien. Menigheden har foretaget andre indberetninger til SKAT rettidigt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 20. maj 2007 om momskompensation til velgørende foreninger mv. fremgår følgende:

"Der kan ansøges om momskompensation en gang årligt senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges kompensation for. Der kan ansøges første gang senest den 1. juli 2007 for udgifter til købsmoms i 2006."

Det lægges til grund som ubestridt, at menigheden ikke inden den 1. juli 2012 har indgivet ansøgning om delvis momskompensation for udgifter til købsmoms i kalenderåret 2011.

Der ses ikke at være hjemmel i bekendtgørelsen til at kunne bortse fra den omhandlede frist, hvorfor SKAT med rette har afvist den indgivne ansøgning. Menighedens ukendtskab til de herom gældende regler kan ej heller tillægges vægt. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.