Dato for udgivelse
21 Jun 2013 09:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Feb 2013 08:56
SKM-nummer
SKM2013.429.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-3793-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, valuta, kæreste, grov, uagtsomhed, TV-station, forening
Resumé

T havde i Kastrup Lufthavn medbragt 20.000 euro i forbindelse med udrejse uden at angive pengene overfor SKAT.

T forklarede at en del af pengene var kærestens og stammede fra en forening hvor T og kæresten hjælper. T holdt pengene fordi hans kæreste der har været tortureret i ...2 og har psykiske problemer, ikke kan tåle, hvis der opstår problemer. De havde været med det samme fly, men var ikke kommet til gaten samtidigt. T var klar over at de hver især måtte medbringe 10.000 euro.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsomhed. T var klar over beløbsgrænserne og var ikke fulgt med kæresten gennem kontrollen. T idømtes en bøde på 18.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldloven § 79, stk. 1, nr. 3

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 25. februar 2013, 4. afdeling nr. S-3793-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Tage Siboni, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Michael Dorn, Henrik Bitsch og Dennis H.K. Jakobsen (kst.)

......................................

Byrettens dom af 20. november 2012, nr. SS 3-28001/2012

Anklageskrift er modtaget den 23. oktober 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den 22. juni 2012, ca. kl. 15.10 i forbindelse med udrejse via Københavns Lufthavn, Kastrup, at have medbragt 20.000 euro, hvilket oversteg 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for told- og skatteforvaltningen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 18.000 kr.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at det er korrekt, at han rejste fra Københavns Lufthavn den pågældende dag. Han rejste sammen med sin kone, V.1. De er ikke gift. De har boet sammen, men gør det ikke længere. De skulle udrejse sammen den pågældende dag. De fulgtes ad gennem sikkerhedskontrollen.

Foreholdt sin forklaring til politiet, som gengivet i rapport af 22. juni 2012, hvilken rapport tiltalte hverken har gennemlæst eller underskrevet, bilag 3, side 2, bekræftede tiltalte at have sagt sådan. Da han kom til sikkerhedskontrollen og personalet skulle tjekke ham, var der først ingen problemer. Pludselig gik alarmen dog i gang. Han havde alle pengene i sin pung i lommen. Personalet efterspurgte, om han havde penge. Han tog da alle pengene op af pungen. Det var 20.000 Euro. V.1 var gået længere frem og ventede på tiltalte, så de sammen kunne gå til gaten. Tiltalte forklarede over for politiet, at en del af pengene var hans kones. Han ville have, at politiet skulle ringe til hende, så hun kunne komme til stede, og de kunne se, at det ikke var alene, han havde pengene. De 20.000 Euro stammer fra en forening, som tiltalte og konen hjælper. Foreningen samler penge ind til fordel for oppositionens tv-station i ...1. De betaler 300 Euro hver måned til foreningen. Tiltalte og hans kone havde tilsammen 2.000 Euro med. De resterende 18.000 Euro stammede fra foreningen. V.2 fra foreningen havde undersøgt reglerne. V.2 havde fortalt, at hver person kunne tage 10.000 Euro ud af landet. Tiltalte havde alle de 20.000 Euro på sig, idet V.1 lider af psykiske problemer og har været indlagt som følge heraf. Hun er blevet tortureret i ...2. Hun kan ikke tåle, hvis der opstår episoder. Derfor holdt tiltalte alle pengene. Hun vidste ikke, at tiltalte havde 20.000 Euro på sig, for så ville hun være blevet nervøs. Hun vidste, at han havde de 2.000 Euro.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at de rejste sammen.

Foreholdt bilag 12 og bilag 16 bekræftede tiltalte, at de har haft fælles bopæl i 15 år frem til 2007. De er nu naboer. De spiser sammen og er tit sammen. På grund af hendes psykiske problemer, bor de imidlertid ikke sammen. Hun vil helst bo alene. De har begge haft alvorlige problemer i ...2 og har siddet i fængsel. De har begge brødre, der er blevet dræbt i ...2. Tiltalte og V.1 støtter derfor tv-stationen, der sender fra ...1. Tiltalte havde fået at vide af foreningen, at de gerne måtte have pengene med ud af landet.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet har forklaret, at hun ikke var gift med tiltalte, at hun tidligere havde boet sammen med tiltalte, men at de i dag alene er venner.

...

Vidnet forklarede, at hun rejste sammen med tiltalte den pågældende dag. Hun var gået foran tiltalte ned til gaten. Tiltalte kom senere ud til gaten. De kom begge med flyet. Toldkontrolløren tog ikke kontakt til hende. Hun blev ikke kontrolleret. Vidnet vidste, at tiltalte havde penge på sig, men hun vidste ikke præcist, hvor mange. Pengene var både til dem selv og til ...2 forening.

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han er formand for en forening, der støtter et demokratisk ...2. De støtter arbejdet for demokrati ved at samle penge ind. De støtter blandt andet en tv-station i ...1. Det er korrekt, at tiltalte rejste til ...1 den pågældende dag. Vidnet havde bedt tiltalte og V.1 tage penge med. Vidnet havde forinden undersøgt, hvor mange penge man måtte udføre. Det var hans søn og hans ven, der oplyste om det. De kunne tage 10.000 Euro med pr. person. Det var derfor, han bad dem tage 20.000 Euro med i alt.

..."

Sagens oplysninger

Det fremgår af sagen, at V.1 og tiltalte begge havde boardingpass til flight ... til ...1 den 22. juni 2012. Det fremgår endvidere, at V.1 og tiltalte har boet sammen fra 1992 til 2007.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt at have været i besiddelse af 20.000 Euro i forbindelse med udrejsen af Danmark. Han har endvidere forklaret, at han havde fået at vide, at hver person alene måtte have 10.000 Euro med.

Da han blev kontrolleret, fulgtes tiltalte efter sin forklaring ikke med V.1, der var gået i forvejen. Efter tiltaltes og V.1´s forklaringer var hun endvidere ikke bekendt med størrelsen af et beløb, tiltalte måtte have båret på hendes vegne.

Herefter og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte ved grov uagtsomhed har overtrådt toldloven. Tiltalte er således skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 18.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten finder ikke grundlag for undtagelsesvist at bestemme, at det offentlige skal udlægge vederlaget til den valgte forsvarer.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 18.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

..................................

Østre Landsrets dom af 25. februar 2013, 4. afdeling nr. S-3793-12

Byrettens dom af 20. november 2012 (SS 3-28001/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet V.2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han sagde til politiet, at det var deres penge, fordi han godt vidste, at hver person måtte tage 10.000 Euro med ud af landet. Det var ganske normalt, at det var ham, der havde pengene på sig, når de rejste sammen. Han havde dem i en konvolut, ikke i en pung. Han mener ikke, at hans forklaring til politiet og i byretten er uoverensstemmende. Man kan ikke blive kontrolleret samtidig, så det er ikke mærkeligt, at V.1 gik i forvejen, men de fulgtes ad indtil da, hvor hun blev kontrolleret først. Pengene er indsamlet i Danmark og både han selv og V.1 støtter den forening i ...1, der skulle have pengene. De har boet sammen som mand og hustru, men hendes helbredsforhold og hans ønske om at ryge gjorde, at de valgte at bo hver for sig. De køber ind sammen og spiser sammen og er sammen indtil tidligt på aftenen. De har aldrig været gift.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hun fulgtes med tiltalte til kontrollen. Hun opdagede ikke, at han blev stoppet, så hun gik bare videre. Hun satte sig så og ventede og tiltalte dukkede op da næsten alle andre passagerer var gået om bord. Hun vidste ikke præcist hvor mange penge, tiltalte havde på sig men hun vidste det nogenlunde. Hun havde ikke selv penge på sig, det plejer hun ikke at have, når hun rejser. Det er normalt tiltalte, der tager sig af at betale. Hun og tiltalte boede sammen i 17 år. De ser fortsat hinanden næsten hver dag. De havde selv været med til at samle pengene ind og hun vidste, at der også var nogle af deres egne penge med.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.