Dato for udgivelse
28 May 2013 11:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 May 2013 11:10
SKM-nummer
SKM2013.358.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-1309-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Fogedret, løsøre, armring, panserkæde, affektionsværdi
Resumé

Pantefogeden havde foretaget udlæg i forskellige guldsmykker til sikkerhed for skyldners gæld. Skyldner protesterede mod udlægget og gjorde bl.a. gældende, at flere af smykkerne, herunder en ring, vurderet af Bruhn-Rasmussen til 2.000 kr., havde en særlig personlig betydning, idet disse var speciellavet og modtaget som gave. Fogedretten fandt ikke, at ringen havde en sådan personlig betydning for skyldner, at denne burde undtages efter retsplejelovens § 515.

Udlægget blev derfor alene ophævet for så vidt angår et herrearmbåndsur, vurderet til 500 kr., samt for en armring vurderet til 4.000 kr., idet retten fandt det bevist, at denne ikke tilhørte skyldner, men hans hustru.

Østre Landsret var enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor og stadfæstede afgørelsen.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507
Retsplejeloven § 515

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.2.2.1.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.2.2.1.3.2.2


Østre Landsrets kendelse af 6. maj 2013, 7. afdeling kære nr. B-1309-13

Parter

A
(advokat Tommy V. Christiansen)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Tuk Bagger og Louise Saul, førstnævnte som rettens formand.

....................................

Fogedrettens kendelse af 4. april 2013 , FS J11-17796/2012

Ingen indkaldt eller mødt.

Det tidligere fremlagte var til stede.

Påstande

SKAT har nedlagt påstand om, at udlægget foretaget den 14. november 2012 stadfæstes, subsidiært i så stor en del som fogedretten finder rimelig.

A har nedlagt påstand om, at udlægget ophæves.

Sagens oplysninger

I forbindelse med efterforskningen af en sag om narkotika fandt politiet under en ransagning hos A den 17. oktober 2012 nogle nøgler til en bankboks. SKAT foretog den 14. november 2012 udlæg i bankboksens indhold, og samme dag blev A underrettet om udlægget. Der blev foretaget udlæg dels i et pengebeløb, dels i nogle smykker. SKAT har kun været i besiddelse af smykkerne. SKAT har frafaldet udlægget i kontanterne, dels fordi A har gæld til politiet, og for så vidt angår et beløb på 3.000 kr. i henhold til retsplejelovens 509. Narkotikasagen blev afgjort den 8. februar 2013, og er ikke blevet anket.

Det fremgår af sagen, at smykkerne har været til vurdering hos henholdsvis G1-Import v/FE den 13. november 2012 og auktionshuset Bruun-Rasmussen den 20. november 2012, som har vurderet smykkerne og uret til i alt 92.400 kr./71.500 kr. efter følgende priser:

Koster 101: Panserkæde 50.000 kr./36.000 kr.

Koster 102: Fingerring 2.900 kr./2.000 kr.

Koster 103: Armring 5.500 kr./4.000 kr.

Koster 104: Ankerkæde 7.300 kr./6.000 kr.

Koster 105: Guldhalskæde 7.600 kr./7.000 kr.

Koster 106: Kongearmbånd 16.100 kr./16.000 kr.

Koster 107: Herrearmbåndsur 3.000 kr./500 kr.

Forklaringer

A har forklaret, at bankboksen er til familiens ting. Den er registreret i hans navn. Hans kone har ingen bankboks, hun har sine ting i den fælles bankboks. Han har om kosterne forklaret følgende:

Koster 101, panserkæde

Halskæden er en gave modtaget af en tidligere kæreste i år 2009 til hans 29 års fødselsdag. Den er købt i Vietnam. Han har kvittering på, at den er købt i Vietnam. Smykket har en særlig betydning for ham, det er en kendt guldsmed, der har lavet smykket, og det kan ikke generhverves. Det var hans daværende svigerforældre, der kendte guldsmeden, og det var en af de sidste ting, guldsmeden lavede.

Koster 102, fingerring

Ringen er også fra Vietnam. Der er indgraveret en drage, som er den tidligere svigerfamilies kendetegn. Han fik også den i fødselsdagsgave, da han blev 29 år. Den kan ikke generhverves. Den er speciallavet. Han fik taget mål til den.

Koster 103, armring

A har om smykket forklaret, at det er kvindearmbånd. Det er ikke hans. Det er hans hustrus. Han kan slet ikke passe det. Han har prøve at tage det på, det er for lille til ham.

Koster 104, ankerkæde

Ankerkæde gav han sin søn i 6 års fødselsdag. Sønnen er 7 år i dag. Det er en halskæde. Han gav sønnen smykket, da legetøj går i stykker, det gør smykket ikke. Sønnen vil have noget salgbart af værdi, når han bliver 18 år. Flere i sønnens skole går med kæder, og sønnen ser op til det.

Koster 105, guldhalskæde

Guldhalskæden er lavet af hvidguld og guld. Han har fået kæden af sin mor i 18 års fødselsdag. Den har en betydning for ham, idet han ikke længere har kontakt med sin mor på grund af uoverensstemmelser.

Koster 106, kongearmbånd

Kongearmbåndet tilhører ham. Han fik det i 30 års fødselsdagsgave af sin hustru. Hun havde noget guld, hun ikke brugte, og som blev smeltet om til kongearmbåndet til ham.

Koster 107, herrearmbåndsur

Armbåndsuret fik han af hans hustru i fødselsdagsgave, og har derfor personlig betydning for ham.

BA har forklaret, at hun er gift med A. Hun har om smykkerne forklaret følgende:

Angående koster 103 er armringen en gave til hende fra hendes farmor, som blev givet hende før hun fandt sammen med A. Smykket lå i bankboksen, da hun var gravid, og ikke gik med smykker. Hun har stadig kropshævelser efter fødslen, derfor går hun heller ikke med smykker i dag. Hun er bekendt med bankboksen. Hun gav selv A smykket til beskyttelse, så hun vidste, det lå der i sikkerhed.

Koster 104 var en gave til hendes søn fra et tidligere forhold. Det er ikke As biologiske søn.

Vedrørende koster 106 og 107 er disse smykker gaver, som hun har givet A. Det var vist nok til hans 30 års fødselsdag, men hun husker det ikke præcist.

Parternes synspunkter

SKAT har gjort gældende, at udlægget skal stadfæstes under hensyn til formodningsreglen. Det er hans bankboks og SKAT har taget smykkerne derfra. Smykkerne er ikke individualiseret på nogen måde for eksempel ved angivelse af andre navne på og ved smykkerne.

I forhold til retsplejelovens § 515 er smykkerne i nærværende sag ud over beløbsgrænsen. De er vurderet til langt mere end hvad retsplejelovens § 515 kan bære.

SKAT gjorde videre gældende, at smykkerne ikke har en sådan personlig betydning for ham som af ham anført, blandt andet fordi der er tale om smykker af nyere dato.

A har gjort gældende, at bankboksen er familiens fælles boks. At hans navn står på bankboksen skyldes, at der skal registreres et navn til boksen, og det blev hans. Armringen er et bevis på, at der ligger andre smykker i bankboksen end As, ligesom sønnens kæde også ligger i bankboksen.

Smykkerne fra Vietnam er lavet særligt til ham, de kan ikke generhverves. Retsplejelovens § 515 indeholder ikke en fast beløbsgrænse. Sammenholdt med smykkernes betydning for ham, finder retsplejelovens § 515 anvendelse. Ligeledes er guldhalskæden fra hans mor købt i Tyrkiet, kan ikke generhverves og har en sådan betydning for ham, at den er omfattet af § 515. Ligeledes er kongearmbåndet, som er lavet af hustruens sammensmeltede guld, også specielt for ham og omfattet af § 515. Herrearmbåndsuret er ligeledes en gave fra hustruen, og det må være op til retten at afgøre, hvorvidt uret har en så speciel værdi for ham, at det er undtaget udlægsadgang.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af retsplejelovens § 515, at udlæg ikke kan foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.

Vedrørende koster 101 finder fogedretten ikke, at smykket har en sådan personlig betydning for skyldner, at det henset til smykkets værdi, kan undtages fra udlæg.

Vedrørende koster 102 tinder fogedretten ikke, at smykket har en sådan personlig betydning for skyldner, at det bør undtages fra udlægsadgangen.

Fogedretten bemærker vedrørende koster 103, at det på retsmødet den 7. marts 2012 blev konstateret, at A ikke fysisk kan passe armringen, og sammenholdt med parternes forklaring om, at armringen tilhører hustruen, er det godtgjort, at dette smykke tilhører hende, hvorfor det ikke kan tjene som genstand for udlæg hos A.

Koster 104: Fogedretten finder det ikke ud fra smykkets størrelse eller øvrige oplysninger tilstrækkeligt godtgjort, at smykket tilhører As stedsøn.

Formodningen for at smykket, der er fundet i skyldners bankboks, tilhører skyldner, er derfor ikke afkræftet,

Kosterne 105-106 findes ikke under hensyn til retsplejelovens § 515 at have en sådan personlig betydning for skyldner, at det bør undtages fra udlæg, hvorimod koster 107, der af auktionshuset Bruun-Rasmussen alene er vurderet til en værdi af 500 kr. er undtaget udlægsadgangen

Derfor

B e s t e m m e s

For så vidt angår koster 101, 102, 104, 105 og 106 stadfæstes udlægget.

Udlægget i koster 103 og 107 ophæves.

....................................

Østre Landsets kendelse af 6. maj 2013, 7. afdeling kære nr. B-1309-13

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 12. april 2013, hvorved A har kæret Fogedrettens kendelse af 4. april 2013 (FS J11-17796/2012) om stadfæstelse af pantefogedens udlæg i panserkæde (koster 101), fingerring (koster 102), ankerkæde (koster 104), guldhalskæde (koster 105) og kongearmbånd (koster 106).

Endvidere fremlagdes fogderettens fremsendelsesbrev af 18. april 2013, udskrift af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse og kæresvarskrift af 23. april 2013.

Fogeden har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse. De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes kendelse.

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.