Dato for udgivelse
28 May 2013 09:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Feb 2013 09:09
SKM-nummer
SKM2013.354.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-1048-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, momsunddragelse, udformning, anklageskrift, lang, sagsbehandlingstid, bøde
Resumé

T drev managementvirksomhed i 2003 og 2004. T havde ikke indsendt selvangivelse for 2003 og var af SKAT skønsmæssig ansat skattemæssigt, denne ansættelse var for lav med 44.700 kr.

For 2003 og 2004 havde T indsendt 0-angivelser vedrørende moms, desuagtet at T havde momsmæssige aktiviteter. Momsen var således angivet 44.524 kr. for lavt.

T forklarede, at han ikke havde overblik over udgifter og indtægter, da han lavede momsangivelserne og der var et frygteligt rod i hans papirer.

Byretten bemærkede, at anklageskriftet indeholdt en tilstrækkelig og tydelig betegnelse af de forhold, der var rejst tiltale for. Byretten fandt T skyldig i forsætlig unddragelse af skat og moms og bøden blev fastsat til 75.000 kr.

Landsretten fandt af de grunde, som byretten havde anført, T skyldig i tiltalen. Da sagen reelt havde ligget stille hos anklagemyndigheden i ca. 2½ år blev bøden nedsat til 35.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16
Momsloven § 81

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 4. februar 2013, 11. afdeling nr. S-1048-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jan Schneider)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Mogens Heinsen og Nikolaj K. Andersen (kst.)

....................................

Byrettens dom af 24. april 2012, nr. 4-607/2012

Anklageskrift er modtaget den 3. februar 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, skattesvig,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for 2003, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten for så vidt angår overskud af virksomhed på årsopgørelse nr. 1 udskrevet den 25. oktober 2004 var ansat for lavt med 44.700 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 24.731 kr. i skat.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, momssvig,

ved som indehaver af H1 Management cvr. ... med forsæt til afgiftsunddragelse urigtigt for perioden 1. april 2003 til 30. september 2004 at have angivet salgsmomsen 114.332 kr., for lavt og købsmomsen 69.808 kr., for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 44.524 kr. i moms.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har påstået sagen afvist under henvisning til, at anklageskriftet ikke opfylder kravene hertil i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 1, nr. 3.

Forklaringer

T har forklaret, at han har underskrevet de fremlagte momsangivelser på 0 kr. fra 2003 og 2004. Han talte på et tidspunkt med en medarbejder fra SKAT og sagde, at han manglede bilag til sit momsregnskab. Medarbejderen sagde, at han bare kunne efterangive. Han kan ikke huske, hvem han talte med. Han indsendte 0-angivelserne, selv om han havde optjent managerprovision i 2003 og 2004. Han var da manager for ... . Han lavede selv alt papirarbejdet, herunder fakturaer. Der var et frygteligt rod i hans papirer, og der blev ikke foretaget bogføring. Han foretog selv køb og salg, og bilagene blev lagt i en bunke på hans skrivebord. Da han lavede 0-angivelserne, havde han ikke overblik over sine udgifter og sine indtægter. Han havde i det hele taget ikke styr på sine papirer. Det var ikke hans hensigt at unddrage sig betaling af skat og moms. Han flyttede på et tidspunkt fra ... til ... og kan ikke udelukke, at han har mistet nogle bilag i den forbindelse. Han rejste meget verden rundt i 2003 og 2004, og der er sandsynligvis bilag for eksempelvis restaurantregninger og taxa, der ikke er fremskaffet. Hvad angår momsen er der givet vis også danske bilag, han har mistet. Han var til et meget ubehageligt møde hos SKAT i 2006, hvor medarbejderen truede ham med fængsel. Han vil godt medgive, at det tog alt for lang tid at få lavet regnskabet. Han vil kalde det fortrængning.

Han tænkte måske, at hvis det blev lagt til side, ville der ikke ske mere. Han indsendte materiale til SKAT den 12. juni 2008, som efter hans opfattelse var et regnskab, men da SKAT ikke ville acceptere det, kontaktede han en revisor for at få hjælp til regnskabsudarbejdelsen. Da han lavede regnskabet med revisoren, var det hans bedste skøn over virksomhedens indtægter og udgifter. Det er det, han har bekræftet med sin underskrift på regnskabets side 4. Han har efterfølgende måttet lukke sit firma, og han måtte i den forbindelse betale 163.000 kr. Det kan derfor efter hans opfattelse ikke udelukkes, at han slet ikke havde overskud i 2003 og 2004. Han er i dag selvstændig og har en almindelig indtægt. Han har ikke betalt restancen.

Sagens oplysninger

Der har været fremlagt tiltaltes momsindberetninger i 2003 og 2004, alle lydende på 0 kr. Der er endvidere fremlagt tiltaltes årsopgørelse fra 2003, hvoraf fremgår, at der vedrørende overskud af virksomhed er selvangivet 25.000 kr.

Tiltaltes revisor, LK har i en mail af 27. marts 2009 til SKAT oplyst tiltaltes udgående moms for tiden 1. april 2003 til 30. september 2004 til i alt 114.332 kr. og den indgående moms for samme periode til 69.808 kr. Tiltalte har under sagen tiltrådt disse beløb.

Det fremgår af tiltaltes årsrapport for 2003, udarbejdet af revisor LK, at tiltaltes indtægter udgjorde 244.158 kr., og tiltaltes vareforbrug mv. udgjorde 127.874 kr., samt at årets resultat udgjorde 69.720 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten bemærker indledningsvis, at det i anklageskriftet vedrørende forhold 1 er anført, at tiltalen vedrører unddragelse af skat for 2003 og at unddragelsen nærmere består i, at indkomsten for så vidt angår overskud af virksomhed er ansat for lavt med det i tiltalen anførte beløb.

Retten finder, at anklageskriftet herved indeholder en tilstrækkelig og tydelig betegnelse af de forhold, der er rejst tiltale for.

Retten bemærker i den forbindelse endvidere, at tiltalte i forbindelse med skattekravets civile behandling hos SKAT har været godt bekendt med, hvad kravet vedrørte, og at tiltalte i den forbindelse har haft mulighed for at varetage sine interesser.

Kravene til anklageskriftets udformning, jf. retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 1, nr. 3, er derfor opfyldt, og tiltaltes afvisningspåstand tages ikke til følge.

Det fremgår af tiltaltes årsrapport for 2003, at tiltalte i sin virksomhed havde en omsætning på 244.158 kr., og at tiltalte havde en bruttofortjeneste før administrationsomkostninger mv. på tæt ved 50 % af omsætningen, ligesom det fremgår, at årets resultat var 69.720 kr.

Tiltalte har i årsrapporten skrevet under på, at regnskabet er retvisende.

Retten finder det på den baggrund bevist, at tiltalte, da han selvangav sit overskud af virksomhed for 2003 til 25.000 kr., må have været klar over, at hans overskud udgjorde et væsentligt højere beløb.

Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1.

Under hensyn til det oven for anførte finder retten det endvidere bevist, at tiltalte, da han indsendte momsangivelser for 2003 og 2004 på 0 kr., må have indset, at angivelserne ikke var retvisende, og at han herved unddrog det offentlige et betydeligt beløb i moms.

Det er derfor tillige bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes til en bøde på 75.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på værdien af de unddragne beløb.

T h i   k e n d e s   f o r  r e t

T skal betale en bøde på 75.000 kr.

Forvaltningsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

....................................

Vestre Landsrets dom af 4. februar 2013, 11. afdeling nr. S-1048-12

Byretten har den 24. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 4-607-2012).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har præciseret tiltalen, således at der i forhold 1 efter ordene "overskud af virksomhed" indsættes "- hidrørende fra salg af t-shirts, royalties og management-virksomhed i virksomheden H1 Management v/T -".

Tiltalte har ikke haft bemærkninger til den foretagne præcisering og har ikke for landsretten gentaget sin afvisningspåstand.

Supplerende oplysninger

SKAT anmodede ved brev af 13. juli 2009 politiet om at rejse tiltale i sagen. Der er i sagen fremlagt en sagsfremstilling af samme dato fra SKAT, der indeholder en redegørelse for sagens forløb frem til den 14. maj 2009, hvor forsvareren oplyste, at tiltalte ikke kunne tiltræde det fremsendte bødeforlæg. Af sagsfremstillingen fremgår bl.a., at tiltalte den 27. oktober 2006 blev sigtet for overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven. Af en politirapport af 16. februar 2010 fremgår, at kriminalassistent JJ, politiet, der havde modtaget sagen til behandling den 4. februar 2010, den 16. februar 2010 rettede telefonisk henvendelse til forsvareren, der oplyste, at sagen kunne gå videre til anklagemyndigheden. Det fremgår af en politirapport af 7. april 2011, at anklagemyndigheden havde anmodet om yderligere efterforskning, og at der i den anledning havde været rettet henvendelse til SKAT. Det fremgår endelig af en politirapport af 29. juni 2011, at der i april og juni 2011 blev rettet henvendelse til statsautoriseret revisor LK.

Personlige forhold

Tiltalte har den 7. marts 2011 vedtaget en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af færdselsloven.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at det var i samråd med en medarbejder fra SKAT under en fogedsag, at han indgav 0-angivelser, og det var faktisk SKATs medarbejder, der udfyldte angivelserne. Tiltalte skulle så efterangive momsen, når han havde fået styr på sit regnskab, hvilket har været besværligt, fordi han har mistet en masse bilag. Han har aldrig lagt skjul på, hvordan situationen så ud. De bilag, han indsendte i 2008, indeholdt en opgørelse, men den ville SKAT ikke godkende. SKAT krævede et regnskab fra en statsautoriseret revisor. Han vidste ikke, hvordan han skulle påklage den afgørelse, SKAT traf den 26. juni 2006. Han kan godt se, at han nok skulle være gået til advokat dengang, men han mente ikke, at det var et kompliceret regnskab, da alle poster fremgik af samme kontoudtog. Han kan ikke konkretisere, hvad der skete i tiden efter, han fik beskikket forsvarer. Det har været et stort problem at fremskaffe bilag, herunder udskrifter fra kredit-kortselskaberne. Han mener ikke, at det udarbejdede regnskab er retvisende, da der har været en række udgifter, som blot ikke kan dokumenteres. Sagen har været en byrde for ham, og han ved ikke, hvad der er sket i sagen i perioden fra juli 2009 til februar 2012.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte undlod at reagere på årsopgørelsen for 2003 udskrevet den 25. oktober 2004. På, denne baggrund, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i tiltalen.

Det må lægges til grund, at sagen reelt har ligget stille i den altovervejende del af perioden fra SKATs anmodning til Politiet om tiltalerejsning den 13. juli 2009, til anklageskriftet blev modtaget i byretten den 3. februar 2012. På denne baggrund nedsættes bøden til 35.000 kr. Bøden er en tillægsstraf til bøden af 7. marts 2011, jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at bøden nedsættes til 35.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.