Dato for udgivelse
27 May 2013 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Dec 2012 14:14
SKM-nummer
SKM2013.350.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-431-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Registreringsafgift, betinget, fængsel
Resumé

T havde benyttet en bil med italienske nummerplader til kørsel i Danmark, hvor han havde fast bopæl, selvom bilen ikke var afgiftsberigtiget i Danmark.

T forklarede at han var klar over at bilen skulle indregistreres i Danmark og at der forinden skulle betales registreringsafgift. Men han havde ikke været klar over at han ikke måtte køre i bilen før afgiften var betalt. Han havde forstået på SKATs medarbejdere, at han havde en frist på 3 mdr. til at betale registreringsafgiften. Han vidste ikke at fristen på 3 mdr. var klagefristen.

Byretten fandt T skyldig. Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 56.000 kr. Byretten lagde vægt på størrelsen af den unddragne afgift samt at T ikke tidligere var straffet.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 3. december 2012, 8. afdeling nr. S-431-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens Hedegaard, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Arne Brandt, M. Lerche og Birgitte Grønborg Juul med domsmænd

...........................................

Byrettens dom af 30. januar 2012, nr. 1-6111/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 10. november 2011.

T er tiltalt for

overtrædelse af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1112 af 21. september 2010 nu nr. 124 af 8. februar 2011 (registreringsafgiftsloven) § 27 stk. 3, jfr. stk. 1 nr. 3,

ved i perioden fra den 5. juli 2010 til den 15. januar 2011 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have benyttet afgiftspligtig personbil xxx til kørsel i Danmark, hvor han har fast bopæl, selv om køretøjet ikke var afgiftsberigtiget, hvorved staten herved blev unddraget kr. 112.763 i registreringsafgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel og bøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Tiltalte, T, har forklaret, at han kom til Danmark i juni 2010. Allerede i februar 2010 havde han fået en lejlighed, som han stod som lejer af, men hvor hans kammerat boede. Han må have tilmeldt sig Folkeregisteret på lejlighedens adresse kort før han fik lejekontrakten. Han åbnede sit firma i Danmark i februar 2010. For at kunne få opholdstilladelse i Danmark skulle han have en bolig og et arbejde. Dette var baggrunden for, at han åbnede firmaet. Kammeraten, der også er italiener, boede i lejligheden, mens han selv tog tilbage til Italien. Han flyttede til Danmark i juni 2010, hvor forretningen i Danmark åbnede, og han afmeldte i september 2010 sin registrering i Italien gennem konsulatet. Han talte ved ankomsten til Danmark kun lidt engelsk og ikke dansk. Han havde sin bil med fra Italien. Han fik foretaget toldsyn af denne den 5. juli 2010, fordi han havde fundet ud af, at der i Danmark gjaldt afgiftsregler, der afveg fra de italienske regler. Han vidste, at fra ankomsten til Danmark havde han 1 måned til at henvende sig med henblik på at få bilen synet samt til at henvende sig der, hvor afgiften skulle betales, for at få oplyst, hvilken afgift han skulle betale. Der gik herefter ca. 20 dage før han fik brev om, at der skulle betales en afgift på 112.763 kr. Det var i september 2010. På dette tidspunkt kunne han fortsat ikke læse dansk. Hans italienske kammerat hjalp ham med at oversætte brevet. Af brevet fremgik, at han havde 3 måneder til at betale afgiftsbeløbet eller gøre indsigelse over beløbet. Ingen har fortalt ham, at han ikke måtte køre i bilen i Danmark før afgiften var betalt. Han henvendte sig hos SKAT, da han undrede sig over værdiansættelsen af bilen på 180.000 kr., da han havde set bilen til salg i ... til 140.000 kr. SKAT oplyste, at værdien var fremkommet via indtastning i deres system. Han talte efterfølgende med den advokat, der havde hjulpet ham med virksomhedsopstarten. Han anbefalede henvendelse til en G1 forhandler for at få en værdierklæring. Han hanvendte sig til en G1 forhandler, der bekræftede, at SKATs vurdering af bilen var den korrekte. Han besluttede på denne baggrund at betale. Han troede, han havde 3 måneder til at betale. Havde han vist, at han skulle betale straks, havde han gjort det.

Han vidste godt, at han skulle betale afgiften, da han blev standset i januar 2011. Han havde haft meget travlt i december, og en af de første dage i januar tog han til Italien. Han lod bilen stå i Danmark og lejede en bil i Italien. Han var først lige vendt tilbage fra Italien, da han blev stoppet. Dette forsøgte han at forklare politiet og skattemedarbejderen. De tog bilen med. Dette skete en lørdag, og han betalte mandag afgiften og fik bilen tilbage. Det er korrekt, at han har kørt i bilen i Danmark i perioden fra september 2010 til januar 2011.

Det var først i forbindelse med standsningen, at han blev gjort opmærksom på, at han ikke måtte køre i bilen. Den medarbejder, V.1. der beslaglagde bilen sagde, at hvis han tog hen og betalte afgiften mandag, ville der ikke ske yderligere. Da han tog hen for at betale, gav hun ham sit visitkort og sagde, at hvis han fik problemer, skulle han ringe til hende. Han troede alt var i orden, indtil han fik tilsigelsen til retten. Han har på intet tidspunkt modtaget en rykker fra SKAT. Han havde forestillet sig, at han ville modtage en rykker. Havde han fået en rykker eller et brev, hvorved han blev oplyst om, at han ikke måtte køre uden at betale afgiften, så havde han straks betalt, og han ville ikke have kørt, før der var betalt. Han har gennem hele forløbet haft betalingsevne. Han har aldrig haft til hensigt at snyde.

V.1 har som vidne forklaret, at en udenlandsk bil skal gennemgå et teknisk syn og et toldsyn. Begge foretages af synshallen. Der udarbejdes på baggrund heraf en toldsynsrapport. Man skal efterfølgende kontakte SKAT for afgiftsfastsættelse. Fastsættelsen foretages af et af SKATs fire motorkompetencecentre. Hun har ikke haft noget med værdiansættelsen af tiltaltes bil at gøre. Når man har modtaget afgørelsen om værdiansættelse, kan man få udleveret danske plader ved fremvisning af denne og registreringspapirer i forbindelse med betaling af afgiften. I følge registreringsbekendtgørelsen har man 14 dage til at indregistrere bilen i Danmark, når man flytter hertil. Hvis man spørger, vil man få oplyst, at man ikke må køre i bilen, før afgiften er betalt. 3 måneders fristen i afgørelsen om værdiansættelse er en klagefrist ikke en betalingsfrist. Afgørelse om værdifastsættelse blev sendt til tiltalte den 8. september 2011. SKAT har ikke noget system, hvor man registrerer forespørgsler vedrørende bilers afgiftspligtige værdi. Afgørelserne om afgiftspligtig værdi sendes til den person, der har anmodet om værdifastsættelsen, og dette er ikke nødvendigvis ejeren af bilen. Det kan også være en potentiel køber til bilen. Man har rigtig mange henvendelser, som ikke bliver til noget. SKAT rykker derfor ikke for betaling af afgiften i denne type sager. Breve udsendes altid på dansk. Vidnet bekendt findes vejledningerne ikke på andre sprog end dansk, men på SKAT's hjemmeside findes vejledning om reglerne på engelsk, tysk og polsk.

I den pågældende weekend kørte man en særlig indsats mod udenlandske biler. Hun havde forinden tiltaltes bil blev bragt til standsning intet haft med sagen at gøre. Hun havde aldrig set bilen før. I bilen havde tiltalte afgørelsen om værdiansættelse. Hun beslaglagde bilen. Han kom og betalte afgiften om mandagen. Hun blev tilkaldt, så alt vedrørende beslaglæggelsen kunne blive bragt i orden. Hun kan ikke huske, om hun, som hun plejer, sagde til tiltalte, at sagen ville blive overgivet til juridisk vurdering. Hun har skrevet i ansvarsrapporten, forhold 1, bilag 7, at dette ville ske.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes forklaring lægges det til grund, at tiltalte flyttede til Danmark i juni 2010.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at tiltalte den 5. juli 2010 henvendte sig i synshallen og efterfølgende hos SKAT med henblik på værdiansættelse af bilen. Tiltalte har forklaret, at han var bekendt med, at der i Danmark gælder særlige regler vedrørende afgiftspligt. Tiltalte har en særskilt forpligtelse til at sætte sig ind i afgiftsregelsættets nærmere indhold. Tiltalte har forklaret, at han har kørt i bilen i Danmark også i perioden efter den 5. juli 2010. På denne baggrund finder retten det bevist, at tiltalte anvendte bilen med forsæt til at unddrage statskassen betaling af registreringsafgiften. Herefter, og da der ikke er anført omstændigheder, der kan føre til et andet resultat, er tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 56.000 kr., jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1112 af 21. september 2010 nu nr. 124 af 8. februar 2011 (registreringsafgiftsloven) § 27 stk. 3, jfr. stk. 1 nr. 3.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på størrelsen af den unddragne afgift.

I formildende retning har retten lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Hvis tiltalte, T, overholder følgende betingelser, vil straffen ikke blive fastsat:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 56.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

........................................

Østre Landsrets dom af 3. december 2012, 8. afdeling nr. S-431-12

Byrettens dom af 30. januar 2012 (1-6111/2011) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at straffen gøres ubetinget.

Anklagemyndigheden har med forsvarerens indforståelse og rettens tilladelse berigtiget tiltalen, således at registreringsafgiften udgør 112.673 kr., og således at der også citeres den nu gældende lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende med bistand af italiensk tolk forklaret blandt andet, at hans tidligere kompagnon havde forklaret ham, at hans italienske bil skulle indregistreres i Danmark. Han var klar over, at bilen den 15. januar 2O11 ikke var indregistreret i Danmark.

Han havde på det tidspunkt ikke noget dansk kørekort. Fra juli 2010 til januar 2011 havde han brugt bilen i Danmark til kørsel fra sin danske bopæl til sin forretning i ... samt til 3 rejser til Italien. Hans tidligere kompagnon havde hjulpet ham med udfyldelse af papirerne til syn og anmeldelse om afgiftsberigtigelse. Han troede, at myndighederne ville meddele ham, hvornår afgiften skulle betales. Han har heller ikke fra myndighederne i Danmark fået besked om, at han ikke måtte køre i Danmark i den italiensk indregistrerede bil. I december 2010 kørte han ikke bilen, fordi han ikke havde vinterdæk på, og fordi der lå sne. Hvis han var blevet stoppet af politiet tidligere, ville han på det tidspunkt have betalt registreringsafgiften. Det var hans hensigt at betale registreringsafgiften indenfor klagefristen på 3 måneder. Han har 2 forretninger. Bilen benyttes i hans forretning. Mens han undersøgte værdiansættelsen på 180.000 kr., var han forbi skattevæsenet, som ikke fortalte ham, at han ikke måtte køre i bilen i Danmark med italienske nummerplader.

Efter afgørelsen den 8. september 2010 forventede han, at der ville komme en rykker om betaling af afgiften på 112.673 kr. Han kørte bilen i maj 2010, før han flyttede til Danmark. Der var ikke nogen skader på bilen den 15. januar 2011, da han blev standset af politiet. Hvis han bliver dømt i denne sag, bliver han nok nødt til at lukke sin forretning her i landet. Den danske advokat som bistod ham med etablering af forretning har ikke vejledt ham korrekt. Det samme gælder hans tidligere kompagnon.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hun ikke har udfærdiget indstilling om bødens størrelse. Der fastsættes ikke frister for betaling af registreringsafgiften bortset fra den sædvanlige betalingsfrist på 14 dage fra den dag, hvor en udenlandsk indregistreret bil kommer til Danmark og benyttes f.eks. af en udlænding, der er bosat i Danmark.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Det bemærkes, at tiltalte efter sin egen forklaring var klar over, at bilen skulle indregistreres i Danmark, og at der forinden skulle betales registreringsafgift på 112.673 kr.

Straffen, der fastsættes efter de af byretten anførte lovbestemmelser, jf. dog nu lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012, findes passende. Det tiltrædes, at fængselsstraffen er gjort betinget, som bestemt af byretten.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes, således at han straffes med fængsel i 20 dage, der gøres betinget som bestemt af byretten, og således at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 56.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog at statskassen endeligt bærer 2.000 kr. + moms af salæret til forsvareren.