Dato for udgivelse
27 May 2013 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 May 2013 09:50
SKM-nummer
SKM2013.351.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0232138
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Tonnageskat
Resumé

A A/S, der har fravalgt tonnageskatteordningen, påtænker at erhverve hele anpartskapitalen i et tonnagebeskattet selskab. I forbindelse med denne erhvervelse vil A A/S blive tvunget ind i tonnageskatteordningen. Denne virkning indtræder allerede fra indkomstårets start uanset, at erhvervelsen af aktiekapitalen først sker i løbet af året. Skatterådet bekræftede dette bl.a. med henvisning til Skatterådets hidtidige praksis på området.

 

Hjemmel

Tonnageskatteloven

Reference(r)

Tonnageskattelovens § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit  C.D.8.8.2.3.


Spørgsmål:
1. Kan SKAT bekræfte, at selskabet vil blive omfattet af tonnageskattelovens regelsæt, såfremt selskabet erhverver hele anpartskapitalen i et andet selskab, der allerede har valgt tonnagebeskatning for så vidt angår en anpart i et rederikommanditselskab

2. Såfremt der svares bekræftende på spørgsmål 1, kan SKAT da bekræfte, at såvel moderselskabet som datterselskabet skal aflægge selvangivelse efter tonnageskattelovens regler for hele det indkomstår, hvori datterselskabet erhverves?

Svar
1. Ja.
2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold
Selskab A har siden 2008 drevet rederivirksomhed, men har ikke tidligere valgt beskatning efter tonnageskatteloven.

Selskabet skulle således fra- eller tilvælge tonnageskatteordningen senest ved indsendelse af selvangivelsen for indkomståret 2008. Selskabet er dermed som udgangspunkt bundet af fravalget i 10 år fra indkomståret 2008.
                                                                                                                                 
Selskabet påtænker at erhverve hele aktiekapitalen i andet selskab B ApS. Dette selskab ejer anparter i kommanditselskaber. Dette selskab er tonnagebeskattet.

Ved erhvervelsen opstår der koncernforbindelse mellem moder- og datterselskab.

Repræsentantens opfattelse og begrundelse
Spørgers repræsentant har anført, at der ved lov nr. 264 af 8. maj 2002 blev indført mulighed for selskaber, der driver rederivirksomhed, til at lade sig beskatte efter reglerne i tonnageskatteloven.

Efter tonnageskattelovens § 1 kan ordningen kun anvendes af selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 m.v.

Der er efter tonnageskatteloven mulighed for, at rederiselskaber, der ejer andele i skibe, kan indgå i tonnageskatteordningen efter tonnageskattelovens § 3, stk. 3.

Det fremgår ligeledes af lovens forarbejder i bemærkningerne til L 92 under punktet til de almindelige bemærkninger, at et rederi kan indgå i tonnageskatteordningen ved at eje andele i skibe:                                                                                             
                                                                                                   
"2.3. Skibe ejet eller lejet af flere rederier                                                   
Det foreslås, at det i tilfælde, hvor skibe m.v. ejes eller lejes af flere rederier, gøres muligt for det enkelte rederi at indgå i tonnageskatteordningen med sin andel af det eller de pågældende skibe m.v. Der er intet krav om, at samtlige interessenter vælger tonnageskatteordningen."
 
Som udgangspunkt er et selskab efter tonnageskattelovens § 2, stk. 2 bundet af sit valg eller fravalg af tonnageskatteordningen i en periode på 10 år, men der er dog i loven visse undtagelser hertil.

En sådan undtagelse gøres der, hvis et ikke tonnagebeskattet selskab efterfølgende bliver koncernforbundet med et andet tonnagebeskattet selskab.
 
Det er repræsentantens opfattelse, at moderselskabet bliver omfattet af tonnageskatteordningen som følge af, at selskabet bliver koncernforbundet med et andet tonnagebeskattet selskab efter tonnageskattelovens § 4, stk. 1.

Det har i denne forbindelse ingen betydning, at datterselskabets rederiaktivitet alene består i, at selskabet er kommanditist i et kommanditselskab, som driver rederivirksomhed, idet tonnageskattelovens § 3, stk. 3 netop giver adgang til, at en ideel ejerandel i en virksomhed, der udøver rederivirksomhed, som omhandlet i tonnageskattelovens § 6, kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Det er endvidere repræsentantens opfattelse, at tonnageskatteordningen skal benyttes for hele det indkomstår, hvori moderselskabet erhverver det tonnagebeskattede datterselskab efter tonnageskattelovens § 2.

Repræsentanten kan i den forbindelse henvise til bemærkningerne i lovens forarbejder (L 92, Folketingsåret 2001-02, 2. samling):

"Tonnageskatteordningen vil skulle anvendes fra og med det indkomstår, hvor betingelserne for at træffe forskelligt valg ikke er opfyldt. Dette vil gælde uanset bestemmelserne om, at valg eller fravalg af tonnagebeskatning er gældende for 10 år".
                                                                        
Repræsentanten har også henvist til Skatterådets bindende svar, offentliggjort ved SKM2008.799. SR, som bekræfter denne opfattelse.
   
SKATs indstilling og begrundelse
Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at selskabet (moderselskabet) vil blive omfattet af tonnageskattelovens regelsæt, såfremt selskabet erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab (datterselskabet), der allerede har valgt tonnagebeskatning for så vidt angår en anpart i et rederikommanditselskab.

Det er SKATs opfattelse, at A A/S vil blive omfattet af tonnageskatteordningen. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovgrundlag
Efter tonnageskattelovens bestemmelser (nugældende lovbekendtgørelse nr. 965 af 19. september 2011 med senere ændringer), er det muligt for selskaber, der driver rederivirksomhed, at lade sig beskatte efter reglerne i tonnageskatteloven.

Selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6, og som udøver rederivirksomhed som omhandlet i § 6, kan således vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af rederivirksomheden efter bestemmelserne i tonnageskatteloven. Det samme gælder som udgangspunkt for selskaber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, når disse er hjemmehørende i en EU-medlemsstat. Selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C kan ikke omfattes af ordningen, medmindre selskabet er koncernforbundet med et tonnagebeskattet.
 
Rederier, som opfylder betingelserne i tonnageskattelovens § 1, og som anvender skibe, som kan omfattes af loven, kan vælge tonnagebeskatning fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne er opfyldt.

Valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges efter tonnageskattelovens § 2.

Når tonnageskatteordningen anvendes, skal samtlige skibe og andre aktiver som opfylder betingelserne for tonnagebeskatning, indgå i tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 3.

Som udgangspunkt er et selskab herefter bundet af sit valg eller fravalg af tonnageskatteordningen i en periode på 10 år, men der gøres dog visse undtagelser hertil i loven.

En sådan undtagelse gøres der, hvis et ikke tonnagebeskattet selskab efterfølgende bliver koncernforbundet med et andet tonnagebeskattet selskab. Tilsvarende regel finder anvendelse ved fusion og tilførsel af aktiver.

Det skal bemærkes, at spørgerens repræsentant har oplyst, at SKAT kan forudsætte, at såvel moderselskabets som datterselskabets skibe opfylder tonnageskattelovens betingelser med hensyn til tonnagestørrelse.

Desuden kan SKAT forudsætte, at skibene erhvervsmæssigt er beskæftiget med transport af gods eller passagerer til søs mellem forskellige destinationer, samt at skibene drives strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark.

I øvrigt afhænger den endelige vurdering af om ovennævnte forudsætninger foreligger af en konkret bedømmelse, der i givet fald foretages af SKAT i forbindelse med en efterfølgende prøvelse og skatteansættelse af virksomhederne.

Begrundelse
Det er oplyst, at A A/S påtænker at erhverve hele aktiekapitalen i et andet selskab, som ejer skibsanparter i et kommanditselskab.

Det fremgår af tonnageskattelovens forarbejder (L 92, Folketingsåret 2001-02, 2. samling) i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser at:

"Der opstår et særligt problem i tilfælde, hvor eksempelvis to rederier bliver koncernforbundne eller fusionerer, og hvor kun det ene rederi anvender tonnageskatteordningen, eller de begge gør det, men hvor den 10-årige bindingsperiode ikke udløber på samme tidspunkt. Endvidere kan et rederi som nævnt tvinges ind i tonnageskatteordningen, hvis det ikke længere opfylder betingelsen om ikke at have fælles ledelse eller driftsorganisation m.v. med et koncernforbundet rederi.

Det foreslås, at bindingsperioden i sådanne tilfælde som hovedregel fastsættes til bindingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen."

Lignende formulering fremgår tillige af Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.D.8.8.2.3. Koncernforbindelsen opstår ved, at A erhverver datterselskabet, jf. tonnageskattelovens § 3, stk. 1.

I de bindende svar SKM2008.799.SR og SKM2009.704.SR bekræftede Skatterådet, at der i forbindelse med etablering af koncernforbindelse med et tonnagebeskattet selskab, blev det andet ikke-tonnagebeskattede selskab tvunget ind i ordningen.

Sammenfattende er det SKATs opfattelse, at A A/S vil blive omfattet af tonnageskatteordningen, da der i forbindelse med erhvervelsen af et tonnagebeskattetselskab opstår en koncernforbindelse, der medfører, at A A/S tillige bliver omfattet af ordningen.
 
Dette gælder også i den situation, hvor det tonnagebeskattede selskab alene er omfattet af ordningen i kraft af en ejerandel i et kommanditselskab. Der ses ikke i tonnageskatteloven eller dens forarbejder at være hjemmel til, at der ved etablering af koncernforbindelse skulle gælde noget andet for den situation, hvor det tonnagebeskattede selskab alene ejer anparter i et kommanditselskab.

Indstilling
Det indstilles herefter, at besvarelsen af spørgsmålet er "Ja".

Spørgsmål 2
Såfremt der svares bekræftende på spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at såvel moderselskabet som datterselskabet skal aflægge selvangivelse efter tonnageskattelovens regel at for hele det indkomstår, hvori datterselskabet erhverves.

Det er SKATs opfattelse, at A A/S kan omfattes af tonnageskatteordningen fra begyndelsen af det indkomstår, hvor A A/S etablerer koncernforbindelse med datterselskabet, jf. bemærkningerne i lovens forarbejder (L 92, Folketingsåret 2001-02, 2. samling), hvor det anføres:

"Hvis ikke alle de pågældende selskaber anvender tonnageskatteordningen, foreslås bindingsperioden fastsat til 10 år regnet fra og med det indkomstår, hvor selskaberne bliver koncernforbundne eller fusionen gennemføres. Samme regler skal gælde ved tilførsel af aktiver. Ved spaltning af selskaber foreslås bindingsperioden for de nye selskaber fastsat til det samme som for det selskab, der spaltes." 

Samme resultat kom Skatterådet også frem til i det bindende svar SKM2009.704.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at selskabet blev omfattet af tonnageskatteordningen fra begyndelsen af det indkomstår, hvor selskabet erhvervede aktierne i det selskab, der var omfattet af tonnageskatteordningen.

Indstilling
Det indstilles herefter, at besvarelsen af spørgsmålet er "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse
Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.