Dato for udgivelse
17 May 2013 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 May 2012 11:32
SKM-nummer
SKM2013.298.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-2789-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, fiktive, fakturaer, stråmand, murer, fængsel
Resumé

T drev murer og totalentreprise i perioden 19. december 2006 til 31. december 2007. T var tiltalt for at have udbetalt lønninger til ansatte uden at der var trukket A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og have taget momsfradrag på grundlag af fiktive fakturaer. Den samlede unddragelse var opgjort til 1.509.000 kr.

Byretten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at T ansatte sine medarbejdere gennem en stråmand. Stråmanden lod penge indgå på sin konto, hævede pengene og videregav dem til T. Stråmanden fik som belønning halvdelen af momsbeløbet.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.476.000 kr.

Anklageren berigtigede tiltalen for Landsretten således at det unddragne beløb blev nedsat til 1.449.469 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at tillægsbøden blev nedsat til 1.425.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81
Kildeskatteloven § 74
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 23. maj 2012, 2. afdeling nr. S-2789-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jens Christian Christensen, Sæby)

Afsagt af landsdommerne

Bjerg Hansen, Kirsten Thorup og Kirsten Schmidt (kst.) med domsmænd

...................................

Byrettens dom af 23. november 2011, IBJ-1323/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. maj 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momssvig af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af virksomheden H1, med forsæt til at unddrage det offentlige moms, for perioden 19. december 2006 til 31. december 2007, at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar, idet tiltalte, blandt andet ved hjælp af fiktive fakturaer og anvendelse af eget personale til arbejdsopgaver, hvis arbejde blev faktureret, men ikke momsafregnet, fra et selskab tilhørende en anden person, angav momstilsvaret 676.331 kr. for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget et tilsvarende beløb i moms,

2.

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af ovennævnte virksomhed, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, for samme periode som nævnt ovenfor, at have udbetalt løn til ansatte uden at indeholde A-skatter i disse lønudbetalinger, hvorved det offentlige, med en timebetaling på 170 kr. excl. moms, blev unddraget 684.625 kr. i A-skatter,

3.

arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, nu lovbekendtgørelse om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.,

ved som indehaver af den i forhold 1) nævnte virksomhed og for samme periode som anført, med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag, at have udbetalt løn til ansatte uden at indeholde bidrag i disse lønudbetalinger, hvorved det offentlige, med en timebetaling på 170 kr. excl. moms, blev unddraget 148.831 kr. i bidrag.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om idømmelse af tillægsbøde på 1.509.000 kr. svarende til de unddragne beløb, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand, om det beslaglagte beløb på 21.000 kr., anvendes til dækning af afgiftskrav, jf. retsplejelovens § 807d, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte T har forklaret, at han er uddannet murer. Han blev færdiguddannet i 2003/2004 og blev selvstændig i marts 2006. Han har haft forskelligt personale. De startede med at være 2 mand, der arbejdede i ...1. De var ved større virksomheder og byggepladser. Han fik arbejdet ved mund til mund metoden. Han har ikke arbejdet for G1-ejendomme. Nogle af hans ansatte har haft med renovering af lejligheden at gøre. Han har været på mange forskellige pladser. V.5 og NM var et par af de personer, han havde ansat. Senere gik han over til at leje folk ind. På et tidspunkt var de over 25 i virksomheden. Han mindes ikke at have haft V.11, V.13, V.14, V.6 og V.12 ansat.

Der blev lavet timesedler hvorfra han udarbejdede fakturaerne. AP boede i en lejlighed, der var ejet af tiltalte. Han har kendt AP siden folkeskolen. Tiltalte havde spurgt rundt omkring, om der var nogen der kendte nogen, der kunne tage med til ...1, da der var masser af arbejde at få. AP mente, at han kendte nogen. Det var nemmere at leje folk ind, da man så ikke hang på en ansættelseskontrakt. Tiltalte havde sagt til AP, at hvis han kunne skaffe nogle folk, ville tiltalte godt leje dem af ham. Det var ham, der hjalp AP med at starte et firma op, lave logo til brevpapir m.m. Han havde også sagt til AP, at han skulle finde en, der kunne hjælpe ham med regnskaberne. Han har ikke nogen forklaring på, hvorfor politiet ikke fandt noget hos AP, der viste, at han drev en virksomhed. Det er korrekt, at han har indsat de nævnte beløb på APs konto. AP har siddet hjemme hos tiltalte og lånt tiltaltes computer, men han har ikke kigget ham over skulderen. Han stolede på ham. Grunden til, at der lå fakturaer fra AP til andre, hjemme hos tiltalte må være, at AP ikke har taget dem med. Det var tiltalte, der havde rådet AP til at få Netbank, da han så lettere ville kunne holde styr på, om betalingerne kom til tiden. Det må være AP, der har taget brevet vedrørende Netbank med koder med til ham, og så ikke taget det med igen. Han har ikke haft andel i at hæve kontantbeløb på APs konto.

Tiltalte ved ikke, hvordan AP aflønnede de folk, han havde ansat. Han ved godt, hvem V.3 er. Han har ikke talt med ham om at starte den virksomhed, der ejes af V.3. Det er korrekt, at han lejede V.5 og RM til V.3, da denne havde brug for nogle folk til at styre en plads.

Forelagt sagens bilag 48-9 side 34 oplyste sigtede, at det er en oversigt over, hvor meget han kunne forvente at skulle betale.

Tiltalte oplyste videre, at han ikke har haft noget med V.9, formand fra G1-ejendomme, fra pladsen i ...2 at gøre. Han var vist kun derude en enkelt gang.

Foreholdt bilag 47 og 47A - afskrift fra telefon NOKIA ... tilhørende tiltalte, oplyste tiltalte, at han nok har V.9s telefonnummer i sin telefon, for at kunne komme i kontakt med ham, hvis V.5 ikke kom en uge.

Forespurgt af forsvareren oplyste tiltalte, ad ekstrakt side 90, at det er korrekt, at han har givet politiet tilladelse til ransagning. Han vidste godt, at de ville finde nogle af APs ting. AP kom engang imellem og benyttede computeren. De ting af APs politiet fandt er nogle AP har glemt at tage med sig. Der var tre skriveborde på kontoret og der var ikke nogen god orden. Der lå mange forskellige ting på skrivebordene. Tiltalte hjalp AP med at starte virksomheden, da han selv havde prøvet at skrive nogle regninger og rykke for betaling m.m. I perioden var der meget pres på pladserne i ...1. Der var ikke styr på noget. Der gik også mange ufaglærte rundt på pladserne.

V.1 har som vidne forklaret, at hun tidligere har været ansat hos tiltalte som kontorassistent. Hun er uddannet kontorassistent. Hun begyndte hos tiltalte den 18. oktober 2007 og var ansat indtil marts 2008. Hun var stoppet, da der blev ransaget hos tiltalte den 18. marts 2008. Kontoret var lille og indrettet med 2 skriveborde og 2 bærbare. Hun arbejdede mest alene, og tiltalte kom en gang imellem. Da hun startede, var der ikke så meget at gøre med. Der var lidt bilag, men ingen computer. Der var blandt andet benzinregninger og girokort, men ingen underbilag. I en mappe var debitorfakturaer. Hun spurgte tiltalte, hvor fakturaerne var, og derefter rykkede hun for kopier fra kreditorerne. Hun kunne ud fra girotalonerne se, hvem der var handlet med. Hun fik firmaets bankkontonummer og kunne se, at de skyldige beløb var betalt. Hun havde ingen kontakt til kunder eller kreditorer. Hun havde en mobiltelefon. Der var ingen, der ringede til hende, og hun ringede alene for at rykke for kopier af fakturaer. Hendes arbejde bestod i at rykke for det, der manglede og sætte det i mapper. Sidst på året kunne hun bogføre for hele året og hun tjekkede konti. Da hun var ansat, havde tiltalte 4 ansatte, som blev aflønnet via Dataløn. Hun har ikke hyret vikarer, men hun har hørt om det.

Hun ved, at tiltalte lejede vikarer, men hun ved ikke, hvor mange vikarer der var ansat. Hun kan huske G2-service, men hun husker ikke, om der var fakturaer fra dette firma. Hun manglede nogle fakturaer fra nogle firmaer, 3 - 4 firmaer, som hun heller ikke kunne ringe op. AP har hun ikke snakket med.

AP har ikke arbejdet på kontoret, mens hun har været ansat. Hun har ikke set netadgang til APs konto på kontoret.

Foreholdt ekstrakt side 93, skrivelse fra F1-bank, forklarede vidnet, at hun husker at have set bilaget i et skab, men det er ikke noget, som hun kender til. Det er ikke hendes skrift eller underskrift, der er på bilaget. Nu kan hun blive i tvivl, om hun har set bilaget hos politiet. Hun lavede momsregnskab, men det var svært i starten. Efter hun havde bogført, lavede hun momsregnskab ud fra det bogførte. Hun betalte ikke selv momsafregningen, for hun var ikke på netbank. Hun lagde det til T, så han selv kunne indberette og betale. Hun har ikke på noget tidspunkt indberettet moms. I et skab med hængemapper lå forskellige byggesager og forskellige fakturaer fra G2-service. Det var ikke hende, der lavede løn, det gjorde hun kun 1 - 2 gange. Hvis der var overarbejde, fik de ansatte tillæg. Vikarer fik løn fra vikarbureauet, og de betalte så en regning til vikarfirmaet. Hvis der har været ekstra tillæg, har det stået på fakturaerne. Hun stoppede i firmaet, fordi hun ikke syntes, at de fungerede sammen. Hun kunne ikke få oplysninger fra revisoren, og hun kunne ikke få noget materiale fra tiltalte. Der stod en computer på tiltaltes skrivebord, men der var ikke noget bogholderiregnskab på computeren. Hun har et par gange udskrevet fakturaer. På en computer med debitorprogram kan man udfylde en faktura. Hun mener, at computeren var sat op med firmaets logo.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun mener, at hun har set fakturaer fra G2-service i hængemapperne, eller på et kontoudtog fra banken. Hun er helt sikker på, at hun har set det på kontoret. Hun så ikke AP på kontoret.

V.2 har som vidne forklaret, at hun ikke har været ansat hos tiltalte, men hun har hjulpet ham. Hun er uddannet kontorassistent. Hun har lært tiltalte at kende gennem fælles bekendte. Hendes bror har været ansat hos tiltalte. Hun skulle hjælpe tiltalte med at sætte ham ind i at bruge computerprogrammet Concorde. Det var, da tiltalte startede virksomhed. Det kan godt passe, at det var i marts 2006. Concorde er et regnskabsprogram. Tiltalte købte systemet, som blev sat op. Hun viste ham derefter, hvordan programmet fungerede. Systemet kan vise kreditor- og debitorlister samt momsregnskab. Hun er ikke bekendt med, at man kan bruge systemet til aflønning af personale. Hun hjalp tiltalte hjemme hos sig selv. De lavede fakturaerne i systemet og fik oprettet debitorer og kreditorer. Som hun husker det, gik der et stykke tid, før systemet kom til at fungere, så i starten lavede de fakturaerne i Excell. Derefter førte de dem ind i systemet og bogførte. Hun husker ikke i dag, hvor lang tid hun hjalp tiltalte, men det var nok til engang i 2007. Hun har ikke deltaget i betaling af regninger. Hun har ikke set regninger fra kreditorer.

Forevist ekstrakt side 116, afhøringsrapport, og ekstrakt side 93, skrivelse fra F1-bank, forklarede vidnet, at hun ikke ved, om tiltalte har hjulpet AP med at lave fakturaer. Hun har ikke set skrivelsen fra F1-bank. Hun har ikke set bilag fra G2-service til kunder. Hun har hørt eller set navnet G3-udlejning. Hun kender ikke V.3.

V.3 har som vidne forklaret, at hans navn nu er LH. I april 2007 stiftede han et anpartsselskab. Han er uddannet sælger og har været i lære som tømrer, men han er ikke uddannet. Han var påbegyndt en tømreruddannelse, men kunne ikke få nogen læreplads. Dengang fik 80 % af de elever, der kom ind på teknisk skole, ingen lærepladser. Han tænkte, at han ville sælge projekter og drive udlejningsfirmaer. Det kostede 125.000 kr. at oprette et anpartsselskab. Pengene havde han sparet op. Det var noget, som han havde drøftet med venner, forældre og hans advokat. Når man gerne vil være selvstændig, er det noget, man brænder for, og han havde sat sig ind i tingene. Han havde ikke talt med tiltalte om det. I ...3 var der 2 - 4 firmaer på det tidspunkt, der arbejdede med udlejning og projekter. Det var hans advokat og hans revisor, der ordnede papirerne for ham. Ordren i ...2 med G1-ejendomme kom gennem nogle bekendte. Direktør V.8 har han talt med i telefonen. G1-ejendomme har snydt ham for over 100.000 kr. Direktøren kunne ikke rigtig finde ud af at betale. Han havde gang i mange byggeprojekter og husker ikke præcist om dette projekt. På det tidspunkt lavede han også noget andet for G1-ejendomme. Han arbejdede ikke for andre end G1-ejendomme, og han deltog ikke selv i arbejdet. Han havde folk ansat, nogle fra ...1. Han fik kontakt med dem gennem nogle som kendte nogle. Der var ingen ansættelseskontrakter. De begyndte at arbejde for ham i slutningen af det tidsrum, han havde firmaet. Han husker ikke, hvor lang tid hans firma var beskæftiget med arbejde. Det kan godt passe, at firmaet var i gang fra april til efteråret 2007. Da politiet ransagede hos ham den 16. august 2007, havde han gang i nogle projekter. Der var ingen aktiviteter hverken før eller efter G1-ejendomme. De ansatte var ikke på kontrakt. Som han husker det, fik de ansatte 185 kr. i timen. Der blev betalt med kontanter. Han var ikke så god til at administrere sine penge, og det var grunden til, at han gik konkurs. På det tidspunkt var han ludoman og spillede meget. Han spillede også meget, da firmaet blev oprettet. Efter hans opfattelse var penge ikke så meget, og 125.000 kr. var ikke så stort et beløb. Det er grunden til, at han havde penge til oprettelse af anpartsselskabet. JN var ansat hos ham. Der blev ikke betalt diæter. Han betalte deres omkostninger til kørsel, men han vidste ikke, hvordan man udfyldte papirer eller trak det fra. Han havde ingen til at hjælpe sig med at udfylde papirer, og han havde ingen programmer hertil. Han holdt ikke penge tilbage til skat, for han vidste slet ikke, hvordan han skulle gøre det. På det tidspunkt havde han andre personlige ting i sit liv, som han skulle slås med. Det var det her, han gerne ville, men noget andet var, hvad han kunne præstere, og så var der økonomien. Han havde ikke mere end 1 ansat. Han havde ikke noget skattekort for JN. Han havde 2 personer til at arbejde for G1-ejendomme. Den anden var V.11.

Foreholdt ekstrakt side 291, kontoudtog, forklarede vidnet om indbetaling på 431.000 kr., at nogle af dem, der arbejdede for ham, lige havde en kammerat med til at hjælpe. Det blev også udbetalt kontant. Han kunne ikke altid styre det. Om udbetalinger på 40.000 kr. og 60.000 kr. forklarede tiltalte, at han ikke kan forklare nærmere herom. Om check på 150.000 kr. og indbetaling ved check på 150.000 kr. forklarede vidnet, at han ikke kan forklare nærmere herom. Om udbetaling på 40.000 kr. og 100.000 kr. samt udbetaling på 11.000 kr. kan han heller ikke forklare nærmere. Om udbetaling på 50.000 kr., 60.000 kr. og 221.000 kr. forklarede vidnet, at han spillede temmelig mange penge op på det tidspunkt. Om 225.000 kr. indsat og hævning på 100.000 kr. kan han heller ikke forklare nærmere. Om indbetaling fra MK kan han ikke forklare nærmere. Han husker ikke noget om udbetaling på 40.000 kr. og 60.000 kr. Udbetaling på 100.000 kr. den 20. juli 2007 mindes han ikke. Han havde problemer og havde ikke styr på tingene. Han har sikkert hævet det hele, og i dag husker han ikke, hvad de enkelte posteringer blev brugt til. Han spillede ikke på nettet.

Forevist ekstrakt side 296 forklarede vidnet om indbetaling på 117.500 kr., at det var til at starte selskabet for. Der var ikke andre end ham, der kunne hæve på kontoen. Om side 297 udbetaling på 200.795 kr. forklarede vidnet, at han skiftede til et andet pengeinstitut.

Foreholdt afhøringsrapport den 16. august 2007, ekstrakt side 163, forklarede vidnet, at han ikke husker afhøringen hos politiet. Han afviste at svare på spørgsmålene fra politiet. For hans eget bedste valgte han ikke at svare på spørgsmål.

V.4 har som vidne forklaret, at hun i 2007 var ansat hos F2-bank. Hun husker deres kunde V.3. V.3 var ikke god til at overholde sine forpligtelser. Han havde en konto med større indbetalinger. Hun husker, at der gik større pengebeløb ind, som V.3 hævede ad flere omgange. I starten fik han penge uden at bestille dem, men efterfølgende blev der sagt, at hvis han skulle hæve større beløb, skulle de bestilles. På det tidspunkt var de ved at ændre proceduren vedrørende hævninger af kontantbeløb.

Foreholdt ekstrakt side 192, kontoudtog, forklarede vidnet, at det ud fra kontoudtoget ser ud til, at der er tale om kontanthævninger, men det var ikke hende, der sad ved kassen. Der hvor der står kortnummer, har han haft sit hævekort med. Det er hendes opfattelse, at der var tale om kontanthævninger. Deres chef har været involveret i, at det var mange penge, som V.3 var i besiddelse af, når han ikke kunne overholde sine forpligtelser overfor banken. Hun ved ikke, om han på det tidspunkt var i restance overfor banken. Hun ved heller ikke, om han var registreret i Ribers. De var et par stykker, der iagttog V.3 en dag. De kunne se, at han satte sig på passagersædet i en bil og gav en kuvert til den person, der sad på førersædet. Hun kendte ikke personen på førersædet. Hun kan ikke sige nærmere om tidspunktet, men det var umiddelbart efter, at han havde foretaget hævning.

Foreholdt ekstrakt side 177, afhøringsrapport, forklarede vidnet, at det godt kan passe, at det var 19. eller 20. juli, det var i hvert fald efter hendes sommerferie. Hun har kun i det ene tilfælde set ham overdrage en kuvert.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun formoder, at der var tale om den kuvert, som han fik udleveret i banken. Det var en hvid kuvert. Han bad om at få pengene i en kuvert, da han hentede pengene. Som hun husker det, var der tale om en hvid kassebil.

V.5 har som vidne forklaret, at han har arbejdet for tiltalte. De har også haft et firma sammen. Om arbejdet hos G1-ejendomme i ...2 forklarede vidnet, at det var ham, der stod for arbejdet. Han har kun set V.8 1 - 2 gange, men det var viceværten V.9, som han arbejdede sammen med. Første gang de mødtes, var han ude for at kigge på arbejdet. I dag husker han ikke, hvordan det hele startede, men han talte med V.9 om noget malerarbejde. Han forestiller sig, at han og tiltalte talte om, at det var noget arbejde, som de ville give en pris på. På det tidspunkt var han i ...1 for at arbejde. Der blev lavet en mundtlig aftale med V.9 om, at han skulle se, om han kunne komme med nogle malere og tømrere. Det var vist nogle, som de lejede fra et andet firma. Det var fra V.3. Det var firmaet, der lejede personale fra V.3. Det kan godt være, at han har talt med V.3 om at leje personale, men han kan ikke lige huske det. Han ved ikke, om T har talt med V.3 om det. Han husker RM, men han ved ikke, hvilket firma han var ansat i. De var nok 4 - 6 personer, der arbejdede i ...2. Som han husker det, var der stor udskiftning i personalet. Han var for det meste selv til stede. Tiltalte var der også nogle gange. T var i forvejen derovre. Han husker ikke, hvornår arbejdet begyndte. Det kan godt passe, at det var fra uge 16 til uge 30. Han havde lejlighed i ...1 i ...4-gade. Han boede selv i lejligheden, når han var i ...1. Lejligheden har også været udlejet

Foreholdt afhøringsrapport af 28. august 2007, ekstrakt side 222, forklarede vidnet, at han kan bekræfte forklaringen. H1 lejede lejligheden, primært fordi man så var fri for at tage værktøj med hjem. Han kan ikke sige, om der boede nogle i lejligheden, det kan godt være. Hans rolle på pladsen var at udføre malerarbejde. Der var et par gange, hvor han arbejdede et andet sted et par dage. Han har været med til at renovere mange lejligheder. Han husker ikke lige en lejlighed tilhørende MK. Han mener ikke, at han arbejdede for andre end H1. Han arbejdede ikke for V.3. V.3 lejede håndværkere ud.

Forevist faktura, ekstrakt side 279, forklarede vidnet, at han ikke lige husker, at V.3 har lejet ham og RM. Han har lavet arbejde for V.3. Måske var han udlejet til V.3 i ...2. Han husker det ikke, måske var det V.3, der havde kontakten til V.9. Vidnet forklarede nu, at det må være sådan, at han var lejet ud til V.3 i ...2. Tiltalte arbejdede ikke i ...2, men han var til stede på byggepladsen et par gange.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, foreholdt afhøringsrapport, ekstrakt side 223, at han var udlejet til V.3. Det var både ham og RM, der var udlejet til V.3. Det var V.3, der snakkede økonomi med bygherren. Udover at sende en regning på vidnets og RMs timer, havde tiltalte ikke noget med økonomi at gøre. Han husker V.11, der var på ...2 projektet. Han mener, at V.11 var ansat af V.3. Han var ansat ved H1 og fik løn herfra.

Vidnet forklarede videre, at han ikke husker, hvor mange af de 398 timer, der er nævnt i ekstrakt side 279, som han stod for. Det var derfor, han lavede ugesedler. Vidnet fik forevist sammentælling af timesedler, bilag 51a. Han kan ikke svare på, hvorfor V.3 ikke har nævnt ham under afhøringen.

V.6 har som vidne forklaret, at han er uddannet tømrer. I 2007 var han ansat hos BR i ...1. Det kan godt passe, at han ændrede ansættelse til H1. Han snakkede med en om det, og herefter flyttede ham og makkeren V.12 over til firmaet. Der skete så mange ting og man kunne få arbejde rundt om hjørnet. De blev lovet mere i løn og skiftede derfor. Først da de mødtes i ...2, fik de at vide, hvor de skulle arbejde. Det var arbejde med reparation af nogle lejligheder. Der var 4 - 5 andre, som han ikke kendte navnene på. Tiltalte var der ikke. Han tror, at det var over telefonen, at han talte med tiltalte om ansættelse. Det er rigtigt, at der var noget med et møde på en rasteplads. De talte ikke om aflønningsform. Der skulle komme en ansættelseskontrakt. De aftalte bare, hvor han skulle møde, og så kom det andet undervejs.

Forevist afhøringsrapport den 28. november 2007, ekstrakt side 262, forklarede vidnet, at han ikke husker forklaringen om V.14 og T, eller om han underskrev rapporten. Han arbejdede der ikke så lang tid, 1 - 1½ måned. De boede i en lejlighed på ...5. Han husker ikke gadens navn. Det kan godt passe, at det var i ...4. Der var 2 andre, der også boede i lejligheden. Det var ikke nogle, som han kendte. Der boede ingen udlændinge. Han fik aldrig betaling. Han ringede flere gange til tiltalte. Nogle gange fik han fat i tiltalte, som lovede at betalingen nok skulle komme. Der skete ikke noget, så ham og V.12 skred derfra. Han kender ikke V.3 eller G3-udlejning. Der var firmabil, som de blev kørt i fra lejligheden og til arbejdspladsen. Det var en hvid kassevogn, men der var ikke firmanavn på bilen. De flyttede over til noget der hedder G4. De var der 2 - 3 uger, og fandt ud af, at det var tiltalte, der stod for det. Han har ikke arbejdet i ...6 for tiltalte, heller ikke i ...7.

Forevist afhøringsrapport 8. april 2008, ekstrakt side 265, forklarede vidnet, at det er rigtigt at han arbejdede for tiltalte i ...8. Heller ikke dette arbejde fik han løn for.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det var forskelligt, hvem der kørte i firmabilen. V.5 har ikke kørekort, og det er ikke ham, der har kørt med dem i firmabilen. Han husker ikke, hvad der stod på ugesedlerne, og om der stod G3-udlejning. Han ved ikke af, at han var ansat ved G3-udlejning. Han husker ikke, om tiltalte kan have sagt noget om, at han var udlejet til G3-udlejning.

V.7 har som vidne forklaret, at han er specialkonsulent ved SKAT. Han har lavet sagsfremstilling i sagen. Han deltog i 2 ransagninger, blandt andet ved V.3 16. august 2007. Han deltog ikke i ransagningen hos tiltalte den 24. marts 2007. Hos V.3 var der rimelig rodet. Det bar ikke præg af, at det var en forretningsadresse. Intet tydede på, at der blev drevet virksomhed på adressen. Han spurgte V.3, om ikke han havde fået rykkere fra SKAT. V.3 bad ham kigge på skrivebordet, hvor der var mange papirer, blandt andet uåbnede breve fra SKAT. SKAT havde sendt angivelse af A-skat samt rykkere og vejledningsmateriale. Der var ingen timesedler, oversigt over ansatte, eller hvad man normalt finder i en håndværksvirksomhed. Der var en bærbar computer og V.3 blev spurgt, hvad der var på computeren. Han svarede, at der måske var fakturaer samt spil og film. Efter hans opfattelse var der ikke noget materiale, der kunne dokumentere aktivitet i en håndværksvirksomhed. Den 18. marts 2008 var han med til ransagning hos AP. Han stod bagest og hørte AP sige: "Nå, kommer I først nu. Jeg havde regnet med, at I ville komme noget før". De gik ind, og lejligheden blev ransaget. Der var ingenting, ikke engang uåbnede kuverter. Der blev fundet et par krøllede stykker papirer, vist fakturaer, i APs bil, men ellers ikke noget. AP var den 1. december 2006 registreret hos SKAT som indehaver af et vikarbureau. Der var indtægt på hans konto på over 6 mill.kr. Der var en hurtig omsætning på kort tid, så man kunne forvente en masse papirer, tilbudsoverslag, oversigt over ansatte m.v., men der var slet ingenting. Der var heller ikke noget på APs computer. AP sagde noget i retning af, at han ikke havde regnet med, at han kunne fortsætte det så længe. AP blev anholdt og kom med på politigården. AP virkede meget rolig. Han var ikke på nogen måde modvillig. Han har udregnet et momsbeløb på godt 450.000 kr. Dette beløb er trukket fra i tiltaltes regnskab. Der skal være et køb, for at man kan fratrække moms i regnskabet.

Foreholdt sagsfremstilling, ekstrakt side 11, om moms i 4. kvartal forklarede vidnet, at de 7.654 kr. dækker 1. december - 31. december.

Der er ikke fundet nogen dokumentation eller bilag, der kan fortælle, hvordan beløbet er fremkommet. Det er ikke unormalt, at man indsender momsangivelse for at fortælle SKAT, at man er i gang.

Forevist ekstrakt side 279, faktura fra H1 på 124.000 kr., forklarede vidnet, at han ikke er stødt på betaling af fakturaen. Den er udstedt til V.3, men den fremgår af tiltaltes bogholderi som en udestående betaling og er således ikke betalt.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at der var uåbnede breve fra telefonselskab m.v. hos V.3. Vidnet kunne forestille sig, at det var den private telefon, der var kommet rykker for.

Foreholdt ransagning, ekstrakt side 90, forklarede vidnet, at det var ransagning på andre personer, der havde tilknytning til tiltalte. Han syntes ikke, at der har været tale om en lang sagsbehandling.

V.8 har som vidne forklaret, at han er direktør for og indehaver af G1-ejendomme. I 2007 skulle de renovere lejligheder i ...2. Han havde ikke noget at gøre med at skaffe håndværkere og indgå kontrakter. Han har ikke truffet V.3 og kender ikke G3-udlejning ApS. De havde en ingeniør til at skaffe håndværkere, og hans førstemand V.9 havde den daglige kontakt med håndværkerne. Han har talt med nogle af håndværkerne, når han har været til stede. Han lagde ikke mærke til, om der på byggepladsen kom personer, som ikke arbejdede.

Foreholdt afhøringsrapport den 1. august 2007, ekstrakt side 183, forklarede vidnet, at han godt kan have forklaret om T som det står i rapporten. Han blev afhørt, lige da de var stoppet med arbejdet. Han ved ikke, hvor håndværkerne boede. Det kan godt være, at han har hørte fra V.9, at håndværkerne boede i en lejlighed, men han husker det ikke i dag. Der var andre håndværkere end håndværkere fra G3-udlejning på byggepladsen.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han ikke i dag kan genkende tiltalte.

V.9 har som vidne forklaret, at han har været ansat i G1-ejendomme i 13 år. Der var mange, der arbejdede i ...2, men det var primært 2 personer. Den ene hed SL, men det var ikke V.5. Han var i begyndelsen byggeleder. Han husker ikke for hvilket firma de personer, der var på pladsen, arbejdede. Han husker ikke så meget, for han gik ned under byggeriet. Han har en lang periode, hvor han ikke husker noget fra. Han husker RJ, der var maler. RJ stod for de folk, der var på pladsen, men det var ikke tiltalte. Han har set tiltalte på pladsen 2 gange. Tiltalte har ikke arbejdet på pladsen. Der gik en anden mand, som styrede folkene. Tiltalte var der et par gange for at tale med maleren. Det kan godt passe, at maleren var V.5. Arbejdsentreprisen var indgået med et firma, som han blev gjort bekendt med gennem nogle malere, der arbejdede for ham nogle år tidligere.

Forevist afhøringsrapport den 22. april 2008, ekstrakt side 195, forklarede vidnet, at han ikke mindes at have talt i telefon med tiltalte. Han talte meget i telefon med SL/V.5. Han kan bekræfte sin forklaring til politirapport om RJ og SL/V.5. Han lagde ikke mærke til, hvilken bil tiltalte kørte i. Han bekræftede sin forklaring til politiet om tiltaltes bil. Han genkender ikke navnet V.3. En ansat hed vist nok samme fornavn som V.3. Han kender ikke G3-udlejning. Han kan bekræfte sin forklaring til politiet herom.

Adspurgt af forsvareren, foreholdt side 193, afhøringsrapport, forklarede vidnet, at tiltalte ikke lavede noget på pladsen. Han underskrev alle timesedlerne, men vidnet kan ikke sige, om der stod G3-udlejning på sedlerne.

V.10 har som vidne forklaret, at han ikke kender tiltalte. Hans datter MK fik en lejlighed i ...1, og det var DT (G4), der skulle renovere lejligheden. Det havde han aftalt med DT. Han kender ikke V.3. Vidnet forklarede nu, at han en enkelt gang på sit eget kontor mødte V.3, der havde stiftet selskabet G3-udlejning og havde brug for hjælp til det papirmæssige ved oprettelsen. De fik på et tidspunkt en faktura fra G3-udlejning, og han clearede af med DT, om regningen kunne betales. Han ved ikke, om det er G3-udlejning, der har stået for renovering af lejligheden.

Forevist afhøringsrapport den 14. august, ekstrakt side 211, forklarede vidnet, at han ikke har fået faktura fra H1. Han husker ikke, om han har forklaret som det står i rapporten.

V.11 har som vidne forklaret, at han har arbejdet for forskellige firmaer. Tiltalte har været hans formand. Arbejdet var i ...1 i ...2, hvor der skulle renoveres lejligheder, og hvor V.9 arbejdede. Tiltalte var hans kontaktperson. Det er tiltalte og SC, der har fortalt ham, hvilken arbejdsplads han skulle arbejde på. Han kørte med offentlig transport til arbejdspladsen, men nogle gange kunne han få et lift. De kørte ikke i mandskabsvogn til arbejdspladsen. Han boede på ... i en lejet lejlighed. Det var kun ham, der boede på den adresse. Hans timeløn var 170 kr. Han havde ikke afleveret skattekort. Han har opgivet sin løn til skat. Lønnen blev betalt kontant. Det var som regel hans makker, der kom med pengene eller også en anden, der var på pladsen. Han ved ikke, om de andre fik kontanter. Han havde ikke så meget at gøre med de andre, der var på pladsen. Tiltalte har ikke betalt kontanter til ham. Han ved ikke, hvorfor det var forskellige, der kom med penge. Tiltalte arbejdede ikke på projektet i ...2. Han kender G3-udlejning. Navnet stod øverst på ugesedlerne. Han kender V.3 fra ...3. V.3 arbejdede ikke i ...2. V.3 var ikke inde på byggepladsen, men han så V.3 udenfor. Han vil tro, at han arbejdede på pladsen i 1 - 2 måneder. Det lyder af meget, hvis han efter timesedlerne arbejdede der i over 500 timer. Han har ikke talt med nogen om, at de skulle sige, at de arbejdede for G3-udlejning, hvis nogen spurgte.

Foreholdt afhøringsrapport den 3. april 2008, ekstrakt side 241 og 242, forklarede vidnet, at han ikke husker at have forklaret som det står i rapporten. Han blev ringet op af betjenten, men han husker ikke nogen samtale med betjenten. Han var lige startet på nyt arbejde og sagde til betjenten, at det passede ham dårligt at blive afhørt lige på det tidspunkt. Han husker, at det blev aftalt, at de skulle tale sammen på et tidspunkt, hvor de begge havde tid.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at man selv udfyldte timesedlerne med G3-udlejning. Han var ikke ansat nogle steder. Han har aldrig fået udbetalt penge af tiltalte.

V.12 har som vidne forklaret, at han er tømrer og har arbejdet for tiltalte i en kort periode for ca. 4 år siden. Han og makkeren V.6 fik tilbudt arbejde i ...1. Det var i ...2, hvor ca. 12 lejligheder skulle renoveres. Det var makkeren, der spurgte, om han havde lyst til at komme med derover. Han husker ikke i dag, om det var G1-ejendomme, de arbejdede for. Vidnet, V.6 og et par andre tømrere var på pladsen. Han genkender navnet V.5. Der kom en "høj herre" en gang imellem, vist ham der havde entreprisen. Han mener, at V.9 kom i en Mercedes. Han så tiltalte et par enkelte gange derovre, men ellers gik vidnet og makkeren for sig selv. De var lidt pressede i en periode, og tiltalte hjalp til med noget malerarbejde. Han mødte tiltalte i den lejlighed, der blev renoveret, så han så ikke tiltaltes bil. De blev lovet, at der kom ansættelseskontrakt, men der kom aldrig noget. Derfor stoppede han efter en måneds tid, og han fik ingen penge. Han tror heller ikke, at V.6 fik penge. De havde ingen mandskabsvogn. De blev hentet og bragt. De boede i en lejlighed på ...5. Det var nogle af de andre tømrere, der kørte den bil, som de blev kørt til byggepladsen i. Som han husker det, stod der ikke noget på bilen. G3-udlejning kender han ikke. Han kender ikke V.3. De udfyldte timesedler på arbejdspladsen. Han tænkte ikke over, om der stod G3-udlejning på sedlerne. På det tidspunkt havde han nok fået at vide, at tiltaltes firma hed H1, men det var ikke noget som han tænkte på. Han husker ikke i dag, hvad han skulle have haft i løn, men det kan godt passe, at det var 170 kr. i timen. I ...2 var det første gang, han arbejdede for tiltalte.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det var V.5, der var maler. Tiltalte arbejdede ikke på pladsen. Han kom bare på tilsyn

V.13 har som vidne forklaret, at han kender tiltalte. De har børn, der er i familie. Han arbejdede for tiltalte i ...2 i 2006 i en kort periode. Han skulle ordne nogle gulve, der skulle laves i en boligblok, som skulle renoveres. Der er gået 5 år, og han får medicin, så han husker ikke så meget. Det er rigtigt, at pladsformanden hed V.9. Han husker ikke, hvordan han blev hyret af tiltalte.

Foreholdt afhøringsrapport, ekstrakt side 248, forklarede vidnet, at det godt kan passe, at det kom i stand ved en familiesammenkomst. Han husker ikke, hvor meget han skulle have i timen. Han går ud fra, at han fik den løn, som han skulle have.

Foreholdt side 249, at han ikke havde fået løn for de første uger, forklarede vidnet, at han ikke har underskrevet rapporten. Han mener ikke, at han har forklaret det. Han har aldrig hørt om G3-udlejning og han kender ikke V.3. Som han husker det, deltog tiltalte ikke i arbejdet i ...2.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han tror, at han fik ansættelseskontrakt, men han har aldrig været så god til at holde styr på ting.

V.14 har som vidne forklaret, at han i 2007 arbejdede i ...2. Han er gulvlægger. Gennem nogle andre på pladsen fik han kontakt til formanden V.9 samt V.5. Han ved ikke, hvilket firma han var ansat i. Han kender tiltalte fra byen, men ikke personligt. Han har gået i klasse med tiltaltes storesøster. Han har ikke set tiltalte på arbejdspladsen i ...2. Mens han arbejdede i ...2, boede han hos en kammerat. Han arbejdede der ikke så lang tid. I dag husker han ikke at have hørt noget om, hvor de andre boede. Han har aldrig hørt om en lejlighed i ...4. Da han stoppede, havde han ikke fået løn. Den manglende løn er grunden til, at han stoppede. Han havde ikke forsøgt at aflevere skattekort. Han ved ikke noget om ansættelseskontrakt. Der blev skrevet hans navn og antal af timer på timesedlerne. Han husker ikke noget om logo på timesedlerne.

Foreholdt afhøringsrapport den 23. november 2007, ekstrakt side 255, forklarede vidnet, at han ikke kan bekræfte forklaringen om, hvem han arbejdede for. Han følte sig tvunget til at underskrive forklaringen. Han har ikke forklaret om lejligheden i ...4. Han har ikke kendskab til G3-udlejning eller V.3. Han husker ikke, om der på timesedlerne stod H1. Han kan bekræfte forklaringen om, at han arbejdede med MT og om deres arbejde. Han kan ikke have forklaret om løn som det står i rapporten, for han arbejdede slet ikke så lang tid på stedet. Han kan ikke bekræfte forklaringen om løn. Det er V.5, han har snakket med om skattekort. Han fik ingen kuvert med penge. Han har set kuverter.

Foreholdt ekstrakt side 258, forklarede vidnet, at han ikke har forklaret om V.3 som det står i rapporten.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han talte med kriminalassistenten som afhørte ham. Han svarede ja og nej til spørgsmålene, men han så ikke, hvad betjenten skrev ind på computeren. Da han skulle underskrive, fik han papiret forelagt og fik at vide, at han skulle skrive under. Han er næsten sikker på, at han kun fik den sidste side, som skulle underskrives. Han fik ikke mulighed for at gennemlæse sin forklaring. Han har kun underskrevet den sidste side i rapporten.

V.15 har som vidne forklaret, at han var med til at ransage hos AP. AP virkede frisk, udsovet og helt på toppen. De fandt ikke noget hos AP. AP virkede helt normal under afhøringerne. Han gav udtryk for, at han nærmest var glad for, at han blev afsløret. Det er vidnets opfattelse, at AP afgav en sand forklaring den dag, hvor han blev anholdt. Han gentog forklaringen lige efter, at de havde afhørt tiltalte. Efter 2 -3 dage begyndte AP at ændre forklaring, og vidnet opfattede det som om, at han var blevet bedt om at ændre sin forklaring. Han afhørte V.9 2 gange telefonisk. Han lavede notater under telefonsamtalen og skrev afhøringsrapporten umiddelbart efter. Han husker ikke, om han har oplæst rapporterne for V.9.

Foreholdt ekstrakt side 195 forklarede vidnet, at der under den anden afhøring af V.9 kom lidt mere på rapporten. Han har skrevet det, som der blev sagt. V.11 har han talt med flere gange. Der var 2 forskellige arbejdspladser, pladsen i ...2 og måske en skole i ....

Foreholdt ekstrakt side 241 forklarede vidnet, at V.11 blev gjort bekendt med timesedlerne og herefter indrømmede han, at han havde arbejdet for tiltalte flere steder, blandt andet i ...2. V.11 kendte ikke G3-udlejning. Rapporten blev skrevet dagen efter. Det er V.14, der har underskrevet alle sider i rapporten. Han gennemlæste rapporten inden underskrift. Vidner beder altid om at få underskrift på alle rapportsider. Han siger tit, at det er nok med initialer på de første sider og hele underskriften på sidste side.

Personlige forhold

Der har til brug for sagen været foretaget undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808.

Rettens begrundelse og afgørelse

Af sagens oplysninger fremgår, at der fra tiltaltes konto til en konto tilhørende AP i perioden 19. december 2006 til 31. december 2006 er overført i alt 2.290.875,62 kr. Af fakturaer udstedt af G2-service til tiltalte fremgår, at det drejer sig om betaling for leje af mandskab.

Der blev ransaget hos AP den 18. marts 2008, og vidnet V.7 har forklaret, at der intet blev fundet hos AP, der kunne tyde på, at han drev virksomhed. Som forklaret af V.7 havde AP været registreret hos SKAT som indehaver af et vikarbureau, og han havde haft en indtægt på over 6 mill. kroner. Man måtte derfor kunne forvente en masse papirer, tilbudsoverslag, oversigt over ansatte med videre, men der var intet.

AP har den 18. marts 2008 til politirapport forklaret, at han aldrig har haft ansatte i G2-service, at han aldrig har udlejet arbejdskraft, og at han havde fungeret som stråmand ved at lade penge indgå på sin konto. Han forklarede, at det, han havde fået ud af det, var halvdelen af momsen på de fakturaer, som fremgår at være fra hans firma. Han forklarede videre, at når der var penge på vej til hans konto, blev han kontaktet af vedkommende, der overførte pengene, og aftalen var så, at han skulle bestille pengene kontant i banken, at han gik alene i banken og fik pengene udleveret i en kuvert, og at pengene blev brugt til sorte lønninger.

Retten finder det på denne baggrund ubetænkeligt at anse det for bevist, at AP ikke havde en vikarvirksomhed, og at de udstedte fakturaer ikke er reelle.

Tiltalte har på grundlag af overførslerne til G2-service i sit momsregnskab fratrukket 458.175 kr. og derved unddraget det offentlige et tilsvarende beløb i moms.

Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har udbetalt løn til sine ansatte uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for det antal timer, som er anført på fakturaerne fra G2-service, og retten kan tiltræde, at der kan beregnes timer vedrørende de overførsler, som der ikke foreligger fakturaer på, på grundlag af en timeløn på 235 kr., der må anses for gunstig for tiltalte, og retten kan således tiltræde, at tiltalte har udbetalt løn for 7.847 timer uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Retten kan tiltræde, at lønudbetalingerne kan beregnes på grundlag af en timeløn på 170 kr. til i alt 1.333.990 kr. og at den manglende indeholdelse af A-skat har andraget 490.908 kr., og den manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag har andraget 106.719 kr.

Af sagens oplysninger fremgår, at der i 2007 er blevet udført arbejde i forbindelse med renovering af nogle lejligheder i ...2 tilhørende AC Ejendomme, at der i den forbindelse er udstedt fakturaer fra G3-udlejning ApS på i alt 1.316.356,75 kr., og at betalingen fra G1-ejendomme er overført til en konto tilhørende G3-udlejning. Det fremgår videre, at der i 2007 er blevet udført arbejde i MKs lejlighed, at der i den forbindelse af G3-udlejning er udstedt en faktura på 157.716,25 kr., og at betalingen fra MK er overført til en konto tilhørende G3-udlejning ApS.

Der er blevet foretaget ransagning hos V.3 den 16. august 2007, og vidnet V.7 har forklaret, at intet tydede på, at der blev drevet virksomhed fra adressen. Der var ingen timesedler, oversigt over ansatte eller hvad man normalt finder i en håndværksvirksomhed.

V.3 har ikke afgivet en sammenhængende og troværdig forklaring, der kan støtte, at han har drevet virksomhed. Han har blandt andet forklaret, at selskabet blev stiftet i april 2007, og at en af hans ansatte var V.11.

Denne har afgivet vekslende forklaringer. Han har således den 3. april 2008 til politirapport forklaret, at det arbejde, han udførte hos G1-ejendomme, udførte han for tiltalte, at det var tiltalte, der betalte ham, at han intet havde med G3-udlejning at gøre, og at tiltalte havde sagt, at han skulle sige, at han arbejdede for G3-udlejning, hvis nogen spurgte.

Retten finder det på denne baggrund ubetænkeligt at anse det for bevist, at arbejdet hos henholdsvis G1-ejendomme og MK ikke er udført af G3-udlejning.

Vidnerne V.6, V.13 og V.12 har alle forklaret, at de arbejdede for tiltalte i ...2, og retten finder det herefter ubetænkeligt at anse det for bevist, at arbejdet hos G1-ejendomme er udført af tiltalte.

Med hensyn til arbejdet i MKs lejlighed har hendes far V.10 forklaret, at det var DT, der skulle renovere lejligheden.

Der er intet grundlag for at antage, at arbejdet er udført af tiltalte.

SKAT har på grundlag af ugesedler påhæftet fakturaerne fra G3-udlejning sammentalt antallet af timer fra uge 16 til uge 30 hos G1-ejendomme til 3.453,50. Ifølge SKATs beregning skal der fratrækkes henholdsvis 398 og 394 timer, således at det ikke lønangivne timeforbrug andrager 2.661,50. timer.

Retten kan tiltræde, at den ikke angivne løn kan beregnes på grundlag af en timeløn på 170 kr. til 452.455 kr.

Den manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag kan herefter opgøres til 452.455 x 8 % = 36.196 kr., og den manglende indeholdelse af A-skat kan opgøres til (452.455 - 36.196) x 40 % = 166.503 kr.

Det fremgår af fakturaerne fra G3-udlejning til G1-ejendomme, at der er et momsbeløb på i alt 263.271,25 kr., og det lægges til grund, at dette ikke er angivet til SKAT.

Det fremgår af SKATs beregninger, at der alene skulle være unddraget 218.156,25 kr. i moms, og der er alene rejst tiltale for unddragelse af dette beløb.

Tiltalte er således skyldig i den rejste tiltale, hvorved bemærkes, at det unddragne momsbeløb andrager 676.331 kr., det unddragne A-skattebeløb andrager 657.411 kr., og det unddragne arbejdsmarkedsbidrag andrager 142.915 kr.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, nu lovbekendtgørelse om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.476.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten besluttede, at de beslaglagte 21.000 kr. skal anvendes til dækning af afgiftskrav, jf. retsplejelovens § 807d, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.476.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

De hos tiltalte beslaglagte 21.000 kr. skal anvendes til dækning af afgiftskrav.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

....................................

Vestre Landsrets dom af 23. maj 2012, 2. afdeling nr. S-2789-11

Byretten har den 23. november 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. IBJ-1323/2011).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres helt eller delvist betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen samt - som konsekvens af den ændrede tiltale for landsretten - nedsættelse af tillægsbøden til 1.449.000 kr.

Anklagemyndigheden har i forhold 3 berigtiget tiltalen, således at den angår overtrædelse af lov om en arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, nu kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

Anklagemyndigheden har for landsretten opgjort de unddragne beløb i forhold 1 til 649.143,75 kr., i forhold 2 til 657.411 kr. og i forhold 3 til 142.915 kr.

Supplerende oplysninger

Opgørelse af de unddragne beløb

Anklagemyndighedens ændrede opgørelse vedrørende den del af sagen, der omhandler G3-udlejning, har baseret sig på følgende:

Forhold 1) På grundlag af timeopgørelser for ansatte på i alt 3.453,50 timer med fradrag af 398 fakturerede timer, i alt 3.055,50 timer á 250 kr., er det unddragne momsbeløb opgjort til 25 % af 763.875 kr., svarende til 190.968,75 kr.

Forhold 3) Opgørelsen af de 3.453,50 timer er - som også lagt til grund ved byrettens bevisbedømmelse - fratrukket 398 fakturerede timer samt 394 timer for arbejde udført af to rumænere. Det resterende timetal, 2.661,50 timer, medfører et beregningsgrundlag på 452.455 kr. ved en timeløn på 170 kr. Den manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag udgør 8 % heraf, svarende til 36.196 kr.

Forhold 2) Den manglende indeholdelse af A-skat udgør herefter 40 % af 452.455 kr. fratrukket 36.196 kr., svarende til 166.503 kr.

Den samlede unddragelse er herefter af anklagemyndigheden opgjort til 1.449.469,75 kr.

Sagens tidsmæssige forløb

Den 24. marts 2007 foretog Politiet i samarbejde med SKAT ransagning hos tiltalte. Ransagningen var ikke begrundet i forhold, der er omfattet af denne sag.

Statsadvokaten for Særlig økonomisk Kriminalitet sendte ved brev af 12. december 2007 en underretning om hvidvask fra F1-bank vedrørende AP til Politiet.

Den 18. marts 2008 foretog Politiet ransagning hos AP og hos tiltalte, i hvilken forbindelse tiltalte blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrolloven og momsloven.

Sagen blev herefter efterforsket, og tiltalte blev på ny afhørt af politiet den 16. oktober 2009.

Den 8. marts 2010 traf SKAT afgørelse om at forhøje tiltaltes momstilsvar og indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

SKAT fremsendte den 12. august 2010 tiltalebegæring til Politiet.

Anklageskriftet er modtaget i byretten den 6. maj 2011

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.11, V.7, V.3, V.5, V,6, V.13, V.12 og V.15 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V.16.

Tiltalte har supplerende forklaret, at AP ville lave et firma, der udlejede arbejdskraft. AP studerede, men tiltalte hjalp ham med at komme i gang. Tiltalte har ikke skrevet de fakturaer, som G2-service udstedte, men han har muligvis hjulpet AP med at skrive dem.

Foreholdt politirapport af 18. marts 2008, hvorefter han oplyste, at han ikke efter marts måned 2007 havde lavet fakturaer for G2-service, har tiltalte forklaret, at AP lånte hans computer og skrev ud hjemme hos tiltalte. Han hjalp AP, fordi de kendte hinanden. Tiltalte var i gang med sin virksomhed, før virksomheden fik cvr nummer. Det samme gjaldt nok AP, som godt kan have været startet 14 dage, før G2-service formelt blev stiftet. AP arbejdede i det kontor, tiltalte havde derhjemme. Det mandskab, som tiltalte lejede af AP, lejede tiltalte videre.

Foreholdt G2-service's faktura til H1 af 13. december 2006 har tiltalte forklaret, at de 794,5 timer er spredt ud over et tidsrum. Tiltalte boede i ...3 i hele perioden, men afsonede fra den 3. oktober 2006 til den 28. februar 2007. Han hjalp AP med brevpapir og lån af computer. Tiltalte lejede også arbejdskraft 2-3 andre steder. Der var meget stor udskiftning i personalet. Han var ikke selv i ...1 og arbejde hele tiden. Tiltalte havde ikke kontakt med de vikarer, som han betalte for. AP sørgede for, at der kom folk ud på byggepladsen, og sendte så fakturaen til tiltalte. Sagens bilag 48-9 er som forklaret i byretten en oversigt over, hvad han forventede at skulle betale. Han ville sikre sig, at der var likviditet nok. Han kan ikke i dag huske, om tallene er med eller uden moms. Han ville gerne slippe for ansættelseskontrakter; derfor lejede han folk. Han har imidlertid også hele tiden lejet videre ud. Han lejede V.5 ud til G3-udlejning. Han og V.5 kørte sammen frem og tilbage til ...1. Det var V.5, der havde kontakten til V.9. Tiltalte havde intet med G1-ejendomme at gøre. G1-ejendomme lejede håndværkere af flere forskellige. Tiltalte har sat V.5 af ved byggeriet, men har ikke været rundt og se på det. V.5 havde en lejlighed i ...4. Tiltalte lejede lejligheden af V.5. Tiltalte kunne så sove i lejligheden og havde noget liggende der. Sommetider havde han også en medarbejder med. Ellers var det kun V.5, der sov der. V.5 lejede nok lejligheden ud, fordi han selv ville have lidt indtægt. Timelønnen på 250 kr. i den faktura, som H1 udstedte den 20. september 2007 på udleje af V.5 og RM i 398 timer, var baseret på de oplysninger, V.5 gav ham.

Han ved ikke, om V.5 arbejdede andre steder, men hvis der ikke var brug for ham på pladsen, skulle han selvfølgelig ikke komme derud. V.5 stod for alt med maling. Når der stod "...2" på fakturaen fra maleren, skulle den sendes videre til V.5. Han kan ikke huske, om V.5, der var udlejet til G3-udlejning, så kunne købe maling til ham.

AP hang selv på ansættelseskontrakter. Tiltalte hjalp ikke AP med den slags. Han sagde til AP, at han skulle få en revisor og hjælp til bogholderiet. Tiltalte var ikke klar over, om AP fik orden på det. AP har måske sørget for, at der ikke var noget, da der blev ransaget.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han i maj 2011 blev ansat som murersvend. Han og hans kæreste EH venter deres andet barn. EH har købt hus. Efter ransagningen smuldrede hans firma, og det endte med, at tiltalte gik konkurs. Han fik en depression og blev medicineret i en længere periode, men nu er han ude af det. Hvis han skal afsone en fængselsstraf, vil han miste sit job.

V.11 har supplerende forklaret, at det var SC, der fortalte ham, at der var arbejde at få i ...2. Tiltalte var kontaktperson og den, man snakkede med, men han snakkede ikke med ham om arbejdet i ...2. Tiltalte var ikke formand på arbejdspladsen. Det var forskellige personer, der udbetalte hans løn for arbejdet. Han aner ikke, hvem der lønnede ham. Han tjente 94.000 kr. Han fik pengene løbende. Han fortalte sin makker, hvor mange timer han havde arbejdet, og så kom hans makker med pengene. Han har ikke betalt skat af pengene. Han var udlejet til G1-ejendomme, men han ved ikke, hvem der udlejede ham. Det må være G3-udlejning. Han har ikke talt med V.3. Han har vist en enkelt gang set tiltalte på pladsen. Han har også set V.3 udenfor en enkelt gang.

Foreholdt afhøringsrapport af 6. april 2008 vedrørende en telefonisk afhøring af ham den 3. april 2008, hvorefter han havde tjent de 94.000 kr. sort ved at arbejde for tiltalte, har vidnet forklaret, at han aldrig har sagt sådan til betjenten.

V.7 har supplerende forklaret, at han deltog i ransagningen hos AP, der havde en beskeden lejlighed. AP sagde, at der ikke var fakturaer, fordi han ikke "kunne finde ud af det". AP virkede rolig, afslappet og lettet. Han snakkede frit fra leveren. Han virkede ikke påvirket. Der lå uåbnede kuverter fra SKAT. Der var intet "fagmateriale" fra vikarbureauet.

Fakturaerne fra malerfirmaet til tiltaltes virksomhed viser, at der har været købt maling, som skulle anvendes af G3-udlejning, men som er afregnet af tiltalte. Tiltalte har betalt ca. 40.000 kr. for maling.

SKAT har taget udgangspunkt i G3-udlejning's udlejning af mandskabstimer til G1-ejendomme og har med hensyn til timeprisen på 250 kr. anvendt taksten i de fakturerede 398 timer. Fakturaerne fra G3-udlejning til G1-ejendomme var vedlagt ugesedler. SKAT har skåret sagen til, og udregningerne viser det, der er mest gunstigt for tiltalte.

V.3 har supplerende forklaret, at han startede G3-udlejning som et ApS efter råd fra sin advokat. Selskabet eksisterede kun i 4 1/2 måned. Gejsten forsvandt på grund af ransagningen. Han drev G3-udlejning hjemmefra på fuld tid.

Foreholdt kurators redegørelse i sagen om virksomhedens konkurs, ifølge hvilken han opretholdt sit fuldtidsjob, har han forklaret, at det så nok er rigtigt. G3-udlejning udlejede arbejdskraft til G1-ejendomme. Han havde nogle håndværkere ansat, som han lejede ud. Det var ikke nogen, han selv havde lejet. Det var kun 1 person, han havde ansat. Lige der - i forbindelse med byggeriet i ...2 - fungerede han ikke som en, der lejede arbejdskraft ud. Han er i tvivl om, hvor mange håndværkere han havde. Han har talt med V.8 telefonisk. V.9 arbejdede også i ...2, men vidnet har ikke talt med ham. Vidnet har været på byggepladsen mere end en gang. Det var V.9, der kvitterede på timesedlerne. Vidnet havde åbenbart ikke forstand på at drive virksomhed. Ellers var han nok ikke gået konkurs. De fakturaer, han sendte til G1-ejendomme, lavede han selv på computeren. Tiltalte har ikke haft noget med byggeriet i ...2 at gøre. Han kan ikke huske, om han har lejet arbejdskraft ud til tiltalte. Han har ikke fået en faktura lydende på "Udlejning af V.5 og RM 398 timer á kr. 250,00". Han har ikke brugt tiltaltes konto til at købe maling. Han hævede de kontante beløb på sin konto. Den fremgangsmåde benytter han også i dag, hvor "han har dem under puden derhjemme".

V.5 har supplerende forklaret, at G3-udlejning havde indgået aftalen i ...2. Han var udlejet til G3-udlejning. Hans rolle på byggepladsen var at stå for malerarbejdet. Han snakkede med V.9 til at starte med. G3-udlejning havde den økonomiske kontakt med V.9, hvor vidnet havde den faglige. Løn blev forhandlet af V.3. Vidnet afleverede ugesedlerne til V.9. Det havde V.3 bedt ham om. Tiltalte havde kun vidnet og RM udlejet. Henrik fik ugesedlerne. Det kan godt passe, at han har arbejdet 532 timer i uge 16 - 30. Ugesedlerne vedrører kun projektet i ...2. Han kan ikke forklare, hvorfor der kun blev faktureret 398 timer for ham og RM i alt. Han kender V.11, som var ansat af V.3. Han har ikke fået sort løn i ...2. Han ved ikke, hvem folk fik løn af. Vidnet fik løn af tiltalte. Måske har han en gang eller to arbejdet et andet sted.

Foreholdt afhøringsrapport af 28. august 2007, hvorefter han har forklaret, at han i den aktuelle periode også arbejdede på ...skolen i ..., har han forklaret, at han ikke mener, det var tilfældet. Det kan godt passe, at han har arbejdet det antal timer, som fremgår af den oversigt over mandtimer, som kriminalassistent V.15 har udarbejdet. På samme tid har han også arbejdet andre steder.

V.16 har forklaret, at hun i 2007 var kæreste med V.3. De boede sammen. Hun husker firmaet G3-udlejning. V.3 havde ingen til at hjælpe sig med firmaet. Tiltalte kaldtes" mureren" eller "lærlingen". Hun kan ikke rigtig huske, om G3-udlejning lejede folk ud. Hun husker at have været afhørt af politiet den 2. august 2007. Hvis hun har sagt til politiet, at formålet med firmaet var at leje arbejdskraft ud, hovedsagelig i ...1 området, er det sådan, det er. Hun husker ikke i dag at have forklaret, at V.3 benyttede "lærlingen" eller "mureren" til at hjælpe sig. Hun kender HU og V.13. Hun husker ikke at have sagt til politiet, at de alle arbejdede sort, og at nogle af de penge, som tiltalte tjente, skulle "vaskes" via V.3s firma.

V.6 har supplerende forklaret, at han havde den opfattelse, at han fik løn af tiltalte. Når han henvendte sig til tiltalte, skete der ikke noget. Han mindes ikke, at tiltalte har sagt, at det slet ikke var ham, vidnet skulle henvende sig til. Han mindes ikke, at tiltalte har sagt, at vidnet skulle lejes ud. De to andre, der også boede i lejligheden i ...1, var suspekte typer. Den ene var bare på ferie. Der blev ikke rigtig snakket løn, da han begyndte at arbejde for tiltalte. Det skal nok passe, at han under afhøringen hos politiet den 8. april 2008 har sagt til politiet, at tiltalte holdt dem hen med, at de skulle finde ud af lønnen, når de kom til ...1. Der var ikke snak om, at lønnen skulle betales i kontanter. Der var ikke snak om skattekort. Han har ikke fået penge af tiltalte. Han har rykket. Arbejdsmarkedssituationen var sådan, at alle kunne få arbejde. Det var svært at få folk og nemt at få arbejde. Der kan godt have stået G3-udlejning på hans ugesedler, uden at han kan huske det.

V.13 har supplerende forklaret, at det var tiltalte, der fik skaffet ham arbejde. Han arbejdede ikke for tiltalte. På hans lønseddel står der, så vidt han husker, G3-udlejning. Så vidt han husker, arbejdede han der kun i ca. 5 uger. Det giver ikke mening, at han skulle have arbejdet på pladsen i uge 17- 25 og i 403 timer, sådan som det fremgår af SKATs sagsfremstilling.

Forevist oplysningsseddel (danløn) har vidnet forklaret, at han er i medicinsk behandling og ikke husker så langt tid tilbage.

Foreholdt sin forklaring ifølge politirapport af 1. oktober 2007, hvorefter han aldrig havde hørt om G3-udlejning, har han forklaret, at man først ved, hvem man arbejder for, når man får løn og kan se lønsedlen, Han ved, hvem V.3 er. Han har ikke sagt til politiet, at han ikke kan forestille sig, at V.3 havde kompetence til at drive selskabet.

V.12 har supplerende forklaret, at han var nyudlært og gerne ville en tur til ...1. Han havde ikke job hjemme. Han skulle have 25.000 kr. Det var attraktivt. Han fik timelønnen på 170 kr. oplyst. Han og V.3 mødte V.5, der var sjakbajs. Tiltalte kom også ud på pladsen og sagde hej. Det var tiltalte, der lovede dem ansættelseskontrakter. Han kan ikke huske, at han direkte blev spurgt om skattekort. Han har ikke fået løn. Det skal nok passe, at han har arbejdet 177 timer. Han var ikke i fagforening og kunne ikke snakke med dem om det. Han har haft arbejde i ...7, også for tiltalte. Det må være efter, at han arbejdede i ...2. Heller ikke her fik han løn. Han rykkede ikke. Han følte sig ikke tryg ved situationen. Han kender ikke til firmaet G2-service. Han husker ikke, at der stod G3-udlejning på de ugesedler, som han har skrevet under. Det har ikke været noget, han studsede over.

Kriminalassistent V.15 har supplerende forklaret, at de ikke under ransagningen hos AP fandt noget, der tydede på, at der var tale om erhvervsvirksomhed.

AP virkede "normal" og ikke påvirket. AP gav udtryk for, at han på grund af de store beløb undrede sig over, at de ikke var kommet for længe siden. 2-3 dage efter ringede AP, fordi han ville ændre sin forklaring totalt. AP skulle derfor have en advokat beskikket, og der blev aftalt tidspunkt for nye afhøringer, som blev gennemført med advokatens tilstedeværelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

G2-service

Fra tiltaltes konto til en konto tilhørende AP blev der i perioden fra den 19. december 2006 til den 31. december 2007 overført i alt 2.290.875,62 kr. Af fakturaer udstedt af G2-service til tiltalte fremgår, at der er tale om betaling af leje for mandskab. Tiltalte har på dette grundlag fratrukket 458.175 kr. i sit momsregnskab.

AP har været registreret som indehaver af G2-service, der angives at være et vikarbureau, og som i perioden fra den 30. november 2006 til den 18. december 2007 har haft en indtægt på over 6 mio. kr. Ved ransagningen den 18. marts 2008 fandtes der imidlertid ikke spor af erhvervsvirksomhed på APs adresse.

AP har til politirapport af 18. marts 2008 forklaret, at han aldrig havde udlejet arbejdskraft, men havde fungeret som stråmand ved at lade penge indgå på sin konto. Når der var penge på vej til hans konto, blev han kontaktet af den, der overførte pengene til hans konto, hvorefter han bestilte pengene kontant i banken. Han gik alene i banken og fik pengene, der blev brugt til sorte lønninger, udleveret i en kuvert.

Ved ransagningen hos tiltalte den 24. marts 2007 blev der bl.a. fundet flere fakturakopier fra G2-service til andre end tiltalte og arbejdssedler, der dannede grundlag for udstedelse af disse fakturaer. Ved ransagningen hos tiltalte den 18. marts 2008 blev der bl.a. fundet et brev fra F1-bank til AP med brugernummer til netbank. Ved ransagning af telefoner tilhørende tiltalte blev der endvidere fundet en sms-besked fra AP til tiltalte, hvor AP bad om at få sin egen netbankkode.

Tiltaltes forklaring om, hvorfor dette materiale blev fundet hos ham, er utroværdig.

På denne baggrund er landsretten enig med byretten i at finde det ubetænkeligt at fastslå, at de udstedte fakturaer er fiktive.

Af de grunde, som byretten har anført herom, tiltrædes det derfor, at tiltalte er fundet skyldig i momsunddragelse af et beløb opgjort til 458.175 kr. og i ikke at have afregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med henholdsvis 490.908 kr. og 106.719 kr.

G3-udlejning ApS

Som anført af byretten har G3-udlejning udstedt fakturaer på i alt 1.316.356,75 kr. til G1-ejendomme, og betalingen fra G1-ejendomme er indgået på en konto tilhørende anpartsselskabet.

I F2-banks underretning til Statsadvokaten for Særlig økonomisk Kriminalitet vedrørende mistanke om hvidvask anføres om V.3, at bankens mistanke er vakt af "mange store indbetalinger og rigtig mange store udbetalinger". Det anføres, at kunden "privat er en rigtig dårlig kunde ? reg. i RKI, har været via inkasso og er ikke kendt for noget godt".

Af de grunde, som byretten har anført, og som er bestyrket af den forklaring, som vidnet V.4 har afgivet for byretten, og af det, som er kommet frem ved vidneførslen for landsretten, tiltræder landsretten, at det er ubetænkeligt at anse det for bevist, at arbejdet hos G1-ejendomme er udført med G3-udlejning som stråmand for tiltalte.

De beløb, som tiltalte derved har unddraget statskassen, kan opgøres som anført i tiltalen for landsretten, således at beløbet vedrørende G3-udlejning samlet udgør 393.667,75 kr.

Landsretten finder derfor i det hele tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Strafudmålingen

Fængselsstraffen, der fastsættes i medfør af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, er passende udmålt til fængsel i 1 år.

Tiltalte blev sigtet den 18. marts 2008, og landsrettens dom afsiges godt 4 år herefter. Ved beregningen af den tid, som er medgået til sagens behandling, tager landsretten ikke som påstået af forsvareren udgangspunkt i den ransagning, der fandt sted den 24. marts 2007. Denne ransagning vedrørte ikke denne sags forhold og fandt sted i den første del af den gerningsperiode, der er anført i tiltalen.

Sagen vedrører moms- og skatteunddragelser med et professionelt tilsnit, med anvendelse af fiktive fakturaer og med brug af virksomheder uden nogen form for bogføring. Hertil kommer, at forholdene er begået over en længere periode med en række implicerede, hvoraf flere selv har været sigtede. Den tid, som er medgået til sagens behandling, udgør på denne baggrund ikke en krænkelse af tiltaltes rettigheder efter artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Tiltaltes personlige forhold medfører heller ikke, at dommen skal gøres helt eller delvist betinget.

I overensstemmelse med udgangspunktet i sager af denne karakter tiltrædes det derfor, at straffen hverken er gjort helt eller delvist betinget.

Det tiltrædes, at tiltalte skal betale en tillægsbøde med udgangspunkt i det unddragne beløb.

Anklagemyndigheden har i relation til tillægsbødens størrelse ikke redegjort nærmere for baggrunden for påstanden, der indebærer en strafskærpelse i forhold til tidligere retspraksis vedrørende nedrunding af tillægsbøder.

Landsretten fastsætter derfor tillægsbøden til 1.425.000 kr. med forvandlingsstraf som anført nedenfor.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden nedsættes til 1.425.000 kr.

Byrettens afgørelse om forvandlingsstraf, om anvendelse af det beslaglagte beløb og om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.