Dato for udgivelse
26 Feb 2013 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Feb 2013 10:58
SKM-nummer
SKM2013.155.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0237328
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Byfornyelse, kommunalt tilskud, energirenovering, EU
Resumé

En kommune deltager i Projekt til forbedring af miljøet. Projektet er støttet af midler fra EU.  Skatterådet kan bekræfte, at boligejere, der opnår et tilskud fra kommunen til energirenovering af deres bolig, vil være fritaget for indkomstskat af tilskudsbeløbet.

Reference(r)

Ligningsloven § 7F

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.H.3.2.2.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.2.5.2.7 LL § 7 F - Diverse boligstøtteordninger


Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at boligejere, der opnår et tilskud fra Kommunes Projekt til forbedring af miljøet vil være fritaget for indkomstskat af tilskudsbeløbet?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Kommunen har indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor der blev fastsat at kommunen som virksomhed skal reducere sin C02-udledning med 10% over en periode på fem år. Derfor er Kommunen en klimakommune og har sat sig mål om at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Yderligere deltager Kommunen i et Projekt til forbedring af miljøet, som støttes af midler fra EU. Målet med indeværende projekt er at sikre, at al nybyggeri samt renoverede bygninger i fremtiden fremstår yderst energieffektive og bæredygtige i overensstemmelse med den stigende vedvarende energiforsyning. Projektet udføres i tæt samarbejde med lokale nøgleaktører, der alle har til hensigt at promovere vedvarende lavenergiløsninger i lokalområdet. Fokus er på at reducere bygningers samlede energiforbrug og elforbrug ved at anvende lavenergi pærer og behovsstyret ventilering, osv.

Kommunens deltagelse i projektet giver derfor mulighed for, at private boligejere kan få tilskud i forbindelse med energirenovering af boligen. Hele huset skal forbedres således, at det kommer til at svare til et nybygget hus.

Kommunen kan tilbyde et pakkeforløb, hvor kommunen støtter modernisering af boliger; både design- og energimæssigt.

Der var medsendt en rapport vedrørende et hus, der deltager i projektet. Rapporten er udarbejdet af Energitjenesten.

Energitjenesten er en enhed under foreningen VedvarendeEnergi.

Energitjenesten er ikke godkendt til at udarbejde energimærkning efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Tilskud til ejere af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Der findes dog en undtagelsesbestemmelse hertil. Undtagelsen findes i Ligningsloven § 7 F, hvor en række tilskud på ejendoms- og miljøområdet undtages fra beskatning.

Ifølge Ligningsloven § 7 F, stk. 1, nr. 2 er kommunens tilskud skattefritaget, såfremt støtten er ydet efter § 37, og § 74 a i lov om byfornyelse og boligforbedring og § 62, § 134, stk. 1, § 145, stk. 3, § 148-150, § 151, stk. 2 og 5, § 153, stk. 1 og 3, § 154, stk. 1, § 161, stk. 1, § 168, stk. 4 og 5, § 169, stk. 1, og § 174, stk. 4, i lov om byfornyelse samt § 14, § 26, stk. l, § 53, stk. 3, § 63 stk. 3, § 67, § 68, § 69, stk. l, § 70, § 71, stk. 1, § 77 stk. 5 og 7, og § 78, stk. 1, og § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kommunens tilskud falder ind under Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 98, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til byfornyelsesforanstaltninger, der ikke i øvrigt kan ydes støtte til. Kommunen har indgået en klimakommuneaftale med Dansk Naturfredningsforening, hvor formålet netop er at foretage byfornyelsesforanstaltninger i form af mindre CO2-udledning, og tilskuddet må derfor anses for at være skattefrit efter Ligningsloven § 7 F, stk. 1, nr. 2.

Kommunens tilskud falder også ind under lov om byfornyelse og udvikling af byer § 22, stk. 2, jf. § 26, stk. 1. Efter denne bestemmelse er ejerboliger, som bebos af ejeren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer skattefritaget, jf. Ligningsloven § 7 F, stk. 1, nr. 2. Kommunens tilskud til boligejerne må derfor anses for at være skattefrit.

Herudover er en kommunes tilskud skattefritaget efter Ligningsloven § 7 F, stk. 1, nr. 3, såfremt tilskuddet vedrører omstilling af ældre boliger til kraftvarme.

Det er således et krav, at der sker en forbedring af ejendommens energi- og varmeforbrug. Kommunen ønsker derfor at give et tilskud til kommunens boligejere således, at disse kan renovere kommunens ældre ejendomme således, at de svarer til nybyggede huse og dermed har en lavere CO2-udledning. Kommunens tilskud opfylder derfor kravet i Ligningsloven § 7F, stk. 1, nr. 3 og er af den grund skattefritaget.

Herudover kan der henvises til den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.8.1.1.7.9 Kommunale tilskud ydet i kommunens interesse. Heri fastslås det, at et kommunalt tilskud til fordel for kommunens egne borgere vil blive anset for at være ydet i tilskudsgiverens interesse og dermed ikke er momspligtigt. Kommunens tilskud har blandt andet til formål at hjælpe borgerne med at renovere deres ejendom således, at boligen får en højere værdi og er lettere at sælge. Herudover har kommunes tilskud til formål at reducere byens samlede CO2-udledning. Tilskuddet vil derfor være en stor fordel for både kommunens borgere og for Kommunen som tilskudsgiver. Ovenstående bør derfor kunne anvendes analogt, hvorefter det kan konkluderes, at tilskuddet ikke er skattepligtigt.

Endvidere kan der henvises til SKM2002.624.VLR, hvor en boligejer efter byfornyelsesloven havde opnået støtte til forbedringsarbejde på en ejendom. Støtten dækkede blandt andet vedligeholdelsesudgifter. Da støttebeløbet var skattefrit efter Ligningsloven § 7 F, stk. 1, nr. 2, kunne de skatteretlige vedligeholdelsesudgifter ikke frafrækkes efter Ligningsloven § 7 F, stk. 2. Selvom dette bindende svar ikke omhandler fradrag efter Ligningsloven § 7 F, stk. 2, kan afgørelsen bruges til at illustrere, hvordan tilskud i forbindelse med forbedrings- og renoveringsarbejde på en ejendom er skattefritaget.

På baggrund af undtagelsesbestemmelserne i Ligningsloven § 7 F finder vi, at boligejere der opnår tilskud fra Kommunen ikke vil være skattepligtig af tilskudsbeløbet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at boligejere, der opnår et tilskud fra Kommunens Projekt til forbedring af miljøet vil være fritaget for indkomstskat af tilskudsbeløbet.

Lovgrundlag

Ligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011)

§ 7 F. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

2) støtte ydet efter ... samt .. § 26, stk. 1, ... og § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer,

3) tilskud efter lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme,

Stk. 2. Den del af udgifterne, som svarer til tilskud m.v., der er skattefri efter stk. 1, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom.

Stk. 3. Kompensation i henhold til lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme skal ikke medregnes til forbrugerens skattepligtige indkomst. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for den del af udgifterne, som svarer til kompensation, som er skattefri efter 1. pkt.

Praksis

Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer:

§ 26.  Kommunalbestyrelsen kan yde støtte i form af kontant tilskud til udgifter til de i § 22 nævnte arbejder.

§ 22, stk. 2. Støtte til boliger omfattet af § 21, nr. 3, kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 21. Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i dette kapitel yde støtte til:

..

3) Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 98, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til byfornyelsesforanstaltninger, der ikke i øvrigt kan ydes støtte til.

Af bemærkningerne til L44, der i § 1, nr. 5 indsatte § 21, stk. 1, nr. 3 fremgår Den foreslåede bestemmelse i § 21, nr. 3, udvider byfornyelseslovens anvendelsesområde til at omfatte ejer- og andelsboliger, der i overensstemmelse med forslag i energimærkningsrapport, udført i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan energimæssigt forbedres.

..

Det foreslås at udvide byfornyelseslovens anvendelsesområde vedrørende ejer- og andelsboliger, så der kan ydes støtte til de forslag til energiforbedringer, der fremgår af en energimærkning udført i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger uanset ejendommens alder og øvrige installationsstandard. Med den foreslåede bestemmelse i § 21, nr. 3, vil ejer- og andelsboliger opført efter 1950, som kan energimæssigt forbedres, således være omfattet af lovens hidtidige anvendelsesområde for ejer- og andelsboliger, selv om boligen ikke mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er væsentligt nedslidt.

Kommunalbestyrelsen vil med forslaget umiddelbart på baggrund af de konkrete forslag i en energimærkningsrapport kunne tage stilling til, hvorvidt en ejendom er omfattet af lovens anvendelsesområde og hvilke arbejder, der vil kunne støttes."

Af lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger fremgår af § 3, stk. 5, at energimærkning kun må udarbejdes af en virksomhed eller person, der efter regler udstedt i medfør af § 24 er berettiget til at udarbejde energimærkning for den pågældende kategori af bygninger.

Af bemærkningerne til lov nr. 1234 af 27. december 2003, der indførte § 98 fremgår, at " Efter stk.2 kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde tilskud til byfornyelsesforanstaltninger, der i øvrigt ikke kan ydes tilskud til. Der kan f.eks. være tale om ombygning og istandsættelse af klimaskærm på bygninger, der indeholder privat erhverv, støtte til husstande, der flytter internt for at muliggøre lejlighedssammenlægninger eller tilskud til arkitekthjælp i forbindelse hermed."

Begrundelse

Af den medsendte rapport fremgår, at den er udarbejdet af energitjenesten.

Da rapporten om energiforbruget ikke er udarbejdet af et godkendt firma efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan tilskuddet ikke være omfattet af lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer § 26, stk. 1 og dermed ikke være skattefrit efter ligningsloven § 7F, stk. 1, nr. 2.

Efter § 98, stk. 2, i lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal gives tilskud byfornyelsesforanstaltninger. I bemærkningerne er alene angivet nogle eksempler.

Kommunes projekt omfatter støtte til modernisering af boliger; både design- og energimæssigt, og der tilbydes derfor arkitekthjælp, energivejledning, hjælp til udvælgelse af totalentreprenør og vurdering af tilbud til projektet. I projektet indgår en energimærkninger, der jf. overfor ikke er omfattet af lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer på grund af formelle forhold, og det er derfor SKATs opfattelse, at projektet er omfattet af begrebet byfornyelse efter lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer.

Det fremgår at projektet alene er delfinansieret af EU-tilskud. En del af finansieringen afholdes således af kommunen, og SKAT finder derfor, at det kan lægges til grund, at det er kommunen, der yder tilskuddet, uanset kommunen modtager tilskud fra EU til projektet.

Det er derfor SKATs opfattelse, at Kommunen kan beslutte at give tilskud til boligejere omfattet af kommunens projekt, og at tilskuddet kan ydes efter § 98, stk. 2 i lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer.

Tilskud ydet efter § 98, stk. 2 i lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer er skattefri for modtageren efter ligningsloven § 7F, stk. 1, nr. 2

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.