Dato for udgivelse
05 Feb 2013 13:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Sep 2012 13:41
SKM-nummer
SKM2013.93.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-563-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, smugleri, cigaretter, tilståelse, fly, lufthavn, forsætlig
Resumé

T var tiltalt for at have smuglet 41.800 cigaretter ved indrejse fra Irak over Kastrup Lufthavn. Han havde herved unddraget for 69.235 kr. i told og afgifter.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig smugleri og idømte ham fængsel i 40 dage samt betaling af told og afgifter på 69.235 kr. T ankede byretsdommen med henblik på formildelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 6. september 2012, 10. afdeling S-563-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Martin Cumberland, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Norman E. Cleaver, Thomas Lohse og Søren Stig Andersen (kst.) med domsmænd

.................................

Byrettens dom af 9. februar 2012, SS 3-16984/2011

Sagens baggrund

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 29. juli 2011.

T er tiltalt for

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2,

ved i forbindelse med indrejse den 28. marts 2011 fra Irak over Københavns Lufthavn, med forsæt til told- og afgiftsunddragelse at have undladt at angive 41.800 cigaretter til SKAT, hvorved han unddrog statskassen 69.235 kr. i told og afgifter.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, nedlagt påstand om betaling af den unddragne told og af afgifter på 69.235 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er i overensstemmelse med tiltalen.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Sverige. Han bor sammen med en ven. Han har ingen uddannelse, men læser på sprogskole. Han ønsker at få et job, når han er færdig på sprogskolen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet her i landet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2. Der findes ikke oplyst omstændigheder eller forhold, der kan medføre, at straffen undtagelsesvis kan gøres betinget.

Den nedlagte påstand om betaling af told og afgifter tages efter de påberåbte bestemmelser til følge som anført nedenfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 3.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Martin Cumberland.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage til SKAT betale 69.235 kr. i told- og afgifter.

............................

Østre Landsrets dom af 6. september 2012, 10. afdeling S-563-12

Byrettens dom af 9. februar 2012 (SS 3-16984/2011) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke givet personligt møde i landsretten.

Der er ikke grundlag for at gøre frihedsstraffen, der findes passende udmålt, betinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.