Dato for udgivelse
04 Feb 2013 09:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jan 2013 09:36
SKM-nummer
SKM2013.76.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-026204
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt - bopæl - ophold - arbejde
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at A's hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A alene vil opholde sig her i landet på grund af ferie eller lignende, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at A's hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A i forbindelse med sine ophold her i landet på grund af ferie eller lignende deltager i møder som nærmere beskrevet, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Reference(r)

Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.1.2.2.


Spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at A's hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A alene vil opholde sig her i landet på grund af ferie eller lignende, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt?
 2. Kan det bekræftes, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at A's hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A i forbindelse med sine ophold her i landet på grund af ferie eller lignende deltager i enkeltstående møder, som nærmere beskrevet, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt?

Svar:  

 1. Ja
 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er født i 1940'erne og er svensk statsborger.

A og hans hustru, B har siden 2001 været bosat i Hong Kong. Ægteparret bor i en ejerlejlighed, som A ejer.

Spørger og hans hustru er begge fuldt skattepligtige til Hong Kong. 

Ægteparret har tidligere ejet et fritidshus i Sverige. Fritidshuset blev solgt i september 2011. I sommeren 2011 erhvervede A's hustru en ejerlejlighed i det indre København. Det er A's hensigt at benytte lejligheden i København under besøg i Danmark i forbindelse med ferier og lignende.

Nærmere om A

Spørger er hovedaktionær i selskabet C Limited, der er indregistreret i Hong Kong og driver erhvervsmæssig virksomhed der. C Limited er fuldt skattepligtigt i Hong Kong. Spørger er ansat som administrerende direktør i selskabet.

Ved siden af sit virke som direktør i C Limited er A meget aktiv som formand for bestyrelsen i D, der har sit sæde i Stockholm.

Aktiviteten i C Limited består hovedsageligt i at yde konsulentbistand og rådgivning til E, der er et selskab i Hong Kong.

E ejer og driver forskerparken F.

A varetager via sit selskab en række konsulentopgaver som repræsentant for E. Konsulentopgaverne består blandt andet i at markedsføre F og i at bidrage til forretningsudviklingen.

Konsulentaftalen mellem på den ene side A og hans selskab og på den anden side E udløber i marts 2013.

Arbejdsopgaverne som repræsentant for E indebærer en omfattende rejseaktivitet for A, herunder rejser til først og fremmest Skandinavien, Finland, England, Skotland, Irland og Belgien. Det bemærkes i den forbindelse, at A udfører sit arbejde i Skandinavien fra Malmø.

Baggrunden for A's valg af Malmø som forretningssted er, at G huser en lang række virksomheder inden for de sektorer, som også F udbyder faciliteter til.

Den påtænkte disposition

Ad spørgsmål 1

Med spørgsmål 1 ønskes der sikkerhed for, at A's fremtidige ophold i lejligheden i København under ferier og lignende ikke vil udløse skattepligt til Danmark, hvis A ikke vil udføre arbejde under opholdene i Danmark.

Det kan lægges til grund for besvarelsen af spørgsmålet, at der med A's besøg i Danmark hverken vil være tale om uafbrudte ophold af mere end 3 måneders varighed eller om samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for en 12 måneders periode.

Ad spørgsmål 2

Med spørgsmål 2 ønskes der sikkerhed for, at A's fremtidige ophold i lejligheden i København under ferier og lignende ikke vil udløse skattepligt til Danmark, hvis A i forbindelse med enkelte af opholdene måtte deltage i enkeltstående møder eller andre arrangementer i Danmark.

Det er ovenfor beskrevet, at A i dag udfører sit arbejde i Skandinavien fra Malmø. Det vil også gælde for A's fremtidige arbejde i forhold til danske samarbejdspartnere m.v., og møder med disse vil således også blive afholdt i Malmø.

Det kan dog ikke udelukkes, at A i enkelte tilfælde vil kunne modtage en invitation til at deltage i et møde eller andet arrangement, der afholdes her i Danmark af E's danske samarbejdspartnere.

Det kan på basis af hidtidige erfaringer lægges til grund for besvarelsen af spørgsmål 2, at antallet af sådanne møder eller andre arrangementer her i Danmark ikke vil overstige 5-6 møder i tiden frem til og med marts 2013, hvor konsulentaftalen mellem C Limited og E som beskrevet udløber.

Det kan samtidig - som ovenfor under spørgsmål 1 - lægges til grund for besvarelsen, at der med besøgene i Danmark hverken vil være tale om uafbrudte ophold af mere end 3 måneders varighed eller om samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for en 12 måneders periode.

Spørger har i dag adgang til at benytte kontorfaciliteter i Malmø. I nogle tilfælde vil det være ønskeligt at placere en arbejdsopgave i Malmø op til eller efter et feriebesøg eller lignende i Danmark. Baseret på det hidtidige omfang af arbejdsopgaver i Malmø er det A's skøn, at det maksimalt kan komme på tale at tage til Malmø for at arbejde i forbindelse med hvert 3. til 4. besøg i København i tiden frem til marts 2013, hvor konsulentaftalen udløber.

Det bør imidlertid ikke påvirke vurderingen af spørgsmålet om en eventuel skattepligt til Danmark, hvis A i forbindelse med sine fremtidige ferier og lignende i Danmark måtte vælge at drage fordel af den kortere distance til Malmø - set i forhold til at skulle rejse direkte fra Hong Kong til Malmø - og hvis han således skulle vælge at deltage i møder m.v. i Malmø op til eller efter feriebesøg og lignende i København. Det understreges i den forbindelse, at det som beskrevet ikke er hensigten, at A vil udføre arbejdsopgaver i Danmark under sine ferieophold eller lignende her i landet, udover eventuelt at deltage i de ovennævnte 5-6 møder eller andre arrangementer her i landet.

Mail fra SKAT af 15. januar 2013

SKAT har i mail af 15. januar 2013 bedt rådgiver oplyse, hvor mange møder A har holdt i Danmark fra 14. august 2012 til dags dato samt om varigheden og indholdet af de pågældende møder. SKAT har i mail af 18. januar 2013 rykket rådgiver for svar herpå. Rådgiver har ikke reageret på disse mails.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Bestemmelserne om indtræden af fuld skattepligt til Danmark ved tilflytning følger af kildeskattelovens § 7, stk. 1.

En person, der erhverver bopæl i Danmark uden samtidig at tage ophold her, anses først for fuldt skattepligtig, når vedkommende tager ophold her i landet, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, 1. pkt.

Den pågældende vil i den forbindelse ikke blive anset for at have taget ophold i Danmark, hvis vedkommende kortvarigt opholder sig her i landet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, 2. pkt.

Hvad der nærmere skal forstås ved "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende" er beskrevet i Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning 2011-2, afsnit D.A.1.1.1.

Det er hér beskrevet, at et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Det fremgår yderligere af det nævnte afsnit:

"De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes efter praksis som et maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f.eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Det foran nævnte lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land."

SKAT bemærker for god ordens skyld, at det pågældende afsnit er omskrevet, og at beskrivelsen af kortvarigt ophold nu findes i Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.1.2.2.

Ad spørgsmål 1

Det følger af kildeskattelovens § 7, stk. 1, 2. pkt. og af det netop citerede afsnit fra ligningsvejledningen, at en person, der alene opholder sig i Danmark på grund af ferie eller lignende, og hvis ophold ikke overstiger de i praksis fastlagte tidsmæssige rammer, ikke som følge heraf bliver fuldt skattepligtig til Danmark.

Da A's ophold i Danmark som beskrevet udelukkende vil være begrundet i ferie eller lignende, da han ikke vil udføre arbejde under opholdene, og da opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt, bør A på baggrund af ovenstående ikke kunne blive anset for at have taget ophold i Danmark i henhold til KSL § 7, stk. 1.

Det indstilles på den baggrund, at spørgsmål 1 besvares med et "ja".

Ad spørgsmål 2

Hvis A måtte vælge at deltage i enkeltstående møder i Danmark med danske samarbejdspartnere, skal der som anført i det citerede afsnit fra Ligningsvejledningen anlægges en konkret vurdering af, om besøgene i Danmark fortsat vil have "[...] et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv [...]".

Om denne vurdering anføres det i Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning 2011-2, afsnit D.A.1.1.1, at:

"Praksis accepterer dog i mindre omfang, at en person håndterer enkeltstående arbejdsmæssige opgaver uden, at det kortvarige ophold fratages sin karakter af "ferie eller lignende"."

Der følger af samme afsnit i Ligningsvejledningen, at fuld skattepligt ikke indtræder, blot fordi en person under sin ferie eller lignende besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og sms, der vedrører arbejde, eller fordi personen deltager i enkeltstående møder.

SKAT bemærker for god ordens skyld, at det pågældende afsnit er omskrevet og at beskrivelsen af praksis nu findes i Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.1.2.2.

Det er A's opfattelse, at A's deltagelse i 5-6 møder eller andre arrangementer i tiden frem til marts 2013 ikke vil fratage besøgene i Danmark deres karakter af ferie eller lignende. Spørger bør derfor ikke blive anset for at have taget ophold i Danmark, og han bør derfor heller ikke blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark.

Der henvises til støtte herfor til Ligningsrådets afgørelse i SKM2002.252.LR. Ligningsrådet fandt i denne afgørelse, at der ikke ville indtræde fuld dansk skattepligt i et tilfælde, hvor:

 • den omhandlede person havde en dansk bolig til rådighed, men ikke havde taget ophold i Danmark,
 • personens ophold i Danmark primært var af feriemæssig karakter,
 • personen ville opholde sig i Danmark i mindre end 180 dage inden for en 12-måneders periode og i mindre end tre måneder uafbrudt, og
 • personen ville arbejde i Danmark 14 dage om året for en udenlandsk arbejdsgiver.

Ligningsrådet lagde ved afgørelsen vægt på, at det arbejde, der skulle udføres i Danmark, udgjorde en lille del af hovedbeskæftigelsen. Rådet lagde også vægt på, at personen havde bopæl og anden tilknytning til et andet land end Danmark, og at personen som regel opholdt sig i dette andet land.

Det er A's opfattelse, at A's besøg i Danmark og hans eventuelle deltagelse i enkeltstående møder hér med danske samarbejdspartnere i det beskrevne omfang - 5-6 gange i alt i perioden frem til marts 2013 - er sammenlignelige med forholdene i den nævnte afgørelse.

Det bemærkes i den forbindelse, at omfanget af det udførte arbejde vil udgøre en meget beskeden del af A's samlede arbejdsopgaver. Det bemærkes samtidig, at A fortsat vil have sin bopæl i - og faste tilknytning til - Hong Kong.

Det bør endvidere tillægges en særlig vægt, at A's arbejdsopgaver for E - herunder eventuelle møder med danske samarbejdspartnere - bortfalder, når konsulentaftalen udløber i marts 2013. I det omfang A måtte blive inviteret til at deltage i enkeltstående møder i Danmark, vil der altså som beskrevet i alt kunne blive tale om 5-6 møder, inden A går på pension.

Dette og de i øvrigt beskrevne forhold bør efter vores opfattelse føre til, at A's deltagelse i sådanne møder ikke bør anses for en regelmæssig og løbende personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv her i Danmark.

A præciserer, at der ikke er tale om invitationer til møder eller andre arrangementer med samarbejdspartnere til A eller hans selskab, C Limited. Der er i stedet tale om, at A - i forbindelse med de opgaver, han udfører for E - ikke på forhånd kan udelukke at modtage invitationer fra dette selskabs samarbejdspartnere eller lignende.

Det understreges dernæst, at der med angivelsen af de 5-6 møder i tiden frem til 2013 alene er tale om et skøn og ikke om møder, der allerede er modtaget invitationer til eller på anden måde indgået aftaler om.

Der er af ovennævnte grunde ikke tale om møder, som for A er planlagte eller jævnligt tilbagevendende. Der er i stedet tale om møder, som A kan blive inviteret til med kortere varsel, hvis der skulle opstå behov for det. A bør kunne deltage i sådanne møder, uden at der af den grund opstår fuld skattepligt til Danmark, se nedenfor.

A har endeligt anført, at den 25. august 2012 har statsministeren offentliggjort SKATs afgørelse af 16. september 2010 vedrørende spørgsmålet om hendes ægtefælles eventuelle skattepligt til Danmark i indkomstårene 2007-2009. Afgørelsen leverer fortolkningsbidrag, der er vigtige også for nærværende anmodning.

I den offentliggjorte afgørelse fastslog SKAT, at statsministerens ægtefælle ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, selvom han i en periode på 10 måneder - fra den 8. august 2009 til den 16. juni 2010 - havde deltaget i tre møder af erhvervsmæssig karakter her i Danmark. I afgørelsen lægges der for os at se vægt på, at der var tale om møder, der kunne karakteriseres som enkeltstående, og som blev afholdt på ad hoc basis. SKAT fandt derfor, at møderne ikke indebar, at der var "påbegyndt en regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet".

Som det er beskrevet, vil de møder og andre arrangementer, som A vil kunne blive inviteret til, være af fuldstændig samme karakter som de møder, statsministerens ægtefælle deltog i, og som ikke begrundede skattepligt. Som det er beskrevet, er der for A's vedkommende ikke tale om møder, der på nogen måde er planlagte på nuværende tidspunkt, ligesom der ikke er tale om møder med samarbejdspartnere til ham eller hans selskab.

Det indstilles på den baggrund, at spørgsmål 2 besvares bekræftende.

Repræsentanten har den 12. december 2012 afgivet følgende partshøringssvar:

Skatterådskontoret anfører under sin begrundelse for indstillingen til besvarelsen af spørgsmål 2, at:

"Spørgers repræsentant har den 14. august 2012 oplyst, at "Det kan på basis af hidtidige erfaringer lægges til grund for besvarelsen af spørgsmål 2, at antallet af sådanne møder eller andre arrangementer her i Danmark ikke vil overstige 5-6 møder i tiden frem til og med marts 2013." [...] Møderne med E's samarbejdspartnere i Danmark må således betegnes som forventelige og jævnligt tilbagevendende (min understregning)."

Vi er grundlæggende uenige i denne vurdering.

Det understreges igen, at der med angivelsen af de 5-6 møder i tiden frem til 2013 alene er tale om et skøn og ikke om møder, der allerede er modtaget invitationer til eller på anden måde indgået aftaler om.

Den blotte omstændighed, at antallet af eventuelle invitationer til møder i Danmark er forsøgt kvantificeret til brug for Skatterådets behandling af anmodningen, hverken kan eller bør føre til, at sådanne møder kan opfattes som "forventelige og jævnligt tilbagevendende".

Der vil - af de grunde vi tidligere har redegjort for - være tale om enkeltstående møder, som A bør kunne deltage i, uden at der af den grund opstår fuld skattepligt til Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at A's hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A alene vil opholde sig her i landet på grund af ferie eller lignende, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 7, stk. 1:

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.1.2.2. (uddrag):

"Kortvarigt ophold

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd. 1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tog ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, hvis ophold i landet har et overvejende feriemæssigt præg. Det er dog en betingelse, at opholdet her ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, fx deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende."

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens (KSL) § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet KSL § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold vil i almindelighed kunne accepteres, når der er tale om personer, hvis ophold har et overvejende feriemæssigt præg og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv.

Det er oplyst, at A's hustru har købt en lejlighed i København, derfor råder A over en bolig her i landet, jf. KSL § 1, stk. 1. nr. 1.

Spørger vil kun holde ferie og lignende i Danmark, og han vil til enhver tid opholde sig i Danmark under 180 dage inden for en 12-måneders periode og under en periode på uafbrudt 3 måneder. Han vil ikke udføre arbejde i Danmark, heller ikke i form af mødedeltagelse. Arbejdet i Malmø, Sverige, udføres udelukkende op til eller efter et ophold i Danmark og således ikke under opholdet her i landet. Det forudsættes således, at A ikke arbejder i Sverige på dage, hvor han delvis har opholdt sig i Danmark.

Da A's ophold i Danmark udelukkende er begrundet i ferie eller lignende, og opholdet i Danmark uafbrudt er under 3 måneder eller 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, har A efter SKATs opfattelse ikke taget ophold i Danmark i henhold til KSL § 7, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som følge af, at A's hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A i forbindelse med sine ophold her i landet på grund af ferie eller lignende deltager i enkeltstående møder som nærmere beskrevet, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt.

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 1.

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.1.2.2. (uddrag):

"Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende".

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.
 • Første tjenesterejse i Danmark. Se SKM2006.41.SR.
 • Deltagelse i 4 bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.
 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.
 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. SeTfS1992.198.LR.

Omvendt indtrådte skattepligten ikke ved:

 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS1997.590.LSR.
 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.
 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS1990.163LSR.

Praksis accepterer i mindre omfang, at en person håndterer enkeltstående arbejdsopgaver uden, at det kortvarige ophold mister sin karakter af ferie eller lignende.

Derfor indtræder skattepligten ikke, kun fordi personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde eller deltager i enkeltstående møder, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Skatterådet fandt, at skattepligten indtræder, selvom den pågældende i videst muligt omfang begrænsede sit arbejde under sit ophold her i landet. Det fremgik af sagen, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark var ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn mv., men det kunne ikke afvises, at personen under sine ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på e-mails mv.

Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt). Kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Se SKM2011.300.SR og SKM2011.673.SKAT."

Afgørelser, der fører til skattepligt på grund af arbejde:

 • SKM2012.140.SR vedrørte en dansker A, som var bosat med sin familie i Kina, hvor han også arbejdede. A havde fortsat en helårsbolig til rådighed i Danmark, som han forsøgte at få solgt. Skatterådet fandt, at A's fulde skattepligt ville genindtræde på det tidspunkt, hvor han første gang under et ophold i Danmark med det beskrevne opholds- og arbejdsmønster udførte arbejde, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark, jf. KSL § 7, stk. Den fulde skattepligt ville således genindtræde, hvis A i forbindelse med familiens ferie her i landet fysisk deltog i et bestyrelsesmøde el. lignende her i landet som Chief Operation Officer /ansvarlig for aktiviteten i Kina, eller hvis han udenfor ferier rejste alene til Danmark udelukkende for at deltage i et bestyrelsesmøde som Chief Operation Officer /ansvarlig for aktiviteten i Kina.

 

 • I SKM 2012.311.LSR stadfæstede Landsskatteretten Skatterådets afgørelse SKM2011.300.SR. Skattepligten ville indtræde for en virksomhedsejer og direktør, selvom den pågældende i videst muligt omfang ville begrænse sit arbejde under sit ophold her i landet. Skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt), og kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

 

 • I SKM2009.813.LSR ville klageren opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger på årsbasis, og i forbindelse hermed deltage i ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år i selskabet G1 Holding A/S, samt deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed. Det var Landsskatterettens vurdering, at de ophold her i landet, hvori klageren ville deltage i bestyrelsesmøder, ikke kunne anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende, men at bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde. Det var Landsskatterettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste omstændigheder ville have en sådan karakter, at de udgjorde en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

 

 • SKM2006.41.SR omhandlede A, som havde bopæl til rådighed i Danmark. Det var oplyst, at i perioden 1. oktober 2005 til 28. februar 2006 ville A opholde sig i København i forbindelse med tjenesterejser i ca. 16 dage. Omfanget af tjenesterejser i Danmark havde samme niveau som tjenesterejser til København inden for det seneste 1½ år. Overnatning ved tjenesterejser i Danmark skete oftest på hotel. Skatterådet fandt, at de nævnte tjenesterejser til København, hvor A boede på hotel, måtte betragtes som kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Bestemmelsen om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, der ikke medfører, at fuld skattepligt indtræder i medfør af KSL § 7, stk. 1, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her. Skatterådet fandt derfor, at A's fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt på det tidspunkt efter marts 2005, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark, jf. KSL § 7, stk. 1.

 

 • SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ville indtræde, hvis den pågældende i sin sommerferie tog arbejde hos en dansk arbejdsgiver af en måneds varighed. 

Afgørelser, der accepterer en vis form for erhvervsmæssig aktivitet, uden at det fører til indtræden af fuld skattepligt.

 • Af SKM2011.673.SKAT følger, at en sådan begrænset erhvervsmæssig aktivitet efter omstændighederne vil foreligge i forbindelse med besvarelse af sporadiske telefonopkald, e-mails og sms, der vedrører arbejde og deltagelse i enkeltstående møder, uden at skattepligten indtræder af den grund, hvis formålet med opholdet her i landet er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn. Der er mulighed for sporadisk besvarelse af e-mails og telefonopkald under ferie og lignende i Danmark. Enkeltstående arbejdsmæssige opgaver kan således håndteres uden at fratage det kortvarige ophold sin karakter af "ferie eller lignende".
 • SKM2002.252.LR, hvor skattepligten ikke ville indtræde som følge af, at den pågældende under sit ferieophold Danmark i 14 dage ville udføre arbejdsmæssige opgaver i form af forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz.
 • Se TfS1997,590 LSR, hvor en i udlandet bosat operasangerinde ikke ville blive fuldt skattepligtig som følge af et enkeltstående arrangement, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig her i landet.

Helt grundlæggende er for de 2 afgørelser, at det pågældende arbejde er meget minimalt og afgrænset i forhold til et konkret ophold. Det drejer sig i det ene tilfælde om afholdelse af en koncert i et år, i det andet om forberedelse af undervisning, medens den pågældende afholdt ferie i 14 dage i en andelsbolig i Danmark.

Begrundelse

I praksis vil deltagelse i aktiviteter, der har en sådan karakter, at de udgør en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv medføre, at den pågældende har taget ophold.

Praksis er forholdsvis restriktiv med hensyn til, hvad der kan betragtes som "ferie eller lignende", idet alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med "ferie eller lignende". Der henvises til den ovenfor anførte praksis, hvor der statueres skattepligt på grund af arbejde.

Der er dog også afgørelser, jf. gennemgangen af praksis ovenfor, der accepterer en vis form for erhvervsmæssig aktivitet, uden at det fører til indtræden af fuld skattepligt.

Spørgers arbejde i Malmø, Sverige, udføres udelukkende op til eller efter et ophold i Danmark og således ikke under opholdet her i landet. Der vil ikke blive tale om, at A bor i lejligheden i København og pendler til Malmø, Sverige, for at udføre arbejde. Arbejdet i Malmø vil således ikke medføre, at der indtræder fuld skattepligt for A.

Det er oplyst, at det skal forudsættes, at A vil deltage i enkeltstående møder her i landet med danske samarbejdspartnere. Der vil være tale om et omfang på op til 5-6 møder i alt i perioden frem til marts 2013. Herefter går A på pension og vil ikke længere deltage i møder i Danmark.

Det er oplyst, at møderne ikke skal finde sted med samarbejdspartnere til A eller hans selskab, C Limited. Der er i stedet tale om, at A - i forbindelse med de opgaver, han udfører for E - skal deltage i møder med dette selskabs samarbejdspartnere.

Der skal foretages en konkret vurdering af A's opholds- og arbejdsmønster.

Spørgers repræsentant har den 14. august 2012 oplyst, at "Det kan på basis af hidtidige erfaringer lægges til grund for besvarelsen af spørgsmål 2, at antallet af sådanne møder eller andre arrangementer her i Danmark ikke vil overstige 5-6 møder i tiden frem til og med marts 2013". SKAT har derfor lagt til grund, at A vil deltage i op til 5-6 møder i en periode af en varighed på 7½ måned (medio august 2012 til og med marts 2013).

Møderne med E's samarbejdspartnere i Danmark må således betegnes som forventelige og jævnligt tilbagevendende.

Der er således i denne konkrete sag tale om, at A vil deltage i op til 5-6 møder indenfor et kortere tidsrum. Møderne må betragtes som forventelige og nødvendige for en regelmæssig løbende personlig varetagelse af A's indtægtsgivende hverv. Møderne kan derfor ikke betegnes som "enkeltstående" møder, jf. praksis herom beskrevet i SKM 2011.673.SKAT. Deltagelse i 5-6 møder i den nævnte korte periode udgør en bestemt arbejdsfunktion, der ikke kan sidestilles med sporadisk arbejde og en pludseligt opstået situation.

SKAT finder på baggrund af ovennævnte praksis fra Skatterådet og Landsskatteretten, at de arbejdsrelaterede aktiviteter, A vil foretage i Danmark i form af den beskrevne mødedeltagelse, må betragtes som en regelmæssig løbende personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.

SKAT finder ikke, at der gør nogen forskel for resultatet, om møderne afholdes med A's egne samarbejdspartnere, eller samarbejdspartnere til et andet selskab (E), A også arbejder for. Det afgørende er, at der er tale om møder, som er nødvendige for en regelmæssig løbende personlig varetagelse af As indtægtsgivende hverv.

Bestemmelsen om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, der ikke medfører, at fuld skattepligt indtræder i medfør af KSL § 7, stk. 1, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her.

A's repræsentant har henvist til, at statsministeren den 25. august 2012 har offentliggjort SKAT's afgørelse af 16. september 2010 vedrørende hendes ægtefælles skattepligt til Danmark i indkomstårene 2007 - 2009. Det er A's opfattelse, at denne afgørelse leverer fortolkningsbidrag, der er vigtige for den foreliggende sag.

Af afgørelsen af 16. september 2010 fremgår, at den pågældende deltog i et møde den 8. august 2009 af ca. 3 kvarters varighed med en stor dansk virksomhed i arbejdsgivers regi. Herudover deltog den pågældende i et møde i Statsministeriet den 11. juni 2010 af 1 times varighed og i et møde den 16. juni 2010, hvor den pågældende sammen med flere personer kom i privatfly til forretningsbesøg i et privat firma (med frokost). Deltagerne havde efterfølgende et møde i Statsministeriet, hvorefter alle fløj videre til Norge samme dag. SKAT lægger i afgørelsen til grund, at der ikke herved er påbegyndt en regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet.

I nærværende sag oplyser A, at der kan blive tale om op til 5-6 møder i perioden fra 14. august 2012 til og med marts 2013.

SKAT finder ikke, at forholdene i de to sager er sammenlignelige.

Der er forskel på at deltage i tre enkeltstående, og for de to møders vedkommende meget kortvarige møder, indenfor en periode på ca. 10 måneder og så at deltage i 5-6 møder indenfor en periode på 7½ måned.

Spørgers møder i nærværende sag må derfor, som beskrevet ovenfor, betragtes som forventelige og nødvendige for en regelmæssig løbende personlig varetagelse af A's indtægtsgivende hverv og kan derfor ikke betegnes som "enkeltstående" møder.

SKAT finder derfor, at A's fulde skattepligt vil indtræde på det tidspunkt, hvor han første gang under et ophold i Danmark med det i spørgsmål 2 beskrevne opholds- og arbejdsmønster udfører arbejde, det vil sige deltager i de beskrevne møder med danske samarbejdspartnere, idet han på dette tidspunkt har taget ophold i Danmark, jf. KSL § 7, stk. 1.

SKAT finder ikke, at repræsentantens partshøringssvar af 12. december 2012 giver anledning til at ændre indstillingen.

Indstilling

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.