Dato for udgivelse
21 Jan 2013 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Apr 2012 11:09
SKM-nummer
SKM2013.56.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-2186-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, ansvarsgennembrud, passiv, momssvig, ubetinget, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T drev virksomhed gennem et selskab sammen med en kompagnon, men T var ansvarlig for udfærdigelse af fakturaer og dermed var det også ham der havde overblikket over selskabets salgsmoms.

Selskabet angav ikke moms i den omhandlede periode og blev herefter foreløbig fastsat af SKAT.

Ved byretten blev det unddragne beløb fastsat til 543.543 kr.

Byretten fandt T skyldig i momsunddragelse efter straffelovens § 289 som beskrevet i tiltalen, idet T måtte have indset, at han unddrog statskassen afgift, da han undlod at angive moms.

Straffen blev fastsat til 3 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 540.000 kr.

Ved Landsretten blev der opnået enighed mellem anklagemyndigheden og T's forsvarer at det unddragne beløb kunne opgøres til 399.847 kr.

Landsretten fandt T skyldig i anklageskriftet og straffen blev fastsat til 60 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 375.000 kr.

Reference(r)

Momslovens § 81

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 13. april 2012, 13. afdeling nr. S-2186-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(advokat Annemette Jøker Thorsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Anne Louise Bormann, Arne Brandt og Gitte Arildsen (kst.) med domsmænd

.....................

Byrettens dom af 5. juli 2011, nr. 15-3862/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 11. maj 2011.

T er tiltalt

Principalt

for overtrædelse af straffelovens § 289 momsunddragelse af særlig grov karakter, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift, som medindehaver af og direktør for det momsregistrerede selskab H1 A/S, at have fortiet oplysninger af betydning for afgiftskontrollen, idet tiltalte undlod at angive momstilsvaret for perioden 1. april 2007 til 31. december 2007, hvor der ikke blev angivet salgsmoms med 2.068.114 kr. eller købsmoms, med 1.524.571 kr., hvorved momstilsvaret blev angivet for lavt med i alt 543.543 kr., hvorved statskassen led et tilsvarende tab.

Subsidiært

for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, jf. stk. 1, nr. 1,

ved at have begået ovennævnte forhold ved grov uagtsomhed.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af skatterevisor V.1.

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives i nødvendigt omfang i rettens begrundelse nedenfor.

Personlige forhold

Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte skønnes egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Tiltalte skønnes også egnet til at modtage en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste og uden vilkår om tilsyn.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte er skyldig i momsunddragelse efter straffelovens § 289 som beskrevet i tiltalen.

Tiltalte drev sammen med V.2 virksomheden H1 A/S fra september 2006. Tiltalte var direktør, og han var ansvarlig for at skrive fakturaer og for regnskab, herunder momsangivelse og momsafregning.

Det er ubestridt, at H1 A/S angav moms i 3. og 4. kvartal 2006, og at selskabet derefter ikke angav hverken købs- eller salgsmoms. SKAT fastsatte foreløbigt momstilsvar hvert kvartal, første gang for andet kvartal 2008. V.1 har forklaret, at de foreløbigt fastsatte beløb bliver fastsat af systemet uden nogen egentlig individuel vurdering, og at de stiger for hvert kvartal, hvor virksomheden ikke selv angiver moms.

Det er ubestridt, at de foreløbigt fastsatte momsbeløb blev betalt af virksomheden, og, at disse beløb var langt lavere end det reelle momstilsvar. Det er således ubestridt, at virksomheden i den periode, som er omfattet af tiltalen, har angivet momstilsvar - efter fradrag af de foreløbigt fastsatte beløb - med 543.543 kr. for lidt, som er fordelt på salgsmoms og købsmoms, som det er beskrevet i tiltalen. Det for lidt angivne momstilsvar fordeler sig med 186.510 kr. i 2. kvartal 2007, 119.023 kr. i 3. kvartal 2007 og 238.010 kr. i 4. kvartal 2007.

Efter tiltaltes forklaring lægger retten til grund, at H1 A/S reelt bestod af to virksomheder, nemlig tiltaltes kørselsselskab H1.1, og V.2s byggeselskab. Grunden til, at de to virksomheder blev til et fælles selskab, var, at V.2 ikke kunne godkendes som direktør i et selskab, fordi han skyldte penge til SKAT, efter at han var gået ned med en tidligere virksomhed.

Tiltalte, der skulle være regnskabsansvarlig, havde ifølge sin egen forklaring erfaring fra flere tidligere selskaber. Herunder havde han også erfaring med momsregnskaber.

Tiltalte skrev tilbud til sine kunder, og V.2 skrev tilbud til sine kunder. Det var tiltalte, der skrev alle fakturaer, og dermed var det også ham, der havde overblikket over selskabets salgsmoms. Det var dog V.2, der skrev a´conto begæringer vedrørende byggerierne, og tiltalte er ikke sikker på, om han blev bekendt med alle a´conto begæringer, før han så, at der kom penge ind.

Tiltalte har forklaret, at han havde styr på bilagene, herunder købsbilagene i sin del af selskabet, det vil sige kørselsselskabet. Men han fik sjældent udgiftsbilagene vedrørende byggevirksomheden. De første 4 - 5 måneder, det vil sige i perioden fra januar 2007 til april 2007, var tiltalte ansat på fuld tid, men han kunne se, at der ikke var penge på kontoen. Han fik derfor et andet fuldtidsjob som lønmodtager og var derefter kun i selskabet om aftenen og i weekends.

Tiltalte har forklaret, at han ikke kunne få overblik over momsen, fordi han manglede købsbilagene. Han kunne se, at der ikke var penge i virksomheden, og han regnede derfor med, at der var lige så store udgifter, som der var indtægter, og at der derfor ikke ville være noget momstilsvar. Derfor angav han hverken salgsmoms eller købsmoms.

Det gik først op for ham i forbindelse med SKATs kontrol i 2009, at salgsmomsen måtte være større end købsmomsen, fordi byggevirksomheden solgte både materialer og arbejdskraft, og der ikke betales købsmoms af arbejdskraften. Indtil da var det også tiltaltes opfattelse, at der ikke skulle afregnes moms af a´conto begæringer. Han troede, at der først skulle afregnes moms, når den afsluttende faktura blev udskrevet.

Efter at han havde været til møde med SKAT i 2009, blev han klar over, at det var helt galt. Han hentede købsbilag på V.2s bopæl og i hans bil og gennemgik det hele sammen med udskrift af selskabets konti. Han udarbejdede det regnskab, som danner grundlag for tiltalen. Han aftalte med V.2, at der ikke skulle startes nye projekter, og at han skulle se at få de sidste rater ind. Desuden skulle V.2 sælge sin bil. Indtægterne gik derefter til at betale for de byggematerialer, der var nødvendige til at gøre arbejderne færdige. Det endte med at selskabet blev sendt til tvangsopløsning og gik konkurs.

Tiltalte har forklaret, at det kom bag på ham, da det senere viste sig, at der skulle have været betalt moms med over 500.000 kr. i de sidste tre kvartaler i 2007.

Det er rettens opfattelse, at tiltalte måtte have indset, at han unddrog statskassen afgift, da han undlod at angive momsen i 2007. Han havde ifølge sin egen forklaring helt styr på bilagene i kørselsselskabet, således at han kunne angive både salgsmoms og købsmoms vedrørende denne del af selskabet. Han havde kendskab til salgsmomsen i byggeselskabet. Han vidste, at der blev afholdt udgifter i byggeselskabet til bl.a. indkøb af materialer. Han kunne have gjort en større indsats for at skaffe bilagene fra V.2 eller for at foretage et skøn over de samlede udgifter og dermed købsmomsen. På den baggrund og under hensyn til størrelsen af det samlede unddragne beløb i perioden 1. april 2007 - 31. december 2007 er det derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forsætlig overtrædelse af afgiftslovgivningen af særlig grov karakter.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 540.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb.

Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Retten har lagt vægt på, at der som udgangspunkt ikke kan anvendes betinget dom ved lovovertrædelser som den foreliggende. Der foreligger ikke sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 540.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.......................

Østre Landsrets dom af 13. april 2012, 13. afdeling nr. S-2186

Byrettens dom af 5. juli 2011 (15-3862/2011) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået formildelse, således at tiltalte idømmes en straf på fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 375.000 kr.

Efter drøftelse mellem anklagemyndigheden og tiltaltes forsvarer er der i landsretten opnået enighed om, at det unddragne beløb kan opgøres til 399.847 kr. for den i tiltalen anførte periode.

Som følge heraf udgår henvisningen til straffelovens § 289 i den principale tiltale.

Supplerende forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet skatterevisor V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han er uddannet maskiningeniør. Han har selv tidligere drevet 2-3 selskaber. De er alle gået konkurs eller blevet lukket. De drev virksomhed inden for andre brancher. Han har taget et kursus i regnskab på CBS. I 2006 blev der indgivet momsangivelse og betalt moms. I 2007 havde han ikke tid og bilagene til at lave indberetningerne. Han regnede med, at der var et mindre moms beløb, der skulle indberettes og betales, hvert kvartal. Han var klar over, når V.2 udskrev a´conto begæringer, selvom nogle af opkrævningerne kun foreligger i byggemødereferaterne. Han er enig i, at han har en skattegæld i den nævnte størrelsesorden, men tilgodehavender blev ikke inddrevet efterfølgende. I 2007 gav virksomheden samlet underskud. Det kunne han ikke se på det tidspunkt. Han var ikke klar over, at a´conto begæringerne skulle faktureres og indberettes momsmæssigt, fordi der ofte efterfølgende skete ændringer i dette grundlag. Han havde overblik over de fakturerede, afsluttede arbejder. Han manglede i den grad bilag på købsmomsen. Det var i april-maj 2009, at han blev klar over momsunderskuddet i 2007. Selskabet solgte ikke materialer til kunderne. Han kunne anerkende opgørelsen for 2007, men man må så også se på fakturadatoerne og de beløb, der senere blev indbetalt. A´conto begæringerne stod i opgørelserne til sidst, fordi han først da blev klar over deres eksistens.

V.2 har forklaret blandt andet, at han er tømrer af uddannelse. Han er i arbejde i dag. Han har tidligere, før denne sag, drevet virksomhed i 3 år. Den virksomhed gik ned, og han blev erklæret personlig konkurs. Han har ikke forstand på regnskaber. Det var ham, der udførte arbejdet, mens tiltalte udarbejdede regnskab. Han skulle aflevere bilag til tiltalte. Det gjorde han også i starten, men siden fik han det ikke gjort. Det var tiltalte, der sorterede bilagene. Det var hans fornemmelse, at byggeopgaverne efterhånden gav underskud. I 2009 var der byggerater, der ikke blev indbetalt. Tiltalte bad ham indkræve ubetalte byggerater.

Rettens begrundelse og afgørelse

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i forsætlig overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Straffen, der fastsættes efter de nævnte bestemmelser, fastsættes til fængsel i 60 dage.

Tiltalte idømmes endvidere en tillægsbøde på 375.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

Af de grunde, der er anført af byretten, er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 375.000 kr. med forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.