Dato for udgivelse
14 Jan 2013 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Apr 2012 15:07
SKM-nummer
SKM2013.34.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-3757-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, valuta, transit, lufthavnsvideo
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 33.600 £.

T forklarede at pengene var til hans studie i London. Det ville koste 10 % at overføre pengene. Han kendte ikke til transitreglerne. Han mente ikke selv han forlod lufthavnsområdet og var ikke klar over at han passerede toldinspektionen. Han havde ikke så meget tid mellem flyene. Han havde deklareret pengene i lufthavnene i Rusland og Hviderusland.

Byretten fastsatte bøden til 55.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. T måtte have været klar over, at han passerede toldinspektionen, idet skiltningen var tydelig og entydig.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Grundene i byretsdommen var underbygget af den video som var optaget af T om, hvilken vej han var gået.

Reference(r)
Toldloven § 79, stk. 1, nr. 3
Henvisning
-

Østre Landsret dom af 16. april 2012, 8. afdeling S-3757-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul

..........................

Byrettens dom af 21. november 2011, SS 2-28570/2010

Anklageskrift er modtaget den 17. december 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den 21. september 2010 ca. kl. 18 i forbindelse med ind/udrejse via Kastrup, at have medtaget 33.650 engelske pund, svarende til 304.485 kr., hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene til SKAT.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han medbragte 33.650 engelske pund i forbindelse med en mellemlanding i Københavns lufthavn. Han kom fra Moskva og skulle samme dag videre til London. Pengene skulle bruges som betaling for et studieophold i England. Han medbragte en russisk deklaration vedrørende pengene. Flyet fra Moskva var forsinket 1 time. Han havde derfor kun 10 minutter til at nå flyet til London. Han fulgte lufthavnspersonalets anvisninger med hensyn til, hvor han skulle gå hen. Han havde ikke mulighed for at deklarere pengene. Han var ikke klar over, at han skulle deklarere pengene i forbindelse med den kortvarige mellemlanding i Danmark. Han mener ikke, at han forlod lufthavnsområdet. Han gik dog på et tidspunkt igennem et security-område. Der var ingen steder, han kunne foretage en deklaration. Da han blev kontaktet af tolderne, havde han ingen tolk, og han vidste ikke, hvad der foregik. Han følte sig tvunget til at underskrive et dokument, hvis indhold ikke blev oversat. Han er klar over, at ukendskab til loven ikke fritager ham for straf, men hvis det han har gjort er strafbart, bør bøden nedsættes som følge af disse forhold. Han mener dog ikke, at han kan straffes, da han ikke havde mulighed for at deklarere pengene.

at han godt vidste, at han skulle deklarere pengene, og han havde deklareret pengene både i lufthavnen i Rusland og i lufthavnen i Hviderusland. Tiltalte var dog i tvivl om, om det var nødvendigt at deklarere pengene, når han blot var i transit. Tiltalte havde meget travlt, da han var i transit i Kastrup, for at nå sit næste fly. Tiltalte havde ikke mulighed for at deklarere pengene i Kastrup, da der ikke var tid til det. I øvrigt var der ingen tegn på toldmyndigheder, der hvor tiltalte gik. Han fik at vide, at det var hurtigst at gå igennem sikkerhedskontrollen. Her viste han sine penge til sikkerhedspersonalet, der tilkaldte en tolder. Tiltalte har ikke set skilte med vejledning om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har mere end 10.000 euro med. Tiltalte løb som sagt fra den ene gate til den anden og anede ikke, at han gjorde noget galt.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han er ansat som specialkonsulent i SKAT i Københavns lufthavn. Den 21. september 2010 ca. kl. 18.00 blev vidnet kaldt til det centrale sikkerhedskontrolområde i Kastrup Lufthavn. Det er her passagerne bliver kontrolleret, når de kommer fra afgangshallen. Passagerne kan ikke komme andre steder fra. Ved begge indgange til sikkerhedsområdet hænger der skilte, der vejleder om, hvordan passagerne skal forholde sig, hvis de medbringer mere end 10.000 euro. Man kan ikke komme frem til sikkerhedsområdet uden at passere et sådan skilt. Ved udrejse af Danmark skal men henvende sig i toldinspektionen, der ligger i afgangshallen i terminal 3. Ved indrejse i Danmark skal man henvende sig i toldinspektionen ved udgangen i rød kanal. Der hænger hvide telefoner rundt omkring i lufthavnen, hvor man uden betaling kan komme i direkte kontakt med toldinspektionen. For eksempel hænger der en hvid telefon ved paskontrollen i finger C, hvor man passerer, når man lander fra Moskva. Her hænger også skilte med vejledning om, hvordan man skal forholde sig, hvis man medbringer mere end 10.000 euro. Tiltalte fortalte vidnet, at han lige var kommet fra Moskva.

..."

Vidnet kriminalassistent V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han var på arbejde i Københavns Lufthavn den 21. september 2010. Vidnet blev kaldt til sikkerhedskontrolområdet. Vidnet ankom lidt efter, at tolderen var kommet. Vidnet afhørte tiltalte, der var i besiddelse af 33.650 engelske pund. Tiltalte forklarede, at han havde deklareret pengene i Hviderusland. Tiltalte forklarede også, at han havde været ude af lufthavnen efter, at han var landet fra Moskva. Han forklarede, at han arbejdede i London, og at han havde fået de medbragte kontanter af sine forældre med henblik på at købe en bil i London.

..."

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret fotos fra Københavns Lufthavn i Kastrup.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet i Danmark.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at tiltalte den nævnte dag ankom med fly fra Moskva til Københavns Lufthavn i Kastrup, at tiltalte medbragte 33.650 engelske pund, svarende til 304.485 kr., at tiltalte forlod transitområdet, og at tiltalte herved passerede toldinspektionen.

Retten lægger til grund, at tiltalte må have været klar over, at han passerede toldinspektionen, idet skiltningen hertil er tydelig og entydig.

Da de medbragte penge havde en værdi, der oversteg værdien af 10.000 euro, og da tiltalte ikke har angivet pengene til toldinspektionen, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 55.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 55.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

........................

Østre Landsret dom af 16. april 2012, 8. afdeling S-3757-11

Byrettens dom af 21. november 2011 (SS 2-28570-2010) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Der er til brug for ankesagen forevist videooptagelse fra Kastrup Lufthavn, optaget af tiltalte, samt den originale deklaration af beløbet over for de russiske myndigheder.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet kriminalassistent V.2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han så opslagene om deklaration af penge. Han ville spørge om evt. deklaration af pengene, hvor han spurgte en ansat hvor boardingkort/pas kontrolleres om deklaration af pengene. Han ringede efter SKAT, der mente, at han skulle have deklareret pengene tidligere i Kastrup. Pengene skulle gå til hans studie på University College i London. Det ville koste ham 10 % at overføre pengene elektronisk. I Rusland deklarerede han pengene alle steder, det var muligt. Det var den 20. september 2010. Det gjorde han, fordi man i Rusland har samme regler, dog er grænsen 10.000 $. I Kastrup havde han 30-40 minutter mellem de to fly. Han havde derfor travlt. Han forlod ikke transitområdet ved en fejl, men en ansat i paskontrollen fortalte ham, at han med en Schengen-tilladelse kunne skyde genvej gennem sikkerhedskontrollen. Han ved, at skiltningen nu er ændret i Kastrup Lufthavn, fordi skiltningen tidligere var vildledende. Der var ingen telefonbokse. Han forlod sikkerhedsområdet og kom ud i afgangshallen i Terminal 3, hvorefter han tog rulletrappen op til sikkerhedskontrollen. Det var her før sikkerhedskontrollen, han rettede henvendelse om pengene. Det var de ansatte i kontrollen for boardingkort, der henviste ham til at gå videre og rette henvendelse til de ansatte i sikkerhedskontrollen, fordi SKAT havde en ekspedition i nærheden heraf.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at op til sikkerhedsområdet fra afgangshallen hænger der skilte om deklaration af penge. Ved ankomst fra Moskva, kommer man igennem paskontrollen. Her er der skiltning. Man afhenter sin bagage, hvorefter man skal op igennem rød/grøn kanal i toldslusen til terminalen. Her er der også skiltning. De fleste, der er i transit, vælger imidlertid at blive i transitområdet og gå gennem sikkerhedskontrollen, hvorefter man kan anvende telefonboksene til at rette henvendelse til SKAT.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, og som underbygget af den video som er optaget af tiltalte om, hvilken vej han er gået, skyldig efter anklageskriftet.

Bødestraffen findes passende udmålt. Der er ikke grundlag for formildelse, jf. straffelovens § 82, nr. 4.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.