Dato for udgivelse
14 Jan 2013 14:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2012 14:18
SKM-nummer
SKM2013.33.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-810-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, valutasag, afvisning, ankefrist, overskridelse, fax, kontortid, ophør, kære
Resumé

T var i byretten tiltalt for at have medtaget 66.200 USD og 79.800 euro med udrejse fra Kastrup Lufthavn uden at have angivet pengene overfor SKAT.

Byretten fandt, at T var skyldig i forsætlig overtrædelse af toldlovens § 79, stk. 3, jf. § 23, stk. 4 og bøden fastsattes til 208.000 kr. svarende til 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro.

T havde indgivet anke til landsretten ved telefax på ankefristens sidste dag kl. 18.18 efter kontortids ophør. T forklarede, at der ikke ved domsafsigelsen i byretten blev oplyst, at anke skulle ske inden kontortids ophør.

Landsretten fandt, at anken var indgivet for sent, idet den skulle være indgivet inden kontortids udløb på fristens sidste dag. Anken afvistes. T havde ikke iværksat anke før ankefristens udløb og ikke gjort antageligt, at ankefristens oversiddelse ikke kunne tilregnes ham.

Reference(r)
Retsplejeloven § 914
Retsplejeloven § 908
Retsplejeloven § 910
Henvisning
-

Østre Landsrets kendelse af 25. april 2012, 8. afdeling nr. S-810-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af landsdommerne

Arne Brandt, M. Lerche og Birgitte Grønborg Juul

............................

Byrettens dom af 10. februar 2012, SS 4-10946/2011

Anklageskrift er modtaget den 16. maj 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4,

ved den 29. april 2008 kl. 22.20 med udrejse via Københavns Lufthavn, Kastrup, at have medtaget 66.200 USD og 79.800 euro svarende til i alt 909.900 kr., hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for SKAT.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han den 29. april 2008 skulle til Irak og udrejste fra Danmark. Han havde 66.200 USD og 79.800 euro på sig, som stammede fra hans far, der tidligere havde solgt et hus i Irak. Tiltalte havde pengene i sin taske. Hans far boede og bor fortsat i Norden. Da faderen solgte huset i Irak, forsøgte de at få overført pengene til Norden via en bank, men dette var ikke muligt. Tiltalte tog derfor til Irak, hentede pengene og transporterede dem i bil til Norden via Tyrkiet, Grækenland, Italien og Tyskland. Det var meningen, at de ville købe et stort hus i Norden, som hele familien kunne bo i, men dette lykkedes ikke. De besluttede derfor at købe et hus i Irak i stedet for, og det var derfor tiltalte skulle til Irak. I 2008 var der åbnet en direkte flyforbindelse fra København til Irak, og det var derfor tiltalte fløj fra Kastrup. Efter paskontrollen gik tiltalte gennem security, hvor han blev spurgt, om han medbragte kontanter, hvilket han bekræftede.

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes erkendelse af de faktiske omstændigheder sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Bøden for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4, bør som udgangspunkt fastsættes til 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro med et nedrundet beløb til hele tusinde kroner, jf. Højesterets dom af 1. april 2011, SKM2011.269.HR.

Retten finder ikke, at tiltaltes ukendskab til de danske regler kan begrunde en fritagelse for eller nedsættelse af straffen. Herefter, og da retten ikke i øvrigt finder, at der i nærværende sag er grundlag for at fravige dette udgangspunkt, hverken i skærpende eller formildende retning, fastsættes bøden til 208.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 208.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

........................

Østre Landsrets kendelse af 25. april 2012, 8. afdeling nr. S-810-12

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes brev af 17. april 2012 fra ...Law & Trade, hvoraf fremgår blandt andet, at parterne ved domsafsigelsen blev gjort bekendt med, at ankefristen var den 24. februar 2012. Det blev derimod ikke oplyst, at anke skulle ske inden kontortids ophør.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at anken afvises som for sent indgivet, jf. retsplejelovens § 910, stk. 1, og U.2007.969H. Hvis anken tillades, har anklagemyndigheden anket dommen med påstand om stadfæstelse.

Det fremgår af sagen, at T har anket byrettens dom af 10. februar 2012 ved telefax til Byretten den 24. februar 2012 kl. 18.18. Tiltalte var med sin valgte forsvarer til stede ved domsafsigelsen og blev gjort bekendt med, at ankefristen udløb den 24. februar 2012.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

Kendelse

Ifølge retsplejelovens § 908, stk. 2, og retspraksis i henhold hertil skal ankemeddelelse være indgivet inden kontortids udløb på fristens sidste dag.

Da tiltalte, T, ikke har iværksat anke før ankefristens udløb og ikke har gjort antageligt, at ankefristens oversiddelse ikke kan tilregnes ham, afvises anken i medfør af retsplejelovens § 914, jf. §§ 908 og 910.

Herefter, og da anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse af byrettens dom,

bestemmes

Tiltaltes anke afvises.

Sagens omkostninger for landsretten betales af tiltalte.