Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på chokolade- og sukkervarer.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshavere
  • Varemodtagere
  • Midlertidigt registrerede varemodtagere
  • Fjernsalg
  • Privatpersoner
  • Registreringsblanket

Oplagshavere

Fremstilling

Virksomheder, der fremstiller chokolade- og sukkervarer, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 3, stk. 1.

Pakning i detail- eller engrospakninger af modtagne færdigvarer betragtes ikke som fremstilling.

Virksomheder, der fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til afgiftsfri varer, fx kager, biskuits og konsum-is, skal anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, der kun tilsætter yderligere fedtstoffer, fx kokosolie til indkøbt beskattet overtræk, skal dog ikke registreres og skal heller ikke betale afgift af disse tilsætningsstoffer. Se CHOAL § 3, stk. 2.

Virksomheder, der indkøber færdigt overtræk til fremstilling af afgiftsfri varer, fx kager, biskuits og konsum-is, kan dog anmelde sig til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 3, stk. 3.

Detailbagerier og lignende, der sælger afgiftsfri varer med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor udelukkende fra egne detailudsalg, er fritaget for registrering, når de sælger varerne gennem højst tre udsalg. Se CHOAL § 3, stk. 4.

Bagerier, der opfylder de nævnte betingelser, skal ikke søge om fritagelse for registrering, men er umiddelbart fritaget.

Mellemhandel

Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver engrossalg eller sælger varer fra seks eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 4, stk. 1.

Hvis en registreret virksomhed, der fremstiller eller driver mellemhandel med afgiftspligtige varer, ejer mindre end seks detailudsalg, kan SKAT tillade, at varerne til disse udsalg modtages, uden at afgiften er berigtiget. Dette gælder dog kun, hvis virksomhedens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien. Se CHOAL § 5, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

En virksomhed registreret som oplagshaver har, afhængig af registreringstypen, ret til at indføre eller fra andre registrerede virksomheder at modtage ubeskattede varer, hvis varerne er bestemt til

  • fremstilling af andre afgiftspligtige varer
  • fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden er registreret for denne fremstilling
  • videresalg en gros eller
  • salg fra seks eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.

Se CHOAL § 5, stk. 1.

Virksomheder, der fremstiller både chokoladeafgiftspligtige varer og kakaoholdige varer, der opfylder betingelserne for at kunne fritages for afgift, se afsnit E.A.2.3.8, kan ikke benytte ubeskattede varer (kakao, halvfabrikata og lignende) og/eller varer, som virksomheden selv har fremstillet med anvendelse af ubeskattede varer til fremstilling af de afgiftsfri kakaoholdige produkter. Det samme gælder kakaopulver mv. til fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden ikke er registreret for denne fremstilling.

Lokalekrav

SKAT skal godkende virksomhedens lokaler, før virksomheden kan blive registreret som oplagshaver for fremstilling af chokolade og sukkervarer. Se CHOAL § 3, stk. 5.

Mellemhandlere, som har fået tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af udleveringen, skal også have lokalerne godkendt af SKAT. Se CHOAL § 7, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering, om krav til lokalegodkendelse.

Varemodtagere

Virksomheder, der ikke er registreret som fremstiller eller mellemhandler (oplagshaver), men som indfører varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, skal anmelde sig til registrering som varemodtager hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 10 a, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 Former for registrering, om registrering af varemodtager.

Sikkerhedsstillelse

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter CHOAL § 26. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års periode ikke er straffet efter CHOAL § 26. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer kan påbegyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerheden. Se CHOAL § 10 a, stk. 2.

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i CHOAL §§ 12 og 13. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

SKAT kan kun fratage varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser. Se SKM2009.443.SKAT

Midlertidig registrerede varemodtagere

En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og som erhvervsmæssigt modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal inden vareafsendelsen fra udlandet registreres som midlertidigt registreret varemodtager. Registreringen sker hos SKAT, og varetransporten skal forhåndsanmeldes til SKAT. Den midlertidigt registrerede varemodtager skal indbetale afgiften af varerne til SKAT samtidig med registrering og anmeldelse af varetransporten. Se CHOAL § 10 a, stk. 5.

Fjernsalg

Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Se CHOAL § 3, stk. 6.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering afsnittet om registrering for fjernsalg.

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 29.025 anvendes.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter