Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper, der er gældende for, hvilken fordring en betaling helt eller delvis skal dække, hvis skyldner har flere restancer, der er til inddrivelse hos RIM.

 Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Øremærkning af beløb
 • Dækningsrækkefølge i paralleldriftsperioden fra 1/4 2017
 • Betaling ved modregning
 • Betaling ved realisation af pant/udlæg
 • Betaling ved lønindeholdelse
 • Betaling af dividende
 • Udenlandske krav
 • xOmkostninger ved inddrivelse i udlandetx

Hovedregel

Hvis en kreditor har flere fordringer på samme skyldner, og en betaling fra skyldner ikke fuldt ud kan dække alle kravene, opstår spørgsmålet om, på hvilken af fordringerne en indbetaling helt eller delvis skal dække. Reglerne om dækningsrækkefølge fremgår af INDOG § 4, som har fået sin nuværende affattelse efter ikrafttrædelse af lov nr. 551 af 29. maj 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Beløb, der stammer fra frivillig indbetaling og/eller inddrives fra skyldner, dækker fordringer under inddrivelse i denne rækkefølge:

 1. Bøder. Se G.A.3.7.1 om inddrivelse af bøder.
 2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag, dog dækkes de privatretlige underholdsbidrag forud for de offentlige krav, som er de bidrag, der er udbetalt forskudsvis, hvor det offentlige er indtrådt i retten til at indkræve bidraget. Se G.A.3.7.2 om inddrivelse af underholdsbidrag. 
 3. Andre fordringer. Se G.A.3.7.5 om inddrivelse af andre fordringer.

Se INDOG § 4, stk. 1, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

Dækker inddrevne beløb kun delvist fordringer inden for samme kategori, dækkes fordringerne efter FIFO-princippet, First In First Out, dvs., at den fordring, der først er modtaget hos RIM, dækkes først. Krav på renter dækkes dog forud for hovedkravet. Se INDOG § 4, stk. 2,x som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 x

Dækningsrækkefølgen gælder beløb, der nedbringer skyldners gæld, uanset om beløbene er indgået i forbindelse med en afdragsordning, lønindeholdelse, modregning eller udlæg. Se dog nedenfor om beløb, der er modtaget i forbindelse med en indsats.

RIM kan dog fravige dækningsrækkefølgen, hvis skyldner anmoder om, at en indbetaling af et beløb skal medgå til dækning af en bestemt fordring. Se INDOG § 4, stk. 6, xsom indsat ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.x

Hvis betalingen afvises

Hvis en betaling afvises af pengeinstituttet, ophæves dækningen af den/de fordringer, den har dækket og eventuelle senere dækninger fastholdes.

Dog vil en dækning af en efterfølgende hovedfordring, kunne ophæves i det omfang det er nødvendigt for at kunne dække renter af en hovedfordring, hvor betalingen er afvist. Dette gælder dog ikke hvis den efterfølgende dækning er sket ved et udlæg, idet ophævelse så alene kan ske for at dække renter omfattet af udlægget.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 6.

Dækningsrækkefølge ved opskrivning af krav

Der gælder visse særregler ved anvendelse af dækningsrækkefølgereglerne ved opskrivning af fordringer, dvs. hvor en fordring ved sin overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden var oplyst med for lille et beløb, og fordringshaver derfor senere er nødsaget til at overdrage en yderligere fordring på det resterende beløb.

Er en fordring oversendt til inddrivelse hos RIM kan opskrivning af beløbet kun ske, ved at fordringshaver oversender en særskilt fordring på det opskrevne beløb (en opskrivningsfordring). Ved opskrivning af opkrævningsrenter sendes dog ikke en opskrivningsfordring, men en ny rentefordring med samme renteperiode som den fordring, der ønskes opskrevet.

Opskrivningsfordringen anses for modtaget hos RIM, når den er registreret i modtagelsessystemet, dog ikke:

 • hvis den fordring, der ønskes opskrevet, er i høring, dvs. at de oversendte oplysninger om fordringen har givet anledning til at RIM søger oplysningerne om fordringen bekræftet eller rettet af fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaveren har sendt fordringen til inddrivelse. Denne fordring anses først for modtaget hos RIM, når oplysningerne om fordringen enten er blevet bekræftet eller rettet, og enten rettelsen eller bekræftelsen er blevet registreret i modtagelsessystemet. I dette tilfælde anses opskrivningsfordringen for modtaget samtidig med den fordring, der ønskes opskrevet, og dermed først når denne har gennemført høringsprocessen, som beskrevet ovenfor, eller
 • hvis der er tale om en opskrivning, der skyldes nedskrivning, som er annulleret af fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaver opkræver fordringen, fordi fordringen ved en fejltagelse blev anset for at være dækket, mens den var under inddrivelse. I denne situation vil fordringen anses for modtaget på samme tidspunkt som den fordring, der opskrives.

Opskrivningsfordringer får plads i dækningsrækkefølgen umiddelbart efter den fordring, der opskrives. Er fordringen dækket, får opskrivningsfordringen den plads som fordringen ville have haft, hvis den ikke var dækket.

Inddrivelsesrenter af opskrivningsfordringen dækkes dog før opskrivningsfordringen.

Er der flere opskrivningsfordringer for samme hovedfordring, dækkes disse indbyrdes efter INDOG § 4, stk. 2,x som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 x

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 7 og INDOG § 4, stk. 2,x som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 x.

Beløb modtaget i forbindelse med en indsats

 Når RIM modtager et beløb i forbindelse med en inddrivelsesindsats, skal beløbet først dække de fordringer, der er omfattet af indsatsen på det tidspunkt, hvor RIM anvender beløbet. Er der herefter et overskydende beløb, kan dette (efter FIFO-princippet) gå til dækning af andre fordringer, der vil kunne inddrives med samme type indsats. Se INDOG § 4, stk. 3, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017. Dækning af andre krav, der ville kunne inddrives med samme type indsats, sker uden angivelse af modregningsmeddelelse til skyldner. Dækningen sker efter dækningsrækkefølgen i INDOG § 4, stk. 1 og 2,x som ændret ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 x

INDOG § 4, stk. 3, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, gælder ikke for beløb modtaget som følge af udlæg, men gælder for beløb modtaget fra alle andre individuelle inddrivelsesindsatser, herunder afdragsordninger, lønindeholdelser og erindringsskrivelser

Beløb modtaget ved en afdragsordning vil dog også kunne gå til dækning af tvangsbøder, selv om disse ikke kan omfattes af en afdragsordning. Se INDOG § 4, stk. 3, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

Renter 

Krav på renter behandles på samme måde som hovedkravet, dvs. at renterne falder inden for den samme kategori xi dækningsrækkefølgen som hovedkravet. Dog dækkes renterne forud for hovedkravet, således at renter påløbet under opkrævningen, renter påløbet under inddrivelsen i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 3, 2. eller 4. pkt., og inddrivelsesrenter, der i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1 eller 3, er påløbet, inden hovedkravet, inklusive inddrivelsesrenterne, efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3, blev returneret til fordringshaver, dækkes først. Renter påløbet under opkrævningen dækkes i henhold til den periode, som fordringshaver har oplyst, og således, at rentebeløb fra en tidligere periode dækkes før rentebeløb fra en senere periode. Derefter dækkes renter, der i medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1, eller § 9, stk. 3, 1. eller 3. pkt., er påløbet under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Såfremt flere oversendte rentebeløb vedrørende samme hovedkrav har samme renteperiode, dækkes rentebeløbene i den rækkefølge, hvori de er registreret i modtagelsessystemet. Såfremt flere oversendte rentebeløb, efter 4 pkt., med samme renteperiode er registeret på samme tidspunkt i modtagelsessystemet, dækkes disse i den rækkefølge, hvori fordringshaveren har opstillet fordringerne i forbindelse med oversendelsen.

Renter, der oversendes, efter at hovedkravet er betalt, mens det har været under inddrivelse, dækkes på den plads i dækningsrækkefølgen, som hovedkravet ville have, hvis det fortsat var under inddrivelse.  

Renter, der oversendes, efter at hovedkravet er betalt, mens det har været under opkrævning, dækkes på den plads i dækningsrækkefølgen, som hovedkravet ville have fået, hvis det var oversendt sammen med renterne.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Øremærkning af beløb

RIM kan tillade, at dækningsrækkefølgen fraviges. INDOG § 4, stk. 6, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, giver RIM mulighed for, at skyldner kan anvise en betaling til dækning af et bestemt krav i de tilfælde, hvor der til et krav er knyttet særlige inddrivelsesmidler eller andre tilfælde, hvor manglende betaling vil medføre urimelige retsvirkninger for skyldner.

Tilladelse kan f.eks. gives med henblik på at sikre, at skyldner kan afvikle krav, der er særligt byrdefulde. Eksempelvis vil der efter omstændighederne kunne gives tilladelse til, at et krav på spiritusafgift afvikles, hvis manglende betaling af kravet vil kunne medføre fratagelse af bevilling til salg af spiritus.

Se INDOG § 4, stk. 6, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

Dækningsrækkefølgen i paralleldriftsperioden fra 1. april 2017

Skatteministeren har i medfør af INDOG § 18b, der er indsat ved lov nr. 298 af 22. marts 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige m.fl., fastsat regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for krav under inddrivelse, efter INDOG § 4, og om inddrivelse af udvalgte fordringer for perioden fra og med den 1. april 2016 til og med den 31. december 2021. Se INDOG § 18 b, som har fået sin nuværende affattelse ved lov nr. 324 af 30. marts 2019.

Bestemmelsen skal sikre, den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med udviklingen af et nyt inddrivelsessystem, herunder at it-understøttelsen gradvist kan udbygges samt den manuelle inddrivelse, der skal foretages i samme periode. En paralleldrift indebære, at fordringer placeres i 2 forskellige systemer. Derfor er der i inddrivelsesbekendtgørelsens § 47 fastsat en dækningsrækkefølge, hvorefter:

 • Dækningsrækkefølgen i § 4 finder anvendelse på hvert system for sig, dog efter § 47, nr. 2, 2. pkt.
 • Opskrivning af krav i det gamle system sker ved at oversende en særskilt fordring (opskrivningsfordring), der får plads i dækningsrækkefølgen umiddelbart efter den fordring, der opskrives, idet renter af opskrivningen dog dækkes inden den fordring, der opskrives.
 • Inddrivelsesindsatser kan foretages i hvert system for sig. Modregning kan dog foretages i et andet systemet end det system, hvor fordringen er registreret.
 • Frivillige indbetalinger dækker fordringer i det system, hvor den er modtaget. Er indbetalingen ikke sket til et bestemt system, anvendes beløbet til at dække fordringer i EFI/DMI (det gamle system) og overskydende beløb anvendes til dækning af fordringer i det nye inddrivelsessystem.
 • Er der overskydende beløb i et system, kan RIM vælge at udbetale beløbet til skyldner i stedet for at overføre det til det andet system.

I paralleldriftsperioden gælder inddrivelsesbekendtgørelsens §§ 4-7 og INDOG § 8, stk. 3, samt § 4, stk. 5 ikke for det gamle system (EFI/DMI). Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 48.

I stedet gælder, at et overskydende beløb, placeres i en korrektionspulje, som hver måned anvendes til modregning med fordringer under inddrivelse eller opkrævning eller udbetales til skyldner, hvis ikke der kan foretages modregning.

Der er i inddrivelsesbekendtgørelsens § 48, nr. 3 bestemt at renter under opkrævning dækkes før inddrivelsesrenter og således at først modtagne rentebeløb dækkes først.

Betaling ved modregning

Ved tvungen modregning er udgangspunktet, at modregneren (kreditor) kan vælge, hvilken fordring ud af flere fordringer en betaling helt eller delvis skal dække.

Da dækningsrækkefølgen gælder alle beløb, der nedbringer skyldners gæld, skal beløb, der anvendes til modregning også dække fordringer efter dækningsrækkefølgen.

Bemærk

Der kan gælde særlige forhold ved konnekse krav, fx restskat og overskydende skat for samme indkomstår. Se afsnit G.A.3.1.4.3.3 om tvungen konneks modregning.

Betaling ved realisation af pant/udlæg

Et provenu, der fremkommer ved tvangsrealisation af et aktiv, hvori der er foretaget udlæg, skal dække det krav, for hvilket der først er indgivet anmodning om foretagelse af udlæg. Se RPL § 526, stk. 1 og 2.

En skyldners betaling med henblik på at afværge en udlægsforretning skal ligeledes gå til dækning af krav omfattet af den varslede udlægsforretning, uanset at der er yderligere krav under inddrivelse, der ifølge dækningsrækkefølgen ville have fortrinsret.

Betaling ved lønindeholdelse

Det følgende beskriver betaling ved henholdsvis almindelig og særskilt lønindeholdelse.

Almindelig lønindeholdelse

Hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig, dækker beløb, der inddrives fra skyldner ved lønindeholdelse, dog ikke lønindeholdte beløb til særskilt lønindeholdelse, i denne rækkefølge:

 • Bøder
 • Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag, idet private krav dog dækkes forud for offentlige krav.
 • Andre fordringer.

Se INDOG § 4.

I tilfælde af flere afgørelser om lønindeholdelse indenfor samme kategori dækkes fordringerne i den rækkefølge, som de er overdraget til RIM. Det vil sige ældste krav først. 

 Særskilt lønindeholdelse

Der kan foretages særskilt lønindeholdelse til dækning af:

Se inddrivelsesbekendtgørelsen § 14, stk. 1.

Dækningsrækkefølgen ved særskilt lønindeholdelse er ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, således at dækningsrækkefølgen nu følger reglen i INDOG § 4.

Betaling af dividende

Dækningsrækkefølgen gælder alene individuelle inddrivelsesskridt mod skyldner. Udlodninger i forbindelse med en samlet kreditorordning i form af konkurs, gældssanering mv. vil derimod ikke være omfattet af dækningsrækkefølgen.

Ved afslutning af en samlet kreditorordning i form af en konkurs, gældssanering mv. sker der udlodning til de kreditorer, der har anmeldt krav i boet, i form af dividende. Denne dividende må derfor altid anses for betaling af et øremærket beløb til delvis dækning af en eller flere fordringer omfattet af en samlet kreditorordning.

Der skal derfor ske forholdsmæssig nedskrivning af de enkelte fordringer omfattet af en kreditorordning.

Særligt ved krav opstået i et interessentskab 

I et interessentskab hæfter alle interessenterne:

 • Personligt, dvs. med hele deres formue
 • Solidarisk, dvs. at en interessentskabskreditor kan rette det fulde krav mod hver enkelt interessent
 • Principalt, dvs. at en interessentskabskreditor umiddelbart kan inddrive sit krav hos den enkelte interessent uden først at søge sig fyldestgjort i interessentskabets formue for interessentskabets forpligtelser.

Hvis et krav derfor er opstået i et interessentskab, og en af interessenterne opnår fx gældssanering eller eftergivelse, nedskrives kravet hos pågældende interessent til dividendekravet, mens de øvrige interessenter fortsat hæfter for det fulde krav.

En eventuel udligning interessenterne indbyrdes er kreditor uvedkommende.

Udenlandske fordringer

Udenlandske krav inddrives som danske krav og indgår dermed i dækningsrækkefølgen i samme prioritetsorden, som anvendes ved danske krav.

xOmkostninger ved inddrivelse i udlandetx

xVed lov nr. 1574 af 27. december 2019 er det blevet besluttet, at dækningsrækkefølgen for omkostninger ved udenlandske krav, der har været inddrevet i udlandet gennem en privat inkassator ændres. RIMs omkostninger, der er blevet pålagt ved inddrivelse i udlandet gennem privat inkassator har forrang i forhold til dækningsrækkefølgen, jf. lov nr 1574 af 27. december 2019. Det skal dog bemærkes, at der i forarbejderne til, lov nr. 1574 af 27. december 2019, er beskrevet, hvordan forrangen kun er gældende, såfremt inddrivelsen var retmæssig og relevant. x