I dette afsnit kan du læse generel information om indberetning af feriepenge:

 • Overordnede regler
 • Valideringer af indberetning af feriepenge
 • Feriepengeinfo: Anmodning om og udbetaling af feriepenge

Overordnede regler
Der er indberetningspligt for bruttoferiepenge, nettoferiepenge, feriedage og se-nr. på feriepengeudbetaler.

Indberetningspligten gælder både optjening, der sker hos ansatte, der ikke får løn under ferie (kaldet timelønnede) og for ansatte, der får løn under ferie, når disse personer fratræder (kaldet fratrædende funktionærer).

I overgangsåret til den nye ferielov, perioden 01.09.2019 - 31.08.2020, skal der også indberettes optjente bruttoferiepenge og feriedage for funktionærer, der ikke fratræder. Såkaldte fortsættende funktionærer.

Indberetning af sygeferiepenge, der optjenes når ansatte uden ret til løn under sygdom, får sygedagpenge, skal ske helt som for øvrige feriepenge.

Valideringer af indberetning af feriepenge
Personindberetning via fil afvises hvis:

 • Der er angivet et se-nr. på feriepengeudbetaler, hvor se-nummeret
  • ikke er FerieKontos, eller
  • ikke er registreret som feriekasse hos Feriepengeinfo, eller
  • ikke er rigistreret som administrativ feriepengeudbetaler hos Feriepengeinfo, eller
  • ikke tilhører samme cvr-/se-nr. som den indberetningspligtige, der har afgivet indberetningen, eller
 • Der er angivet feriepenge eller feriedage for timelønnede eller for fratrædende funktionærer, men ikke angivet se-nr. på feriepengeudbetaler, eller
 • Der er angivet beløb i felt 198 Bruttoferiepenge - timelønnede sammen med en feriepengeudbetaler, der er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet bruttoferiepenge for en fratrædende funktionær sammen med en feriepengeudbetaler, der er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet beløb i felt 202 Nettoferiepenge - timelønnede sammen med en feriepengeudbetaler, der ikke er FerieKonto eller en feriekasse og lønperiodeslut ligger efter 31.08.2019
 • Der er angivet nettoferiepenge for en fratrædende funktionær sammen med en feriepengeudbetaler, der ikke er FerieKonto eller en feriekasse og fratrædelsesdatoen ligger efter 31.08.2019
 • Der er angivet mere end én feriepengeudbetaler (én record 6002) under én personindberetning

Feriepengeinfo: Anmodning om og udbetaling af feriepenge 
Feriepengeinfo opgør optjente feriepenge og -dage direkte ud fra oplysningerne i eIndkomst. Når lønmodtageren via Feriepengeinfo på borger.dk anmoder om at få sine feriepenge udbetalt, sendes anmodningen til den virksomhed/feriekasse (feriepengeudbetaleren), der skal udbetale til lønmodtageren.

Nærmere information om anmodning og udbetaling af feriegodtgørelse (feriepenge) kan læses på Feriepengeinfo på henholdsvis virk.dk og borger.dk

Funktionærer med ret til pension af feriepenge ved fratrædelse
Når en funktionær fratræder i overgangsåret 01.09.2019 - 31.08.2020 og funktionæren iflg. overenskomst har ret til pensionsbidrag af feriegodtgørelse, skal pensionsbidraget udløst af feriepenge for overgangsåret, behandles og indberettes som feriepenge. Det fremgår af feriefondslovens § 2, stk. 4. 

Medarbejdere med flere ansættelsesforhold
Hvis du har medarbejdere, der har flere adskilte ansættelsesforhold, hvor feriepenge skal afregnes separat, adskilles disse ansættelsesforhold ved at angive medarbejdernummer i indberetningerne. På den måde, kan medarbejderen se på sin ferieoversigt på borger.dk, i hvilket ansættelsesforhold ferien er optjent.

Hvis du skifter medarbejdernummer på en medarbejder, og dette ikke er en følge af ændring af selve ansættelsesforholdet, skal ændringen så vidt muligt ske ved årsskiftet, da der ellers oprettes flere feriepengekonti hos Feriepengeinfo.

Medarbejdernummer angives i online lige efter cpr-nummer. I filindberetning skal medarbejdernummeret angives i record 6000 i position 38 til 52 inkl. Der er dermed plads til 15 tegn. Se evt. nærmere i "eIndkomst: Teknisk vejledning".

Feriepengeinfo bruger Medarbejdernummer på denne måde:

 • Hvis du ikke indberetter Medarbejdernummer, antager Feriepengeinfo, at medarbejderen kun har ét ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren.
 • Hvis du har samme medarbejder ansat i flere ansættelsesforhold, skal du indberette forskellige medarbejdernumre for de forskellige ansættelsesforhold.
 • Hvis du vælger at indberette feltet Medarbejdernummer, skal du altid angive det helt ens for samme medarbejder i samme ansættelsesforhold.

Ved fejlagtig indberetning af medarbejdernummer
Hvis du ved en fejl har indberettet på flere forskellige medarbejdernumre for en medarbejder, kan dette rettes på 2 måder:

 • Du kan foretage en positiv indberetning på det korrekte medarbejdernummer, med det beløb og de dage, der fejlagtigt er indberettet på det forkerte medarbejdernummer. Du skal kun indberette felterne 202 Nettoferiepenge for timelønnede, 203 Optjente feriedage for timelønnede og 209 Feriepengeudbetaler. Efterfølgende skal der indberettes tilsvarende negative tal på det forkerte medarbejdernummer - husk også her felt 209. Der skal bruges nøjagtig samme lønperiode og dispositionsdato i de to indberetninger. Hvis rettelsen vedrører flere lønperioder, kan rettelsen slås sammen i én sammenhængende lønperiode med samme dispositionsdato for både den positive og den negative rettelse. Det er vigtigt, at den positive regulering på det korrekte medarbejdernummer afgives først. Ellers vil den negative rettelse blive afvist.
 • Feriepengeudbetaler kan kontakte Feriepengeinfo og få dem til at slå indberetningerne sammen, så der ses bort fra indberettede medarbejdernumre. Det vil så gælde for alle tidligere og efterfølgende indberetninger med det pågældende feriepengeudbetaler-se-nr., og kan ikke fortrydes.

Rettelser til oplysninger migreret fra ACF til Feriepengeinfo
Rettelser til saldi hos Feriepengeinfo, som er migreret fra ACF, skal ske via indberetning til eIndkomst. Der kan imidlertid være et problem, hvis saldi skal nedskrives, og man derfor foretager indberetning med negativ fortegn af nettoferiepenge eller feriedage. Hvis ikke der i forvejen er indberettet positive tal af mindst samme størrelse, som de negative man vil indberette, så vil indberetningen blive afvist. Sker dette, skal man kontakte Feriepengeinfo for at få dem til at foretage reguleringen:

Ring til Feriepengeinfo på 70 10 20 55

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
Fredag kl. 08.00 - 15.30