Etableringskonto
Reglerne om etableringskonti fremgår af lovbekendtgørelse nr. 996 af 8. oktober 2004. Til loven knytter sig bekendtgørelse nr. 691 af 15. juni 2004 om indskud på etableringskonti. Ved lov nr. 151 af 15. marts 2004 er gennemført følgende ændringer i reglerne om etableringskonti:

 • Nedsættelse fra 1. juli 2004 af etableringsgrænsen fra tidligere et grundbeløb på 125.900 kr. til et grundbeløb på 62.300 kr. Beløbsgrænsen reguleres årligt efter personskattelovens §20 og udgør for 2004 100.000 kr.
 • Etableringskontomidler kan fra og med 1. juli 2004 anvendes til betaling af udgifter til bl.a. løn, husleje, advokat, revisor mv.
 • Etableringskontomidler kan fra og med 1. juli 2004 anvendes til køb af aktier eller anparter (etablering i selskabsform). Der knytter sig særlige betingelser til anvendelse til dette formål. Der skal desuden ske udligning af de tidligere fradrag ved en genbeskatning hos personen over en periode på 10 år. Pengeinstitutterne skal særligt markere ved indbetalingen, at etableringskontomidler er anvendt til aktiekøb.

Reglerne for etableringskonto er:

 • Det er kun fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har oppebåret lønindtægt eller som indtil 5 år efter etableringen af selvstændig erhvervsvirksomhed oppebærer lønindtægter eller overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 67 år, der kan foretage indskud på en etableringskonto.
 • Efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed har fundet sted kan fradrag for indskud kun opnås for det indkomstår, hvor etablering finder sted og de nærmest efterfølgende fire indkomstår.
 • Fradrag kan ikke opnås for efterfølgende indkomstår, hvori indskudte beløb endnu ikke er hævet fuldt ud.
 • Der kan ikke foretages indskud på etableringskonto efter skatteyders død.
 • Indskud der vedrører indkomstår før etablering skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af indskyderens nettolønindtægt, dog kan der altid indskydes 100.000 kr. af nettolønindtægten.
 • Indskud, der vedrører det indkomstår, hvor etablering finder sted eller et af de nærmest følgende 4 indkomstår, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af indskyderens nettolønindtægt eller af overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, dog kan der altid indskydes 100.000 kr. af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.
 • Indskud skal foretages kontant på en særlig indlånskonto eller anbringes i et særskilt depot af børsnoterede obligationer. Etableringskontomidler kan endvidere placeres på en gevinstopsparingskonto.
 • Fradrag for et givent indkomstår gives for indskud foretaget i tiden fra den 16. maj i indkomståret (fradragsåret) til og med den nærmeste efterfølgende 15. maj (indskudsåret).
 • En bevilget forlængelse af fristen for indgivelse af oplysningsskema medfører ikke forlængelse af fristen for indskud. Der kan ikke dispenseres fra indskudsfristen.
 • Kontohaver hæver selv indskud på etableringskonto til forlods afskrivning, så snart etablering har fundet sted. Midlerne skal som hovedregel hæves indenfor etableringsåret og således at indskud først kan hæves, når tidligere indskud er hævet fuldt ud.
 • Fristen for, hvornår indskud senest skal være anvendt til forlods afskrivning efter etablering, er 9 år og senest inden udgangen af det år, hvor kontohaver fylder 67 år.

Etablering i selskabsform
Fra 1. juli 2004 er der givet mulighed for at etableringskontoindskud kan anvendes til køb af aktier eller anparter, dvs. at etablere en virksomhed i selskabsform, når en række særlige betingelser er opfyldt. Det drejer sig om følgende:

 • Der skal være et finansieringsbehov
 • Ejeren skal alene eller sammen med sin ægtefælle eje mindst 25 pct. af aktierne eller anparterne eller råde over mere end 50 pct. af stemmerne
 • Der skal ske en skattemæssig udligning af de tidligere fratrukne indskud. Dette sker ved et tillæg til ejerens personlige indkomst (genbeskatning) over en 10-års periode.

Pengeinstitutterne skal ved indberetning af hævninger, der er anvendt til aktiekøb, specielt markere, at hævning er sket til dette formål. Ved anvendelse af blanket 03.041 skal pengeinstituttet anføre "J" i et nyt felt benævnt "Aktiekøb". Se også afsnittet Indberetning.

Konjunkturudlignings- og indkomstudligningsordningen
Reglerne om konjunkturudligningsordningen i kapitalafkastordningen og udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere fremgår i lovbekendtgørelse nr. 830 af 2. august 2004 (Virksomhedsskatteloven).Til loven knytter sig bekendtgørelse nr. 158 af 3. marts 2003.

Konjunkturudligningsordningen
Fuldt og begrænsede skattepligtige, som anvender kapitalafkastordningen, kan foretage henlæggelser til konjunkturudligningsordningen.

Ordningen har virkning fra og med indkomståret 1993.

Reglerne for konjunkturudligning er:

 • Henlæggelse til konjunkturudligning kan højst udgøre 25 pct. af overskuddet af selvstændig erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret dog mindst  5.000 kr.
 • For samme indkomstår kan der ikke både henlægges og indtægtsføres tidligere henlagte beløb.
 • Det er en betingelse for at opnå fradrag for henlæggelsen, at 70 pct. af henlæggelsen fra og med indkomståret 2001 indsættes på en bunden konto. (For henlæggelse til og med 1998 - 66 pct., 1999-2000 - 68 pct.). Kontoen skal betegnes 'Konjunkturudligningskonto'. Beløbet skal indsættes på en kontantforrentet indlånskonto efter henlæggelsesårets udløb, men inden fristen for indgivelse af oplysningsskema for henlæggelsesåret.
 • Et beløb der er henlagt til konjunkturudligning, medregnes for det indkomstår, hvor indskuddet hæves. Beløb kan hæves, når henlæggelsesåret er udløbet. Et pengeinstitut kan dog ikke udbetale beløbet fra kontoen, før der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor beløbet blev henlagt.
 • Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.
 • Der er ikke regler om, at konjunkturudligningsbeløbet skal anvendes til bestemte formål. Konjunkturudligningsbeløb kan derfor anvendes helt frit af den skattepligtige til erhvervsmæssige eller private formål.
 • Renter der tilskrives konjunkturudligningskontoen, skal hæves fra kontoen, før indskud kan hæves.

Indkomstudligningsordningen
Skattepligtige personer, der har indkomst fra arbejde udført af litterær eller skabende kunstnerisk karakter, og som ikke anvender virksomhedsordningen eller konjunkturudligningsordningen, kan foretage henlæggelse til indkomstudligning med henblik på at udjævne svingende indkomster fra kunstnerisk arbejde.

Ordningen har virkning fra og med indkomståret 2003.

Reglerne for indkomstudligning er:

 • Henlæggelsen kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilken henlæggelsen foretages (henlæggelsesåret).
 • Henlæggelsen skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre et grundbeløb på 321.700 kr. (i 1987- niveau) pr. indkomstår og de samlede indskud på kontoen kan højst udgøre et grundbeløb på 321.700 kr. (i 1987-niveau).
 • Det er en betingelse for at opnå fradrag for henlæggelsen, at 70 pct. af henlæggelsen indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut eller kreditinstitut. Kontoen skal  betegnes 'Indkomstudligningskonto'.
 • Beløbet skal indsættes på kontoen efter henlæggelsesårets udløb, men inden fristen for indgivelse af oplysningsskema for henlæggelsesåret.
 • Et beløb der er henlagt til indkomstudligning, medregnes for det indkomstår, hvor indskuddet hæves. Beløb kan hæves, når henlæggelsesåret er udløbet. Et pengeinstitut kan dog ikke udbetale beløbet fra kontoen, før der er gået 3 måneder fra det tidspunkt, hvor beløbet blev henlagt.
 • Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.