Nogle af Miljøstyrelsens tilskudsordninger er anset for momspligtige, og nogle tilskudsordninger er anset for momsfrie. Se TfS1998, 749TSS:

 • Momspligtige ordninger: Tilskud til indsamling af dæk er momspligtige. Styrelsen lægger vægt på, at tilskuddet er indsamlerens betaling for en ydelse, nemlig indsamling af dæk mv.
 • Momsfrie ordninger: værditabsordningen for boligejere, teknologipuljen, aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Miljøstyrelsens tilskud til dækning af et udviklingsprojekts udgifter i henhold til lovgivningen om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram blev anset for momsfrit. Se SKM2017.640.SR

Se også

Se også Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.1.1.1.1 om den nu ophævede tilskudsordning for

 • Indsamling af blyakkumulatorer
 • Indsamling af lukkede nikkel-cadmium batterier   
 • Kompensationsordningen for affaldsafgift
 • tilskud til bortskaffelse af spildolie
 • udviklings- og demonstrationsprojekter vedrørende genbrug
 • renere teknologi
 • miljøstyring og miljørevision mv. i virksomheder
 • nedbringelse af okkergener i vandløb
 • gennemførelse af vandløbsrestaureringer
 • Pulje til grøn beskæftigelse
 • støtte til forureningstruede vandindvindinger
 • aktionsplan for økologisk fremstilling

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Skatterådet

SKM2017.640.SR

Skatterådet bekræftede, at et tilskud til gennemførelse af et udviklingsprojekt, som spørger modtog fra Miljøstyrelsen i henhold til lovgivningen om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, faldt uden for momslovens anvendelsesområde, hvorfor spørger ikke skulle afregne moms af tilskuddet. Skatterådet bekræftede endvidere, at spørger kunne fradrage moms på omkostninger til gennemførelse af projektet.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter