Indhold

Dette afsnit handler om hvilke personer, der er omfattet af forskerskatteordningen, og hvor længe ordningen kan anvendes.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af ordningen
  • Periodemæssig afgrænsning.

Personer omfattet af ordningen

Forskerskatteordningen er målrettet mod forskere og højtlønnede medarbejdere, der bliver skattepligtige til Danmark i forbindelse med, at de modtager vederlag i et tjenesteforhold vedrørende arbejde, der som udgangspunkt skal udføres i Danmark. Der kan være tale om lokalansættelse direkte hos en arbejdsgiver i Danmark eller en udstationering til arbejde for en udenlandsk virksomheds enhed i Danmark.

Afgrænsningen af, hvad der skal anses for personligt arbejde i tjenesteforhold, foretages efter de samme retningslinjer, som i skattelovgivningen i øvrigt, herunder cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, pkt. 3.1.1.1, jf. bl.a. TfS 1996,449H. Se også afsnit C.C.1.2.1.

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer, der kan anvende ordningen. Den gælder i alle brancher og for danskere såvel som udlændinge.

Periodemæssig afgrænsning

Ordningen kan anvendes i op til 7 år, som kan fordeles over en ubegrænset periode. Medarbejderen skal opfylde samtlige betingelser for ordningens anvendelse ved påbegyndelse af perioder med forskerbeskatning.

Dispensation fra kravet om minimumsløn under barselsorlov, jf. KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3, medfører ikke forlængelse af den samlede 7 års periode for forskerskatteordningens anvendelse. Se også afsnit C.F.6.1.4.