Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Denne del af den juridiske vejledning

 • C.F.1Fuld skattepligt,
 • C.F.2Opgørelse af den udenlandske indkomst,
 • C.F.3Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler,
 • C.F.4 LL §33, LL § 33Aog lempelsesberegning,
 • C.F.5Grænsegængerreglerne,
 • C.F.6Forskatteordningen,
 • C.F.7Ansatte i EU og internationale organisationer,
 • C.F.8Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler og
 • C.F.9 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

er omstruktureret og omskrevet i forhold til

Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2012-2, afsnit

 • D.A Fuld- og Begrænset skattepligt,
 • D.B Opgørelse af indkomstgrundlaget,
 • D.C Lempelsesregler og lempelsesberegning,
 • D.D OECD's modelkonvention,
 • D.E Indgåede overenskomster og aftaler og 
 • D.F Internationale og danske organisationer.

Vejledningen er skrevet direkte til nettet. Læs mere nedenfor.

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Bemærk

Med virkning fra 1. juli 2013 er det ikke længere en hindring for anvendelse af forskerskatteordningen i KSL §§ 48 E-48 F, at medarbejderen tidligere har været ansat i den pågældende institution eller virksomhed, eller en dermed koncernforbundet virksomhed, eller har været udsendt til udlandet som ph.d.-studerende lønnet af offentlige midler fra Danmark. Se afsnit C.F.6.1.4 og afsnit C.F.6.1.9.

Se lov nr. 792 af 28. juni 2013 § 5 (Lovforslag nr. 218/2012), der ophæver KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4 og stk. 4.

Tilføjelse indsat 26. september 2013: Lovændringen har ikke virkning fra den 1. juli 2013, men fra og med indkomståret 2014. Se styresignal SKM2013.681.SKAT.

Sådan er vejledningen omskrevet

Det er meningen, at alle Skatteministeriets juridiske vejledninger skal omstruktureres og omskrives i løbet af de næste par år. Fokus er retssikkerhed, herunder at skabe én samlet læsevenlig vejledning af høj kvalitet, som også er egnet til netbrug. Efterhånden som de eksisterende vejledninger bliver omskrevet, vil de derfor ikke mere være selvstændige vejledninger, men efter en ny struktur indgå som kapitler med fortløbende bogstav- og tal-nummerering i Skatteministeriets "Den juridiske vejledning".

Vejledningen er med hensyn til struktur og sprog især omskrevet således:

 • Teksten er opdelt i mange og mindre enheder.
 • Der er indholdsfortegnelser på alle niveauer af teksten. Overskriften for indholdsfortegnelsen er altid "Indhold".

Der er en række standardoverskrifter:

 • Indhold
 • Resumé
 • Regel
 • Hovedregel
 • Undtagelse(r) 
 • Betingelse(r)
 • Retningslinjer
 • Bemærk
 • Se også 
 • Definition
 • Eksempel.

Der er standardoversigter for:

 • Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. (viser afgørelsesskemaer med kort resumé og bemærkninger).
 • Lovens baggrund, formål og historik (viser en lovs baggrund og formål samt en oversigt over historikken).

Kildehenvisninger som fx paragrafhenvisninger er som udgangspunkt i en særskilt sætning, der begynder med "Se ...".

Hvis der ikke er holdepunkter for en fortolkning frem for en anden, eller der slet ikke er en praksis, fordi der fx er tale om ny lovgivning, skal det fremgå af vejledningsteksten, at det er Skatteministeriets opfattelse, når Skatteministeriet udmelder sin fortolkning. I teksten bliver følgende formulering derfor brugt: "Det er Skatteministeriets opfattelse, at ...". På den måde kender læseren kilden til fortolkningen.

Frasorterede afgørelser

I forbindelse med omskrivningen er følgende afgørelser, kendelser og domme ikke længere indarbejdet i vejledningen:

SKM2006.364.LSR vedrørende afsnit C.F.3.2 og C.F.5 (slettet pga. nye regler)

SKM2005.268.ØLR vedrørende C.F.5 (slettet pga. ændrede regler)

Indhold

Dette afsnit handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelse af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33 og LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • OECD's modeloverenskomst (C.F.8)
 • Indgåede overenskomster og aftaler (C.F.9).

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter