Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.B Lønsumsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit D.B Lønsumsafgift indeholder:

 • Lønsumsafgiftslovens historiske baggrund og lovændringer (D.B.1)
 • Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a (D.B.2)
 • Registrering af virksomheden LAL §§ 2 - 3 (D.B.3)
 • Hvordan skal lønsumsafgiften opgøres? LAL §§ 4 - 5 (D.B.4)
 • Ansatte og lønsum LAL § 4 (D.B.5). 
Hvad er nyt?

Med indførelsen af den nye ferielov lov nr. 60 af 30. januar 2018 og Lov nr. 58 af 30. januar 2018, lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, er praksis tilpasset for, hvornår virksomheden skal medregne løn under ferie, tilgodehavende feriemidler og feriepenge mv. til lønsummen. Se SKM2020.320.SKTST.

Samtidig er den administrative praksis i SKM2002.322.TSS om løbende modregning af en andel af feriepengeforpligtelsen ophævet med virkning fra det indkomstår, som påbegyndes fra og med 1. januar 2021. Der kan dermed ikke fra og med dette indkomstår ske løbende modregning af en andel af feriepengeforpligtelsen. Se SKM2020.320.SKTST.

Skatterådet tog i SKM2020.410.SR stilling til en finansiel virksomheds anvendelse af tidsregistrering på henholdsvis ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter (momspligtig medarbejderudleje) og blandede aktiviteter. Skatterådet fandt ikke, at tidsregistreringen var klar og utvetydig, og den finansielle virksomhed skulle anvende 60/40-reglen for den samlede medarbejders lønsum.

Der er derudover foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2020-2.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2020.320.SKTST

D.B.5.2.3

SKM2020.410.SR

D.B.4.7.4.1

Se også

 • Afsnit A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
 • Afsnit A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift
 • Afsnit A.C.2.3 om kontrolbestemmelserne i lønsumsafgiftsloven
 • Afsnit A.A.10 om klagebehandling
 • Afsnit A.C.3 om straffebestemmelserne i lønsumsafgiftsloven.