Indhold

Udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er SL §§ 4-6. Statsskattelovens indkomstbegreb bygger på et nettoindkomstprincip, hvorefter det er bruttoindkomsten, dvs. de samlede retserhvervelser, fratrukket de udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten, som skal beskattes.

Reglerne i statsskatteloven suppleres af en række love og enkeltbestemmelser i disse love.

I dette afsnit beskrives reglerne for, hvilke indtægter der skal regnes med, og, hvilke udgifter der kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder: