Indhold

Dette afsnit handler om ordninger, der er omfattet af PAL § 1, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Forsikringer med ret til rentebonus
  • Forsikringer uden ret til rentebonus
  • Ikke likvide midler på depotet til at indbetale skatten
  • Rettelser til opgørelse efter PAL § 21
  • Underretning af den skattepligtige.

Pensionsinstituttet, hvor ordningen er tegnet, skal opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 4, stk. 1-6 eller § 4 a, stk. 1-10.

Forsikringer med ret til rentebonus

For forsikringer med ret til rentebonus skal pensionsinstituttet opgøre og indeholde PAL-skatten for hver ordning før

  • tilførsel af midler til depot
  • tilførsel af midler til særlige bonushensættelser eller
  • udbetaling af pensionisttillæg.

Pensionsinstituttet skal også indeholde rente efter PAL § 21, stk. 1. Se C.G.4.1.1.1 om renteberegning.

Forsikringer uden ret til rentebonus

For forsikringer uden ret til rentebonus skal pensionsinstituttet indeholde skatten med tillæg af renter efter PAL § 21, stk. 1 på det depot, som skatten vedrører, en uge før skatten indbetales, dog senest 1 uge før den sidste rettidige indbetalingsdag, som er den 31. maj året efter indkomståret. Se PAL § 21, stk. 2, 3. pkt.

Et pensionsinstitut kan vælge at indeholde skatten fra medlemmets/kundens ordning før den 24. maj i året efter indkomståret. Dette medfører, at den indeholdte skat skal indbetales til Skattestyrelsen senest en uge efter at skatten er indeholdt på ordningen.

Eksempel:

Et pensionsinstitut vælger at indeholde skatten på en ordning uden ret til rentebonus den 31. december i indkomsåret. Skatten skal derfor indbetales til Skattestyrelsen senest den 7. januar i året efter indkomståret. Såfremt skatten ikke indbetales senest den sidste rettidige indbetalingsdag forrentes den skyldige PAL-skat efter PAL § 28.

Specifikation over PAL-skattens beregning

Pensionskunden har ret til at få en specifikation over PAL-skattens beregning i sit pensionsinstitut. Det vil sige, at pensionsinstituttet skal give kunden en sådan specifikation, hvis kunden anmoder om det.

Ikke likvide midler på depotet til at indbetale skatten

Pensionsinstituttet skal indbetale skatten, selv om der ikke er likvide midler på den pensionsberettigedes depot.

Den pensionsberettigede skal forrente det beløb, som pensionsinstituttet har lagt ud for den pensionsberettigede, med den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., xsom for indkomståret 2019 er beregnet til 2,7 pct. Se SKM2018.608.SKTST.x Renten beregnes fra det tidspunkt, hvor pensionsinstituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på udlægget.

Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst.

Skatten opgøres for hver ordning.

Rettelser til opgørelse efter PAL § 21

Pensionsinstituttet kan sende rettelser til opgørelsen efter PAL § 21 én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj. 1. august og 1. november. Pensionsinstituttet sender rettelserne på et skema, der er udarbejdet af Skattestyrelsen. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Underretning af den skattepligtige

Penge- eller pensionsinstituttet skal årligt give pensionskunden underretning om skattebeløbet for det foregående indkomstår.

Underretningen skal som udgangspunkt ske skriftligt, dvs. ved brev. § 20 i bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven giver dog mulighed for, at pensionsinstituttet og pensionsopspareren kan indgå en aftale fx. om digital underretning. En sådan aftale forudsætter, at pensionsopspareren udtrykkeligt har accepteret, at pensionsinstituttet giver underretningen digitalt fx via en passwordbeskyttet hjemmeside. En pensionsopsparer, der har forholdt sig passivt til en anmodning om digital underretning fra pensionsinstituttet, anses ikke for udtrykkeligt at have accepteret digital underretning.